กสทช.ด้านโทรคมนาคม เปิดภารกิจปี 55

กสทช.ด้านโทรคมนาคม แถลงแผนการทำงานปี 2555 เน้นจัดประมูล 3G-ศึกษาผลกระทบและแนวทางการดำเนินการกรณีหมดสัมปทาน เพื่อนำความถี่มาจัดสรรใหม่ (7 ธ.ค.54) สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2554 มีมติเห็นชอบกรอบภารกิจการดำเนินงานของ กทค. ในปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ปรากฏในร่างแผนแม่บทโทรคมนาคม และกรอบอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ได้ยึดแนวทางการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการคู่ขนานพร้อมกับการเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ในการขับเคลื่อนภารกิจและกิจกรรมของ กสทช. โดย กทค. ซึ่งในปี 2555 นั้นจะมุ่งเน้นการจัดประมูลคลื่นความถี่ เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz ให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ศึกษาผลกระทบและแนวทางการดำเนินการในกรณีสิ้นสุดอายุสัมปทานเพื่อนำความถี่มาจัดสรรใหม่ในกิจการโทรคมนาคม จัดทำแผนปฎิบัติการ USO โดยคำนึงถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จัดทำหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการในธุรกิจดาวเทียม ศึกษาแนวทางการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม จัดทำแผนเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติในกิจการโทรคมนาคม ศึกษาและเตรียมการการใช้ความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี้ภารกิจในปี 2555 จะครอบคลุมถึงการศึกษาแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับเทคโนโลยีหลอมรวม กำหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและกลไกตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ศึกษาความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอัตราค่าบริการให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ศึกษาการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อลดต้นทุนในการลงทุน ภารกิจในปี 2555 ของ กทค.ยังรวมถึงการจัดทำแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศและพันธกรณีด้านกิจการโทรคมนาคมในกรอบภูมิภาคและระดับโลก บูรณาการโดยการพัฒนาและปรับปรุงกฎกติกาเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านกิจการโทรคมนาคม การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม ปรับปรุงและพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทด้านกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ทัน ความเท่าทัน ต่อเทคโนโลยีโทรคมนาคมให้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์ สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมโทรคมนาคม \การที่ กทค. ได้จัดทำภารกิจและกิจกรรม ในปี 2555 ก็เพื่อเป็นการทำงานในเชิงรุกและเป็นการขับเคลื่อนกิจการโทรคมนาคมให้เดินไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคม\""

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์