TCIJ: ผู้ว่าฯ ระยองเรียกประชุม เหตุชาวบ้านค้านตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.54 ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เชิญผู้แทนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและหัวหน้าส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันรับฟังและติดตามปัญหาการคัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ซึ่งมีข้อร้องเรียนว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอาศัยช่องว่างที่กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดระยองที่ยังไม่ประกาศใช้ ดำเนินการประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ท่ามกล่างเสียงร้องคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ รายงานข่าวแจ้งว่า ชาวบ้านค่อนข้างพอใจกับการดำเนินการครั้งนี้ของผู้ว่าฯ เพราะนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่หน่วยราชการให้ความใส่ใจต่อเสียงของประชาชน พร้อมกันนี้ได้ออกแถลงการณ์ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อยืนยันให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว รายละเอียดของแถลงการณ์มีดังนี้ แถลงการณ์กลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด เรื่อง ยกเลิกการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ด้วยวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 จังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดให้มีการประชุม ในเรื่องการประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในท้องที่ตำบลหนองบัวและตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 61 ง ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 นั้น พวกเรากลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด ก็ยังคงยืนยันในหลักการว่าการดำเนินการของโครงการ ไม่ถูกต้อง ในหลายประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1. การประกาศพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ฉบับนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ตามร่างผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ซึ่งร่างผังเมืองฉบับนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านกระบวนการตามกฎหมายที่เป็นสาธารณะ เป็นสัญญาประชาคม และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่ 2. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอต่อการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่เกี่ยวข้องฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำผังเมืองในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอวังจันทร์ เพื่อควบคุมมิให้มีการพัฒนาใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 3. ความไม่เหมาะสมของสถานที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในจังหวัดระยอง ประเด็นที่ 4. ความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ในการดำเนินการไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างจริงจัง ดำเนินการเพียงให้มีจำนวนคนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และเป็นที่น่าสังเกตว่า ในวันที่ 22 เมษายน 2554 ที่มีการจัดประชุมทบทวน (ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ อบต. บางบุตร แต่มีการลงนามในประกาศนิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2554 นั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าการทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้ครบองค์ประกอบ เท่านั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ ประเด็นที่ 5. เสียงคัดค้านและข้อวิตกกังวลจากประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสนใจ เห็นได้ชัดเจนว่า เรากลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด เมื่อเราได้ทราบว่าจะมีการดำเนินการประกาศพื้นที่ในบ้านเกิดของเราเป็นนิคมอุตสาหกรรม เราก็ได้พยายามแสดงความประสงค์ว่าเราไม่ต้องการนิคมอุตสาหกรรมในบ้านเกิดของเรา ซึ่งเราจะขอเรียนให้ท่านได้ทราบอีกครั้ง คือ ในวันที่ 22 เมษายน 2554 ในขณะที่มีการจัดประชุมทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ อบต.บางบุตร พวกเราประชาชนได้ร่วมแสดงพลังลงชื่อคัดค้าน และแสดงข้อกังวลต่อการที่จะมีนิคมอุตสาหกรรมในบ้านเกิดของเรา มากกว่า 1,400 รายชื่อ และหลังจากนั้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 กลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด ได้ยื่นหนังสือต่อท่าน พร้อมรายชื่อประชาชนแล้วนั้น ในที่สุดในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการประกาศพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ในพื้นที่บ้านเกิดเราจนได้ ดังนั้น เรากลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด จึงขอให้ยกเลิกการประกาศคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสนับสนุนและเห็นด้วยกับประชาชนชาวบ้านค่ายในการเรียกร้องครั้งนี้ เพื่อช่วยกันปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยของประชาชนชาวบ้านค่ายของเราไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต (นายเศรษฐา ปิตุเตชะ) ประธานกลุ่มคนบ้านค่ายรักบ้านเกิด ที่มา: TCIJ: ผู้ว่าฯ ระยองเรียกประชุม เหตุชาวบ้านค้านตั้งนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์