ทฤษฎี 'คนดี' ของพลเอกเปรม

เป็นที่ทราบกันว่าในบ้านเรานั้น พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “เสาหลักทางจริยธรรม” ของประเทศ เป็นแบบอย่างของ “คนซื่อสัตย์สุจริต” และเป็นผู้หนึ่งที่ออกมาพูดย้ำเรื่อง “คนดี” และ “คุณธรรมจริยธรรม” มากที่สุด

โดยเฉพาะในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยา เขาออกเดินสายพูดเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และคนดีหลายครั้ง กระทั่งรับรองบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหารว่า “สุรยุทธ์เป็นคนดีที่สุด” และต่อมายังกล่าวสนับสนุนบุคคลที่จะเป็นนายกฯ ในรัฐบาลที่ไปตั้งในค่ายทหารว่า “ประเทศไทยโชคดีที่ได้อภิสิทธิ์เป็นนายกฯ” (ซึ่งเราได้ประจักษ์แล้วว่า ประเทศนี้โชคดีขนาดไหนที่มีนายกฯสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองซึ่งมีคนตาย 92 ศพ และยังแถมท้ายด้วยการปะทะระหว่างกองทัพไทย-กัมพูชาอีก โดยที่ทั้งหมดนั้นอภิสิทธิ์ยืนยันอย่างแข็งขันว่า “ไม่ใช่ความผิดใดๆ ของเขาเลย”)

วันนี้เมื่อบรรยากาศทางการเมืองทำท่าว่าจะเกิด “สงครามปรองดอง” พลเอกเปรมเริ่มออกบรรยายเรื่อง “คนดี” และ “คุณธรรมจริยธรรม” อีกแล้ว และทิ้งท้ายด้วย “คำสาปแช่ง” ตามเคยว่า "ผมเชื่อว่าชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครมีสิทธิยึดถือเป็นของตนเองได้ ผมเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริง และจะปกป้องคนดี และสาปแช่งคนไม่ดี คนทรยศต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไป…"

นี่คือคำกล่าวทิ้งท้ายในการบรรยายพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (ดูมติชนออนไลน์ 3 เมษายน 2555)

คนดีคือคนเช่นไร? พลเอเปรมอธิบายว่า “คนดี” ต้องมีคุณลักษณะ 9 ประการ คือ

1.จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2.ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและจงรักภักดี

3.คนที่เป็นผู้บังคับบัญชา ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างกับผู้ใต้บังคับบัญชา คนเป็นนายคนต้องมีความเมตตา เป็นธรรม เป็นนายคนต้องมีแต่ให้ และรับได้อย่างเดียว คือ รับความทุกข์ ความลำบากยากเข็ญของคนอื่น มาแก้ไข

4.หาทางขจัดความยากจน

5.ยึดถือ และปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6.ต้องทำงานให้คุ้มค่า คุ้มเวลาและคุ้มความเป็นคน ซึ่งตนใช้วิธีทำงานที่ยึดถือมา คือ สะดวก เรียบง่ายและประหยัด หากคนที่นำไปใช้เชื่อว่าจะได้ประโยชน์

7.ดำรงวัฒนธรรมไทย เช่น วัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นของภาคใต้ กลาง อีสาน เหนือ การพูดภาษาถิ่น โดยตนขอพูดตรงๆ ว่าไม่ควรจะเห่อฝรั่ง ไม่ควรลอกเลียนฝรั่ง จนไม่เหลือความเป็นไทย

8.พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ ต้องถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดูแลยุวชน เยาวชนให้เติบโตมาเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองให้ได้

9.ต้องมีจริยธรรมและคุณธรรม ผมว่าคนดีเท่านั้นที่จะมีคุณธรรมและจริยธรรมได้

ผมมีข้อสังเกตมานานว่า พลเอกเปรมมักจะพูดคำว่า “ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” “จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” “ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ” แต่ไม่เคยได้ยินเขาพูดคำว่า “ประชาชน ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” เลย

ฉะนั้น หลายคนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่า “คนดี” ในความหมายของพลเอกเปรมไม่จำเป็นต้องมีความจงรักภักดี และซื่อสัตย์ต่อประชาชน ประชาธิปไตย เคารพและเสียสละปกป้องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ใช่หรือไม่?

เพราะโดยหลักการแล้ว “ค่านิยม” (value) ของ “คนดี” กับค่านิยมของ “สังคมที่ดี” ต้องมีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน และถ้าสังคมที่ดีหมายถึงสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตย ค่านิยมในการเป็นสังคมที่ดีเช่นนี้ก็ต้องเป็น “ค่านิยมยึดถือความยุติธรรมในการอยู่ร่วมกันบนหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” ฉะนั้น คนดีที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสังคมที่ดีก็ต้องมี “ค่านิยมจงรักภักดี และซื่อสัตย์ต่อประชาชน ประชาธิปไตย เคารพและเสียสละปกป้องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ”

หมายความว่า “ความเป็นคนดีไม่อาจแยกขาดจากความเป็นสังคมที่ดี” หรือ “ความเป็นคนดีกับความเป็นสังคมที่ดีต่างสนับสนุนกันและกัน”

ความหมายที่ลึกซึ้งไปว่านั้นคือ “ความเป็นคนดี” ไม่อาจแยกออกจาก “ความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีในตนเอง” ซึ่งคุณค่าหรือศักดิ์ศรีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การใช้ “เหตุผลและเสรีภาพ” ในการเลือกสิ่งที่ดีแก่ตนเองและสังคมที่ตนเองสังกัด สังคมประชาธิปไตยคือสังคมที่สนับสนุนการใช้เหตุผลและเสรีภาพในความหมายดังกล่าว

ฉะนั้น สังคมประชาธิปไตยจึงเป็นสังคมที่ดีที่สนับสนุน “คนดีที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง”

โดยนัยนี้สังคมประชาธิปไตยจึงเป็นสังคมที่ส่งเสริม “ความเป็นมนุษย์” คือ “ความมีเหตุผลและเสรีภาพ” เพราะเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้เหตุผลและเสรีภาพภายใต้หลักการสากลอันเดียวกัน คือหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของ “ความยุติธรรม” ในการที่ทุกคนจะได้ใช้เหตุผลและเสรีภาพของตนเองแสวงหาสิ่งที่ดี หรือการมีชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม

คนดีในสังคมประชาธิปไตยจึงไม่ใช่ “มนุษย์เครื่องมือ” ของระบบความเชื่อ ลัทธิศักดิ์สิทธิ์ หรืออำนาจพิเศษใดๆ ที่นอกเหนือไปจากอำนาจของประชาชน

หมายความว่า คนดีต้องไม่ถูกใช้เป็น“เครื่องมือ” ค้ำจุนอำนาจอื่นที่นอกเหนือจากอำนาจของพวกเขาในนามของความสวามิภักดิ์ การรับใช้ ปกป้องอะไรก็ตามที่ “กดทับ” การใช้เหตุผลและเสรีภาพของพวกเขา

และเมื่อเขาใช้เหตุผลและเสรีภาพต่อสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตย หรือหลักการสากลคือหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค เขาต้องไม่ถูกถูกสาปแช่ง ถูกจับติดคุกเป็น “นักโทษทางความคิด” หรือถูกฆ่า เพียงเพราะเขาคิดต่าง เชื่อต่าง และ/หรือยืนยันความเป็นเจ้าของสิทธิ อำนาจของตนเอง ซึ่งพูดอย่างถึงที่สุดก็คือการยืนยัน “ศักดิ์ศรีความเป็นคนของตนเอง” นั่นเอง

นี่คือความหมายของ “คนดี” และค่านิยมของคนดีที่สนับสนุนค่านิยมของสังคมที่ดี คือสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่พลเอกเปรมไม่เคยพูดถึงเลย

และคนดีที่ยึดมั่นใน“ค่านิยมจงรักภักดี และซื่อสัตย์ต่อประชาชน ประชาธิปไตย เคารพและเสียสละปกป้องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ” ย่อมไม่มีทางจะทำรัฐประหารล้มระบบสังคมที่ดีคือสังคมประชาธิปไตย และไม่มีทางสนับสนุนรัฐประหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอย่างแน่นอน

ถึงเวลาแล้วที่สังคมเราจำเป็นต้องนิยามความหมายของ “คนดี” และ “ค่านิยม” ของคนดีเสียใหม่ให้ความหมายของ “คนดี” และ “ค่านิยม” ของคนดีสอดคล้องและส่งเสริมค่านิยมการยึด “ความยุติธรรม” ในการอยู่ร่วมกันบนหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ อันเป็นหลักการพื้นฐานของสังคมที่ดี หรือสังคมประชาธิปไตยที่ปกป้องเราทุกคนให้เป็น “มนุษย์ที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง” อย่างแท้จริง!

