วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ : “รัฐสภา” ปฏิเสธคำสั่ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ได้หรือไม่ ?

1 มิถุนายน 2555 เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ ศาลรัฐธรรมนูญได้อ้างอำนาจตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 เพื่อรับคำร้องมาวินิจฉัยว่า การดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 โดยรัฐสภาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นกรณีที่ศาลจะสั่งการให้ เลิกการกระทำได้หรือไม่

นอกจากนี้ ศาลได้มีคำสั่งไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแจ้งให้รัฐสภารอการดำเนินการดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย โดยข้อมูลจากรายงานข่าวนั้น ไม่ชัดเจนว่าศาลได้สั่งไปยัง สมาชิกรัฐสภาโดยเจาะจง หรือเป็นเพียงการสั่งไปยังเลขาธิการเพื่อ แจ้งสภาให้ทราบเท่านั้น ( http://on.fb.me/LQrM7w )

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ผู้เขียนขออาศัยวันเดียวกันเขียนเชิญชวนให้เรา โดยเฉพาะ บรรดาผู้แทนของเรา ร่วมกันใคร่ครวญว่า รัฐสภาในฐานะ ผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนปวงชนชาวไทยเพื่อถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหารและตุลาการนั้น จะสามารถ ปฏิเสธคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ?

ในขั้นแรก รัฐธรรมนูญ ได้กำหนดว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา... แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่า คำสั่งของศาลนั้น มีผลผูกพันเด็ดขาดต่อรัฐสภาหรือไม่

ในขั้นต่อมา การที่รัฐสภาจะตัดสินใจปฏิเสธหรือปฏิบัติตาม คำสั่งของศาลหรือไม่นั้น รัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างน้อยสี่มาตรา คือ

มาตรา 3 วรรค 2 บัญญัติว่า ทั้งรัฐสภาและศาล ต่างต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม

มาตรา 6 บัญญัติว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นจะมาขัดแย้งมิได้

มาตรา 291 (5) บัญญัติให้ รัฐสภามีหน้าที่ต้องพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่สาม เมื่อพ้น 15 วันหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระที่สอง

และที่สำคัญ คือ มาตรา  122 ซึ่งบัญญัติว่า

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ดังนั้น ประเด็นที่ รัฐสภาต้องพิจารณาก็คือ  หากรัฐสภาปฎิบัติตาม คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแล้วไซร้ จะเกิดผลอะไรต่อบทบัญญัติทั้งสี่มาตราที่กล่าวมานี้ ?

กล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็คือ หากการปฎิบัติตาม คำสั่งศาล ดังกล่าว มีผลเป็นการยอมรับการใช้อำนาจที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อันเป็นการขัดหลักนิติธรรมทั้งโดยศาลและรัฐสภา เป็นการละเมิดกำหนดเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ อีกทั้งส่งผลให้ผู้แทนปวงชนชาวตกอยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำ ของศาลแล้วไซร้ รัฐสภาย่อมมี หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะปฏิเสธ คำสั่งดังกล่าว !

หาก รัฐสภาสำนึกในหน้าที่ของตนได้ดังนี้ ผู้เขียนก็จะขอเสนอคำถามเบื้องต้นที่อาจช่วยตรวจสอบว่า คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่านั้น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

คำถามแรก: ศาลใช้อำนาจ เกินกรอบ มาตรา 68 หรือไม่ ?

 

รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคแรก บัญญัติว่า

 

บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

 

ถ้อยคำของ มาตรา 68 ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเฉพาะการกระทำที่เป็นการ ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง...ฯ เท่านั้น ซึ่ง การใช้สิทธิเสรีภาพย่อมเป็นคนละเรื่องกับ การใช้อำนาจหน้าที่ เช่น การลงมติสนับสนุนหรือเห็นชอบการแก้ไข มาตรา 291

 

ลักษณะสำคัญของ การใช้สิทธิเสรีภาพ คือ ผู้กระทำได้อ้าง สิทธิเสรีภาพ”  เพื่อประโยชน์ของตนตามที่ตนปราถนาโดยปลอดจากสภาพบังคับ และจะใช้หรืออ้าง สิทธิเสรีภาพหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างการกระทำที่อาจเข้าข่าย มาตรา 68 อาจมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การดำเนินนโยบายพรรคการเมืองเพื่อยุยงให้ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ การนัดชุมนุมเพื่อทำให้คณะรัฐมนตรี รัฐสภาหรือศาลไม่อาจทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

 

แต่ การใช้อำนาจหน้าที่  นั้น หมายถึง ผู้กระทำมิอาจเลือกได้อย่างอิสระว่า ตนจะกระทำหรือไม่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนตามที่ปราถนาโดยปลอดจากสภาพบังคับ แต่เป็นกรณีที่ผู้กระทำถูกกำหนดให้กระทำไปเพราะมีอำนาจหน้าที่ต้องกระทำหรือต้องใช้ดุลพินิจกระทำไปในฐานะส่วนหนึ่งของกลไลตามรัฐธรรมนูญ

 

เช่น การที่สมาชิกรัฐสภาจะเสนอญัตติ หรือออกเสียงลงคะแนน หรือกระทำการอื่นที่เกี่ยวกับการแก้ไข มาตรา 291  ก็ถือเป็น การใช้อำนาจหน้าที่  ซึ่งการใช้ดุลพินิจย่อมไม่อิสระ แต่อยู่ภายใต้ มาตรา 122  กล่าวคือ จะอ้างว่ามีเสรีภาพใช้ดุลพินิจเพื่อตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่งไม่ได้ และจะสงวนการใช้สิทธิเสรีภาพว่าขอละเว้น ไม่รับรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในสภาก็ไม่ได้ เช่นกัน เป็นต้น

 

ข้อที่สำคัญกว่านั้น คือ หากมี การตีความปะปนว่า การใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ กลายเป็น การใช้สิทธิเสรีภาพตาม มาตรา 68 ไปเสียแล้ว ก็จะส่งผลแปลกประหลาดทำให้ ศาลรัฐธรรมนูญ กลายเป็นองค์กรที่มีเขตอำนาจล้นพ้น สามารถรับเรื่องมาวินิจฉัยการใช้อำนาจหน้าที่ได้มากมาย

 

เช่น การใช้อำนาจของคณะองคมนตรีในการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตาม มาตรา 19 การใช้อำนาจของรัฐสภาในการเห็นชอบการประกาศสงครามตาม  มาตรา 189 การใช้อำนาจของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาในการเลือกผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม มาตรา 204 ก็อาจล้วนถูกศาลตรวจสอบได้ เป็นต้น

 

หรือแม้แต่การเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง หากมีผู้อ้างว่าเป็นการ ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง...ฯ ก็จะกลายเป็นว่า สามารถถูกตรวจสอบโดยศาลได้ โดยไม่ต้องรอให้มีการพิจารณาตามวาระของรัฐสภาเสียด้วยซ้ำ และอาจนำไปสู่การยุบพรรคหรือตัดสิทธิทางการเมืองได้อีกด้วย !

