ย้อนรอยสายสัมพันธ์ไทย-เกาหลีเหนือ: ครม.ให้ลดธงครึ่งเสาไว้อาลัย “คิม จอง อิล”

เผยประกาศสำนักเลขาธิการ ครม. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเพื่อไว้อาลัย “คิม จอง อิล” ระบุสองประเทศ “มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมา”

สื่อเกาหลีเหนือระบุ รัฐบาลไทยไว้อาลัยคิม จอง อิลสั่งลดธงครึ่งเสา 3 วัน

สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของ ทางการเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันอังคารที่ 20 ธ.ค. ได้ตัดสินใจให้มีการลดธงครึ่งเสาในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่มีภารกิจในต่างประเทศทุกแห่งตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ (21 – 23 ธ.ค. 54)

นอกจากนี้สำนักข่าวกลางเกาหลี ยังระบุด้วยว่า ในพิธีศพของคิม จอง อิลที่กรุงเปียงยาง มีผู้แทนพรรคการเมืองจากไทย ประธานสถาบันศึกษาแนวคิดจูเช่ ประเทศไทย และประธานสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี เหนือเข้าร่วมด้วย และระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยส่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม

 

เผยประกาศสำนักงานเลขาธิการ ครม. ให้ลดธงครึ่งเสา

ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว พบว่ามีรายงานข่าวการลดธงครึ่งเสาของหน่วยงานราชการในประเทศไทยด้วย โดย สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 54 ว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ออก “ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องให้ส่วนราชการลดธงครึ่งเสา” มีเนื้อหาดังนี้

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องให้ส่วนราชการลดธงครึ่งเสา

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า นาย Kim Jong Il เลขาธิการ พรรคคนงานเกาหลี ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ และผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพประชาชนเกาหลี (General-Secretary of the Worker's Party of Korea Chairman of the National Defense Commission of the Democratic People's Republic of Korea Supreme Commander of the Korean People's Army) ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ในขณะมีอายุ 69 ปี และโดยที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกันตลอดมา เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ นาย Kim Jong Il เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ และผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพประชาชนเกาหลี นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 21 ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
21 ธันวาคม 2554”

 

ทั้ง นี้การกำหนดให้มีการลดธงชาตินั้นถูกกำหนดเป็นกรอบกว้างๆ ตาม "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529" ข้อ 14 ที่ระบุว่า "การลดธงชาติครึ่งเสาในกรณีใด และเป็นเวลาเท่าใด ให้กระทรวงการต่างประเทศ สำนักพระราชวัง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี แจ้งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการ และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ"

 

พบหลายหน่วยงานได้รับคำสั่งลดธงครึ่งเสา แบบดีเลย์”

โดยผู้สื่อข่าวได้รวบรวมหนังสือสั่งการของหน่วยงานราชการต่างๆ ในประเทศ ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 เพื่อ ไว้อาลัยแด่นายคิม จอง อิล โดยผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่าการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วัน โดยหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ในทางปฏิบัติน่าจะไม่ได้ปฏิบัติเต็มเวลา เพราะมีหน่วยงานราชการบางแห่งมีคำสั่งในวันที่ 22 หรือวันที่ 23 ธ.ค.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย “ด่วนที่สุด” ที่ มท 0201.3/ว 5166 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 54

หนังสือ จากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา “ด่วนที่สุด” ที่ พย. 0016.3/ ว 6110 เรื่อง การลดธงครึ่งเสา ลงวันที่ 22 ธ.ค. 54

หนังสือ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก “ด่วนที่สุด” ที่ ตก. 0016.3/ว 20977 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เรื่อง ลดธงครึ่งเสา

 

กรณีโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย “ด่วน ที่สุด” เลขที่ มท 0201.3/ว 5166 ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดทุกจังหวัด ลงนามโดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่หนังสือลงวันที่ 22 ธ.ค. 54 หลังการประกาศของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1 วัน และเข้าสู่วันที่ 2 ของการลดธงครึ่งเสา