ซึ่งหมายถึง เป็นมนุษย์ที่สามารถใช้ “เหตุผลและเสรีภาพ” แสวงหาการมีชีวิตที่ดีและสังคมที่ควรจะเป็น ไม่ใช่เป็นเพียง “มนุษย์เครื่องมือ” เท่านั้น!  

 

 

Comments

goo ja aug. i have verry

goo ja aug.

i have verry upset stomach when read this article.

IT LOOK LIKE A SIAMESE TALK.

TOG.

ใบตองแห้งเขียนได้ดีอีกแล้ว ผม

ใบตองแห้งเขียนได้ดีอีกแล้ว

ผมรอเยี่ยวรดหลุมคนดีเมื่อมันตายอยู่ครับ

คนดีที่เที่ยวสอนคน มีคนมากมายคอยวันตายของมันเพื่อที่จะไปเยี่ยวรดหลุมมัน

คนดีคือคนที่ คอยชี้แนะ

คนดีคือคนที่ คอยชี้แนะ แขวะคนอื่น ถึงเวลาเหมาะ ๆ ก็ออกมา กระตุกสังคมเสียทีหนึ่ง ให้ทดแทนคุณแผ่นดิน มีจริยธรรม คุณธรรม ยกย่องคนดี สาปแช่งคนเลว (คนไม่ดี คนทรยศต่อชาติบ้านเมือง)

คนไหนที่เป็นคนดีในสายตาเปรม-สุรยุทธ์ อภิสิทธิ์...สนธิบัง สนธิลิ้ม อนุพงษ์ สพรั่ง ประยุทธ์ จำลอง ประสงค์ มีชัย วิษณุ บวรศักดิ์

ส่วนคนเลวที่เปรมไม่ยอมให้อภัย(ไม่รู้เปลี่ยนใจหรือยัง)...จะใครซะอิกล่ะ ทักษิณ สมัคร สมชาย และพวกพ้อง

สถาบันกษัตริย์ตกเป็นเหยื่อ -เป็นเครื่องมือ ทำลายคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความอยุติธรรม ...

การแอบอ้างความจงรักภักดีเหนือผู้ใด กล่าวหาว่าคนอื่นพูดจาดูถูก ดูหมิ่นพระราชอำนาจ เพื่อปรามมิให้คนมีสิทธิมีเสียง มีสิทธิเสรีภาพ ใช้กฎหมายปิดปาก ทำลายกระบวนการยุติธรรม เพียงเพื่อรักษาฐานอำนาจของตนไว้ ให้มั่นคง อยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลาย ไม่ยอมให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน..แมลงสาบและผู้นำเหล่าทัพ ทำมานาน จนเป็นสูตรสำเร็จในการทำปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ยอมก้าวออกจากเงาอุบาทว์ วัฏจักรของความเห็นแก่ตัว ความหลงใหลในอำนาจ สร้างความเสื่อมศรัทธาให้สถาบัน กระบวนการยุติธรรม

ประชาชนถูกหลอกมาค่อนศตวรรษ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชาธิปไตย เป็นระบอบประชาธิปไตย ...ที่แท้ก็เป็นแต่ในนาม หาเป็นความจริงไม่.

ตั้งแต่สมัยสฤษดิ์ เอาความจงรักภักดีขึ้นบังหน้า เพื่อปกปิดความจริง กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลาญเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา ทั้งที่แทบจะไม่มีการปรึกษา เป็นการนำเอาคนเฒ่าคนแก่มาทรมาน ดำรงตำแหน่งไปจนตายไม่ต่างไปจากสมเด็จพระราชาคณะ

องคมนตรีต้องไม่ยุ่งการเมือง แต่ปรากฏว่าเข้ามาชี้นำทางการเมืองจนเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทย..ใครพูดอะไรเกี่ยวกะสถาบัน องคมนตรี เป็นไม่ได้ เป็นสิ่งต้องห้าม.มีคนตกเป็นแพะรับบาปมากมาย แทนที่จะเป็นผลดีแก่สถาบัน ประชาชนยกย่องสรรเสริญ กลับเป็นการทำลายกิตติคุณของสถาบัน..

คนดีคือคนที่ คอยชี้แนะ

คนดีคือคนที่ คอยชี้แนะ แขวะคนอื่น ถึงเวลาเหมาะ ๆ ก็ออกมา กระตุกสังคมเสียทีหนึ่ง ให้ทดแทนคุณแผ่นดิน มีจริยธรรม คุณธรรม ยกย่องคนดี สาปแช่งคนเลว (คนไม่ดี คนทรยศต่อชาติบ้านเมือง)

คนไหนที่เป็นคนดีในสายตาเปรม-สุรยุทธ์ อภิสิทธิ์...สนธิบัง สนธิลิ้ม อนุพงษ์ สพรั่ง ประยุทธ์ จำลอง ประสงค์ มีชัย วิษณุ บวรศักดิ์

ส่วนคนเลวที่เปรมไม่ยอมให้อภัย(ไม่รู้เปลี่ยนใจหรือยัง)...จะใครซะอิกล่ะ ทักษิณ สมัคร สมชาย และพวกพ้อง

สถาบันกษัตริย์ตกเป็นเหยื่อ -เป็นเครื่องมือ ทำลายคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับความอยุติธรรม ...

การแอบอ้างความจงรักภักดีเหนือผู้ใด กล่าวหาว่าคนอื่นพูดจาดูถูก ดูหมิ่นพระราชอำนาจ เพื่อปรามมิให้คนมีสิทธิมีเสียง มีสิทธิเสรีภาพ ใช้กฎหมายปิดปาก ทำลายกระบวนการยุติธรรม เพียงเพื่อรักษาฐานอำนาจของตนไว้ ให้มั่นคง อยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลาย ไม่ยอมให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน..แมลงสาบและผู้นำเหล่าทัพ ทำมานาน จนเป็นสูตรสำเร็จในการทำปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ยอมก้าวออกจากเงาอุบาทว์ วัฏจักรของความเห็นแก่ตัว ความหลงใหลในอำนาจ สร้างความเสื่อมศรัทธาให้สถาบัน กระบวนการยุติธรรม

ประชาชนถูกหลอกมาค่อนศตวรรษ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชาธิปไตย เป็นระบอบประชาธิปไตย ...ที่แท้ก็เป็นแต่ในนาม หาเป็นความจริงไม่.

ตั้งแต่สมัยสฤษดิ์ เอาความจงรักภักดีขึ้นบังหน้า เพื่อปกปิดความจริง กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลาญเงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งองคมนตรีเป็นที่ปรึกษา ทั้งที่แทบจะไม่มีการปรึกษา เป็นการนำเอาคนเฒ่าคนแก่มาทรมาน ดำรงตำแหน่งไปจนตายไม่ต่างไปจากสมเด็จพระราชาคณะ

องคมนตรีต้องไม่ยุ่งการเมือง แต่ปรากฏว่าเข้ามาชี้นำทางการเมืองจนเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทย..ใครพูดอะไรเกี่ยวกะสถาบัน องคมนตรี เป็นไม่ได้ เป็นสิ่งต้องห้าม.มีคนตกเป็นแพะรับบาปมากมาย แทนที่จะเป็นผลดีแก่สถาบัน ประชาชนยกย่องสรรเสริญ กลับเป็นการทำลายกิตติคุณของสถาบัน..

