ชง ครม.อนุมัติ 2 พันล้าน 24 เมษาเยียวยาเหยื่อไฟใต้ รวมคาร์บอมบ์-4 ศพ

 

ศอ.บต. ส่งสรุปการประชุม กพต. เตรียมนำเข้า ครม. เยียวยาตั้งแต่ปี 2547 รายละ 7.5 ล้าน แบ่ง 4 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 4 ศพปุโละปุโยให้ก่อน 3 ล้าน ที่เหลือทยอยจ่ายรายปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทำบันทึกข้อความ เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมกพต.ครั้งดังกล่าว มีมติทั้งหมด 12 เรื่อง โดยมี 3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 1. Calibri;letter-spacing:.1pt">เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและ mso-fareast-font-family:Calibri">ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขออนุมัติเงินงบประมาณ 2,080 ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2.เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยา Calibri">ชาวบ้านตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ถูกยิงเสียชีวิต mso-fareast-font-family:Calibri">4 ศพ บาดเจ็บ 5 ราย และ letter-spacing:-.6pt">3.เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก mso-fareast-font-family:Calibri">เหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ mso-fareast-font-family:Calibri">3 จุด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555

นายสมเกียรติ อ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ว่า ผลการประชุมกพต.ครั้งดังกล่าว จะมีการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555

นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า สำหรับ เรื่องแรก มีมติ Calibri;letter-spacing:.1pt">เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและ mso-fareast-font-family:Calibri">ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขออนุมัติเงินงบประมาณเยียวยา 2,080 ล้านบาท จากคณะรัฐมนตรี

นายสมเกียรติ เปิดเผยต่อไปว่า .1pt">หลักเกณฑ์ Calibri">ดังกล่าว มีสาระสำคัญ คือ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประชาชนทั่วไป 2.เจ้าหน้าที่รัฐ 3.ผู้ที่ถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่มเฉพาะที่คณะกรรมการมีมติให้ช่วยเหลือเยียวยา หรือคนที่ถูกบังคับให้สูญหาย และ 4.ผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังหรือถูกดำเนินคดี ซึ่งต่อมาปรากฏหลักฐานว่าผู้นั้นมิได้เป็นผู้กระทำผิด หรือมีการถอนฟ้อง หรือมีคำพิพากษายกฟ้อง

นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า ในจำนวนวงเงินงบประมาณ 2,080 ล้านบาท จะแบ่งงบประมาณให้กับกลุ่มที่ 1 จำนวน 500 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 จำนวน 200 ล้านบาท กลุ่มที่  3 จำนวน 1,000 ล้านบาท และกลุ่มที่ 4 จำนวน 300 ล้านบาท

นายสมเกียรติ เปิดเผยอีกว่า เรื่องที่ 2 การช่วยเหลือเยียวยา mso-fareast-font-family:Calibri">ชาวบ้านตำบลปุโละปุโย ถูกยิงเสียชีวิต mso-fareast-font-family:Calibri">4 ศพ บาดเจ็บ 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ให้ช่วยเหลือเยียวยา รายละ 3 ล้านบาท และให้เป็นเงินออมระยะยาว รายละ 4 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นรายปี ปีละ 1 ล้านบาท

นายสมเกียรติ เปิดเผยอีกว่า เรื่องที่ 3 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก mso-fareast-font-family:Calibri">เหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ mso-fareast-font-family:Calibri">3 จุด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 คือบริเวณถนนรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และบริเวณศูนย์การค้าลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายสมเกียรติ เปิดเผย mso-fareast-font-family:Calibri">ว่า ที่ประชุม กพต.เห็นชอบให้ ศอ.บต.ขอขยายวงเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรมบัญชีกลางจาก letter-spacing:-.5pt"> 230 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท ให้ ศอ.บต.ร่วมกับทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและขอรับการจัดสรรงบประมาณ mso-fareast-font-family:Calibri">สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น mso-fareast-font-family:Calibri">

