กก.ปฏิรูปกฎหมาย เสนอรัฐบาลใหม่ เร่งพิจารณาร่างกฎหมายต่อ

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย นำโดยนายคณิต ณ นคร ทำหนังสือถึงนายกฯ ให้เดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายต่อ แบ่งเป็นร่างที่ควรเห็นชอบ 26 ฉบับ ไม่ควรเห็นชอบ 5 ฉบับ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.54 นายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ทำหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2550 รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่าง พ.ร.บ.ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่หลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายใน 60 วัน นับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายระบุว่า มีร่างกฎหมายที่ไม่ควรเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป 5 ฉบับ ร่างกฎหมายที่สมควรเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป แบ่งเป็นร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเพื่อเสนอโดยตรงต่อสภาฯ 7 ฉบับ และร่างกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นสมควรให้พิจารณาต่อไป 19 ฉบับ ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภา พร้อมสาระสำคัญของร่างกฎหมายแต่ละฉบับ และเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อนายกฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป อนึ่ง ร่างกฎหมายที่ไม่ควรเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป 5 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2.ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม 3.ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 4.ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน 5.ร่าง พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ร่างกฎหมายที่สมควรเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป แบ่งเป็นร่างกฎหมายที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเพื่อเสนอโดยตรงต่อสภาฯ 7 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 2.ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย 3.ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 4.ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 5.ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข 6.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 7.ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย) ร่างกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นสมควรให้พิจารณาต่อไป 19 ฉบับ 1.ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2.ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3.ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 4.ร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่...) 5.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 6.ร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 7.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 8.ร่าง พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 9.ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 10.ร่าง พ.ร.บ.คุมประพฤติ 11.ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ 12.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 13.ร่าง พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและควบคุมดูแลเด็ก 14.ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 15.ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 16.ร่าง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 17.ร่าง พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 18.ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 19.ร่าง พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความเห็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมายค้างการพิจารณาของสภา (function() { var scribd = document.createElement(\script\"); scribd.type = \"text/javascript\"; scribd.async = true; scribd.src = \"http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js\"; var s = document.getElementsByTagName(\"script\")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์