คุณเป็นอาจารย์ที่ดีหรือยัง

คุณเป็นอาจารย์ที่ดีหรือยัง ชายขอบ เกาะขาทักสิน วันนี้คุณรู้หรือยังว่าทักกี้เขาต้มคุณแล้ว
มาร์ค เทือก รอดคดี แดงตายห่า ไม่ได้อะไรเลย ตองแห้ง ชายขอบ สุนัขที่ไร้สมอง
แม้แต่หัวโตมันยังมีสมอง ไหนละครับอุดมการณ์ที่แท้จริง

ผมเชื่อในพระสยามเทวามหาราชเจ้

ผมเชื่อในพระสยามเทวามหาราชเจ้า

ท่านมีจริงๆๆๆๆๆๆๆ

ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆๆๆๆๆๆๆ

ท่านสาปแซ่งให้คนชั่วต้องตายๆๆๆๆๆ

คนดีต้องอยู่

ให้สถาบันเลวๆ

ต้องพังพินาท

ศักดิ์สิทธิ์จริงขอรับ

แล้วพวกคนเลวก็พังพินาทกันไป

เลือกตั้งก็แพ้

สถาบันอย่าง

พระปกเกล้า

ก็พังพินาท

งานวิจัยปองดองเป็นของข้า

เป็นเอกสิทธิ์ของข้า

คนอื่นห้ามใช้

สถาบันห่วยๆอย่างนี้

ต้องถูกสาปแช่งให้พังพินาทไป

ปองดองก็เป็นสิทธิ์ของพวกเอ็งด้วย

ก็อย่างนี้แหละ

จึงโดนระเบิดที่เดียว 3 แห่ง

แห่งต่อไป ภูเก็ต

ถาบันที่พังล้มเอียงไปก็หลายแล้ว

มีสี่เสา ก็เหลือแค่สามเสา

ศาลพระภูมิเขาก็ไม่เชื่อ

นี่แหละพระสยามเทวา

ศักดิ์สิทธิ์ จริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

pricha wrote:goo ja aug. i

[quote=pricha]goo ja aug.
i have verry upset stomach when read this article.
IT LOOK LIKE A SIAMESE TALK.
TOG.[/quote]

55555 ชื่นชมครับ 5555555555
จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายของบ้านเมือง ก็มาจากวลีนี้ (รัฐบาลเปรียบเหมือนจ๊อกกี้ไม่ใช่เจ้าของม้า )
วันนี้ออกมาพูดเรื่อง คนดี

แต่เอาเถอะ เพื่อเห็นแก่การปรองดอง ผมจะยังไม่วิจารณ์อะไรแรงๆ
และขอความกรุณาศึกษาธรรมะ ของท่านพุทธทาส เกจิแห่งแดนทักษิณ

พูดมาก-เสียมาก
พูดน้อย -เสียน้อย
ไม่พูด-ไม่เสีย
นิ่งเสีย-โพธิสัตว์

วอนนักการเมืองแดนใต้พึงสังวรณ์

แปลกอีกนะ

แปลกอีกนะ ดูเหมือนไม่ปกติแล้วสถานการณ์บ้านเมืองเรา เริ่มออกมาเป็นทีมแล้วน่าสนใจมากหรือว่าเป็นการส่งสัญญาณกันแล้ว

พระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช เป็นเทพใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างโดยรัชกาลที่สี่่ ดังนั้นจึงเป็นเทพที่มีความใหม่มากๆคืออายุเพียงรัอยกว่าปี แล้วความหายนะของชาติไทยที่ไม่เกิดขึ้นก็เพราะคนดีของเราเองไมใช่เทพเจ้าเช่น พระเจ้าตากสินหรือนายปรีดี ผมคิดว่าเมืองไทยนี้มีเทพที่คุ้มครองประเทศนี้มานานกว่ามากคือ พญาแถน คือเทวดาประจำชนชาติ ไทลาวสิบสองปันนา ซึ่งมีอายุหลายพันปี ลูกหลานของพญาแถนกระกระจายกันครอบครองอุษาอาคเนยเป็นประเทศต่างๆมาเนินนาน ...ดังนั้น เราจึงมานับถือ พญาแถน ของเราไม่ดีกว่า หรือครับ?

กำจัดทักษิณ

กำจัดทักษิณ ทำให้หน้ากากคนดีหลุด
สังคมตอแหลสะเทือน

หลายคนที่อยู่ใน เมทริกซ์
ตาสว่าง

เย็นลมว่าว

[quote=เย็นลมว่าว]พระสยามเทวาธิราช เป็นเทพใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างโดยรัชกาลที่สี่่ ดังนั้นจึงเป็นเทพที่มีความใหม่มากๆคืออายุเพียงรัอยกว่าปี แล้วความหายนะของชาติไทยที่ไม่เกิดขึ้นก็เพราะคนดีของเราเองไมใช่เทพเจ้าเช่น พระเจ้าตากสินหรือนายปรีดี ผมคิดว่าเมืองไทยนี้มีเทพที่คุ้มครองประเทศนี้มานานกว่ามากคือ พญาแถน คือเทวดาประจำชนชาติ ไทลาวสิบสองปันนา ซึ่งมีอายุหลายพันปี ลูกหลานของพญาแถนกระกระจายกันครอบครองอุษาอาคเนยเป็นประเทศต่างๆมาเนินนาน ...ดังนั้น เราจึงมานับถือ พญาแถน ของเราไม่ดีกว่า หรือครับ?[/quote]

******เป็นการจัดงานที่ไม่มีคุณค่า เพราะผู้บรรยาย(พูด) เป็นการพูดที่ไม่สร้างปัญญา ไม่มีอะไรที่จะนำไปขบคิด สร้างแต่ความงมงาย ไปงานแต่งตามชนบท เขายังพูดมีข้อคิดมากกว่านี้ คนดีที่คุณเคยประทับตาให้เป็นอย่างไรสังคมก็รู้ยังมาพูดได้ ส่วนการกระทำที่บ่งบอกว่าดีและเป็นแบบอย่าง เช่น การเดินนำหน้าคณะรัฐประหาร (19 ก.ย.49) เป็นสิ่งดี หรือ
******เป็นเสาหลักอย่างไร แนะในสิ่งงมงาย งั้น ชาวอีสานจุดบั้งไฟบอกพญาแถนโปรยฝนลงมาให้ทำนาทุกปี ทั้ง ๆที่อีกกลุ่มตัดป่าไม้จนเกลี้ยงจะดีไหม ท่านเปรม

พระสยามเทวาธิราช ไม่มีหรอก

พระสยามเทวาธิราช ไม่มีหรอก อย่ามาหรอกเด็ก เพราะไม่มีใครแล้วที่ถ่อยสถุนด้วยการอ้างสารพัดอ้างอย่างนี้ นี้หรือการสร้างความดี เค้าสร้างด้วยคำพูดแค่นั้นหรือ....ประเทศชาติล้าหลังอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะไอ้สวะนี่แหละ

MI6

[quote=MI6]คุณเป็นอาจารย์ที่ดีหรือยัง ชายขอบ เกาะขาทักสิน วันนี้คุณรู้หรือยังว่าทักกี้เขาต้มคุณแล้ว
มาร์ค เทือก รอดคดี แดงตายห่า ไม่ได้อะไรเลย ตองแห้ง ชายขอบ สุนัขที่ไร้สมอง
แม้แต่หัวโตมันยังมีสมอง ไหนละครับอุดมการณ์ที่แท้จริง[/quote]

ตลกร้ายของสังคมไทย คือ เรื่องทุกเรื่องที่เป็นแนวความคิด เชิงประชาธิปไตย จะต้องถูกทำลายความชอบธรรม โดยการผูกกับทักษิณ หมด คนเขาไปไกลกว่าทักษิณมากแล้วครับ ทักษิณ แค่หางอึ่ง แต่กลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวทักษิณ เดินหน้า ประชาธิปไตยแท้กันเพียบ อย่าล้าหลัง วิจารณ์การเมือง แค่นักการเมืองเลยครับ มันเชยไปแล้ว ที่จะมาด่าว่า นักการเมือง เขาไปไกลถึงพวก ชนชั้นนำ กันแล้วครับ 55555