ส่วนด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย เห็นชอบตามข้อเสนอของจังหวัดสงขลา ที่ขอให้มีตำรวจ ทหาร เข้ามาสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ขอเพิ่มอัตรากำลังของฝ่ายปกครอง รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในงานความมั่นคง เช่น กล้องวงจรปิด โดยมอบให้จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณา Calibri">

ที่ประชุมยังเห็นชอบที่จังหวัดยะลาเสนอขอรับการสนับสนุน mso-fareast-font-family:Calibri">โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( mso-fareast-font-family:Calibri">CCTV) ในพื้นที่เสี่ยงและในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 138 จุด 150 ตัว งบประมาณ 99 ล้านบาท

ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ประชุมมอบให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงบประมาณ สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จังหวัดสงขลา และ ศอ.บต. พิจารณาสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นเวลา mso-fareast-font-family:Calibri;letter-spacing:-.2pt">5 ปี mso-fareast-font-family:Calibri"> ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาลดภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย ลงร้อยละ Calibri">30 เป็นเวลา 2 ปี เป็นต้น

 


เปิด มติ กพต.ว่าด้วยการเยียวยาเหยื่อไฟใต้

ต่อไปนี้ เป็นบันทึกข้อความของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ นร 5202.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2555 ที่ส่งถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีสาระสำคัญในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

.....................

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้จัดประชุม กพต. ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กพต. เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุม ได้ดังนี้

          เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 12 เรื่อง โดยมี 3 เรื่องที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเนื้อหาดังนี้

Calibri;letter-spacing:.1pt"> 

Calibri;letter-spacing:.1pt">เห็นชอบหลักเกณฑ์–ขอ mso-fareast-font-family:Calibri;letter-spacing:.1pt">2,080 ล้านช่วยเหยื่อ

mso-fareast-font-family:Calibri;letter-spacing:.1pt">ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและ mso-fareast-font-family:Calibri">ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

mso-fareast-font-family:Calibri">สาระสำคัญ

mso-fareast-font-family:Calibri">            1. หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงปัจจุบัน ดังนี้

1.1 บุคคลที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป

กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงที่คณะกรรมการฯมีมติช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะกรณี ที่ต้องช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายที่ถึงแก่ความตาย หรือทุพพลภาพ หรือกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหาย  ให้นำระเบียบ กพต. ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาฯ  พ.ศ. 2555 ข้อ 7 (1) และ (2) มาใช้โดยอนุโลม

กลุ่มที่ 4 กรณีผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังหรือถูกดำเนินคดีเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย และถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว  ต่อมาปรากฏหลักฐานว่าผู้นั้นมิได้เป็นผู้กระทำผิด หรือมีการถอนฟ้อง หรือมีคำพิพากษายกฟ้องและคณะกรรมการเยียวยาฯ  พิจารณาว่าต้องได้รับการเยียวยา

 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายและได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งต่อฟื้นฟูผู้พิการหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านจิตวิญญาณ

mso-fareast-font-family:Calibri">3. กรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือ จำนวน 2,080 ล้านบาท

mso-fareast-font-family:Calibri">4. การขับเคลื่อนงาน -.4pt">: คณะกรรมการเยียวยาฯ ได้แต่งตั้งอนุกรรมการ จำนวน 8 คณะ เมื่อคณะกรรมการเยียวยาฯ หมดวาระ ให้อำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการเยียวยาฯ เป็นของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)

มติที่ประชุม

1. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,080 ล้านบาท

3. ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติต่อไป

mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">เยียวยา mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">4 ศพให้ก่อน 3 ล้านที่เหลือปีละล้าน

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">            การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามระเบียบ กพต. ว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่อง   มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555

