นักข่าวพลเมือง: ร้องขอออกรายการ ‘สรยุทธ์’ แฉปัญหา ‘ครูจ้างสอน’

ครูจ้างสอนสุราษฎร์ฯ ทำจดหมายเปิดผนึกขอความอนุเคราะห์ให้ออกรายการเจาะข่าวเด่น แฉปัญหาความเดือดร้อนของครูจ้างสอนที่มีสวัสดิการต่ำ จี้ ก.ศึกษา ตั้งกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของครูจ้างสอน 3 ก.พ. 55 - ครูจ้างสอนโดยงบประมาณโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำจดหมายเปิดผนึกถึง “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” และ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” ว่าด้วยเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ออกรายการเจาะข่าวเด่น เพื่อตีแผ่ปัญหาของครูจ้างสอน รวมถึงขอให้ตั้งกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของครูจ้างสอนโดยงบประมาณโรงเรียน โรงเรียนสหกรณ์นิคม 219 หมู่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ออกรายการเจาะข่าวเด่น เรียน คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เนื่องด้วยข้าพเจ้า นางจริยา กิจวิถี และ นางวนิดา น้ำทอง ครูจ้างสอนโดยงบประมาณโรงเรียน ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นปฐมวัย อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ข้าวของมีราคาแพงมาก แต่ค่าตอบแทนที่ครูจ้างสอนได้รับต่ำมาก เพียงเดือนละ 4,000 - 6,000 บาท เหตุเพราะโรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอน แต่ด้วยความจำเป็นในภาวะที่โรงเรียนขาดแคลนครู โรงเรียนจึงต้องแก้ไขปัญหา ด้วยการจ้างคนในท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนเอกชนมาก่อน หรือผู้ที่มีความรู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา มาสอบเป็นลูกจ้างของโรงเรียน ทำสัญญาจ้างปีต่อปี โดยมีกระบวนการประเมินผลการสอนทุกปี มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนทุกปี ปีละไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง และต้องรับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) แต่ครูจ้างสอน ได้รับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 4,000 - 6,000 บาท ไม่มีการขึ้นค่าตอบแทน ไม่มีเงินสะสม ไม่มีค่ารักษาพยาบาล ไม่มีบัตรประกันสังคม ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นเพียงลูกจ้างของโรงเรียน ที่ไม่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองทางกฎหมายใดๆ แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่น้อยนิดไม่เพียงพอต่อการครองชีพ แต่สิ่งหนึ่งที่ครูจ้างสอนมีอยู่เต็มเปี่ยมหัวใจ คือ จิตวิญญาณของความเป็นครู สอนเด็กด้วยความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ครูจ้างสอนบางท่านสอนหนังสือมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี จนถึงปัจจุบันก็ยังสอนอยู่โดยไม่รับค่าตอบแทนเลยก็มี จนกระทั่งรัฐบาล ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ และเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท นั้น ครูจ้างสอน ซึ่งคาดว่ามีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน ไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว เพราะครูจ้างสอนไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นเพียงลูกจ้างของโรงเรียน จึงต้องรับค่าตอบแทนจากโรงเรียนในอัตราเดิม เดือนละ 4,000 - 6,000 บาท ครูจ้างสอนจึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง เป็นครูผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นครูผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะค่าตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของลูกจ้างเอกชน หรือกรรมกรก่อสร้าง ซึ่งครูจ้างสอนก็เปรียบเสมือนกรรมกรก่อสร้างรากฐานของสังคม คือสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นสมาชิกที่ เก่ง ดี และมีความสุขของสังคมไทยต่อไป ข้าพเจ้า ไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนครูจ้างสอน ครูผู้ด้อยโอกาสที่กระจายกันอยู่ในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีอำนาจในรัฐบาล หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีช่องทางในการสื่อสารกับสังคม เพื่อให้รับรู้ถึงตัวตน และการมีอยู่จริงของครูจ้างสอน ครูผู้ด้อยโอกาส ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านกรุณาเปิดช่องทางในการสื่อสารกับสังคมด้วยการอนุญาต ให้ออกรายการเจาะข่าวเด่น ซึ่งข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้น ให้เพื่อนครูจ้างสอนที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ ได้ติดต่อเข้ามารวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อนำเสนอปัญหาของครูจ้างสอนต่อรัฐบาล หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการสำรวจปริมาณครูจ้างสอนโดยงบประมาณโรงเรียนทั้งประเทศ และให้ครูจ้างสอนเป็นลูกจ้างของกระทรวงศึกษา ครูจ้างสอนจึงจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ...................................... ลงชื่อ...................................... (นางจริยา กิจวิถี) ( นางวนิดา น้ำทอง ) ครูจ้างสอนโรงเรียนสหกรณ์นิคม ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง โทรศัพท์ 089-8750909 โทรศัพท์ 087-2749049 โรงเรียนสหกรณ์นิคม 219 ม. 