เปิดรายชื่อ 112 นักวิชาการ นักเขียน ศิลปินหนุนแก้ ม.112

ในการเปิดตัวคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112 (ครก.112) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงนามสนับสนุนให้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญามาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ เข้าสู่รัฐสภา ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักวิชาการ 112 คนแรกที่ร่วมลงนามสนับสนุนการรณรงค์ครั้งนี้ รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ผาสุก พงษ์ไพจิตร, สุจิตต์ วงษ์เทศ, รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นิธิ เอียวศรีวงศ์, เกษียร เตชะพีระ, คำสิงห์ ศรีนอก และ ปราบดา หยุ่น เป็นต้น ซึ่งหลายคนในนี้ เราไม่ค่อยเห็นพวกเขาลงนามในแถลงการณ์กับกลุ่มใดเลย นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อน่าสนใจอีกมาก โปรดดูกันอีกครั้ง ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ ผาสุก พงษ์ไพจิตร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุจิตต์ วงษ์เทศ นักวิชาการ นักเขียน รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วุฒิสมาชิกและอัยการ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทักษ์ เฉลิมเตียรณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์/ศิลปิน ชัยศิริ จิวะรังสรรค์ ศิลปิน ธงชัย วินิจจะกูล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อานันท์ กาญจนพันธุ์ สังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยศ สันตสมบัติ สังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกษียร เตชะพีระ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สิงคโปร์ กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศรีประภา เพชรมีศรี โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาม.มหิดล ขวัญระวี วังอุดม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาม.มหิดล เอกกมล สายจันทร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โกสุมภ์ สายจันทร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมชาย ปรีชาศิลปกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉลาดชาย รมิตานนท์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัฒนา สุกัณศีล สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชัชวาล ปุญปัน อดีตอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ม.เชียงใหม่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จันทจิรา เอี่ยมมยุรา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธีระ สุธีวรางกูร นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิยบุตร แสงกนกกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาวตรี สุขศรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปูนเทพ ศิรินุพงษ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจักษ์ ก้องกีรติ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อภิชาต สถิตนิรมัย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันรัก สุวรรณวัฒนา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยุกติ มุกดาวิจิตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุสรณ์ อุณโน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นลินี ตันธุวนิตย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มรกต ไมยเออร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัครพงษ์ ค้ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วาด รวี นักเขียน ปราบดา หยุ่น นักเขียน วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นักเขียน ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเขียน นักแปล มุกหอม วงษ์เทศ นักเขียน สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการ ไอดา อรุณวงศ์ วารสาร “อ่าน” คำสิงห์ ศรีนอก นักเขียน ดวงมน จิตร์จำนง นักเขียน นักวิชาการ วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียน วชิระ บัวสนธ์ นักเขียน อธิคม คุณาวุฒิ นักเขียน วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ พิเชฐ แสงทอง นักเขียน อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียน ทองธัช เทพารักษ์ นักเขียน เรืองรอง รุ่งรัศมี นักเขียน อุทิศ เหมะมูล นักเขียน ซะการีย์ยา อมตยา นักเขียน วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน เดือนวาด พิมพนา นักเขียน ประกาย ปรัชญา นักเขียน กฤช เหลือลมัย นักเขียน วินัย ปราบริปู นักเขียน บินหลา สันกาลาคีรี นักเขียน อติภพ ภัทรเดชไพศาล นักเขียน ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง นักเขียน ธิติ มีแต้ม นักเขียน ศุภชัย เกศการุณกุล นักเขียน พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักแปลอิสระ วิจักขณ์ พานิช นักเขียน นักแปล สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน-นักวิชาการอิสระ นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชน สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี สื่อมวลชน นพ. กิตติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการรพ. ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการ สำนักข่าวประชาไท จิตรา คชเดช ผู้นำแรงงาน, กลุ่ม Try Arm สมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรมสังคม แดนทอง บรีน ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ทนายความ ส. รัตนมณี พลกล้า ทนายความ พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ ภาวิณี ชุมศรี ทนายความ ประเวศ ประภานุกูล ทนายความ อนุสรณ์ ธรรมใจ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อันธิฌา ทัศคร ปรัชญาและศาสนา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กานดา นาคน้อย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue) สหรัฐอเมริกา เก่งกิจ กิติเรียงลาภ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ นักวิชาการอิสระด้านพลังงานนิวเคลียร์ ไชยันต์ รัชชกูล มหาวิทยาลัยพายัพ คมลักษณ์ ไชยยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชัชวาลย์ ศรีพาณิชย์ อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย ชาตรี ประกิตนนทการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชษฐา พวงหัตถ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอมอร นิรัญราช คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พวงทอง ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติ ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นฤมล ทับจุมพล รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิริพรรณ นกสวน สวัสดี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉลอง สุนทรวาณิชย์ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุวิมล รุ่งเจริญ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาพล ลิ่มอภิชาต อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุดา รังกุพันธุ์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกษม เพ็ญภินันท์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จรัล ดิษฐาอภิชัย หมายเหตุ: เพิ่มเติมรายชื่อ เมื่อ 16 ม.ค.54 18.50น.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์