ดามด้าดีดาม wrote:MI6

[quote=ดามด้าดีดาม][quote=MI6]คุณเป็นอาจารย์ที่ดีหรือยัง ชายขอบ เกาะขาทักสิน วันนี้คุณรู้หรือยังว่าทักกี้เขาต้มคุณแล้ว
มาร์ค เทือก รอดคดี แดงตายห่า ไม่ได้อะไรเลย ตองแห้ง ชายขอบ สุนัขที่ไร้สมอง
แม้แต่หัวโตมันยังมีสมอง ไหนละครับอุดมการณ์ที่แท้จริง[/quote]

ตลกร้ายของสังคมไทย คือ เรื่องทุกเรื่องที่เป็นแนวความคิด เชิงประชาธิปไตย จะต้องถูกทำลายความชอบธรรม โดยการผูกกับทักษิณ หมด คนเขาไปไกลกว่าทักษิณมากแล้วครับ ทักษิณ แค่หางอึ่ง แต่กลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวทักษิณ เดินหน้า ประชาธิปไตยแท้กันเพียบ อย่าล้าหลัง วิจารณ์การเมือง แค่นักการเมืองเลยครับ มันเชยไปแล้ว ที่จะมาด่าว่า นักการเมือง เขาไปไกลถึงพวก ชนชั้นนำ กันแล้วครับ 55555[/quote]

ผมขอตั้งข้อสังเกตุครับ ว่าพวกอำนาจเก่าพยายามดึงความคิดให้พวกเราย้อนหลัง หรือหยุดอยู่กับที่ ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่รู้ทันแล้ว ฉะนั้นต้องโต้กลับและตามด้วยการเสนอความคิดก้าวหน้าไป พวกเรามาถูกทางแล้วครับ ยินดีด้วย

เอ๋าา....เยี่ยงนั้น"คนดี"ในบร

เอ๋าา....เยี่ยงนั้น"คนดี"ในบริบทของ"ป๋า"ก็ใกล้จะสูญพันธ์แล้วสิเนี่ย...นึกว่า"กบฎผีบุญ"ตายไปนานแล้วที่แท้มาจุติใหม่"ในกรุงฯ"นี่เอง...ไฉไลกว่าเดิมเชียว วะฮะฮะ

MI6

[quote=MI6]คุณเป็นอาจารย์ที่ดีหรือยัง ชายขอบ เกาะขาทักสิน วันนี้คุณรู้หรือยังว่าทักกี้เขาต้มคุณแล้ว
มาร์ค เทือก รอดคดี แดงตายห่า ไม่ได้อะไรเลย ตองแห้ง ชายขอบ สุนัขที่ไร้สมอง
แม้แต่หัวโตมันยังมีสมอง ไหนละครับอุดมการณ์ที่แท้จริง[/quote]
ไม่เอาน่า ไอ้ต๋อย...เลิกพล่าม ได้แล้วน่ะ ป้าว่า โบราณ ยังไม่เลิกตีอกชกตัวอีกเรอะ

Sasiwan wrote:คุณมืดคุณภูไท

[quote=Sasiwan]คุณมืดคุณภูไท คุณเป็นใครกัน เขียนมีเหตุผลดีคะ ไม่ต้องเติมเลย ขอบคุณมาก[/quote]

ผมเป็นชาวเขา อยู่บนดอยสูง เกิดที่แม่ฮ่องสอนครับ ท่าน
ส่วนภูไท คือชนเผ่าที่ผมชื่นชม ขอบคุณที่กรุณาอ่านข้อความครับ

คนดีเหรอครับ....ก็คนที่ข้าคิด

คนดีเหรอครับ....ก็คนที่ข้าคิดว่าดีไง....คือทำอะไรถูกใจข้าและไม่ทำให้ข้าเสียประโยชน์ไง...นั่นแหละคนดีของข้า....

บ้านเราตอนนี้คนเรามองที่ตัวกูของกูมากเกินไป หาเหตุผลเข้าข้างตนเองตะบี้ตะบันโดยลืมนึกถึงจริยธรรมและสิทธิของคนอื่น.....ลืมมองภาพรวมและผลประโยชน์ที่แท้จริงของชาติและสังคมโดยรวม...

ถ้าทุกฝ่ายลดอัตตาลงบ้าง ให้อภัยกัน....นึกไม่ออกก็ลองคอยศึกษาจากพม่าซิ....ความบาดหมางที่มีมาน่าจะหนักหนา...แต่ก็กำลังเริ่มต้นการปรองดองที่ดี..ทำไมเค้าทำได้....

...เพื่อใครล่ะ...ก็เพื่อชาติไง...

ตั้งแต่จำความได้จนอายุ74ได้ยิ

ตั้งแต่จำความได้จนอายุ74ได้ยินคนใหญ่คนโตพูดถึง คนดี ความดีมีคุณธรรม จริยธรรม จนชินชา แท้จริงแล้วเป็นการสร้างภาพ หาแก่นยากมีแต่กระพี้ อยากให้หันกลับมาพูดถึงเหตุและผลกันมากกว่าเลิกงมงายพึ่งสิ่งศักดิ์ มันพิสูจน์กันไม่ได้ คนทำชั่วลอยหน้าอยู่ทุกวันนี้ไม่เห็นพระสยามเทวาธิราชท่านจัดการอย่างไร มันเป็นนิทานหรอกเด็ก แม้แต่คนพูดเองก็อาจจะไม่เชื่อ คำถามหาเหตุผลก็คือ ประเทศไทยเคยพัฒนามากกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ทำไม หลายประเทศแซงเราไปไกลแล้ว เช่นจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ แม้แต่ มาเลย์ แล้วยังมีอีกหลายประเทศกำลังจะแซงเราไปอีก คนที่รู้คุณแผ่นดินได้สร้างวีรกรรมไว้ดึงประเทศให้ถอยหลังมา5ปี ยังไม่รู้สึก ดีนะที่ไม่ออกมาปลุกกระแส เรื่องเจ้าของม้ากับจ๊อกกี้อีก จะได้แทนคุณแผ่นดินอีกครั้ง

ตดคนอื่นน่าเบื่อเหม็นเหลือทน

ตดคนอื่นน่าเบื่อเหม็นเหลือทน

ตดของตนแสนเหม็นไม่เป็นไร

เห็นด้วยว่า คนดีบางคนก็ไม่ดีไปเสียแล้ว 555

พระสยามเทวาธิราชจะมีจริงไหมหน

พระสยามเทวาธิราชจะมีจริงไหมหนอ...
ใครหนอ...เสกกระสุนยางให้เป็นกระสุนความเร็วสูงได้
วิ่งทะลุหัวคนที่คิดว่าเลวให้พินาศไป อย่างไร้ปราณี...ช่างศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

ถ้าท่านมีจริงท่านคงปกป้องแต่คนดี...
คนดี...ต้องเติบโตมาจากเด็กดี...
แล้วเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน...

แล้วผมเป็นคนดีไหมหนอ...
ตอนผมเป็นเด็ก ผมเป็นเด็กดีไหมหนอ...
ตอนผมเป็นเด็ก ผมมีคุณสมบัติสิบประการของเด็กดีไหมหนอ...

เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

ช่างมันเหอะ...มันดีไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเป็นคนดีหรอก
ผมไม่เป็นห่วงตัวเองหรอก ว่าจะดีหรือไม่ดี
อย่างน้อยผมก็ยังพอจะรู้ตัวอยู่บ้าง
บางครั้งอาจจะสะลึมสะลือหน่อย
แต่ผมว่าผมมีคุณสมบัติข้อที่สิบอยู่เหมือนกันนะ

ผมเป็นห่วงแต่ไอ้พวกที่อ้างตัวว่าเป็นคนดีนี่แหละ
เป็นไปได้ว่าไอ้พวกนี้มันอาจจะมีคุณสมบัติเก้าข้อแรก
แต่ผมว่าพวกนี้มันไม่มีคุณสมบัติข้อที่สิบแหงๆ...อาการมันฟ้องกัน
มันแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ โคตรเกเร...ไม่มีน้ำใจนักกีฬา...ไม่รู้จักแพ้รู้จักชนะ
แทนที่พวกมันจะทำตัวให้คนส่วนใหญ่ยอมรับมากขึ้น
พวกมันกับบอกว่าคนส่วนใหญ่โง่กว่า พวกมันคนส่วนน้อยก็จริงแต่เสียงดังกว่า...ว่างั้น
คุณสมบัติเด็กดีข้อที่สิบขาดหายไปเห็นๆ ยังจะมาอวดอ้างตนเป็นคนดี...ที่ทำให้ชาติบรรลัย

เวนกำ...เวนกำ

ในฐานะพุทธมามกผมเชื่อในคุณอำน

ในฐานะพุทธมามกผมเชื่อในคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยมากกว่า

คนดีตามหลักพุทธศาสนาก็คือบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยสุจริต 3 คือ กายสุจริต 3 วาจสุจริต 4 และใจสุจริต 3 ซึ่งคงเป็นคนละมิติกับคนดีของรัฐบุรุษ

คนดีตามหลักพุทธศาสนาก็คือคนที่สร้างคุณงามความดีด้วยตนเองตามหลัก อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ
มีแต่ตนเองเท่านั้นที่รู้ว่าตนเป็นคนดีหรือไม่เพียงใด ไม่จำเป็นต้องให้ใคร(มนุษย์ที่ยังอยู่ในวังวนของกามกิเลส)มาชี้บ่งว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนดี และคนโน้นเป็นคนเลว

และที่สำคัญคนดีจริง เขาจะไม่เที่ยวสาปแช่งใครๆเพราะนั่นเป็นอกุศลจิตที่สะท้อนถึงตัณหา(โลภะ โทสะ โมหะ)และอคติที่คนดีจริงๆเขาไม่ใช้

ผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมพึงกระทำคือ ยึดหลักพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือคนที่ดียังไม่พอ(คนเลวในสายตาของบางคน)นั้นให้เป็นคนดีของสังคมให้ได้(ไม่ใช่คนดีของคนบางคน)

อย่ายัดเยียดความงมงายให้สังคมไทยไปมากกว่านี้อีกเลย พระสยามเทวาธิราชท่านเป็นเทวดาชั้นสูงที่เป็นที่พึ่งทางใจและหวังให้ช่วยปกป้องบ้านเมืองพ้นภัยจากผู้นำเลวๆ ด้วยการให้โอกาสได้ผู้นำประเทศที่ดีมีคุณธรรมตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ดีกว่าครับ

ป๋าแก่เลี้ยวไม่มีหลานเหลนโหลน

ป๋าแก่เลี้ยวไม่มีหลานเหลนโหลนอยู่เป็นเพื่อน..วัดวาคงไม่ชอบเข้าสักเท่าใด.

.มี ทส.แก่ๆ(แพะจุนหรืออะไรนี่แหละ)คอยปั้นงังปั้นควายให้ป๋าเล่นคอยรับใช้สารพัด..เป็นความสุขของทหารแก่ๆได้เล่นบทคนดี..ยิ่งมีโอกาสได้พืดให้คนฟังจนอ้าปากป๋าชอบมากเหมือนได้ของเล่นถูกจอย...ทำให้ป๋าหนุ่มขึ้น..ถ้ามีหนุ่มๆหล่อๆ(มาสนใจฟัง)ด้วยป๋ายิ่งฟิต..(ฮา)

จริงของป๋าประเทศนี้มีพระสยามเทวาธิราชคอยรักษา...คนไทยโชคดีได้หน้าหล่อเป็นนายกฯป๋าสอนพืดให้คนเทยฟังจนเงงงง...ฮา..แอบไปตั้งรบ.ในค่ายทหารซะงั้น.(ตอนป๋าเป็นมีคนเชิญโดยไม่ต้องลงเลือกตั้งให้เมื่อยตุ้ม..ป๋าเลยนั่งเป็นนายกฯจนปชช.เมื่อย....)ต้องเชิญลง..ฮา

หล่อดีสุดยอดเลยป๋าไม่ยอมยุบสภาประชาชนมือเปล่าโดนสไนเปอร์ตายเจ็บกันเพียบหน้าหล่อยังยิ้มได้...ยิ่งไอ้แขนคอกหน้าดำงี้ตอแหลลงตับแถมแอบตีท้ายครัวเพื่อนๆๆ..นี่ไงลูกป๋าดีๆทั้งน้านน...

พระสยามเทวาธิราชเลยให้หน้าหล่อกะพรรครวมทั้งโหวตโนของแป๊ะขายขวดแพ้เลือกตั้งราบคาบยกเข่ง..ต้องมาคอยแย่งซีนออกทีคอยเห่าคอยกัดนายกฯปูไง..ป๋า....คิกๆ

ในโลกนี้ไม่มีปทไหนเขาใช้คำว่า

ในโลกนี้ไม่มีปทไหนเขาใช้คำว่า คนดี คนเลว ไม่มีจริงๆล้าน% มีแต่ในปททเท่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ

ความจริงทฤษฎี ที่ว่า คนดี คนเลว เราจะรู้ได้อย่างไร ในเมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมล้วนมีหน้ากากใส่เข้าหากันหลายชั้นมาก โดยเฉพาะคนชั้นสูงและสูงมากๆ มีใครจะได้ไปแอบรู้อุปนิสัยใจคอและพฤติการณ์ของพวกเขาละ ดังนั้นจึงไม่น่าจะถูกต้อง กับคำว่าคนดีคนเลว

ถามgoogle

ถามgoogle "จดหมายจากพลตรีมนูญกฤต"
คำตอบชัดเจน

MI6

[quote=MI6]คุณเป็นอาจารย์ที่ดีหรือยัง ชายขอบ เกาะขาทักสิน วันนี้คุณรู้หรือยังว่าทักกี้เขาต้มคุณแล้ว
มาร์ค เทือก รอดคดี แดงตายห่า ไม่ได้อะไรเลย ตองแห้ง ชายขอบ สุนัขที่ไร้สมอง
แม้แต่หัวโตมันยังมีสมอง ไหนละครับอุดมการณ์ที่แท้จริง[/quote]

มีสติปัญญาที่จะพูดได้เท่านี้หรือ นาย M16 เขียนเหมือนนายใสหัว อ่านแล้วไม่ประเทืองปัญญาเลย ไปให้พ้นๆ

ผู้มีอำนาจที่เชื่อภูผีปีศาจปก

ผู้มีอำนาจที่เชื่อภูผีปีศาจปกครองคนด้วยไสยศาสตร์น่าจะตายไปตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว ฤาประเทศนี้ยังย่ำอยู่กับอดีต ยังใช้คาถาอาคมสกัดผู้ที่เขาคิดว่าไม่ใช่พวกตน

คนดีแต่ละคนก็ต่างกัน "

คนดีแต่ละคนก็ต่างกัน " หาคนดีในโลกปัจจุบันนี้ หาจนตายก็ไม่เจอ"

ท่านผู้อ่านลองนึกถึงคนดีในสายตาของท่าน กับเพื่อของท่านว่าต่างกันหรือไม่ โดยคนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อหลายข้อ สำหรับผมก็ลอง คิดเล่น ๆ สัก 5 ข้อ ดังนี้

1. เชื่อว่าคนหน้าตาดี เป็นคนดี (เพราะเชื่อตามนิยายว่า พระเอก นางเอก ต้องหล่อและเป็นคนดี)
2. เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดี (เพราะเหมาเอาว่า คน ที่ทำอะไร ๆ เหมือนตัวเองเป็นคนดี)
3. เชื่อโดยฟังตาม ๆ กันมา (เพราะเป็นทาสของสื่อ สื่อว่าคนไหนดี ก็ว่คนนั้นเป็นดี)
4. เชื่อถือตามคนรุ่นก่อน ๆ (เพราะคนที่บอกว่าเป็นคนดี เป็นคนที่ท่านเชื่อถือ)
5. เชื่อตามที่ตัวเองเชื่อ (เพราะไม่มีข้อสงสัย )

คนที่ท่านว่าดีนั้นต้องไม่อยู่ในอำนาจของ รัก โลภ โกรธ หลง ก็จะเชื่อได้ว่า คน ๆ นี้เป็นคนดีของทุก ๆ คนได้ แต่ถ้าคน ๆ นั้นยังมี รัก โลภ โกรธ หลง ก็จะดีสำหรับคน ๆ หนึ่ง แต่ก็เป็นคนไม่ดีสำหรับคนอื่น ๆ

