จดหมายชี้แจงกรณีแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ของธรรมศาสตร์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 มีนาคม 2555 เรียน บรรณาธิการประชาไท ตามที่ได้ปรากฏบทความเรื่อง “บางความเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย” มีเนื้อหาท้วงติงกระบวนการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ในประชาไท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 กระผมในฐานะรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในสองประการสำคัญดังนี้ ประการแรก กรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อ่านประเมินผลงานทางวิชาการ จากการตรวจสอบหลักฐานเอกสารและการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการสื่อสารและการปฏิบัติที่บกพร่องเกิดขึ้นจริง กล่าวคือเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่า ท่านผู้อ่านประเมินไม่เห็นด้วยกับการใช้เอกสารตำราเล่มซึ่งเห็นว่าเป็นปัญหา และจะขอถอนตัวจากการเป็นผู้อ่าน ในการสนทนาทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว ไม่ได้ดำเนินการทำหนังสือสอบถามยืนยันการถอนตัวอย่างเป็นทางการไปยังผู้อ่านประเมิน แต่ได้นำเรื่องเข้าแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งฯเพื่อเสนอขอให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่มาทำหน้าที่แทน อีกทั้งเมื่อได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่แล้ว ก็มิได้ทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการกลับไปยังท่านกรรมการผู้อ่านประเมินผลงานท่านเดิม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจสับสนและถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม กระผมในฐานะผู้รับผิดชอบรู้สึกเสียใจและขอยอมรับในความผิดพลาด ทั้งจะเร่งทำหนังสือกราบขออภัยไปยังท่านโดยเร็วที่สุด ประการที่สอง กรณีคุณภาพและการใช้ผลงานทางวิชาการประเภทตำราเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตรจารย์ มีคุณภาพเพียงพอและมีการใช้ซ้ำซ้อนกับเมื่อคราวขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยอาจารย์ท่านเดียวกันนั้นหรือไม่ กระผมขอเรียนยืนยันว่า กระบวนการทั้งในส่วนของการขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์และตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทุกประการ แต่โดยเหตุที่ระยะเวลาระหว่างการขอกำหนดตำแหน่งทั้งสองคราวนั้นคาบเกี่ยวต่อเนื่องกัน ในช่วงที่มีการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับใหม่ปี พ.ศ.2549 ทำให้เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตำแหน่งและการตีความชิ้นงานที่ใช้สำหรับพิจารณาแต่งตั้งแตกต่างกันในสองคราว โดยจะขออธิบายในรายละเอียดเป็นลำดับดังนี้ 1.เดิมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. และ รศ. กม.(ก.พ.อ. ในปัจจุบัน) มอบให้มหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละมหาวิทยาลัยพิจารณาเอง ซึ่ง อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของ มธ. เป็นกรรมการ เมื่อ Reader ส่งผลการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้พิจารณาผล (ไม่มีการประชุม Reader) 2. ระบบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของ มธ. เป็นระบบที่พิจารณาผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกำหนดระดับคุณภาพของผลงานแต่ละประเภทเป็นขั้นต่ำไว้ และคะแนนรวมขั้นต่ำของผลงานที่ใช้ในการพิจารณาแต่ละระดับไว้ด้วย 3. กรณีผลงานที่เสนอมามีคะแนนรวมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก มธ. จะคืนผลงานส่วนเกินให้อาจารย์ไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีบันทึกแจ้งอาจารย์อย่างเป็นทางการว่าการได้ตำแหน่งทางวิชาการนั้นๆ พิจารณาจากผลงานใดบ้างและเสนอรายชื่อผลงานที่ใช้ต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 4. ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ก.พ.อ. ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการใหม่ โดยบังคับใช้กับทุกระดับทั้ง ผศ. รศ. และ ศ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ซึ่งสำหรับการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์นั้น ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในข้อ 5.3.3 วรรคสุดท้ายว่า ผลงานที่เสนอขอจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่ได้เคยใช้สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 5. กรณีนี้ผู้เสนอขอฯ ได้เสนอเรื่องขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 โดยได้เสนอผลงานเรื่องดังกล่าวมาด้วย เนื่องจากผลงานตำรานั้นมิได้ถูกใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งให้อาจารย์ดังกล่าวดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ แม้จะมีการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) อ่านประเมินผลงานด้วยก็ตาม 6. เมื่อมีการพิจารณาตำรา/หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ ในการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อ่านประเมินผลงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับศาสตราจารย์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง(ตามบัญชีฯของสกอ.)ทั้ง 3 ท่าน ก็ประเมินผลงานชิ้นนี้ในระดับดีมาก เป็นเอกฉันท์ จึงถือว่าผู้ขอมีผลงานที่มีคุณภาพสมควรได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ครบทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป พรชัย ตระกูลวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์