ต่อมา นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ทำหนังสือ “ด่วน ที่สุด” ที่ พย. 0016.3/ ว 6110 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 54 เรื่อง การลดธงครึ่งเสา ถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ขณะที่จังหวัดตาก มีการออกหนังสือ “ด่วน ที่สุด” ที่ ตก. 0016.3/ว 20977 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 เรื่อง ลดธงครึ่งเสา ลงนามโดยนายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการไปยัง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายกเทศมนตรีเมืองตาก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ นร. 0508/ ว 269 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54 ถึง ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

หนังสือของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน “ด่วนที่สุด” ที่ ยธ 0601/ว 1849
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 54 ถึง หน่วยงานในสังกัด

 

ในกรณีกระทรวงยุติธรรม นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือ “ด่วน ที่สุด” ที่ นร. 0508/ ว 269 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54 เรื่อง เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ และผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพประชาชนเกาหลี ถึงแก่อสัญกรรม เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา 3 วันดังกล่าว

จากนั้นมีหนังสือ “ด่วนที่สุด” ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ ยธ 0601/ว 1849 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 54 ถึง หน่วยงานในสังกัด ให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วันดังกล่าว

หนังสือจากสำนักงานศาลยุติธรรม (ไม่สามารถอ่านลายมือชื่อผู้ลงนามได้) “ด่วนที่สุด” ที่ ศย.005/ ว 770 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54 ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้ลดธงครึ่งเสา

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 4121/4967 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ลดธงครึ่งเสา

 

ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดย นางเลียมทอง จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทำหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ ศธ 4121/4967 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ลดธงครึ่งเสา เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54

 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ออกหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ นร 0508/ว 269 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54 เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สำนัก งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทำหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ วธ 0203.6/ว 284 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54 สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ลดธงครึ่งเสา

นาง สุนิสา จิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กระทรวงวัฒนธรรม ทำหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ วธ 0401/ว 3474 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 54 เรื่อง ขอส่งหนังสือเวียน เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี (นาย KLim Jong Il) ถึงแก่อสัญกรรม (หมายเหตุ: ต้นฉบับสะกดผิด)

 

ในกรณีของกระรวงวัฒนธรรม นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ออกหนังสือ “ด่วน ที่สุด” ที่ นร 0508/ว 269 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54 เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศ และผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพประชาชนเกาหลี ถึงแก่อสัญกรรม

ต่อมาในวันเดียวกัน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทำหนังสือ “ด่วน ที่สุด” ที่ วธ 0203.6/ว 284 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 54 ถึง สำนักงานรัฐมนตรี กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้มีการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วันดังกล่าว

และต่อมาในวันที่ 22 ธ.ค. 54 ซึ่งเป็นวันที่สองของการกำหนดลดธงครึ่งเสา นางสุนิสา จิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กระทรวงวัฒนธรรม ทำหนังสือ “ด่วนที่สุด” ที่ วธ 0401/ว 3474 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 54 เรื่อง ขอส่งหนังสือเวียน เลขาธิการพรรคคนงานเกาหลี (นาย KLim Jong Il) ถึงแก่อสัญกรรม (หมายเหตุ: ต้นฉบับสะกดผิด) เรียน อธิบดี รองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน ท่าน ผชช.ผอ.สำนัก ผอ.สศก. ที่ 1-15 หน.กลุ่ม/งานขึ้นตรงต่อกรม หัวหน้ากลุ่มใน สบก. และหน่วยงานในภูมิภาคทุกแห่ง

 

ที่มาของข่าว:

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องให้ส่วนราชการลดธงครึ่งเสา, สำนักข่าวแห่งชาติ, 22 ธ.ค. 54 http://thainews.prd.go.th/view.php?m_newsid=255412220223&tb=N255412

Thai Cabinet Meets on Demise of Kim Jong Il, Decides to Hoist Flags at Half-Mast, KCNA, 23 Dec 2011 http://www.kcna.co.jp/item/2011/201112/news23/20111223-58ee.html

Foreign Personages Visit DPRK Missions, KCNA, 27 Dec 2011http://www.kcna.co.jp/item/2011/201112/news27/20111227-45ee.html

KCNA: More Foreign Personages Mourn Demise of Kim Jong Il, KCNA, 28 Dec 2011 http://assistamerica.countrywatch.com/rcountry.aspx?vcountry=28&topic=CBWIR&uid=5516452

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์