สู่วันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ (3): K4DS.org อีกหนึ่งองค์ความรู้ปลายด้ามขวาน

 

แนะนำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South ในสายธารการสื่อสารกลางวิกฤติ

วันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 2  ปี 2555 ภายใต้ชื่องาน “เชื่อมร้อยเครือข่าย ผสานกำลังสื่อ สร้างพลังต่อรอง” Bargaining Power : Civil Networking and Synergy Meedia   ตามกำหนดการของวันที่ 12 มีนาคม 2555 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวลาประมาณ 10.30-12.00 น. ที่ห้องหลัก B 103 ชั้น 1  มีการเปิดตัวโครงการและเว็บไซต์ รวมทั้งระบบการค้นหาข้อมูลที่นำสมัย โดยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ (K4DS)

ตามด้วยเวลาในช่วงบ่ายเวลา 15.30-17.30 น. ที่ห้องย่อย 2 (ห้องประชุมคณะ) ชั้น 3 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ (K4DS) จะมีการประชุมระดมสมองภาคีเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้

กิจกรรมทั้ง 2 ของโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ (K4DS) จึงถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก

สำหรับโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) มีเป้าหมายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ต้องอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเข้ากับแนวคิด ทฤษฎี ประสบการณ์ ภูมิปัญญา และการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้เดิมในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน

โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ จึงได้พัฒนาระบบ K4DS ขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำมาจัดการ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สืบค้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และยังมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากร เป็นแกนในการประสานงานและสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เหล่านี้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สืบค้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Research Publication) วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis) งานวิชาการ โครงการ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Project) บรรณนิทัศน์หนังสือ (Bibliography) และข่าว (News) โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย หัวหน้าโครงการฯ

K4DS Search คือ เครื่องมือสำหรับการค้นหา (Search engine) ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่โครงการ K4DS ได้รวบรวมไว้บนเว็บไซต์ www.K4DS.org โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์คำค้น (Keyword) หรือข้อความที่ต้องการจะค้นหา K4DS Search จะแสดงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด

K4DS Search จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่หรือสร้างองค์ความรู้ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้

สำหรับโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ Knowledge for Deep South (K4DS) มีภาคีร่วม ประกอบด้วย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) และศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสหภาพยุโรป (EU) และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

www.K4DS.org จึงเป็นอีกหนึ่งฐานองค์ความรู้มุ่งเพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์