หัวหน้าอุทยานแก่งกระจานฟ้อง 'หมอนิรันดร์-ทนายสุรพงษ์' หมิ่นเบื้องสูง

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นำทีมพนักงาน พร้อมชาวบ้านกว่า 100 คน บุกโรงพัก สภ.แก่งกระจาน ยื่นหนังสือจี้ตำรวจดำเนินคดีนายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ และคณะ ฐานหมิ่นเบื้องสูง
 
11 พ.ค. 55 - ASTV ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าหลังจากที่สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหนังสือถึงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่า มีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เข้าตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามคำร้องที่ 729/2553 สิทธิชุมชน กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการตัดเถาวัลย์ และโครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเขาปะการัง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ทำการตรวจสอบและมีมติให้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีคำสั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทบทวนโครงการวิจัยศึกษาผลกระทบของการรุกรานของเถาวัลย์ปกคลุมป่าธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยในการศึกษาให้คำนึงถึงผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศดั้งเดิมของป่า แทนที่จะศึกษาโดยมีสมมติฐานด้านเดียวว่าเถาวัลย์เป็นพืชรุกรานพื้นที่ป่าและให้อาศัยความรู้ภูมิปัญญาชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการและให้มีการยกเลิกโครงการปลูกพืชอาหารช้าง สร้างอาหารสัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยให้มีการทบทวนโครงการผนวกพื้นที่อุทยานอื่นเข้ากับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อเตรียมประกาศเป็นมรดกโลก และให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
       
ต่อมา เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (11 พ.ค.) นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองงานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และชาวบ้านกว่า 100 คนเดิมทางมายัง สภ.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อนำหนังสือเอกสารยื่นแจ้งความเพื่อต้องการดำเนินคดีต่อนายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุรพงษ์ กองจันทึก คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่นสภาทนายความ และคณะ รวมทั้งหมด 3 ข้อกล่าวหาด้วยกัน ประกอบด้วย
       
1.เป็นตัวการหรือให้ผู้สนับสนุนการบุกรุกแผ้วถางตัดไม้ทำลายป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11, 48, 54 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16(1), (13) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 ในพื้นที่บางกลายบนห้วยสามแพร่งชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ ท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง และอำเภอแก่งกระจาน ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำแม่ประจัน พื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางจำนวน 427 ไร่ คิดเป็นค่าความเสียหายไร่ละ 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,050,000 บาท และความเสียหายทางความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ ซึ่งยังไม่สามารถสรุปคำนวณเป็นตัวเลขค่าความเสียหายได้
       
2.ละเมิดสิทธิข้าราชการประจำ ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 64 มาตรา 78 (4), (5)มาตรา 85(1) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางรวมทั้งต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติและประชาชน (มาตรา 9) และเป็นการบั่นทอนการใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และต่างสำนึกการเป็นผู้ปฏิบัติราชการที่ดีเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริพระราชเสาวนีย์ เสมอมา เป็นผลให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติของธรรมชาติสาธารณะของประเทศไทย อาเซียนและของโลก
       
และ 3.หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ โดยไม่ให้การเคารพน้อมนำพระราชดำริพระราชกระแส และพระราชเสาวนีย์ โดยมีการมีมติยกเลิกโครงการปลูกพืชอาหารช้างเพื่อเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของช้าง แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมีพระราชดำรัสที่ทรงเน้นย้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรีอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ ถางป่า ทำไร่ ในป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีเพราะจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง แม้จะได้มีการให้สัมปทานป่าแปลงนี้ไปบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูแลการทำไม้อย่าให้เป็นการทำลายป่าเกิดขึ้น โดยมี พ.ต.ท.ไพบูลย์ แพรสีนวล ผกก.(สส.) สภ.แก่งกระจาน เป็นผู้รับหนังสือเอกสารดังกล่าวซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อที่จะยื่นเรื่องดำเนินการต่อไป
       
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยว่าทนต่อสภาพที่คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ไหวที่เอาเรื่องเท็จมาถ่ายทอดออกผ่านสื่อโดยข้อเท็จจริงเราได้เล็งเห็นความเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงประเทศชาติโดยข้อกล่าวหาตามข้อปรากฏตามเอกสารมีการกล่าวหาว่าทางอุทยานมีการบุกรุกแผ้วถางป่า ละเมิดสิทธิข้าราชการประจำประชาชนที่ปกป้องผืนป่าปฏิบัติไม่ได้ และที่รับไม่ได้คือองค์กรอิสระแห่งนี้สั่งให้เรายกเลิกโครงการพระราชดำริโครงการปลูกพืชสร้างอาหารให้ช้าง
       
โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่สมเด็จฯ และคนทั้งชาติให้ความเห็นด้วยแต่องค์กรและกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ สั่งให้เรายกเลิก โดยเรื่องนี้อยากให้สังคมรับรู้โดยเฉพาะป่า ซึ่งวันที่ 5-7 พ.ค.ที่ผ่านมาได้มีการบินขึ้นสำรวจและพบว่ามีการบุกรุกแผ้วถางป่ากว่า 400 ไร่ ตามแนวตะเข็บชายแดน มูลค่าความเสียหายตอนนี้ประเมินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท
       
“ผมถามว่าใครรับผิดชอบก็กรรมการสิทธิคุ้มครองชนกลุ่มน้อยมีบัตรหรือไม่มีบัตรผมไม่รู้เพราะผมต้องการให้คณะกรรมการสิทธิ์แสดงตัวออกมาทำไร่เขาอ้างว่าทำไร่หมุนเวียน แล้วต้นไม้ที่อายุเป็นร้อยๆ ปี ถามว่าเป็นไม้หมุนเวียนหรือไม่ รัฐเสียหายเท่าไหร่ประชาชนได้รับผลกระทบเท่าไหร่ มีป่าต้นน้ำ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระราชดำริไว้เมื่อปี 2522 ให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการพนักงานของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ให้เฝ้าระวังและรักษาป่าอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งพวกเราน้อมนำพระราชดำริ แต่กรรมการสิทธิ์กลับปกป้องคนกลุ่มนี้ทำให้ผืนป่าถูกทำลายอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายประเทศชาติจะอยู่อย่างไรในเมื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนคุ้มครองคนที่ผิดกฎหมายดังนั้นพวกเราข้าราชการ และชาวบ้านรับสภาพไม่ไหวจึงดำเนินการขอแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามข้อกล่าวหาที่แจ้งให้ทราบแล้วเบื้องต้นดังกล่าว”

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์