ฉะนั้นคำกล่าวที่ว่า " หาคนดีให้ตายในโลกปัจจุบันนี้ หาจนตายก็ไม่เจอ "

sent wrote:ถามgoogle

[quote=sent]ถามgoogle "จดหมายจากพลตรีมนูญกฤต"
คำตอบชัดเจน[/quote]

อยากรู้ว่า
จดหมายนั้นถึงมือ ฯพณฯ ท่านไหม
ถ้าถึงมือ ได้อ่านไปหรือยัง
ถ้าอ่านแล้ว ฯพณฯ ท่านได้ตอบไปอย่างไรหรือไม่

อยากรู้ จะดูจดหมายตอบนั้นได้ที่ไหน

อุ๊ยตายคุณเปรมเดินออกมาจากหลุ

อุ๊ยตายคุณเปรมเดินออกมาจากหลุมแล้วเหรอ? ทำไมไม่นั่งเทียน(ของชอบของตัวเองน่ะ)อยู่ในหลุมสี่เสาเป่ามนต์ท่องคาถา
คนดี คนซื่อสัตย์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน คนทรยศต่อชาติจงพินาศ พระสยามเทวาธิราช อะไรต่อมิอะไรไม่เว้นจ็อกกี้ขี่ม้า ท่องเข้าไปอย่าออกมาพ่นพิษคายตะคาบให้คนอื่นเลย ที่ผ่านมาประชาชนแตกแยกยังไม่สะใจอีกเหรอ ถ้าคุณและแก๊งองคมนตรีอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินจริงจะบอกให้เอาบุญ รีบๆเข้าไปอยู่ในหลุมเร็วๆ

เขียนได้ดีผมว่าประเทศไทยมีคนก

เขียนได้ดีผมว่าประเทศไทยมีคนกล้าแสดงออกมากขึ้น สังคมไทยยกย่องคนที่มีชื่อเสียงในสังคมโดยมีอะไรก็ไม่รู้ช่วยส่งเสริมให้สังคมรู้สึกว่าเป็นคนดี "จริงๆแล้วคนดีคือคนที่ทำดีก็พอแล้ว แต่คำว่าคนดีนั้นต้องหมายถึงคนที่ตรวจสอบได้วิจารณ์ได้อย่างเสรี แต่คนที่ตรวจสอบไม่ได้จะต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่" ซึ่งคนไทยติดยึดกับอันหลังคนที่ตรวจสอบไม่ได้มากมายได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีและทำให้เราเจริญยากเพราะหลักคิดแบบนี้คือหลักคิดที่ไม่ต้องใช่เหตุผล

ก็จิ๋วลูกรักของป๋า

ก็จิ๋วลูกรักของป๋า ทหารค้ำบัลลังป๋า ยังกลับกลายเป็นคนทรยศชาติเลย..เมื่อไปเป็นสมาชิกพรรคที่ป๋าไม่ชอบ ฮา...มาตราฐานเปรม จริยธรรมและคนดี อิอิ

7.ดำรงวัฒนธรรมไทย เช่น

7.ดำรงวัฒนธรรมไทย เช่น วัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นของภาคใต้ กลาง อีสาน เหนือ การพูดภาษาถิ่น โดยตนขอพูดตรงๆ ว่าไม่ควรจะเห่อฝรั่ง ไม่ควรลอกเลียนฝรั่ง จนไม่เหลือความเป็นไทย

ข้อนี้ไม่ผ่านอ่ะ ชอบฟัง Dreamtheater Adel Magadeath Metallica อีกเยอะ ว้าไม่ใช่อดเป้นคนดีของป๋าเลย

คนเราลองว่าแก่แล้ว

คนเราลองว่าแก่แล้ว สัญญาต่างๆย่อมต้องเลอะเลือน หลงๆลืมๆกันไปบ้าง ตามไปดูคำนิยามคนดีข้อแรกที่ชายผู้สูงอายุคนนี้ได้ร่ายไว้ จงรักภักดีต่อชาติสถาบัน???? คงจำกันได้ว่า เมื่อไม่นานมานี้นี่เอง วิกีลีกได้แฉออกมาดังๆว่า ชายสูงอายุคนนี้ สิทธิ์และอนันต์สุมหัววางแผน เพื่อกีดกันใครบางคนไม่ให้.... หากเป็นในสมัยโบราณ 3คนนี้จะยังอยู่รอดถึงทุกวันนี้หรือ เคสนี้ต้องโทษเจ็ดชั่วโคตรสถานเดียว เพียงหลักฐานชิ้นนี้ชิ้นเดียว ก็พอจะพิสูจน์ได้แล้วกระมั่งว่า ใครกันแน่ที่เป็นคนดีจริง ดีจอมปลอม ดีหลอกลวง ดีโกหก หากคนดีจริงประกอบอายุปูนนี้ คงควรเหลือแต่ความเมตตากรุณา ที่มีให้ต่อลูกหลานโหลน เยี่ยงที่อ.สัญญา ธรรมศักดิ์เคยกระทำตัวเป็นแบบอย่างให้เห็นกันมาแล้ว นั่นคนดีจริงไม่มีใครติฉินทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้แต่เทวดาก็ยังสรรเสริญ

00000000000000000

[quote=00000000000000000]-ท่านเปรมก็แค่พูดตามสคิปแค่นั้นล่ะครับ หลักลอยๆๆไร้สาระ555[/quote]

เหมือนกับคนที่ชอบใส่เสื้อกั๊กนะครับท่าน
ก้มหน้าก้มตาอ่าน ไม่มีบุคลิคของนักวิชาการเอาเสียเลย
สงสัยป่วยจริง ๆ

เ้วลาอ่านประวัติก่อนเข้าสู่เขาพระสุเมรุ พิธีกรช่วยอ่านผลงานโดยละเอียดด้วยนะครับ

ML

[quote=ML]ผู้มีอำนาจที่เชื่อภูผีปีศาจปกครองคนด้วยไสยศาสตร์น่าจะตายไปตั้งแต่ศตวรรษที่แล้ว ฤาประเทศนี้ยังย่ำอยู่กับอดีต ยังใช้คาถาอาคมสกัดผู้ที่เขาคิดว่าไม่ใช่พวกตน[/quote]

ยังมีผู้นิยมคาถาอาคมในเมืองไทยอีกมากครับ คุณ ML

ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งของไทยถึงกับตั้งตนเป็นศาสดา ปะพรมน้ำมนต์ที่กลั่นออกมาจากผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว ให้แก่สาวกผู้คลั่งไคล้
นอกจากนี้ ยังนำผ้าอนามัยที่ใช้แล้วไปเช็ดถูรอบๆฐานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อครายึดทำเนียบ

เหล่าสาวก เช่น มหาไร้เปรียญ - สมสาก- สุริฆาต- ปานเทพเจ้า ต่างไชโยโห่ร้อง แซ่ซ้องสรรเสริญ
ก็ขอให้ท่านศาสดาขึ้นนั่งเก้าอี้นายกโดยเร็ว
ขอเอาใจช่วยนะครับ

เห็นใครเอ่ยถึงท่านศาสดาทีไร..

