เปิดป้าย ‘หมู่บ้านโฉนดชุมชน’ ลำปาง 3 แห่ง จี้รัฐเดินหน้านโยบาย

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางจัดชุมนุมใหญ่ เดินหน้าเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าโฉนดชุมชน-ธนาคารที่ดิน-ภาษีอัตราก้าวหน้า เพิกถอนแนวเขตทหาร-อุทยานฯ ออกนอกพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน พร้อมให้ยุติจับกุม-คุกคาม

 
by   
 
วันที่ 22 มี.ค.55 เวลาประมาณ 9.30 น. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านแม่ส้าน ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนบ้านห้วยตาด ประมาณ 500 คน นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่ ที่ชุมชนห้วยตาด ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทางขึ้นบ้านแม่ส้าน ห่างจากค่ายประตูผา ประมาณ 4-5 กิโลเมตร สืบเนื่องจากกรณีปัญหาข้อพิพาทเรื่องการจัดการที่ดินกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทหาร
 
ในการชุมนุม มีการแถลงการณ์ ‘สิทธิในการจัดการที่ดินและป่า เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ที่ไม่เป็นจริง’ แสดงความไม่เห็นด้วยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าคุกคามชุมชนในการจัดการที่ดิน จากนั้นมีการประกาศเจตนารมณ์ และนำเสนอประเด็นปัญหา โดยจะมีการทำหนังสือข้อเรียกร้องยื่นต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ทั้ง 3 ชุมชน มีการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน โดยในการชุมนุมครั้งนี้ได้มีการทำกิจกรรมเปิดป้ายหมู่บ้านโฉนดชุมชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน และมีการมอบธงแสดงสัญลักษณ์ การทำโฉนดชุมชนให้กับครัวเรือนทุกครัวเรือน ประมาณ 500 ครัวเรือน
 
อีกทั้งมีการเขียนไปรษณียบัตร 500 ใบ ส่งถึง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงจุดยืนให้รัฐบาลเร่งสานต่อนโยบายโฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน และภาษีอัตราก้าวหน้า ให้มาสู่การปฏิบัติจริง
 
 
 
ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวระบุขอเสนอ ดังนี้
 
1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการออกโฉนดชุมชนตามมติของ คณะประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช) ตามระเบียบสำนักนายก ปี 2553
 
2.ยกระดับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 เป็นพระราชบัญญัติ
 
3.สำนักนายก/สำนักโฉนดชุมชน จัดประชุม สัมมนาให้นโยบายกับหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
 
4.ก่อนการประกาศอุทยานฯ ให้อุทยานฯ กันพื้นที่ออกจากพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยขอชุมชนที่ทำโฉนดชุมชน
 
5.เร่งการดำเนินการออกกฎหมายธนาคารที่ดิน
 
6.เร่งการดำเนินการด้านกฎหมายที่ดินอย่างเร่งด่วน เช่น ภาษีอัตราก้าวหน้า
 
7.ให้มีการเพิกถอนแนวเขตของทหารและอุทยานฯ ออกนอกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทำโฉนดชุมชน
 
8.ให้เร่งรัดออกกฎหมายโฉนดชุมชนในพื้นที่ที่ได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งโฉนดชุมชน
 
9.ให้รัฐบาลมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากร ป่าไม้ ที่ดิน ทหาร ให้ยุติจับกุม ดำเนินคดีกับชาวบ้าน และคุกคามชาวบ้านที่ทำกินขณะนี้
 
 
 
 
 
แถลงการณ์
สิทธิในการจัดการที่ดินและป่า เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ที่ไม่เป็นจริง
 
ในช่วงที่ประชาชนทั่วประเทศกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ในมิติที่หลากหลายและคาดหวังให้เกิดผลที่เป็นจริง ประเด็นหนึ่งชัดเจนที่สุด คือ ขอให้มีการจัดการเรื่องความมั่นคงในที่ดินทำกิน ซึ่งมีทั้งผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน และผู้ที่มีที่ดินทำกินแต่อยู่ในเขตที่ขัดแย้งกับรัฐ ในเขตป่า ในที่สาธารณะ ขตทหาร  ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ด้วยโอกาส
 