 

ยิ่งไปกว่านั้น หาก สิทธิการยื่นคำร้องตามมาตรา 68 ถูกตีความอย่างพร่ำเพรื่อ เช่น อ้างอำนาจตุลาการมายับยั้งการใช้ดุลพินิจของผู้แทนปวงชนได้ทุกกรณีแล้วไซร้ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนี้เองอาจกลับกลายมาถูกนำมาใช้ในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ ทำลายหลักการแบ่งแยกอำนาจ และขัดต่อหลักการใช้สิทธิตาม มาตรา 28 อีกด้วย

 

(อนึ่ง ผู้เขียนน้อมรับหากมีผู้เห็นต่างเรื่องสิทธิหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและการแยกแยะสถานะของ เอกชนและรัฐ ซึ่งก็หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนในทางวิชาการต่อไป)

 

คำถามที่สอง: ศาลใช้อำนาจ ข้ามขั้นตอนอัยการสูงสุดหรือไม่ ?

รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง บัญญัติว่า

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

ศาลตีความว่า ผู้ที่จะนำคดีมาสู่ศาล จะเสนอเรื่องผ่านอัยการสูงสุดให้ยื่นคำร้องต่อศาลก็ได้ หรือ จะยื่นคำร้องเองโดยตรงต่อศาลเลยก็ได้ ดังนั้น ศาลจึงรับคำร้องได้โดยไม่ต้องรออัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

คำถามก็คือ การตีความที่ว่านี้ ขัดต่อทั้งถ้อยคำและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อีกทั้งสร้างผลประหลาดตามมาหรือไม่

หากพิจารณาถ้อยคำ มาตรา 68 ว่า มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการตีความของศาลทำให้เกิดปัญหาทางภาษาอย่างน้อย 2 ระดับ ระดับแรก คือ เสมือนศาลได้แทนคำว่า และ ด้วยคำว่า หรือและระดับที่สอง คือ ศาลได้ใช้ตรรกะภาษาที่ตีความขัดกับรูปประโยค เพราะหากศาลมองคำว่า และ ให้แปลว่า หรือ ก็จะเท่ากับว่า รูปประโยคไม่ได้ให้อำนาจ อัยการสูงสุดเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาล

หากพิจารณาในแง่เจตนารมณ์ จะเห็นว่า อัยการสูงสุดมีบทบาทจำเป็นในการกรองคดี เพราะศาลไม่มีทรัพยากรที่จะไปตรวจสอบหรือสืบสวนการ ล้มล้างการปกครองฯ... ซึ่งอาจมีข้อเท็จจริงและพฤติกรรมที่ต้องอาศัยพยานหลักฐานจำนวนมาก เห็นได้จาก คดีอื่นในทางมหาชน เช่น คดีทุจริต หรือ คดีพรรคการเมือง ก็จะมี อัยการ ป.ป.ช. หรือ กกต. เป็นผู้นำคดีมาสู่ศาล หรือ หากเป็นคดีที่ฟ้องตรงได้ต่อศาล ก็จะต้องเป็นกรณีที่วินิจฉัยข้อกฎหมายและมีข้อจำกัดในเรื่องผู้มีสิทธินำคดีมาสู่ศาล อีกทั้งป้องกันการกล่าวอ้างสารพัดมาเพื่อสร้างภาระคดีต่อศาลโดยตรง

การให้ความสำคัญกับอัยการสูงสุด ยังปรากฏหลักฐานจากรายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 27/2550 เช่น คำอภิปรายโดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ในหน้าที่ 6-8 และนายจรัญ ภักดีธนากุล (ผู้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในเวลานี้) ในหน้าที่ 32-34 ซึ่งอภิปรายถึงการให้อัยการสูงสุดเป็นผู้นำคดีไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญ และไม่ได้กล่าวถึงการให้สิทธิบุคคลอื่นยื่นเรื่องโดยตรงต่อศาลแต่อย่างใด ( http://bit.ly/Mg9kLY )

นอกจากนี้ การตีความของศาลก็ส่งผลประหลาด คือ ทำให้บทบาทของ อัยการสูงสุดที่จะยื่นคำร้องต่อศาลนั้นไร้ความหมาย เพราะหากผู้ใดจะนำคดีไปสู่ศาล ก็ย่อมยื่นต่อศาลโดยไม่เสนอเรื่องผ่านอัยการ และหากผู้อื่นเสนอเรื่องเดียวกันให้อัยการในเวลาเดียวกัน ก็จะเกิดคำถามตามมาว่าอัยการต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปหรือไม่ เพราะศาลได้รับคำร้องเรื่องเดียวกันจากผู้อื่นที่ยื่นตรงต่อศาลไปแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้น การที่ มาตรา 68 ให้ศาลมีอำนาจ ยุบพรรคการเมืองหรือตัดสิทธิทางการเมือง ก็คือการให้ตุลาการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีอัยการเป็นกลไกในการกรองคดี แต่หากศาลตีความเพิ่มอำนาจให้ตนเองได้อย่างกว้างขวางแล้ว ก็จะเป็นช่องทางให้มีผู้ใช้ตุลาการเป็นอาวุธทางการเมือง ซึ่งก็จะกลับมาทำร้ายตุลาการในที่สุด

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนไม่ปฏิเสธเลยว่าการแก้ไข มาตรา 291 มีปัญหาและความไม่สง่างามหลายประการ แต่นั่นคือปัญหาที่รัฐสภาเสียงข้างมากต้องรับผิดชอบทางการเมือง และประชาชนก็ต้องจ่ายราคาของประชาธิปไตยที่จะอดทนเรียนรู้และตัดสินใจได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป แต่ประชาชนจะไม่มีวันเรียนรู้โดยตัวเองเลย หากเราปล่อยให้มีเสียงข้างน้อยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนำมาตรฐานจริยธรรมและความพึงพอใจทางการเมืองส่วนตนมาลากประชาชนไปสู่ทางออกที่ตนยังไม่ทันได้เข้าใจ

 

ดังนั้น หาก รัฐสภาพิจารณาได้ว่า คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ เกินกรอบ และ ข้ามขั้นตอนตามตามที่อธิบายมาก็ดี หรือ เพราะขัดหลักนิติธรรม หรือหลักการแบ่งแยกอำนาจ หรือ หลักอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็ดี (หรือสภาเห็นช่องทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการอนุโลมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ศาลกำหนดขึ้นเอง ระหว่างรอกฎหมายจากรัฐสภาก็ดี!) รัฐสภา ย่อมมี หน้าที่ที่จะต้องปฎิเสธและไม่ปฏิบัติตาม คำสั่ง ดังกล่าว เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญแทนปวงชนชาวไทย อีกทั้งต้องร่วมต่อต้าน ดำเนินการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาถอดถอนผู้ใดที่จงใจใช้อำนาจนอกวิถีรัฐธรรมนูญ

