เคลื่อนร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ‘เยาวชนใต้’ เสนอซื้อเวลาทีวีช่องหลัก

ประชุมระดมความคิดร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชน เสนอให้กองทุนฯ ซื้อเวลาสถานีโทรทัศน์ นำเสนอเนื้อหาเพื่อเด็กและเยาวชน เดือน มี.ค.นี้ เตรียมจัดเวทีขับเคลื่อนต่อ วันนี้ (18 ก.พ.55) เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ห้องล้านนา โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แผนงานสื่อสร้างสรรค์ภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: จะสานฝันอนาคตเด็กและเยาวชนอย่างไร โดยมีนักศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชนจากวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคใต้ร่วมงานประมาณ 70 คน นายเชษฐา มั่นคง หัวหน้าฝ่ายรณรงค์และเผยแพร่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์จัดการประชุมมีเป้าหมายหลักเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมกับเป็นการพยายามเชื่อมเครือข่ายสื่อมวลชนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อนเปิดให้เข้าชื่อ 1 หมื่นรายชื่อ เพื่อผลักดันให้ตราเป็นพระราชบัญญัติประกาศบังคับใช้ต่อไป นายอิฐบูรณ์ อ้นวงศา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) นำเสนอว่า ประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.... คือการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นกองทุนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อฯ ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมสื่อ ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อฯ นายอิฐบูรณ์ กล่าวว่า สำหรับเงินและทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาจากการจัดสรรค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฏหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เงินค่าปรับที่ได้รับจากผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ นายอิฐบูรณ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธานฯ มีปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีหน้าที่ควคุมดูแลกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่อมาเวลา 13.00 - 14.30 น. มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.... เป็น 4 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มสื่อมวลชนจากวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้สื่อขาวออนไลน์ และกลุ่มตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเด็กและเยาวชน เสนอให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องซื้อเวลาของสถานีโทรทัศน์เพื่อนำเสนอสื่อที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยจัดช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสม ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในระดับภาค และจังหวัด สำหรับภาคใต้ให้แบ่งเป็น 2 พื้นที่คือ ภาคใต้ตอนบน และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสรรหาคณะกรรมการฯ มาจากระดับจังหวัด โดยให้มีสัดส่วนเด็กและเยาวชนอยู่ด้วย ส่วนกลุ่มสื่อมวลชน เสนอว่า เงินของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 5 % ของรายได้ทั้งหมด ให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับชาติ โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัดสามารถอนุมัติเงินจากกองทุนได้เอง มีการจัดเวทีสมัชชาปีละ 1 ครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จากนั้นได้มีการร่วมกันกำหนดทิศทางของร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.... ว่าในเดือนมีนาคม 2555 จะมีเวทีเพื่อการขับเคลื่อนอีกครั้ง