มติเอกฉันท์ “ชัยวัฒน์ สถาอานันท์” รับรางวัล “ศรีบูรพา” คนที่ 24

กองทุนศรีบูรพามีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ “ชัยวัฒน์ สถาอานันท์” นักวิชาการด้านสันติวิธี เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “ศรีบูรพา” คนที่ 24 ประจำปี 2555

 
 
วันนี้ (19 มี.ค.55) นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ เปิดข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ กองทุนศรีบูรพามีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านสันติวิธี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “ศรีบูรพา” คนที่ 24 ประจำปี 2555 หลังจากเมื่อปี 2554 รางวัลนี้ถูกมอบให้แก่ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการนิตยสารสารคดี
 
สำหรับพิธีมอบรางวัลศรีบูรพากำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน “วันนักเขียน-5 พฤษภา” ในวันที่ 5 พ.ค.55 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 
ด้าน ประวัติ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นศาสตราจารย์ประจำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ.2549 เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีบทบาทในการเสนอแนวทางเพื่อคลี่คลายความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย และเป็นกรรมการภาคประชาสังคมนอกพื้นที่ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
 
นอกจากนี้ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายจัดการ/บรรณาธิการ ของโครงการจัดพิมพ์คบไฟ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการจัดพิมพ์ที่พิมพ์เผยแพร่หนังสือวิชาการทั้งของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวรรณกรรมชั้นดีจากต่างประเทศ เป็นจำนวนมากมายอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ รางวัลศรีบูรพา เป็นรางวัลที่มอบสำหรับศิลปิน นักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า โดยมีเงื่อนไขการพิจารณา ดังนี้ 1.เป็นนักคิด นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา” 2.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า 30 ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน และ 3.ยังมีชีวิตอยู่
 
การมอบรางวัลดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 เพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ ศรีบูรพา (31 มีนาคม พ.ศ.2448 - 16 มิถุนายน พ.ศ.2517) นักประชาธิปไตย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก
 
อนึ่งหนังสือประชาสัมพันธ์มติดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้
 
 
 
ที่ ว.๒ /๒๕๕๕
 
กองทุนศรีบูรพา
ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ)
พระโขนง กทม.๑๐๑๑๐
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 
เรื่อง   “รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๕
 
เรียน   สื่อมวลชน
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.รายนามผู้ได้รับรางวัล “ศรีบูรพา”
๒.ประวัติย่อของ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
 
ด้วย“รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก  เป็นรางวัลที่มอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงาม รวมทั้งเป็นแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้
 
๑.เป็นนักคิด นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา”
 
๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
 
๓.ยังมีชีวิตอยู่
 
“กองทุนศรีบูรพา”ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ ) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว ๒๒ ครั้ง(เว้น พ.ศ.๒๕๓๓) มีผู้ได้รับรางวัล ๒๓ คน และในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ได้ประกาศมอบ “รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา” ให้แก่ นายสุวัฒน์ วรดิลก นายขรรค์ชัย บุนปาน และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ความละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
 
สำหรับปี ๒๕๕๕ นี้คณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา” มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล “ศรีบูรพา” ประวัติตามเอกสารแนบหมายเลข ๒
 
อนึ่ง พิธีมอบ “รางวัลศรีบูรพา” กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน “วันนักเขียน-๕ พฤษภา” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถา  สำหรับสถานที่จัดงานวันนักเขียนและกำหนดการจัดงานโดยละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายประยอม ซองทอง)
ประธานคณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา”
 
 
 
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์