เปิดนโยบาย \ยิ่งลักษณ์\" 8 นโยบายหลัก 16 เรื่องด่วน"

เปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาล \ยิ่งลักษณ์\" หนา 59 หน้า 8 นโยบายหลัก 16 เรื่องด่วน เน้นสร้างปรองดอง ปราบยาเสพติด 19 ส.ค. 54 - เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่าสำหรับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อรัฐสภาในระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค.นี้ เป็นกระดาษ ขนาด เอ 4 มีความหนา 59 หน้า โดยแบ่งเป็นนโยบาย 8 ด้าน คือ 1.นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก 2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 3.นโยบายเศรษฐกิจ4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 5.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม 7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง ดังนี้ 1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย ได้แก่ 1.1 เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.2 เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างและความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและค้นหาความจริงจากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน 2.กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 3.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 4.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน 5.เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 7.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 8.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยจะประกาศให้ปี 2554-55 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” Miracle Thailand Year 13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่องสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2554 16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ."

Comments

:]

:]

แบบนี้

แบบนี้ กลุ่มเทยในพรรคเทยคงดิ้นกันพล่าน

ทำไมไม่แก้รัฐธรรมนูญก่อน..ไม่

ทำไมไม่แก้รัฐธรรมนูญก่อน..ไม่อย่างนั้นรัฐบาลจะบริหารได้ยังไง..รัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมาะสำหรับพรรคประชาธิปัต...คือไม่ต้องทำอะไรเลย..ก็ไม่ผิด...แต่ถ้ารัฐบาลไหนทำงาน..คือการทำผิด...รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เน้นการสร้างปัญามากกว่าสร้างความดี..

ถ้ากลัวก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว..มันไม่มีจุดเป็นจุดตายไห้คิดแล้ว...ทักษิน..สมัคร..สมชาย..อยู่เฉยๆยังตายเลย..ต้องวัดดวงกันแล้ว...

แล้วทำไมสส.คนอื่นและนักวิชาการไม่ออกมาพูดนำทางบ้างใบ้กินเลย..

ปชป ชอบพูดตั้ง รบ เงา

ปชป ชอบพูดตั้ง รบ เงา ที่จริงไม่มี กม รองรับ เป็นแต่เพียง ตั้งคู่กัด คอยจับตาดู หลัง รบ แถลงนโยบายเสร็จ

ขอให้นายกมองทุกคนเหมือนลูก

ขอให้นายกมองทุกคนเหมือนลูก อย่าเกรี้ยวกราดกับลูกที่ดื้อ อย่าเข้าข้างลูกที่ตัวเองรักแล้วละเลยลูกที่เกเร ลูกคนไหนเศร้าโศกต้องปลอบใจ ลูกคนใดหยิ่งทะนงต้องสอนให้รู้ถึงผลเสีย แล้วลูกทุกคนจะรักแม่คนนี้

อย่าละทิ้งโอกาสนี้ให้เปล่าประ

อย่าละทิ้งโอกาสนี้ให้เปล่าประโยชน์ เมื่อโอกาสมาถึงทำงานให้สมฐานะนายกฯ แต่ด้วยความสุขุมรอบคอบ ไม่เห็นประโยชน์ของใครหรือกลุ่มใดโดยเฉพาะ อย่าให้เหมือนกับสมุนอีแอบอัปรีย์ที่ทำงานไม่เป็นแต่ถูกดันให้ทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามคำสั่ง สุดท้ายทั้งตัวมันและอีแอบอัปรีย์ต้องกลับลงไปนั่งในรูส้วมเลียแผลที่หลังกันคนละแผลบสองแผลบ หลังจากถูกประชาชนรุมกระทืบตามระบอบประชาธิปไตย
ยิ่งลักษณ์ สู้ สู้....

ในการที่เราจะร่างรัฐธรรมนูญให

ในการที่เราจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่มันต้องออกมาจาก
1.การทำรัฐประหาล
2.การปฏิวัตรตนเอง
ดังนั้นอย่าทำเลยแค่แก้ไขเพิ่มเติมก็พอ
.......................................................
สิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็คือ การที่จะให้เด็กมีเครื่องเล่น notebookไม่เห็นด้วยเพราะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เพราะสิ่งยั่วยุทางสังคมอิเตอร์เน็ตมีมาก
บาย...................................................................................................................