กสม.สร้างความร่วมมืองานด้านสิทธิมนุษยชนกับสถาบันการศึกษา

20 เม.ย. 55 - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ประสานการทำงานและการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับภาคีเครือข่าย เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ๔ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในพื้นที่ชุมชนทุกภูมิภาค
 
ทั้งนี้โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรที่ได้รับความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตหาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันสันติศึกษา เป็นต้น
 
ในการดำเนินโครงการได้มีการให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กลไกและกระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความสำคัญของสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร  โดยมีการนำบุคคลที่ได้ดำเนินงานต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๓ กรณี คือ กรณีท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล กรณีการต่อสู้ของประชาชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และกรณีการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรและคัดค้านการทำเหมืองหินในเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้มีการบอกเล่าประสบการณ์ การดำเนินงานจริงในพื้นที่ และกระบวนการภาคประชาชนในการรักษาวิถีชีวิต และสิทธิของชุมชน  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างยิ่ง มีการตอบข้อซักถามและแสดงความเห็น ตลอดจนเสนอแนวทางในการทำงานในพื้นที่โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย
 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเห็นว่า ควรใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มิใช่เป็นเพียงหน่วยที่รับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเท่านั้น แต่ต้องมีการทำงานเชิงรุก คือ เป็นตัวกลางเชื่อมการทำงานระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับประชาชนในพื้นที่ และจะร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะใช้ความระมัดระวังมิให้การดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
 
นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กล่าวว่า การดำเนินงานขั้นต่อไประหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การจัดมุมสิทธิมนุษยชนในห้องสมุด โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มอบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้กับทั้ง ๓ วิทยาเขต และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้แต่ละวิทยาเขตจัดมุมหนังสือด้านสิทธิมนุษยชน และจะมีการส่งเอกสารความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จะนำคณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาดูงานการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เขาคูหา อำเภอรัตภูมิ และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานด้านส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์