เริ่มขบวนแรลลี่วันที่อยู่อาศัยโลก ชาวบ้านดันรัฐเร่งแก้ปัญหาที่ดิน

เริ่มแล้วงานวันที่อยู่อาศัย 2554 ภาคใต้ ลำสินธุ์นำทัพเปิดงาน ยื่นข้อเสนอภาครัฐ เพิ่มสัดส่วนภาคประชาชน ร่วมวงแก้ปัญหาที่ดินรัฐ จี้ผู้ว่าฯ เร่งดูแลทรัพยากรชายฝั่ง ขอโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย เคลื่อนพล – Car Rally งานวันที่อยู่อาศัยโลก 2554 ภาคใต้ เคลื่อนขบวนออกจากตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง มุ่งหน้าไปยังบ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ศูนย์การเรียนรู้สินแพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และองค์กรภาคี ร่วมกันจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2554 ภาคใต้ เพื่อผลักดันนโยบายที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรม WORLD HABITAT DAY 2011 ในการรณรงค์สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนัก พร้อมกับยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐ มีนายประดิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน ในงานได้จัดเวทีเรื่อง “ลำสินธุ์ตำบลแห่งการเรียนรู้” นำเสนอภาพรวมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินและที่อยู่อาศัยภาคใต้ โดยนายขนิฐ คงทอง คณะทำงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินภาคใต้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชาวบ้านจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และพัทลุง มาร่วมงานประมาณ 100 คน จากนั้นนายวิเชียร มณีโชติ ตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้นำเสนอกระบวนการงานพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดพัทลุง จากนั้นได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผ่านนายประดิษฐ์ เนื้อหาในข้อเสนอประกอบด้วย ให้จังหวัดพัทลุงแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมบูรณาการของขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม นักวิชาการทางสังคม ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนในสัดส่วนที่เหมาะสม และให้จังหวัดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนี้ ให้จังหวัดให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล เน้นการบริหารจัดการร่วม และส่งเสริมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลให้มีการขยายฐานสมาชิกครอบคลุมเต็มตำบล รวมทั้งประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ และสนับสนุนงบประมาณสมทบร่วมตามความเหมาะสม, ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร. จังหวัด) โดยให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และให้ตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการแก้ปัญหาที่ดินในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบล โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม เสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่อคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด ให้จังหวัดตั้งคณะทำงานประสานงานข้อมูลระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาครัฐในจังหวัด ทำหน้าที่ประสานข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ปัญหาชุมชน หรือโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างมาก แม้จะเป็นโครงการที่ทำร่วมกับชุมชน เช่น การร่วมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินเขตป่าก็ตาม, ให้จังหวัดจัดระบบสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย ในเรื่องสำคัญเร่งด่วน เช่น การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มาตรการภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชนบท ให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการของรัฐไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เช่น โครงการขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน โรงไฟฟ้า และการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น รวมทั้งต้องศึกษาผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมชุมชน ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ต่อมา เวลา 12.00 น. นายประดิษฐ์ได้ตีตะโพนเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2554 ภาคใต้ ปล่อยขบวน Car Rally “ผนึกกำลังชุมชน ท้องถิ่น สู่พื้นที่จัดการตนเองอย่างยั่งยืน” ออกเคลื่อนขบวนไปยังอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในเวลา 13.00 น กระทั่ง เวลา 14.45 น. ขบวนฯ ได้เคลื่อนมาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอสิเกา มีขบวนแห่กลองยาวจากเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตรังให้การต้อนรับ นำขบวนมายังสนามฟุตบอลชุมชนบ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีชาวบ้านร่วมงานประมาณ 200 คน จากนั้นมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อสิทธิชุมชน การจัดการ ทรัพยากรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอะไรคือคำตอบ? โดยนายอะเหร็น พระคง ประธานเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กล่าวรายงานการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืนโดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น จากนั้นนายอะเหร็น ได้อ่านและยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื้อหาระบุว่า ให้มีการจัดการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยมาตรการโฉนดชุมชน และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามหลักฐานตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และมีการจัดทำผังชุมชน สนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง และให้มีการเฝ้าระวังการเผชิญภัย และฟื้นฟูหลังประสบภัยธรรมชาติ เวลา 16.30 น. นายไมตรี ได้จับสลากแปลงที่ดินโครงการบ้านมั่นคง 10 หลังแรก และเป็นประธานพิธีลงเสาเอก เวลา 17.40 น. มีการแสดงลิเกป่าเล่าเรื่องราวขบวน Car Rally จากพัทลุงถึงตรัง สำหรับขบวนฯ Car Rally จะเคลื่อนออกจากอำเภอสิเกาไปยังจังหวัดพังงา เวลาประมาณ 08.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2554

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท