เครือข่ายผู้ป่วย-คนงาน ค้านประชาพิจารณ์ร่าง กม.สถาบันความปลอดภัย

(10 ก.พ.55) ที่กระทรวงแรงงาน นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ป่วยฯ ยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทบทวนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.... ซึ่งกระทรวงแรงงานจะจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม.

โดยเครือข่ายผู้ป่วยฯ ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมีข้อเสนอให้องค์กรกลางเช่นสำนักงานปฎิรูปกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นรอบด้านทั้งฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง แรงงานในและนอกระบบ ซึ่งการจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังเพียงครั้งเดียวจะถือเป็นประชามติไม่ได้ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการบรรจุเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันฯ และที่มาของคณะกรรมการบริการให้มาจากการสรรหาด้วย

//////////////

 

รายละเอียดของหนังสือดังกล่าวมีดังนี้

10 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเสนอความเห็นต่อ การจัดเวทีไตรภาคีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรฎ.จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ......

เรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)
สำเนาถึง 1. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
              2. ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แห่งชาติ

ด้วยสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้จัดเวทีเสวนารับฟังความเห็นต่อ พรฏ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ... เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มติรับฟังความเห็นในวันนั้นไม่เห็นด้วยกับเวทีประชาพิจารณ์ พรฎ.สถาบันฯของกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ในหลายข้อ ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้มอบหมายให้สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ทำหนังสือคัดค้านชี้แจงข้อเสนอดังนี้ คือ

ข้อเสนอที่ 1 เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น ในส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานได้เสนอให้องค์กรกลางเช่นสำนักงานปฎิรูปกฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น

ข้อเสนอที่ 2 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นควรจะต้องทำให้รอบด้านของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง แรงงานในและนอกระบบ ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศรวมกันกว่า 34 ล้านคน (ในระบบประมาณ 10 ล้านนอกระบบประมาณ 24ล้าน) การจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังเพียงครั้งเดียวจะถือเป็นประชามติไม่ได้

ข้อเสนอที่ 3 เวทีประชาพิจารณ์ครั้งนี้บนเวที ไม่มีตัวแทนฝ่ายผู้ใช้แรงงานที่รู้เรื่อง ที่ไปที่มาเนื้อหาสาระสำคัญของร่าง พรฎ.จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ และเป็นความต้องการของเครือข่ายผู้ใช้แรงงานองค์กรภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวผลักดัน การจัดตั้งสถาบันฯ มายาวนานถึง 19 ปี หลังจากเหตุการณ์เคเดอร์ไฟไหม้ตึกถล่ม

ข้อเสนอที่ 4 ข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานในอนุยกร่างฯ และ เวทีเสวนาฯ รับฟังความเห็นหลายครั้ง ต้องการให้บรรจุ เนื้อหาสาระที่เป็นหัวใจสำคัญ ในอำนาจหน้าที่สถาบันฯ ต้องบรรจุการรับเรื่องราวร้องทุกข์ไว้ เพื่อให้สถาบันฯมีข้อมูลทั้งทางตรงทางอ้อมเพื่อการแก้ไขปัญหาส่งเสริมป้องกันเรื่องสุขภาพความปลอดภัย

ข้อเสนอที่ 5 โครงสร้าง/สัดส่วน/ที่มาของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ (จำนวน 11 คนตามระเบียบองค์กรมหาชน) โดยคณะกรรมการสรรหาที่เป็นกลางสำหรับตำแหน่ง ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนตัวแทนจาก นายจ้าง และลูกจ้าง จำนวน 4 คน อาจใช้วิธีสรรหาเช่นเดียวกัน หรืออาจใช้การเลือกตั้งทางตรงจากผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ โดยหลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียง การเลือกตั้งในสถานประกอบการ

ที่มาจากการสรรหา ประธาน 1 คนต้องไม่ใช่ข้าราชการมีเงินเดือน 
สรรหากรรมการผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
กรรมการที่มาโดยตำแหน่ง 2 คน จากกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้อำนวยการสถาบันฯ 1

ข้อเสนอที่ 6 ไม่เห็นด้วยที่จะต้องให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารรักษาการ 180 วันตามพระราชกฤษฎีกา (ตามร่างที่ผ่าน คปอ. 18 สิงหาคม 2554 และร่างที่กระทรวงแรงงานใช้จัดประชาพิจารณ์)

เพราะว่าการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือการกำหนดภารกิจอื่นๆ ควรที่จะต้องให้คณะกรรมการสถาบันที่จะได้รับการคัดเลือกสรรหาเข้ามาเป็นผู้กำหนดบทบาทยุทธ์ศาสตร์ หรือการวางรากฐานในการทำงานของสถาบัน หรือการกำหนดภารกิจอื่นๆ กำหนดบทบาทยุทธศาสตร์ ในการทำงานของสถาบัน ควรเป็นบทบาทของคณะกรรมการบริหารสถาบัน มิใช่ เป็นบทบาทของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ที่เป็นคณะกรรมการบริหาร รักษาการ

ในการนี้จึงเรียนเพื่อขอให้ ฯพณฯ เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงและเป็นภาคการเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อเสนอของเครือข่ายแรงงาน เพื่อให้สามารถจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯที่มีความหมายมีประโยชน์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังเป็นความต้องการของเครือข่ายแรงงาน ภาคประชาชนส่วนใหญ่ที่เคลื่อนไหวผลักดันการจัดตั้งสถาบันนี้มานานถึง 19 ปี หวังว่า ฯพณฯท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และผู้เกี่ยวของจะได้พิจารณาทบทวน ขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สมบุญ สีคำดอกแค
ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมัชชาคนจน
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์