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง ขอให้ตั้งกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูลและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของครูจ้างสอน โดยงบประมาณโรงเรียน เรียน ฯ พณ ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องด้วยข้าพเจ้า นางจริยา กิจวิถี และ นางวนิดา น้ำทอง ครูจ้างสอนโดยงบประมาณโรงเรียน ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นปฐมวัย อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ข้าวของมีราคาแพงมาก แต่ค่าตอบแทนที่ครูจ้างสอนได้รับต่ำมาก เพียงเดือนละ 4,000 - 6,000 บาท เหตุเพราะโรงเรียนไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอน แต่ด้วยความจำเป็นในภาวะที่โรงเรียนขาดแคลนครู โรงเรียนจึงต้องแก้ไขปัญหา ด้วยการจ้างคนในท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนเอกชนมาก่อน หรือผู้ที่มีความรู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา มาสอบเป็นลูกจ้างของโรงเรียน ทำสัญญาจ้างปีต่อปี โดยมีกระบวนการประเมินผลการสอนทุกปี มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนทุกปี ปีละไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง และต้องรับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) แต่ครูจ้างสอน ได้รับค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 4,000 - 6,000 บาท ไม่มีการขึ้นค่าตอบแทน ไม่มีเงินสะสม ไม่มีค่ารักษาพยาบาล ไม่มีบัตรประกันสังคม ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นเพียงลูกจ้างของโรงเรียน ที่ไม่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองทางกฎหมายใดๆ แม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่น้อยนิดไม่เพียงพอต่อการครองชีพ แต่สิ่งหนึ่งที่ครูจ้างสอนมีอยู่เต็มเปี่ยมหัวใจ คือ จิตวิญญาณของความเป็นครู สอนเด็กด้วยความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม ครูจ้างสอนบางท่านสอนหนังสือมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี จนถึงปัจจุบันก็ยังสอนอยู่โดยไม่รับค่าตอบแทนเลยก็มี จนกระทั่งรัฐบาล ฯพณฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ และเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำวันละ 300 บาท นั้น ครูจ้างสอน ซึ่งคาดว่ามีอยู่จำนวนมากทั่วประเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน ไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว เพราะครูจ้างสอนไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นเพียงลูกจ้างของโรงเรียน จึงต้องรับค่าตอบแทนจากโรงเรียนในอัตราเดิม เดือนละ 4,000 - 6,000 บาท ครูจ้างสอนจึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง เป็นครูผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นครูผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะค่าตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของลูกจ้างเอกชน หรือกรรมกรก่อสร้าง ซึ่งครูจ้างสอนก็เปรียบเสมือนกรรมกรก่อสร้างรากฐานของสังคม คือสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นสมาชิกที่ เก่ง ดี และมีความสุขของสังคมไทยต่อไป จึงเรียนมาเพื่อขอให้ ฯ พณ ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งกรรมการศึกษาปัญหา รวบรวมข้อมูล และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ครูจ้างสอนได้มีสถานะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ ครูจ้างสอนจะได้ มีโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ...................................... ลงชื่อ...................................... (นางจริยา กิจวิถี) ( นางวนิดา น้ำทอง ) ครูจ้างสอนโรงเรียนสหกรณ์นิคม ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง โทรศัพท์ 089-8750909 โทรศัพท์ 087-2749049

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์