            นโยบายปฎิรูปที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม มีการเสนอในทุกเวที รวมทั้งสะท้อนปัญหาที่มีผู้คนมากมายต้องถูกจับกุม ทั้งจากกรณีการขัดแย้งเรื่องที่ดินของเอกชนหรือที่ดินของรัฐ เชื่อมโยงถึงความเรียกร้องต้องการที่จะให้กระบวนการยุติธรรมเข้าใจต่อปัญหาเรื้อรัง ของการจัดการที่ดินและป่ามายาวนานหลายสิบปี
 
            นั้นคือที่มาส่วนหนึ่งของการมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและชุมชนในรัฐธรรมนูญ ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จนถึงการคุ้มครองมิให้มีการดำเนินโครงการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคลและชุมชน โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังในหลายมิติ การกำหนดให้มีประชาพิจารณ์ก่อนการดำเนินโครงการต่างๆ และมีการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 
            มาตรา ๔๖ สิทธิชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
 
            มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง
 
            มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจงจากหน่อวยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาติหรือการดำเนินโครงการใด ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนหรือชุมชนท่องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น.....
 
            เป็นที่น่าเสียดายว่าที่มีการแปรญัตติให้เพิ่มสิทธิของเกษตรกรให้ชัดเจนขึ้นนั้นคือ “....รัฐต้องมีมาตรการจำกัดและการกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรที่มีที่ดินทำกินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” แต่ไม่สามารถฟันผ่าสภาร่างรัฐธรรมนูญได้
 
            มาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการจัดการที่ดินและป่าที่ชัดเจน เช่น มาตรา ๗๙   .....รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษา และใประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล.....
 
            แนวทางปฎิบัติและนโยบายของรัฐ ที่ยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการฐานทรัพยากรอันเป็นพื้นฐานของชีวิตและสังคม รวมทั้งสิทธิในการจัดการที่ดินและป่าที่มีความเดือดร้อนของคนเล็กคนน้อยทั่วประเทศ แต่ที่หนักหน่วงมากที่สุดคือการละเมิดต่อชุมชน และมีจำนวนมากที่เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานจากอดีต เป็นผลจากการไม่มีนโยบายแนวทางแก้ปัญหาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีความขัดแย้ง การชุมนุมประท้วง และการจับกุมจำนวนมาก
 
            เครือข่ายปฏิรูปที่ดินลำปาง ๓ ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ส้าน ชุมชนบ้านกลาง และชุมชนบ้านห้วยตาด จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องและนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติดังนี้
๑.     ให้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการออกโฉนดชุมชนตามมติของ คณะประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช) ตามระเบียบสำนักนายก ปี ๒๕๕๓
๒.     ยกระดับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นพระราชบัญญัติ
๓.     สำนักนายก/สำนักโฉนดชุมชน จัดประชุม สัมมนาให้นโยบายกับหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
๔.    ก่อนการประกาศอุทยานฯ ให้อุทยานฯ กันพื้นที่ออกจากพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยขอชุมชนที่ทำโฉนดชุมชน
๕.    เร่งการดำเนินการออกกฎหมายธนาคารที่ดิน
๖.     เร่งการดำเนินการด้านกฎหมายที่ดินอย่างเร่งด่วน เช่น ภาษีอัตราก้าวหน้า
๗.    ให้มีการเพิกถอนแนวเขตของทหารและอุทยานฯ ออกนอกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทำโฉนดชุมชน
๘.    ให้เร่งรัดออกกฎหมายโฉนดชุมชนในพื้นที่ที่ได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งโฉนดชุมชน
๙.     ให้รัฐบาลมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากร ป่าไม้ ที่ดิน ทหาร ให้ยุติจับกุม ดำเนินคดีกับชาวบ้าน และคุกคามชาวบ้านที่ทำกินขณะนี้
 
ด้วยจิตรคารวะ
 
เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน จังหวัดลำปาง  ๓ ชุมชน  ชุมชนบ้านแม่ส้าน  ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนบ้านห้วยตาด
 
 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท