มช. ถอดคณบดีศึกษาศาสตร์ ด้านอาจารย์ราชภัฎราชนครินทร์บุกสภาฯ ยื่นหนังสือขอปลดคณบดี

มติสภา \มช.\" ตัดสินใจถอดถอน \"คณบดีศึกษาศาสตร์\" ชี้บกพร่องต่อหน้าที่-หย่อนความสามารถ ด้านราชภัฎราชนครินทร์วุ่น หลังกลุ่มคณาจารย์บุกสภาฯ ยื่นหนังสือขอปลดคณบดี เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะนายกสภาฯ ศ.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ศ.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช.และคณะจำนวน 22 คน ร่วมประชุมที่ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีการหยิบกรณีเร่งด่วน เรื่องการรวมตัวของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประท้วงขับไล่ รศ.นิ่มอนงค์ งามประภาสม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. เข้าสู่ที่ประชุมเป็นวาระสุดท้าย ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนมีการลงคะแนนเสียงในทางลับด้วยมติเสียงข้างมาก ให้ถอดถอนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ออกจากตำแหน่ง หลังพิจารณาว่าบกพร่องต่อหน้าที่และหย่อนความสามารถ ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อ 13 และให้แต่งตั้งรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ ไปดูแลตำแหน่งแทน ต่อมาเวลา 13.20 น. อธิการบดี มช.พร้อมผู้บริหารได้ลงมาชี้แจงผลการประชุมต่อกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งที่อยู่ระหว่างศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และศิษย์เก่า ที่สวมชุดดำและติดปลอกแขวนไว้ทุกข์ จำนวน 200 คน ที่เคลื่อนขบวนอย่างสงบจากศาลาอ่างแก้ว มารออยู่ที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ว่า สภาฯมีมติถอดถอน รศ.นิ่มอนงค์ ออกจากตำแหน่ง หลังพิจารณาเรื่องการบริหารงานวิชาการ การให้การศึกษาของนักศึกษา และการกำหนดหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 ที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือทีโอเอฟ พิจารณาผลเสียและผลกระทบต่อคณะที่ต้องผลิตครูออกไป ทั้งนี้ สภาฯได้มอบให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ที่ไปรับผิดชอบดูแลคณะศึกษาเรื่องพัฒนา วิชาการในระหว่างนี้ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งเบื้องต้นจะมอบให้ ผศ.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คาดวันจันทร์นี้ (25 กรกฎาคม) คงดำเนินการ ด้าน ผศ.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กล่าวว่า พอใจกับมติที่ประชุมสภาฯมาก และรู้สึกขอบพระคุณที่ทบทวนมติ และขอสัญญาว่า จะร่วมมือกันพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น เพื่อความก้าวหน้าของคณะที่ต้องผลิตครูออกไปรับใช้ประเทศชาติ ขณะที่ทางกลุ่มนักศึกษาที่มารอฟังผลต่างส่งเสียงแสดงความดีใจที่ผลที่ประชุมออกมาในแนวทางที่ต้องการ ราชภัฎแปดริ้ววุ่น หลังกลุ่มคณาจารย์บุกสภาฯ ยื่นหนังสือขอปลดคณบดี จากกรณีที่คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จำนวน 15 คน ได้แต่งชุดดำประท้วง การบริหารงานภายในสาขาภาควิชา ของ ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัด.ฉะเชิงเทรา โดยอ้างว่า หลังจากที่คณบดีคนดังกล่าวได้เข้ามานั่งบริหารงานเป็นเวลา 9 เดือน ได้สร้างปัญหาให้แก่สาขาวิชา และคณาจารย์ประจำภาควิชาเป็นอย่างมากมาย ทั้งในเรื่องความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของคณาจารย์ในคณะที่ซ้ำซ้อน โดยมีหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจน พร้อมแทรกแซงการทำงานภายในคณะรวมทั้งไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น เล่นพรรคเล่นพวก เช่น กรณีการลาไปศึกษาต่อของคณาจารย์จะเป็นเฉพาะกลุ่มพรรคพวกของตนเองเท่านั้น และล่าสุดยังได้มีการเรียกประชุมเพื่อรับฟังปัญหาจาก ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และรับปากว่าจะเข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวภายในวันที่ 23 กรกฏาคมนี้ ซึ่งนางวริศรา เชนะโยธิน ประธานสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กล่าวว่า หลังเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือดำเนินการตามข้อร้องเรียน จึงทำให้มีคณาจารย์ในคณะอีกกว่า 20 คนต้องเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า เพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอให้ปลด ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุลย์ คณะบดี คณะวิทยาการจัดการอีกครั้ง ต่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวังพิธิยานุวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และทางนายกสภาฯ ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้ โดยได้นำเข้าที่ประชุมเป็นวาระแรก แต่ใที่ประชุมกลับมีมติให้ตีกลับเรื่องดังกล่าวมาให้ ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีฯ เป็นผู้พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ โดยทางสภาฯ จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ด้านอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งสอนประจำภาควิชาวิทยาการจัดการ เผยว่า สาเหตุที่สภาฯ มีมติออกมาเช่นนี้ เพราะหนึ่งในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุลย์ ผู้ถูกร้องเรียน นั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วยและส่วนใหญ่กรรมการในสภาทั้ง 21 คน ล้วนแต่เป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้ถูกร้องเรียน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคมที่ผ่านมา กลุ่มของรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ซึ่งประกอบด้วยนางพรพรรณ นินนาท รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการฯฝ่ายวิชาการ ผศ.สุมลวรรณ ยิ้มงาม รองอธิการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.มาณี พันธุ์เมือง ผู้ช่วยอธิการบดี และนายณัฐภูมิ สุทธกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เรียกประชุมคณาจารย์ที่ออกมาเคลื่อนไหว โดยอ้างว่าได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยไม่มีการแสดงสำเนาหรือติดประกาศหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้แก่ทางคณาจารย์ที่ร้องเรียนรับทราบในรายละเอียด แต่กลับแสดงหนังสือที่อ้างว่าเป็นคำสั่งเพียงชั่วขณะโดยขอให้คณาจารย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวยุติการกระทำดังกล่าว และพยายามขอเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องต่อการร้องเรียนทั้งหมด ซ่งขณะนี้คณบดีรายที่ถูกร้องเรียนได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทรา ให้ดำเนินคดีต่อคณาจารย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้ว ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก: มติชนออนไลน์

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์