เริ่มแล้วสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ตั้งวงจี้สศช.ทบทวนแผนพัฒน์

“สมัชชาสุขภาพภาคใต้” บุกตรัง ดึง “ชวน หลีกภัย” ปาฐกถาเปิดงาน เครือข่ายสุขภาพ 14 จังหวัดใต้เปิดวงถกสารพัดปัญหา เน้นประเด็น “แผนพัฒนาภาคใต้” เกาะติดมติสมัชชาติสุขภาพแห่งชาติ จี้สภาพัฒน์ทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ น.ส.สุวณี สมาธิ เลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม 2555 เครือข่ายสุขภาพภาคใต้ ได้ร่วมกันจัดงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ และงานวิชาการ “ไอดิน กลิ่นหญ้า” พ.ศ.2554 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการ “ไอดิน กลิ่นใต้” ในประเด็นสมัชชาสุขภาพ 14 จังหวัดภาคใต้, การจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้, นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้, นโยบายแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมกรณีภาคใต้, นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะถนนคนเดิน ที่เต้นท์หน้าอาคารดุสิตตรั น.ส.สุวณี เปิดเผยต่อไปว่า เวลา 19.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2555 จะมีการเสวนาวิชาการเรื่อง “แผนพัฒนาภาคใต้กับทางเลือกการพัฒนาภาคใต้: แผนพัฒนาที่ยั่งยืน” ผู้นำเสวนาประกอบด้วย นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ, นายไกรวุฒิ ชูสกุล ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล, นายเจริญ โป๊ะอิแซ ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช, นางแสงนภา สุทธิภาค ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดชุมพร, น.ส.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตัวแทนนักธุรกิจจังหวัดตรัง ดำเนินการเสวนาโดยนางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ ที่ลานถนนคนเดินสถานีรถไฟจังหวัดตรัง น.ส.สุวณี เปิดเผยอีกว่า ส่วนวันที่ 14 มกราคม 2555 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. มีการจัดกิจกรรมลานเด็กลานสมัชชา บริเวณลานหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรัง ขณะเดียวกันที่หอประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง มีพิธีกล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ “มุมมองกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ภาคใต้” โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี “จากนั้นจะเข้าสู่วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพภาคใต้ เริ่มจากพิจารณาระเบียบวาระที่ 1 รับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2 และชี้แจงกระบวนการพิจารณาระเบียบวาระ การพิจารณาระเบียบวาระติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้, วาระติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้, วาระติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ” น.ส.สุวณี กล่าว น.ส.สุวณี เปิดเผยด้วยว่า ในส่วนของระเบียบวาระที่ 2 ที่จะเริ่มในช่วงบ่ายวันเดียวกัน จะพิจารณาประเด็นการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้ จากนั้นจะเปิดห้องวิชาการพูดคุยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ห้องวิชาการ 1 “กลไกและกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้” ห้องวิชาการ 2 “การสร้างสุขภาวะในพื้นที่ ด้วยธรรมนูญสุขภาพ” ห้องวิชาการ 3 “ขบวนการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนกับการปฏิบัติการเพื่อพื้นที่พึ่งตนเอง” ส่วนวันที่ 15 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย น.ส.สุวณี เปิดเผยว่า จะเป็นวาระรับรองมติสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ระเบียบวาระที่ 1 และระเบียบวาระที่ 2 รวม 4 มติ ต่อด้วยพิจารณาวาระที่ 3 ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 ห้องที่ 1 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ห้องที่ ๒ ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ ห้องที่ 3 การจัดการปัญหาโฆษณาและอาหารอ้างสรรพคุณทางยาที่อวดอ้างสรรพคุณทางยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ดาวเทียม ห้องที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน และห้องที่ 5 การเข้าถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ห้องที่ 6 การจัดการปัญหาฆ่าตัวตาย (สุขใจไม่คิดสั้น) น.ส.สุวณี เปิดเผยด้วยว่า ช่วงบ่ายของวันสุดท้าย จะเป็นเวทีเสวนา “มุมมองกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ภาคใต้” วิทยากรประกอบด้วย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายสมัย รัตนจันทร์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลาง นายวีรพล เจริญธรรม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน นายชัยพร จันทร์หอม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ดำเนินรายการโดยนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) “จากนั้นเป็นการรับรองมติระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพภาคใต้ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ต่อด้วยปาฐกถาพิเศษ “มุมมองกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ภาคใต้” โดยนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปิดการประชุมโดย นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก ประธานจัดสมัชชาสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 2” น.ส.สุวณี กล่าว

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์