          สาระสำคัญ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">            1) mso-fareast-font-family:Calibri"> เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555  ชาวบ้านตำบลปุโล๊ะปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ถูกยิงถึงแก่ความตาย จำนวน 4 ราย และได้รับบาดเจ็บ 5 ราย กอ.รมน. ภาค 4 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ 10/2555 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555  และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีมติและความเห็นเป็นเอกฉันท์ สรุปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น  เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ กระทำต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ Calibri">

mso-fareast-font-family:Calibri">          2) ตามระเบียบ กพต. ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจังหวัดปัตตานี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555  พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาท และครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ได้มีมติ เสนอเลขาธิการ ศอ.บต. ให้นำเสนอ กพต. ตามระเบียบ กพต. ข้อ 7 (1) และรายการท้ายระเบียบ กพต. ว่าด้วยอัตราค่าช่วยเหลือ (1) และ(2) กพต. โดยการเสนอของเลขาธิการ ศอ.บต.  กรณีการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะกรณี ให้ช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมอีกไม่เกิน จำนวนเงิน 7.0000 ล้านบาท ทั้งนี้ กพต. อาจจะกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือด้วยก็ได้ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">            มติที่ประชุม mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">            เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะกรณี กพต. มีมติให้ความเห็นชอบช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม กรณีผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย รายละไม่เกินจำนวนเงิน 7.0000 ล้านบาท โดยกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่าย ดังนี้ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">            1. ช่วยเหลือเยียวยา รายละ 3.0000 ล้านบาท

            2. ช่วยเหลือเยียวยา เป็นเงินออมระยะยาว เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือตั๋วเงินธนาคาร    ในวงเงินอีกรายละ 4.0000 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นรายปี ปีละ 1.0000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาของทายาท ครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือประโยชน์อื่น เช่น อุปการะบุตร หรือ ประกอบพิธีฮัจญ์ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">

 

เยียวยาเหยื่อคาร์บอมบ์หาดใหญ่ – ยะลา

           การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555

          สาระสำคัญ

          1) mso-fareast-font-family:Calibri"> ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 จำนวน 3 จุด คือ 1) บริเวณถนนรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 2) บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และ 3) บริเวณศูนย์การค้าลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา mso-fareast-font-family:Calibri">

mso-fareast-font-family:Calibri">          2) ข้อเสนอของจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

          2.1) ด้านการช่วยเหลือเยียวยา

                    2.1.1) mso-fareast-font-family:Calibri">จังหวัดสงขลาได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 100 ล้านบาท
mso-fareast-font-family:Calibri">                    2.1.2) จังหวัดยะลา ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 70 ล้านบาท

mso-fareast-font-family:Calibri">          2.2) ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย

                    2.2.1) จังหวัดสงขลาเสนอขอรับการสนับสนุน ดังนี้
          - ขอปรับสถานะของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจังหวัดสงขลา จากประเภทที่ 2 เป็นประเภทที่ 1 เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้ามาสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง

          - ขอปรับเพิ่มกรอบอัตรากำลังปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือพนักงานราชการประจำตำบลทุกตำบลจำนวน 39 อัตรา

          - ขอปรับเพิ่มอัตรากำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของกองร้อย อส.จ.สงขลา จาก 60 อัตรา เป็น 120 อัตรา กองร้อย อส.อ.สะเดา และกองร้อย อส.อ.เมืองสงขลา จากที่มีอยู่กองร้อยละ 24 อัตรา เป็นกองร้อยละ 120 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองชายแดนและศูนย์ราชการ

           - ขอสนับสนุนอุปกรณ์ ในงานความมั่นคง เช่น กล้องวงจรปิด รถจักรยานยนต์ อาวุธปืนพกสั้น เสื้อเกราะประจำกาย

