มท.1 เตรียมใช้นโยบาย "ส่งเสริม" แทน "ปกป้อง" สถาบันฯ

มหาดไทยลงนามร่วม 8 หน่วยงาน ส่งเสริม "การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" มท.1 เผยรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องสถาบัน เพราะการปกป้องฯ เท่ากับว่าเหมือนมีคนไม่เคารพและจ้องทำร้าย แต่รัฐบาลเห็นว่าทุกคนมุ่งมั่นและรักสถาบันฯ ไม่มีใครมุ่งทำร้าย ดังนั้นจึงจะส่งเสริมมากกว่า

สำนักข่าวไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ในระดับพื้นที่ ร่วมกับ 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหม

เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างสำนึกความเป็นชาติ และหวงแหนในการพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ

นายยงยุทธ กล่าวว่า แนวทางการทำงานจะแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ 1.การสร้างความเข้าใจของประชาชนในชาติให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักบูรณาการส่วนราชการในพื้นที่ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดหลักสูตรอบรมในทุกระดับ และ 2.การสร้างความตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริในรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกอำเภอ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับเด็กและประชาชนทั่วไป

“รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายในการส่งเสริมปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ได้มีนโยบายในการปกป้องสถาบัน เพราะการปกป้องสถาบัน ดูเหมือนจะมีคนที่ไม่เคารพสถาบันและจ้องทำร้าย แต่รัฐบาลชุดนี้เห็นแล้วว่าทุกคนมุ่งมั่นและรักสถาบัน ไม่มีใครมุ่งทำร้าย ดังนั้นจึงจะส่งเสริมมากกว่า” นายยงยุทธกล่าว