 

แต่หากประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติตาม  คำสั่ง  อันขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อีกทั้งยัง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เมื่อพ้นเวลา 15 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วไซร้ ก็พึงสังวรว่า กลับเป็นประธานและสมาชิกรัฐสภาหรือไม่ ที่ร่วมลงมือละเมิดรัฐธรรมนูญของประชาชน และอาจต้องโทษอาญาเสียเอง

 

Comments

ไอ้ควายเขียนบทความเอาแต่เข้าข

ไอ้ควายเขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวกสารเลว แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า

คน

[quote=คน]ไอ้ควายเขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวกสารเลว แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]

ช่วงนี้คนไทยเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นเพราะอาการแบบคนข้างบนนี้หรือเปล่า

คน

[quote=คน]...เขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวก... แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]

ก็เพราะต้องการปกป้อง รธน 50 ไงครับ ผมถึงพยายามจะบอกว่า กำลังมีการละเมิด มาตรา 68 และ มาตราอื่นๆของ รธน. หากไม่ใส่ใจ รธน. ก็คงมิต้องเขียนบทความมาอธิบาย คุณคนอย่างโกรธผมเลยนะครับ

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ wrote:คน

[quote=วีรพัฒน์ ปริยวงศ์][quote=คน]...เขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวก... แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]

ก็เพราะต้องการปกป้อง รธน 50 ไงครับ ผมถึงพยายามจะบอกว่า กำลังมีการละเมิด มาตรา 68 และ มาตราอื่นๆของ รธน. หากไม่ใส่ใจ รธน. ก็คงมิต้องเขียนบทความมาอธิบาย คุณคนอย่างโกรธผมเลยนะครับ[/quote]

สงสัยคุณคน จะเป็นคนหัวอ่อนและเป็นคนปิดกั้นตัวเองมากเกินไปจนไม่ทันใช้ปัญญาในการคิดแบบเป็นระบบ เหมือนกันกับ ส.ส.ปชป.ที่มีพฤติกรรมสติแตกจนทำให้เกิดการแสดงความโง่ออกมาเมื่อ 2วันนี้
"โลภ โกรธ หลง" นั้นคือที่มาของความโง่ครับ คุณคน แล้วลองพิจารณาดูว่าท่านมีกี่อย่าง โกรธและหลงใช้ไหม.....

รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง

รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง บัญญัติว่า

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว”

ผมว่า....ศาลตีความถูกต้องแล้วครับ ผู้ยื่นเรื่องสามารถยื่นเรื่องได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานทั้งสององค์กรไปด้วย..

เคสนี้ ศาลประเมินสถานะกา์ณืบ้านเมืองแล้วใช้ดุลยพินิจรับเรื่องและคุ้มครองชั่วคราวไปเลย ส่วนอัยการนั้นทำทองไม่รู้ร้อน...

อนึ่ง..การถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น ถ้าจำไม่ผิด เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา สามในห้า หรือ เก้าสิบจากร้อยห้าสิบคน สภาผู้แทนไม่เกี่ยวครับ....

บางกอก wrote:รัฐธรรมนูญ มาตรา

[quote=บางกอก]รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง บัญญัติว่า

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว”

ผมว่า....ศาลตีความถูกต้องแล้วครับ ผู้ยื่นเรื่องสามารถยื่นเรื่องได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานทั้งสององค์กรไปด้วย..

เคสนี้ ศาลประเมินสถานะกา์ณืบ้านเมืองแล้วใช้ดุลยพินิจรับเรื่องและคุ้มครองชั่วคราวไปเลย ส่วนอัยการนั้นทำทองไม่รู้ร้อน...

อนึ่ง..การถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น ถ้าจำไม่ผิด เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา สามในห้า หรือ เก้าสิบจากร้อยห้าสิบคน สภาผู้แทนไม่เกี่ยวครับ....[/quote]

“มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย”

หากพิจารณาถ้อยคำ มาตรา 68 ว่า “มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” การตีความของศาลทำให้เกิดปัญหาทางภาษาอย่างน้อย 2 ระดับ ระดับแรก คือ เสมือนศาลได้แทนคำว่า “และ” ด้วยคำว่า “หรือ” และระดับที่สอง คือ ศาลได้ใช้ตรรกะภาษาที่ตีความขัดกับรูปประโยค เพราะหากศาลมองคำว่า “และ” ให้แปลว่า “หรือ” ก็จะเท่ากับว่า รูปประโยคไม่ได้ให้อำนาจ “อัยการสูงสุด” เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาล

ตกลง บ้านเมืองนี้ใครใหญ๋

ตกลง บ้านเมืองนี้ใครใหญ๋ ใครมีอำนาจอันชอบธรรม ไอ้ศาลรัฐธรรมนูญทีเรียกกัน ไปเรียกมันว่า ศาลทำไม เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมา มันยังใหญ่กว่าสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนอีกหรือ บ้านเมืองนี้มันมีนักกฏหมายหัวขวดอะไร หัวหดกันไปหมด มีแต่องค์กรเล็กแต่มีอำนาจคับฟ้า เรียกมันว่าอะไรดี คณะกรรมการวินิฉัยปรึกษข้อกฏหมายรัฐธรรมนูญก็พอแล้ว เป็นที่ปรึกษาชองสภาก็พอแล้ว นี่ทะลึ่งจริง ๆ ใหญ่กว่าสภาอีกแน่ะ ถ้าสภายอมก็บ้าแล้ว ออกกฏหมายลงมตคิ ยุบมันเสีย เปลืองข้าวสุก
ไอ้เจ้า กกต นั่นเล่า ยุบพรรคการเมืองได้ พรรคการเมืองจัดตั้งด้วยกฏหมาย มีรากฐานสมาชิกมากมายทั่วประเทศจัดเป็นสถานบัน ๆหนึ่ง มายุบพรรคการเมืองง่ายๆ ด้วยคนไม่กี่คนได้ยังไง มันบ้าไปแล้ว พรรคต้องอยู่ ประชาชนไม่ผิด คนไหนทำผิดก็ดำเนินคดีไป กรรมบริหารผิดก็ว่ากันไป พวกมึงเป้นใครถึงย่ามใจกันเหลือเกิน สส ในสภาก็ห่วยปล่อยให้พวกเอัี้ยพวกตะกวดมาย่ำยีเสียงของประชาชน ไม่คิดปกป้องสิทธิอำนาจของประชาชน ยอมเซื่องๆ เสียข้าวสุกจริง ๆ
ไปดูที่มาของหน่วยงานห่วย ๆที่ว่านี่ ว่ามาจากใคร มาจากไหน แล้วช่วงส่งมันกลับไปที

คน

[quote=คน]ไอ้ควายเขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวกสารเลว แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]
ไอ้สถุล มึงจะให้พวกเสียงข้างกราบตีนเสียงข้างน้อยหรืออย่างไร ทาสเศษฝุ่นติดใต้ส้นตีนอย่างพวกมึงอย่างดีก็เลีย เศษฝุ่นใต้ส้นตีนเผด็จการแค่นั้นละ ไร้ศักดิ์ศรีมนุษย์ ไม่มีวันยืดอก เชิดหน้า สองขายืนหลังตรงอย่างมนุษย์เขาหรอกจริงไหม สวะเอ๋ย

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ wrote:คน

[quote=วีรพัฒน์ ปริยวงศ์][quote=คน]...เขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวก... แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]

ก็เพราะต้องการปกป้อง รธน 50 ไงครับ ผมถึงพยายามจะบอกว่า กำลังมีการละเมิด มาตรา 68 และ มาตราอื่นๆของ รธน. หากไม่ใส่ใจ รธน. ก็คงมิต้องเขียนบทความมาอธิบาย คุณคนอย่างโกรธผมเลยนะครับ[/quote]

ผมรู้ตัวดีผมเป็นคนอารมณ์ร้อน บางครั้งผมอาจใช้คำไม่เหมาะสม แต่ช่วยไม่ได้เพราะผมโมโห ผมถามคุณหน่อยคุณวีรพัฒน์ การที่เสนอร่างกฎหมายปรองดอง เพื่อออกกฎหมายล้างผิดทักษิณ มันหมายความว่าไงครับ มิใช่เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมหรือครับ พวกคุณยอมรับบ้างไหมเล่าครับ ศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับเรื่อง 5 ต่อ 4 พวกคุณหัดยอมรับบ้างซิครับ ผลการวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร ยังไม่มีใครทราบ จะมาตีโพยตีพายทำไม คุณอย่ามาดันทุรังหาช่องทางเลี่ยงกฎหมายดีกว่า ผมไม่ได้กินหญ้าครับผมอ่านเกมพวกคนออกหมดแหละ พวกคุณหลอกได้แต่คนโง่เท่านั้น

ถีบหัว wrote:คน

[quote=ถีบหัว][quote=คน]ไอ้ควายเขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวกสารเลว แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]
ไอ้สถุล มึงจะให้พวกเสียงข้างกราบตีนเสียงข้างน้อยหรืออย่างไร ทาสเศษฝุ่นติดใต้ส้นตีนอย่างพวกมึงอย่างดีก็เลีย เศษฝุ่นใต้ส้นตีนเผด็จการแค่นั้นละ ไร้ศักดิ์ศรีมนุษย์ ไม่มีวันยืดอก เชิดหน้า สองขายืนหลังตรงอย่างมนุษย์เขาหรอกจริงไหม สวะเอ๋ย[/quote]

ไอ้หนู ถ้าพี่สถุน เอ็งก็คงถ่อยละวะ ด่าไปเลยพี่ไม่สนพอรับได้เพราะด่าคนอื่นได้คนอื่นด่ามั่งจะเป็นไรไป แต่ที่รับไม่ได้ต้องตอบโต้คือ คนอย่างพี่ไม่เคยเป็นฝุ่นใต้ฝ่าเท้าใคร พี่ไม่นิยมนะได้น้องดูคนผิดแล้วมั้ง พี่ไม่นิยมทักษิณด้วยเข้าใจ๋

คน][quote=วีรพัฒน์

[quote=คน][quote=วีรพัฒน์ ปริยวงศ์][quote=คน]..

ผมรู้ตัวดีผมเป็นคนอารมณ์ร้อน บางครั้งผมอาจใช้คำไม่เหมาะสม แต่ช่วยไม่ได้เพราะผมโมโห ผมถามคุณหน่อยคุณวีรพัฒน์ การที่เสนอร่างกฎหมายปรองดอง เพื่อออกกฎหมายล้างผิดทักษิณ มันหมายความว่าไงครับ มิใช่เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมหรือครับ พวกคุณยอมรับบ้างไหมเล่าครับ ศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับเรื่อง 5 ต่อ 4 พวกคุณหัดยอมรับบ้างซิครับ ผลการวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร ยังไม่มีใครทราบ จะมาตีโพยตีพายทำไม คุณอย่ามาดันทุรังหาช่องทางเลี่ยงกฎหมายดีกว่า ผมไม่ได้กินหญ้าครับผมอ่านเกมพวกคนออกหมดแหละ พวกคุณหลอกได้แต่คนโง่เท่านั้น[/quote]

ผมยินดีแลกเปลี่ยนเสมอครับ และขอบคุณที่แม้คุณคนจะร้อนใจ แต่ก็อุตส่าห์เข้ามาคุยกัน

ผมมองแบบนี้นะครับ

เรื่อง พ.ร.บ. ปรองดอง

เรื่องนี้ผมมองตามหลักกฎหมายตรงๆ ผมมองว่าร่างที่เสนอมีปัญหาหลายประการ และหากสุดท้ายแปรญัตติและผ่าน 3 วาระไปแล้วก็ยังมีปัญหา ผมก็สนับสนุนให้ศาล รธน ตรวจสอบได้เต็มที่ ผมก็แสดงความเห็นว่า การเร่งผลักดันกฎหมายปรองดอง โดยไม่มีการพูดคุยกันก่อน เป็นการสร้างความแตกแยก ผมไม่เห็นด้วย ผมแสดงความเห็นไว้ตรงนี้

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150912844109707

ส่วนเรื่อง แก้ รธน. 291

เรื่องนี้ผมมองตามหลักกฎหมายเช่นกัน คือ ผมเองก็ไม่ชอบใจกับวิธีการแก้ 291 นะครับ แต่ถามผมว่า มาตรา 68 ให้อำนาจศาลมากมายขนาดนี้หรือไม่ ผมตอบว่าไม่ ตามที่อธิบายไปข้างต้น แต่ไม่ได้หมายความเราจะปล่อยให้มีการแก้ รธน จนทำให้ชาติเสียหายได้ เรื่องนั้นผมก็จะร่วมสู้ต่อ หาก สสร หรือ ใคร มาเสนออะไรที่ผิดกฎหมายผิดนิติธรรม ก็ต้องค้านเต็มที่ แต่หากวันนี้เรายอมรับให้ศาลตีความ ม 68 อย่างกว้างเสียแล้ว หากวันหนึ่งที่รัฐบาลที่คุณคนสนับสนุนได้เข้ามาทำงาน ก็อาจถูกฝ่ายค้านในตอนนั้น หยิบ ม 68 มาเป็นอาวุธทางการเมืองได้ง่ายๆ ความวุ่นวายก็จะไม่สิ้นสุด

เมื่อบัดนี้ศาลท่านรับวินิจฉัย ตาม ม 68 แล้ว ผมเป็นนักกฎหมาย ก็จะร่วมติดตามต่อไปครับ ไม่ต่างไปจากที่จะติดตาม สสร หรือ สภา ที่จะร่าง กฎหมายปรองดอง

คน wrote:วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

[quote=คน][quote=วีรพัฒน์ ปริยวงศ์][quote=คน]...เขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวก... แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]

ก็เพราะต้องการปกป้อง รธน 50 ไงครับ ผมถึงพยายามจะบอกว่า กำลังมีการละเมิด มาตรา 68 และ มาตราอื่นๆของ รธน. หากไม่ใส่ใจ รธน. ก็คงมิต้องเขียนบทความมาอธิบาย คุณคนอย่างโกรธผมเลยนะครับ[/quote]

ผมรู้ตัวดีผมเป็นคนอารมณ์ร้อน บางครั้งผมอาจใช้คำไม่เหมาะสม แต่ช่วยไม่ได้เพราะผมโมโห ผมถามคุณหน่อยคุณวีรพัฒน์ การที่เสนอร่างกฎหมายปรองดอง เพื่อออกกฎหมายล้างผิดทักษิณ มันหมายความว่าไงครับ มิใช่เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมหรือครับ พวกคุณยอมรับบ้างไหมเล่าครับ ศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับเรื่อง 5 ต่อ 4 พวกคุณหัดยอมรับบ้างซิครับ ผลการวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร ยังไม่มีใครทราบ จะมาตีโพยตีพายทำไม คุณอย่ามาดันทุรังหาช่องทางเลี่ยงกฎหมายดีกว่า ผมไม่ได้กินหญ้าครับผมอ่านเกมพวกคนออกหมดแหละ พวกคุณหลอกได้แต่คนโง่เท่านั้น[/quote]

ศาลทำผิดรัฐธรรมนูญ ก็ต้องว่าไปตามเนื้อบทกฏหมาย ศาลไม่ใช่เทวดา ที่ทำอะไรก็ถูกไปหมด ไม่งั้นให้ศาลปกครองประเทศไปเลยดีกว่า

...ใครหว่ากล้าแอบอ้างตนว่าแสน

...ใครหว่ากล้าแอบอ้างตนว่าแสนฉลาด...ผมไม่ได้กินหญ้าครับผมอ่านเกมพวกคนออกหมดแหละ พวกคุณหลอกได้แต่คนโง่เท่านั้น..(.ก๊ากเข้าใจแถ)

โถะโถ คนฉลาด(ก๊ากก)...คำพูดหยาบคายเพราะโมโห ..อะ..โกรธคือโง่โมโหคือบ้า...(คงตีความออกนะ..คนเก่ง..)...หรือเป็นนิสัยดิบที่จำจากศาสดาลิ้ม และ สส.พรรคประชาวิบัติเด็กไร้วุฒิภาวะเด็กดูดไอติมที่ไร้ความรับผิดชอบเด็กสิ้นคิด(แค่อยากเป็นนายกฯจนตัวสั่นกฎกติมารยาทไม่สนใจ)..รับอำนาจโจรปล้นประชาชนแอบตั้งรบ.ในค่ายทหาร(ประเทศที่มีปชต.ปชช.ฉลาดจริงอย่างที่คุยใครไปตั้งรบ.ในค่ายทหาร..น้องกรุณาแถแสดงเหตุผลประกอบให้ชัดๆแสดงภูมิปัญญาสุดแสนฉลาด..อย่าอมภูมินะคนเก่ง...ก๊ากก)

.คนฉลาดทำไมหลงเชื่อศาสดาลิ้มสื่อเน่าโกงธนาคารควบโกงตลาดหลักทรัพย์ โจรยึดทำเนียบ สนามบิน สื่อเน่าจอมตอแหลนักปั่นจิ้งหรีดโดย ดึงฟ้าต่ำแอบอ้างสถาบันและบังอาจผูกขาดความจงรักภักดี...??????.เพื่อชำระแค้นส่วนตัวต่อทักษิณ..ยอมตกเป็นทาสโจรนักขอในคราบสื่อ..(ฟังมันแถทีไรคลื่นไส้พูดจาเพ้อเจ้อ..ราวปลุกระดมฝูงควาย...ฮา

มันจะไม่ไปกันไหญ่หรือ

มันจะไม่ไปกันไหญ่หรือ เมื่อสถาบันหลักๆไม่มีความน่าเชื่อถือ ต่างถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดอำนาจกันและกัน
ย่ิอมส่งผลถึงประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในแต่ละฝ่าย แล้วประชาชนจะใช้กฏอะไรในการอยู่ร่วมกัน เพราะข้อถกเถียงของประชาชน คงหาข้อยุติไม่ได้ จะไม่สับสนวุ่นวายไปทั่วบ้านทั่วเมืองรึ
สส.ทำน่าเกลียด ปฎิเสธอำนาจประธานสภา แสดงพฤติกรรมถ่อยเถื่อนจนอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลก
ก็ถือว่าแปลกมากแล้วสำหรับสังคมไทย จะมาเจอประชาชนไม่ยอมรับอำนาจศาลเข้าไปอีก โอ้ .....
.....สงสัยมากถ้าประชาชนปฏิเสธอำนาจศาล พฤติกรรมที่แสดงออกจะเป็นรูปแบบไหน ต้องแต่งสูทผูกไทถ่อยเถื่อนแบบเท่ห์ๆเหมือน สส หรือปล่าว หรือว่าอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ หรือรวมกลุ่มกันนั่งบริกรรมคาถาสวดส่ง หรือยังไง ? ความรู้สึกล้วนๆไม่ต้องอิงข้อกฏหมายใดๆ ใครพอจะรู้ช่วยตอบหน่อย นี่ถามแบบชาวบ้านๆที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็น เหตุการอย่างนี้ในประเทศสยามนามกระเืดื่องโกงกินปล้นกิน

ลูกชาวนา wrote:บางกอก

[quote=ลูกชาวนา][quote=บางกอก]รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง บัญญัติว่า

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว”

ผมว่า....ศาลตีความถูกต้องแล้วครับ ผู้ยื่นเรื่องสามารถยื่นเรื่องได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานทั้งสององค์กรไปด้วย..

เคสนี้ ศาลประเมินสถานะกา์ณืบ้านเมืองแล้วใช้ดุลยพินิจรับเรื่องและคุ้มครองชั่วคราวไปเลย ส่วนอัยการนั้นทำทองไม่รู้ร้อน...

อนึ่ง..การถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น ถ้าจำไม่ผิด เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา สามในห้า หรือ เก้าสิบจากร้อยห้าสิบคน สภาผู้แทนไม่เกี่ยวครับ....[/quote]

“มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย”

หากพิจารณาถ้อยคำ มาตรา 68 ว่า “มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” การตีความของศาลทำให้เกิดปัญหาทางภาษาอย่างน้อย 2 ระดับ ระดับแรก คือ เสมือนศาลได้แทนคำว่า “และ” ด้วยคำว่า “หรือ” และระดับที่สอง คือ ศาลได้ใช้ตรรกะภาษาที่ตีความขัดกับรูปประโยค เพราะหากศาลมองคำว่า “และ” ให้แปลว่า “หรือ” ก็จะเท่ากับว่า รูปประโยคไม่ได้ให้อำนาจ “อัยการสูงสุด” เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาล[/quote]

ความเห็นส่วนตัว ถ้า ใน รธน. 50 ระบุแบบนี้
“มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือ ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย..... ”
ศาล รธน. ถึงจะตีความเป็น 2 กรณีดังที่ศาล รธน. ระบุไว้ได้ แต่ใน รธน. ไม่ได้ระบุแบบนี้ การตีความดังกล่าวจึงค่อนข้างคลุมเครือและเกิดข้อสงสัยในการตีความได้

....ลบล้างผลพวงรัฐประหาร...เท

....ลบล้างผลพวงรัฐประหาร...เท่านั้น ทีจะแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและยั่งยืน

....จะปรองดองกันไปทำไมครับ่ ประโยชน์แค่ธุลี....

รู้ทัน

[quote=รู้ทัน]มันจะไม่ไปกันไหญ่หรือ เมื่อสถาบันหลักๆไม่มีความน่าเชื่อถือ ต่างถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดอำนาจกันและกัน
ย่ิอมส่งผลถึงประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในแต่ละฝ่าย แล้วประชาชนจะใช้กฏอะไรในการอยู่ร่วมกัน เพราะข้อถกเถียงของประชาชน คงหาข้อยุติไม่ได้ จะไม่สับสนวุ่นวายไปทั่วบ้านทั่วเมืองรึ
สส.ทำน่าเกลียด ปฎิเสธอำนาจประธานสภา แสดงพฤติกรรมถ่อยเถื่อนจนอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลก
ก็ถือว่าแปลกมากแล้วสำหรับสังคมไทย จะมาเจอประชาชนไม่ยอมรับอำนาจศาลเข้าไปอีก โอ้ .....
.....สงสัยมากถ้าประชาชนปฏิเสธอำนาจศาล พฤติกรรมที่แสดงออกจะเป็นรูปแบบไหน ต้องแต่งสูทผูกไทถ่อยเถื่อนแบบเท่ห์ๆเหมือน สส หรือปล่าว หรือว่าอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ หรือรวมกลุ่มกันนั่งบริกรรมคาถาสวดส่ง หรือยังไง ? ความรู้สึกล้วนๆไม่ต้องอิงข้อกฏหมายใดๆ ใครพอจะรู้ช่วยตอบหน่อย นี่ถามแบบชาวบ้านๆที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็น เหตุการอย่างนี้ในประเทศสยามนามกระเืดื่องโกงกินปล้นกิน[/quote]

ศาลรัฐธรรมนูญ แตกต่างจาก ศาลสถิติยุติธรรมครับ โปรดทำความเข้าใจด้วย
ศาลสถิติยุติธรรมยังไม่มีใครเคยปฏิเสธคำตัดสิน แม้ไม่เห็นด้วย ไปวิพากษ์คำตัดสินก็ติดคุกครับ

ศาลรัฐธรรมนูญ สมแล้วที่เป็นศาลรัฐทำมะนวย..... ชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้น

ศาล รธณ.

ศาล รธณ. วินิจฉัยที่ไรเจอสวนหงายเงิบน้อค
และไม่เคยออกมาชี้แจง ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียยังงั้น

บทความทุกบทความในเว็ปนี้

บทความทุกบทความในเว็ปนี้ หรือเว็ปไหนๆ เป็นการนำเสนอความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งผู้อ่านอาจเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ และก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ เสนอแย้งได้

สำคัญว่าการเห็นแย้งนั้น ... แบบไหน ... อารมณ์ ปัญญา ความรู้ อารยะหรือถ่อยสถุล

คุณวีรพัฒน์ฯ ในฐานะนักกฏหมาย ก็ได้เสนอบทความนี้ตามหลักวิชาการ

กฎหมายที่เขียนขึ้นในโลก ล้วนต้องตีความ... นี่คือปัญหา ...ตีความตามเจตนารมย์ฯ หรือไม่???

กฎหมายเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของ "สัตว์" ที่เรียกตนเองว่า คน หรือมนุษย์(มีชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ) กฎหมาย(ไม่มีชีวิต แต่มีจิตวิญญาณ คือ เจตนารมย์ของกฎหมาย)เป็นตัวหนังสือที่สัตย์เมื่อเขียนขึ้นมาแล้ว สัตว์ก็สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ ตราบที่เห็นว่ามันไม่เหมาะกับสภาวะการณ์ หมดความจำเป็น นำไปใช้ผิดเจตนารมย์ อยุติธรรม(ทำร้ายสรรพสัตว์ที่เรียกว่า ประชาชน) หรือแม้แต่ฉีกทิ้งเฉยๆ ด้วยเหตุผล.... กรูมีปืนนะ (โว้ย)

Anarchist wrote:รู้ทัน

[quote=Anarchist][quote=รู้ทัน]มันจะไม่ไปกันไหญ่หรือ เมื่อสถาบันหลักๆไม่มีความน่าเชื่อถือ ต่างถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดอำนาจกันและกัน
ย่ิอมส่งผลถึงประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในแต่ละฝ่าย แล้วประชาชนจะใช้กฏอะไรในการอยู่ร่วมกัน เพราะข้อถกเถียงของประชาชน คงหาข้อยุติไม่ได้ จะไม่สับสนวุ่นวายไปทั่วบ้านทั่วเมืองรึ
สส.ทำน่าเกลียด ปฎิเสธอำนาจประธานสภา แสดงพฤติกรรมถ่อยเถื่อนจนอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลก
ก็ถือว่าแปลกมากแล้วสำหรับสังคมไทย จะมาเจอประชาชนไม่ยอมรับอำนาจศาลเข้าไปอีก โอ้ .....
.....สงสัยมากถ้าประชาชนปฏิเสธอำนาจศาล พฤติกรรมที่แสดงออกจะเป็นรูปแบบไหน ต้องแต่งสูทผูกไทถ่อยเถื่อนแบบเท่ห์ๆเหมือน สส หรือปล่าว หรือว่าอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ หรือรวมกลุ่มกันนั่งบริกรรมคาถาสวดส่ง หรือยังไง ? ความรู้สึกล้วนๆไม่ต้องอิงข้อกฏหมายใดๆ ใครพอจะรู้ช่วยตอบหน่อย นี่ถามแบบชาวบ้านๆที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็น เหตุการอย่างนี้ในประเทศสยามนามกระเืดื่องโกงกินปล้นกิน[/quote]

ศาลรัฐธรรมนูญ แตกต่างจาก ศาลสถิติยุติธรรมครับ โปรดทำความเข้าใจด้วย
ศาลสถิติยุติธรรมยังไม่มีใครเคยปฏิเสธคำตัดสิน แม้ไม่เห็นด้วย ไปวิพากษ์คำตัดสินก็ติดคุกครับ

ศาลรัฐธรรมนูญ สมแล้วที่เป็นศาลรัฐทำมะนวย..... ชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้น[/quote]

.....ศาลรัฐธรรมนูญ แตกต่างจากศาลยุติธรรมนี่แหละคือปัญหาที่กำลังกล่าวถึง เพราะว่าศาลยุติธรรม ชัดเจนว่าการตัดสินไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร กลุ่มใดๆนำไปแสวงหาประโยชน์จากคำตัดสิน ที่นอกเหนือจากข้อกฏหมายที่เกิดจากการละเมิดกระทำผิด ....แต่ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่จบแค่คำตัดสิน เพราะทุกเรื่องที่ส่งให้ตีความ ล้วนแต่เกิดจากข้อขัดแย้งเห็นต่างของกลุ่มคนหลายฝ่าย ที่ต้องการแสวงหาข้อยุติ ที่ดีที่สุดคือได้ประโยชน์ กับฝ่ายตน หรือเสียประโยชน์กับฝ่ายตน ก็ต้องยอมรับ .....คำถามก็คือ เมื่อไม่มีการยอมรับ ก็คือไม่มีข้อยุติ ในข้อขัดแย้งเห็นต่าง .....แล้วจะยังไงต่อ ?

คน

[quote=คน]ไอ้ควายเขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวกสารเลว แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]

นักกม.อิสระคนนี้อธิบายหลักกม.ได้ดี พ.ปชป.วันหลังก็พยายามให้ปชช.ลงคะแนนเสียงให้ได้300 ซิ จะได้เอาเสียงที่ได้จากปชช.มาใช้แบบนี้บ้าง นี่เลือกกี่ครั้งก็เป็นฝ่ายค้านทุกที พอรัฐบาลจะทำอะไรก็แย้งเขาไปหมด แต่หากส.ส ,สว หามันสมองตัวเองไม่พบอยากจะตกอยู่ใต้อาณัตฝ่ายตุลาการก็ยอมรับคำตัดสินนี้ไป แต่หากยอมรับว่าตัวเองคือผู้ออกกม.ให้ตุลาการนำไปปฎิบัติ ก็ต้องไม่ยอมรับคำสั่งนี้
มันตลก ขอแก้ไขรธน.โดยฝ่ายส.ส ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงยังไม่ทันได้อภิปรายปล่อยให้ฝ่ายค้านไปฟ้องว่าจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ ใส่ความ ฟ้องเท็จ หรือเปล่า นักกม.ช่วยตอบที

รบกวนขอความเห็น

รบกวนขอความเห็น คุณวีรพัฒน์

เกี่ยวกับ ศาลรัฐธรรมนูญหน่อย ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อำนาจตุลาการหรือไม่

คือผมก็พยายามหาข้อมูลหลายๆด้าน แล้วแต่มันไม่พอที่จะสรุปได้
ถ้าไปเอาตัวอย่างศาลรัฐธรรมนูญจากต่างประเทศมา มันก็ไม่น่าจะเป็น อำนาจตุลาการ อย่างพวกศาลสถิตย์ยุติธรรม

คือผมเห็นพวกเสื้อแดงหลายคนคลั่ง กลายเป็นว่าด่ากราดอำนาจตุลาการทั้งระบบ
คือมันอนาถใจ ครับ ลองสังเกตดูบทความอื่นๆก็ได้

รู้ทัน wrote:Anarchist

[quote=รู้ทัน][quote=Anarchist][quote=รู้ทัน]มันจะไม่ไปกันไหญ่หรือ เมื่อสถาบันหลักๆไม่มีความน่าเชื่อถือ ต่างถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดอำนาจกันและกัน
ย่ิอมส่งผลถึงประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในแต่ละฝ่าย แล้วประชาชนจะใช้กฏอะไรในการอยู่ร่วมกัน เพราะข้อถกเถียงของประชาชน คงหาข้อยุติไม่ได้ จะไม่สับสนวุ่นวายไปทั่วบ้านทั่วเมืองรึ
สส.ทำน่าเกลียด ปฎิเสธอำนาจประธานสภา แสดงพฤติกรรมถ่อยเถื่อนจนอับอายขายขี้หน้าไปทั่วโลก
ก็ถือว่าแปลกมากแล้วสำหรับสังคมไทย จะมาเจอประชาชนไม่ยอมรับอำนาจศาลเข้าไปอีก โอ้ .....
.....สงสัยมากถ้าประชาชนปฏิเสธอำนาจศาล พฤติกรรมที่แสดงออกจะเป็นรูปแบบไหน ต้องแต่งสูทผูกไทถ่อยเถื่อนแบบเท่ห์ๆเหมือน สส หรือปล่าว หรือว่าอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ หรือรวมกลุ่มกันนั่งบริกรรมคาถาสวดส่ง หรือยังไง ? ความรู้สึกล้วนๆไม่ต้องอิงข้อกฏหมายใดๆ ใครพอจะรู้ช่วยตอบหน่อย นี่ถามแบบชาวบ้านๆที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็น เหตุการอย่างนี้ในประเทศสยามนามกระเืดื่องโกงกินปล้นกิน[/quote]

ศาลรัฐธรรมนูญ แตกต่างจาก ศาลสถิติยุติธรรมครับ โปรดทำความเข้าใจด้วย
ศาลสถิติยุติธรรมยังไม่มีใครเคยปฏิเสธคำตัดสิน แม้ไม่เห็นด้วย ไปวิพากษ์คำตัดสินก็ติดคุกครับ

ศาลรัฐธรรมนูญ สมแล้วที่เป็นศาลรัฐทำมะนวย..... ชาวบ้านเขาว่ากันอย่างนั้น[/quote]

.....ศาลรัฐธรรมนูญ แตกต่างจากศาลยุติธรรมนี่แหละคือปัญหาที่กำลังกล่าวถึง เพราะว่าศาลยุติธรรม ชัดเจนว่าการตัดสินไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร กลุ่มใดๆนำไปแสวงหาประโยชน์จากคำตัดสิน ที่นอกเหนือจากข้อกฏหมายที่เกิดจากการละเมิดกระทำผิด ....แต่ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่จบแค่คำตัดสิน เพราะทุกเรื่องที่ส่งให้ตีความ ล้วนแต่เกิดจากข้อขัดแย้งเห็นต่างของกลุ่มคนหลายฝ่าย ที่ต้องการแสวงหาข้อยุติ ที่ดีที่สุดคือได้ประโยชน์ กับฝ่ายตน หรือเสียประโยชน์กับฝ่ายตน ก็ต้องยอมรับ .....คำถามก็คือ เมื่อไม่มีการยอมรับ ก็คือไม่มีข้อยุติ ในข้อขัดแย้งเห็นต่าง .....แล้วจะยังไงต่อ ?[/quote]