เห็นใครเอ่ยถึงท่านศาสดาทีไร..รู้สึกคันปลายนิ้วมือยิกๆ
เลยอยากจะจิ้มดีดเรื่องท่านศาสดาองค์นี้สักหน่อย

จริงๆตอนนี้ไม่แน่ใจ...ว่ายังมีผู้เลื่อมใสมากน้อยแค่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าอนามัยใช้แล้ว...การใส่ชุดขาวพรมน้ำมนต์
หรือการทำรูปเผยแพร่ว่ามีองค์จตุคามช่วยรักษาแผลที่ถูกยิง
เพื่อหวังกอบโกยยอดขายของเหรียญที่พวกตนจัดทำขึ้นในตอนนั้น
มันเห็นชัดเจนว่าเขากำลังทำอะไรและต้องการอะไร
ถ้าเขาทำได้เขาคงเอาชฎามาสวมหัวให้ตัวเองกลายเป็นเทวดาไปแล้ว

ลองคิดดูอีกที...คนส่วนใหญ่คงไม่ได้หลงงมงายหรอก
ดูจากการรณรงค์ vote no ที่ไร้ผลโดยสิ้นเชิงในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
และสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ของเขาที่จะต้องปิดตัวลงในไม่ช้า
เป็นสิ่งสะท้อนที่เห็นชัดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นจากการกระทำของเขา
โดยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าตามความเชื่อของใครต่อใครที่สืบต่อกันมา

แต่คนที่ยังงมงายก็ปล่อยให้เขางมงายกันไปเถอะ
โลกนี้มันก็คงต้องการสีสันบ้าง มันถึงจะตื่นเต้นและน่าดู

บทความนี้กำลังเอ่ยถึงป๋าเปรมค

บทความนี้กำลังเอ่ยถึงป๋าเปรมคนดีศรีแผ่นดิน ผมคงไม่อาจไปแตะต้องท่านได้หรอก เพราะผมมันก็แค่ราษฎรโกโรโกโสสุดแสนจะธรรมดา หากแต่ท่านช่างมีบุญญาธิการล้นเหลือ มีกำแพงแก้ววิเศษ 112 ชั้นคุ้มกบาลหัวอยู่ ขืนใครสุ่มสี่สุ่มห้าเอาค้อนไปทุบเล่น ก็อาจจะโดนแก้ววิเศษบาดชีวิตให้ไปสถิตในกรงขัง

จริงๆก็อยากจะท้วงติงท่านนิดหน่อย ว่า "พระสยามเทวาธิราช" ของท่านสมควรจะได้รับการเปลี่ยนชื่อหรือยัง คงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำเนิดขึ้น ในตอนที่บ้านนี้เมืองนี้ยังมีชื่อว่า "สยาม" ท่านจึงได้รับชื่อเสียงเรียงนามเป็นเช่นนั้น แต่เดี๋ยวนี้เราคือ "ประเทศไทย" ผมไม่อยากเอ่ยคำว่า "ราชอาณาจักรไทย" เพราะโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกแสลงหูยังไงชอบกลกับคำนี้ ถ้าเป็น "ราษฎร์อาณาจักรไทย" ก็อาจจะน่าอ่านหน่อย

ผมคิดงี้นะ ในเมื่อชื่อประเทศเปลี่ยนไปแล้ว ผมก็เลยทึกทักเอาว่าชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็น่าจะเปลี่ยนเป็น "พระไทยเทวาธิราช" ไปเลยเป็นไง ส่วนความหมายของชื่อนี้ผมไม่ค่อยสันทัดนัก เพราะมันดันเป็นภาษาต่างประเทศสมัยโบราณ ซึ่งยากแก่การเข้าใจเพราะไอคิวผมไม่ถึง แล้วอีกอย่างผมก็ไม่อยากจะใช้ภาษาต่างประเทศสักเท่าไหร่ ภาษาต่างประเทศสมัยใหม่อย่างภาษาอังกฤษนั้น เวลาใช้พร่ำเพรื่ออาจมีใครต่อใครมาพูดกระแนะกระแหนเอาได้ ว่าไม่รู้จักรักษาภาษาและวัฒนธรรมโคตรเหง้าของตัวเองเอาไว้ ฟังแล้วก็ตะหงิดตะหงิดในใจว่าทีโคตรเหง้าบรรพบุรุษสมัยโบราณ เอาภาษาต่างประเทศโบราณอย่างภาษาเขมร ภาษาบาลี-สันสกฤต มาใช้กันพรืดเต็มไปหมด จนเด็กนักเรียนอยากจะโดดตึกตายเวลาเรียนภาษาไทย ไม่เห็นมีใครไปต่อว่าโคตรเหง้าบรรพบุรุษกันบ้างเลย ฮิฮิ...

คนโครตชั่วที่พูดแต่เรื่องทำดี

คนโครตชั่วที่พูดแต่เรื่องทำดี สมกับเป็นตัวใหญ่ใน ตอแหลแลนด์ CHIPหาย

คนส่วนใหญ่เค้าตาสว่างกันหมดแล้ว

แต่ก้อมีพวกตาสว่างแต่แกล้งโง่เพราะได้ผลประโยชน์จากระบบของ ตอแหลแลนด์ ที่ท่านผู้นำชอบให้สอพลอกันเยอะๆ

ตอแหลเข้าไปเถอะ อีตุ๊ด อีกไม่นานก้อต้องไปชดใช้ความเลวที่เคยก่อและกำลังก่อแล้ว ที่มรึงพูดไปก้อมีแต่พวกตอแหลลูกน้องมรึงที่ฟังไว้เพื่อที่จะได้แหลได้อย่างมรึงเท่านั้นแหละ

น้ำลัด

[quote=น้ำลัด]เห็นใครเอ่ยถึงท่านศาสดาทีไร..รู้สึกคันปลายนิ้วมือยิกๆ
เลยอยากจะจิ้มดีดเรื่องท่านศาสดาองค์นี้สักหน่อย

จริงๆตอนนี้ไม่แน่ใจ...ว่ายังมีผู้เลื่อมใสมากน้อยแค่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าอนามัยใช้แล้ว...การใส่ชุดขาวพรมน้ำมนต์
หรือการทำรูปเผยแพร่ว่ามีองค์จตุคามช่วยรักษาแผลที่ถูกยิง
เพื่อหวังกอบโกยยอดขายของเหรียญที่พวกตนจัดทำขึ้นในตอนนั้น
มันเห็นชัดเจนว่าเขากำลังทำอะไรและต้องการอะไร
ถ้าเขาทำได้เขาคงเอาชฎามาสวมหัวให้ตัวเองกลายเป็นเทวดาไปแล้ว

ลองคิดดูอีกที...คนส่วนใหญ่คงไม่ได้หลงงมงายหรอก
ดูจากการรณรงค์ vote no ที่ไร้ผลโดยสิ้นเชิงในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
และสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์ของเขาที่จะต้องปิดตัวลงในไม่ช้า
เป็นสิ่งสะท้อนที่เห็นชัดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นจากการกระทำของเขา
โดยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าตามความเชื่อของใครต่อใครที่สืบต่อกันมา

แต่คนที่ยังงมงายก็ปล่อยให้เขางมงายกันไปเถอะ
โลกนี้มันก็คงต้องการสีสันบ้าง มันถึงจะตื่นเต้นและน่าดู[/quote]

สุดยอดครับ ชัดเจน ตรงประเด็น
คุณน้ำลัด ดวงตาเห็นธรรมแล้ว
ผมอ่านโพสต์ของคุณน้ำลัดด้วยความชื่นชม
ดีใจที่เห็นคนไทยเป็นบัวพ้นน้ำเช่นคุณน้ำลัด มากขึ้นทุกวัน ๆ
ขอบคุณครับ

Taxonomy of

Taxonomy of Gods

เมื่อเอ่ยถึงพระสยามเทวาธิราช ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนักในสังคมไทย อาจจะถูกสร้างขึ้นให้คล้ายคลึงกับ "เง็กเซียนฮ่องเต้" ของจีนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบ ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยา แล้วมีการจัดอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ของเหล่าเทพเจ้า พระสยามเทวาธิราช ก็คงต้องถือว่าเป็นเทพเจ้าสปีชี่ใหม่ทีเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา ผมก็ได้แต่สงสัยว่ามีนักวิจัยเกี่ยวกับเทพเจ้ามากน้อยแค่ไหน มีการการจักอนุกรมวิธานให้กับเทพเจ้าบ้างไหม เราจะจัดแบ่งเทพเจ้าโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ ในการจัดแบ่งประเภทของเทพเจ้า แบ่งตามอิทธิฤทธิ์? แบ่งตามถิ่นที่อยู่? แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ? ฯลฯ