                    2.2.2) จังหวัดยะลาเสนอขอรับการสนับสนุน mso-fareast-font-family:Calibri">โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ( mso-fareast-font-family:Calibri">CCTV) ในพื้นที่เสี่ยงและในเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 138 จุด 150 ตัว งบประมาณ 99.3753 ล้านบาท

mso-fareast-font-family:Calibri">

         2.3) ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสาธารณะภัย

Calibri;letter-spacing:-.3pt">         จังหวัดสงขลา ขอสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน ดังนี้

mso-fareast-font-family:Calibri;letter-spacing:-.3pt">

Calibri">          (1) เงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ Calibri">MLR –2.75

Calibri">

           mso-fareast-font-family:Calibri">- วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท สำหรับกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ตั้งแต่โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าย่อย ในจังหวัดสงขลา ระยะเวลา 5 ปี

mso-fareast-font-family:Calibri">

           mso-fareast-font-family:Calibri">- ธนาคารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม และ SME แบงค์

mso-fareast-font-family:Calibri">

           mso-fareast-font-family:Calibri">(2) การขอยกเว้นภาษีโรงเรือน และภาษีป้ายร้อยละ 30 เป็นระยะเวลา 2 ปี

mso-fareast-font-family:Calibri">

           mso-fareast-font-family:Calibri">(3) การจ่ายสินไหมประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสงขลา ที่มีวีซ่าหรือหนังสือเดินทางถูกต้องจำนวน 1.0000 ล้านบาท ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 จำนวน 100,000 บาท ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 25,000 บาท ถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวจะได้เพิ่มอีก 25,000 บาท ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จำนวน 6,000 บาท และสินไหมประกันภัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 309,000 บาท รวม 440,000 บาท โดยจะขอให้รัฐบาลเพิ่มในส่วนการเยียวยาตามมติคณะรับมนตรี พ.ศ.2548 จ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีวีซ่าและหนังสือเดินทางถูกต้องเพิ่มจากเดิมจนครบ 1.0000 ล้านบาท คือจ่ายเพิ่ม 560,000 บาท 

mso-fareast-font-family:Calibri">

           mso-fareast-font-family:Calibri">(4) ขอลดค่า Landing fee ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ให้กับเครื่องบินเช่าเหมาลำหรือสายการบินจากต่างประเทศให้เป็นกรณีพิเศษ


           mso-fareast-font-family:Calibri">มติที่ประชุม
mso-fareast-font-family:Calibri">           1. ด้านการช่วยเหลือเยียวยา เห็นชอบให้ ศอ.บต. ขอขยายกรอบวงเงินทดรองราชการ ไปยังกรมบัญชีกลางจากเดิม 230 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่ขอจัดสรรจำนวน 170 ล้านบาท ให้ ศอ.บต. ร่วมกับทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายและขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ Calibri">งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปอยู่แล้ว mso-fareast-font-family:Calibri">

           2. ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย
           2.1 ให้ความเห็นชอบตามข้อ 2.2.1 และมอบให้จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาในรายละเอียดและเสนอขอตั้งกรอบอัตรากำลังและงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

          2.2 ให้ความเห็นชอบตามข้อ 2.2.2 mso-fareast-font-family:Calibri">โดยขออนุมัติงบประมาณ จากงบกลางปี 2555 จำนวน 99.3753 ล้านบาท รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและให้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้เน้นเพื่อการป้องกันและการเตือนภัยมากกว่าการใช้เป็นหลักฐานทางคดีหลังเกิดเหตุ

          3. ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสาธารณะภัยเห็นชอบดังนี้

          3.1 Calibri">มอบให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงบประมาณ สศช. จังหวัดสงขลา และ ศอ.บต. พิจารณาสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งแต่ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าย่อย ระยะเวลา 5 ปี

Calibri">

mso-fareast-font-family:Calibri">          3.2 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาลดภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ลงร้อยละ 30 ระยะเวลา 2 ปี

mso-fareast-font-family:Calibri">          3.3 ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาการการจ่ายค่าสินไหมประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมตามที่เสนอ

          3.4 ให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาลด Landing fee ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ตามที่เสนอ

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์