นศ.ราชภัฎสวนสุนันทา บุกรัฐสภา ยันไม่เอามหาลัยออกนอกระบบ

สภานักศึกษาและประชาคม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กว่า 700 คน เดินขบวนไปยังหน้ารัฐสภาเพื่อเรียกร้องรัฐบาลยุติการผลักดันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ชี้เป็นการผลักภาระให้ประชาชน ย้ำการศึกษาต้องเป็นรัฐสวัสดิการ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2554 เวลา 14.30 น. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมทั้งแนวร่วมจาก ม.รามคำแหง ม.เกษตรศาสตร์ และม.บูรพา กว่า 700 คน ปักหลักชุมนุมบริเวณอาคารหน้ารัฐสภากว่าสองชั่วโมง พร้อมทั้งยื่นจดหมายเปิดผนึกให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ออกนอกระบบ การชุมนุมดังกล่าว นำโดยสภานักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยเดินขบวนจากม.ราชภัฎสวนสุนันทา บริเวณเขตดุสิต ไปยังหน้ารัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ และสภามหาวิทยาลัยฯ ยุติ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งทางกลุ่มระบุในแถลงการณ์ว่า เป็นการผลักภาระความรับผิดชอบด้านการศึกษาให้กับประชาชน และเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูประบบการศึกษา พร้อมทั้งจัดการศึกษาให้กับประชาชนในฐานะสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า การร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกระบวนการที่ขาดความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากนิสิตนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัย ทางสภานักศึกษาและประชาคม ม. ราชภัฏสวนสุนันทา จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปมหาวิทยาลัย ให้รอบด้านและตรงไปตรงมา แถลงการณ์ สภานักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ในช่วงระยะเวลาของรัฐบาลรักษาการที่มาจากการรัฐประหารภายใต้การนำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ และรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการออกกฎหมายในการแปรรูปมหาวิทยาลัยหรือ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยขาดความรอบคอบและจริงใจในการเผยแพร่ข้อมูลและข้อเท็จจริง ผลดีผลเสียของการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบทำให้ในปีเดียวกันนั้นเอง นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านการแปรรูปมหาวิทยาลัยและเดินขบวนเรียกร้องไปยังรัฐสภา แต่กลับไม่ได้รับความสนใจและเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศจากทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่กำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมีผลให้ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันเดียวกัน และมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนหน้านั้น จนนำไปสู่การใช้กำลังและความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาในครานั้นเป็นผลทำให้มีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำเกินกว่าเหตุ และการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวในครั้งนั้นก็ยังคงส่งผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันเป็นวงกว้าง โดยกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น ก็ได้มีความพยายาม ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการที่จะดำเนินการร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยขาดความโปร่งใส ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยพลการที่ไม่ได้มาจากความคิดเห็นของประชาคมในมหาวิทยาลัย ทั้ง ๆ ที่ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยตรง อีกทั้งยังมีการกล่าวหานักศึกษาโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังนั้น สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีมติในการดำเนินการชุมนุม เพื่อแสดงพลังและขอยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันดังนี้ 1. แนวคิดการแปรรูปมหาวิทยาลัยหรือการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้นรัฐบาลพยายามที่จะผลักภาระความรับผิดชอบในด้านงบประมาณทางการศึกษาลงโดยให้ประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการเรียนตามต้นทุนค่าใช้จ่ายดำเนินการ 100% (จากเดิมที่ผู้เรียนจ่าย 25% รัฐสนับสนุน 75%) และรัฐเลิกการกำหนดเพดานค่าเล่าเรียน (price regulation) โดยรัฐก็ไม่มีความชัดเจนใดๆเกี่ยวกับกองทุนให้กู้ยืมแบบใหม่ ที่เรียกว่า กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ว่าจะยังประโยชน์ให้แก่นิสิตนักศึกษาเพียงใด ในขณะที่รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้งบประมาณกองทัพเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2550 แต่กลับผลักความรับผิดชอบทางด้านงบประมาณทางการศึกษาให้ลดลงและเป็นหน้าที่ของประชาชน เราจึงเห็นว่าไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่ง แต่ตรงกันข้ามการจัดการศึกษาจะต้องเป็นสวัสดิการและหน้าที่แห่งรัฐที่จะจัดให้มีกับประชาชนโดยทั่วถึงและจะต้องเป็นสวัสดิการจากรัฐที่จะให้การศึกษาฟรีแก่ประชาชนทุกระดับ และไม่ใช่ เพียงแค่การเปิดกองทุนให้กู้ยืมดังที่เป็นอยู่ เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติและทบทวนแนวทางการผลักดันให้มีการดำเนินการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบทันที 2. กระบวนการร่างกฎหมายว่าด้วยร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ นั้นไม่มีความโปร่งใสและเป็นกลางเนื่องด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายกลับเป็น ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ของการออกกฎหมายเอง ดังเช่นกรณีที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีคนปัจจุบันซึ่งมีอายุครบเกษียณอายุราชการ และดำรงตำแหน่งครบสองวาระ (8 ปี) ทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไปได้ เว้นแต่จะมีการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะมีผลให้อธิการบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้อีกสองวาระ ทำให้การพยายามผลักดันอย่างรีบเร่งให้มีการใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว มีลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน ขาดความโปร่งใสในการแต่งตั้งผู้บริหาร อาศัยช่องโหว่ ทางกฎหมาย เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ขาดหลักนิติธรรม และขาดการมีส่วนร่วมในวงกว้างจากนิสิตนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมด เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ที่เกี่ยวกับนโยบายการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบอย่างรอบด้านและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างกว้างขวาง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะ นิสิตนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายการแปรรูปมหาวิทยาลัยหรือการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบของรัฐบาลไทยรวมทั้งที่ต้องการการทัดทานการดำเนินการที่ขาดความชอบธรรม มองข้ามสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาร่วมกันติดริบบิ้นสีดำ บริเวณแขนซ้ายทุกวันเพื่อแสดงออกถึงพลังเงียบที่ร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายแปรรูปมหาวิทยาลัยหรือการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และปฏิเสธระบบเผด็จการในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สภานักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการชุมนุมรวมพลังคนไม่เอา ม.นอกระบบ และระบบเผด็จการในมหาวิทยาลัย โดยการรวมตัวกันทำกิจกรรมและพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ณ บริเวณหน้ารัฐสภา ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญเพื่อนนิสิตนักศึกษาประชาชนทุกภาคส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแปรรูปมหาวิทยาลัยและระบบเผด็จการในมหาวิทยาลัย ออกมาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการแสดงพลังครั้งสำคัญให้รัฐบาลได้รับรู้ สำหรับกระบวนการหลังการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็จะร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศในการจัดตั้งเครือข่ายจับตานโยบายการศึกษาของรัฐบาล และคัดค้านนโยบายแนวทางสนับสนุนการแปรรูปมหาวิทยาลัยโดยไม่คำนึงถึงเสียงของนิสิตนักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประเทศ ด้วยจิตสมานฉันท์ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา 14.30 น

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์