U. G. Krishnamurti ชาวอิตาเลี่ยนบอกว่าคนเราเราก็คือหุ่นยนต์ (คงเป็นประมาณหุ่นยนต์ชีวภาพนะครับ) ที่เต็มไปด้วยเซนเซอร์ มีตัวนำสัญญาณไปสู่สมองก็เหมือนซีพียูของคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการประมวลผลและแปลผลออกมา เราจำเป็นต้องใช้พลังงานทางชีวเคมีจากการกินอาหารเข้าไป แล้วคนเราก็มีเทพเจ้า สิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้านี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของคนเรา มันเหมือนเป็นสิ่งสมมุติ โดยที่คนเราก็รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเทพเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้เลย ในเงื่อนไขทางชีวภาพปรกติที่คนเรามีอยู่

เอาแค่นี้พอก่อน...ขี้เกียจพิมพ์ละ...ว่างๆค่อยมาว่ากันต่อ

NameLess

[quote=NameLess]คนดีจะไม่พูดเรื่องคนดี และคนดีไม่เที่ยวสาปแช่งคน[/quote]

ท่านสรุปได้คมมากๆๆ ครับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

แม้แต่พระพุทธองค์ท่านก็ยังสอน

แม้แต่พระพุทธองค์ท่านก็ยังสอนให้อย่าปลงใจเชื่อคำสอนของท่านในทันทีจนกว่าจะได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบจนประจักษ์แจ้งในความจริงตามความเป็นจริงด้วยตนเอง(หลักโยนิโสมนสิการเพื่อสัมมาทิฏฐิหรือปัญญา)

แล้วจะให้เชื่อในคำพูดของมนุษย์ปุถุชนคนเดินดินที่ยังมีชีวิตผูกพันวนเวียนอยู่ในกามกิเลสตัณหาได้แค่ใหนอย่างไร???

แต่เอาเถอะ การที่ประเทศไทยจะมีคนดีเพิ่มขึ้นมากๆก็น่าจะดีกว่ามีแต่คนเลวคนชั่ว แม้ว่าวิธีให้ได้คนดีของท่านนั้นจะต้องคอยพึ่งพาเทวดาฟ้าดินมาดลบรรดาลให้ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม สังคมไทยก็ต้องใช้สติปัญญา(ของตน)ให้มากจึงจะแยกแยะได้ด้วยตนเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดี สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เรื่องใดจริงเรื่องใดเท็จ ใครเป็นคนดี(ในทัศนะความเชื่อของตน)ใครเป็นคนเลว และสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ

ตอนนี้ก็แค่อ่าน ฟัง รับรู้ไว้เป็นข้อมูลประกอบปัญญาไปพลางๆก่อน ไม่เสียหลาย !!!

พระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช หมดความสำคัญไปตั้งแต่เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น "ไทย" แล้วล่ะ
ทุกวันนี้เหลือแต่สยามกัมมาจล สยามเซ้นเตอร์ สยามทาวเวอร์ ที่สยามเทวาธิราชคุ้มครองอย่างแข็งขัน

I am a wrote:พระสยามเทวาธิราช

[quote=I am a ]พระสยามเทวาธิราช หมดความสำคัญไปตั้งแต่เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น "ไทย" แล้วล่ะ
ทุกวันนี้เหลือแต่สยามกัมมาจล สยามเซ้นเตอร์ สยามทาวเวอร์ ที่สยามเทวาธิราชคุ้มครองอย่างแข็งขัน[/quote]

สยามกัมมาจล ยังเปลี่ยนชื่อเป็น "ไทยพาณิชย์" เล้ย
ชื่อเดิมไม่ค่อยเป็นสิริมงคลเท่าไหร่ "สะ-หยาม-กำ-มา-จน"
จะเปลี่ยนเป็น "สะ-หยาม-กำ-มา-รวย" ก็กะไรอยู่

ลงประชามติด้วยแบบสอบถามว่า "ค

ลงประชามติด้วยแบบสอบถามว่า

"คุณแช่งชักหักกระดูกใคร คุณต้องการให้ใครตายเร็วที่สุด"

คนที่ได้คะแนนถูกแช่งให้ตายเร็วที่สุดคงหนีไม่พ้นไอ้ตุ๊ดเฒ่า
และนั่นแหละคือคนดีศรีประเทศนี้ มันถึงได้บรรลัยไปไม่ถึงไหนซะทีไง

รัฐบาลอภิสิทธิ์

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เป็นรัฐบาลที่ทำงานไม่เป็น นโยบายยิ่งกว่าประชานิยมเสียอีก แจกเงินดื้อๆคนละสองพันก็มี การซื้อขายตำแหน่งทางราชการเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมาก โครงการไทยเข้มแข็ง ทำเอาไทยปักโกรกกันที่เดียวเพราะรัฐมนตรีเอาเงินเข้ากระเป๋า กันอย่างเป็นลำสัน...วีรกรรมท่านสุเทพ บริหารงบไทยเข้มแข็ง สร้างแฟลตตำรวจ โรงพัก สัญญาเดียวทั้งประเทศ ราคาสูงกว่าปรกติแถมมีการแก้ไขสเปคอาคาร
จนทุกวันนี้โครงการก็ทำท่าจะพับพาบ เพราะผู้รับเหมาช่วงทิ้งงาน....กระทรวงศึกษาก็ถลุงงบไทยเข้มแข็งไปไม่น้อย จนปลัดกระทรวงคนปัจจุบันถูกตั้งกรรมการสอบอยู่จนทุกวันนี้
ช่วงเวลานั้นไม่เห็น พณฯ พล.อ.เปรม ออกมาบรรยายเรื่องคุณงามความดีเลยแม้แต่ครั้งเดียว....พอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยังไม่ครบปี เอาอีกแล้ว ฯพณฯ พล.อ.เปรม ออกมาบรรยายเรื่องคนดีของแผ่นดินอีกแล้ว ซีนแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนก่อนการปฏิวัติท่านนายก ทักษิณ เมื่อ ปี 2549 จึงขอเติมคุณสมบัติของคนดีอีกซักสองสามข้อคือ
1. คนดีของสังคมและแผ่นดินจะต้องมีจิตใจที่เที่ยงตรง ไม่มีความโน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง จนก่อให้เกิดความอยุติธรรมในแผ่นดิน จนเกิดกฏเกณท์กติการที่มีหลายมาตราฐาน สร้างความแตกแยกร้าวฉานในบ้านเมือง
2. คนดีของแผ่นดินต้องเคารพต่อหลักการประชาธิปไตย ที่ยึดถือเสียงข้างมาก ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ จะต้องไม่ฝักใผ่ในการยึดอำนาจโดยใช้กำลังทางทหาร
3. คนดีของแผ่นดินต้องคิดและกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนส่วนใหญ่ของแผ่นดิน
จะต้องไม่ติดยึดกับพวกพ้องเพียงอย่างเดียว

ข้อ 10

ข้อ 10 คนดีต่อไม่ก่อกบฎต่อแผ่นดิน
แต่คนดีของอีเหี่ยวหัวหงอกก็ต้องหน้าหล่อ ตูดสวย คืนนี้ไปนอนคุยดูแสงจันทร์ได้

ผมเห็นในทีวี ใจความว่า

ผมเห็นในทีวี ใจความว่า มีลูกน้องมาแจ้งให้นายทราบว่า ป๋าเขานับถือ พระสยามเทวาธิราช แล้วเจ้านายก็บอกว่าเราเอา ถุงขนม ไปฝากพระสยามเทวาธิราชแล้วใช่มั้ย ผมว่ามันจริงหวะเห็น ศาลพระภูมิ ตัดสินหลายคดีละ เหอๆๆ

คนไทยโชคดี(ฉิบหาย)ที่ได้

คนไทยโชคดี(ฉิบหาย)ที่ได้ อภิสิทธิเป็นนายก คนเช่นนี้คือคนดีของอำมาตย์เปรม และคนเช่น พล.เอกสุรยุทธ แห่งเขายายเที่ยงคือคนดีในความหมายของ พล.เอก เปรม ต่อมอิจฉาของคนในวัยสูงอายุยังไม่จืดจาง ในวัยนี้สมควรปล่อยวางให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นลูกรุ่นหลานเขาคิดเขาทำของเขาไปไม่สมควรออกมาให้คนเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมือง ทำตัวเป็นจรเข้ขวางคลองทำไม ?