อย่าถามผมเลยครับ ไม่ใช่ไม่มีปัญญาตอบ(พอมีอยู่บ้างแม้ไม่มากนัก) มันยาว

นอกจากบทความนี้แล้ว คำตอบมีให้พิจารณาตามที่ อ. พนัสฯ และ อ.ปิยบุตรฯ เสนอไว้ครับ

ผมมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ

ผมมีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อจัดการคุณทักษิณโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้น เมื่อมีกลุ่มคนที่กำลังจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อช่วยคุณทักษิณก็เป็นเรื่องที่ผมพอจะเข้าใจและรับได้ ทำไมเราไม่กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 ล่ะครับ นายอานันต์ ก็มีส่วนร่างพร้อมกับนักวิชาการจำนวนมากโดยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของทหารหรือการเมืองแต่อย่างไร ไอ้ที่เถียงกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นการเถียงระหว่างคนเกลียดกลัวทักษิณกับพวกที่ชื่นชมบูชาทักษิณเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องตีความของศาลรัฐธรรมนูญออกจะน่าเกลียดไปหน่อย ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ เวลาเราจะฟ้องร้องใคร เราคงไม่ไปหาศาลโดยตรงหรอกครับ เราต้องนำเรื่องแจ้งตำรวจหรืออัยการเพื่อสอบสวนว่าคดีมีมูลหรือไม่ หลังจากนั้นอัยการก็จะนำส่งศาลอีกครั้งเพื่อวินิจฉัยว่าจะรับฟ้องหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นตัวอย่างของสองมาตรฐานที่ไม่พยายามเปลี่ยนแปลง น่าที่จะยุบเสียและใช้ศาลสถิตย์ยุติธรรมแทน มิฉะนั้น การเลือกผู้พิพากษาคราวหน้า ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เราก็จะได้อีกพวกหนึ่งเข้ามา ยุ่งเปล่า ๆ

นวนคร wrote:รบกวนขอความเห็น

[quote=นวนคร]รบกวนขอความเห็น คุณวีรพัฒน์

เกี่ยวกับ ศาลรัฐธรรมนูญหน่อย ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อำนาจตุลาการหรือไม่

คือผมก็พยายามหาข้อมูลหลายๆด้าน แล้วแต่มันไม่พอที่จะสรุปได้
ถ้าไปเอาตัวอย่างศาลรัฐธรรมนูญจากต่างประเทศมา มันก็ไม่น่าจะเป็น อำนาจตุลาการ อย่างพวกศาลสถิตย์ยุติธรรม

คือผมเห็นพวกเสื้อแดงหลายคนคลั่ง กลายเป็นว่าด่ากราดอำนาจตุลาการทั้งระบบ
คือมันอนาถใจ ครับ ลองสังเกตดูบทความอื่นๆก็ได้[/quote]
คุณวังน้อย เอ๊ย นวนคร..เชยๆๆๆๆๆจัง อยากรู้ว่า ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อำนาจตุลาการหรือไม่???

อ.วีฯคงไม่ว่างตอบคำถามเชยๆ..ตอบแทนเป็นวิทยาทานละกันคงไม่ว่ากันนะ...
ทำให้คนมืดบอดตาสว่างเป็นการสร้างกุศล ดีกั่วอยู่ปะๆ..ฮา..แบ่งๆกันไป แดงใจกว้างอยู่แระ(ไม่เหมือน สลิ่ม พาลธมาร ลิ้ม พวกใจขี้มด..ฮา)

....ง่ายๆ..อยากรู้จริงๆนะ...

....ไปถามสานรัดทำมะนวยหัวคูณดูเองซิ ..

....สานรัดทำนวยหัวคูณคงไม่หน้าด้านใจจืดตอบว่าไม่รู้จิงมะ..อิอิ

...ว่าไผผูได๋ตั้งมา รับเงินจากภาษีจากไผ.แต่ดันทะลึงรับใบสั่งใครรับใช้ใคร..(ชาวบ้านเขารู้กันหมดแว้วแต่ทำไมเหล่าสาวกแมลงสาบ สาวกบูชาขี้เหลืองๆ..ยังมืดบอดไม่รู้สารู้สมใดๆอยู่อีกนะ..)

ขอฝากถามสานรัดทำมะนวยหัวคูณด้วยว่า

อำนาจล้นฟ้าใครส่งมา..เป็นส่วนหนึ่งของตุลากาฬวิบัติหรือไม่..ที่ทำให้ประเทศนี้ไร้ขือแปรเละตุ้มเป๊ะจนถึงวันนี้...

ยุบพรรคซีกเดียวซ้ำซากซีกที่ไม่ยอมสยบแก่อำมาตย์หงอก..ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลคนดีถูกป้ายสี ไม่ติดคุกก็ถูกไล่ล่าอยู่ข้างเดียว..บ้านเมืองมันจะสงบได้ยังไง..หือออ..หัดใช้หมองบ้าง

และทำไมจึงตัดสินว่าคดียุบพรรคแมลงสาบในดวงใจหมดอายุดื้อๆ แบบไม่ใช้ภูมิปัญญาใดๆให้สมราคาเงินเดือนและความรู้ที่ร่ำเรียนมาว่า พรรคแมลงสาบฟอกเงินจริงหรือไม่ ให้ ปชช.รู้ดำรู้แดงหายข้องใจ...การอ้างว่าคดีหมดอายุ(ทั้งที่เรื่องเพิ่งเกิด..แต่พออีกฝ่ายตั้งธงมั่วตัดสินว่าผิดตลอดทุกคดีแบบฟันธงล่วงหน้าได้)

ตัดสินว่าคดีหมดอายุมันไม่เนียนอะนะ..ไอ้ตัวทำคดีหมดอายุก็เอี้ยตัวเดิมนั่นแหละ..อภิชั่ว กกต.(เพื่อนนายหัว)ลูกกระเป๋งใบที่สามของอำมาตย์...(ยืมสำนวน ดช.บุ๋ยฯ)

..ทำงานจนหัวหงอกปล่อยให้คดีฟอกเงินพรรคเก่าแก่คดีสำคัญหมดอายุได้ไง.แบบมวยล้มต้มคนดู..มันน่าเอาไปทำปุ๋ย.มะ.ยังงี้ยังหน้าด้านกล้ารับเงินเดือน ตีหน้ามึนไม่รับผิดชอบใดๆ

คุณวังน้อย เอ๊ย นวนคร..ยังมีหน้าทะลึ่งว่าแดงคลั่ง..(กล้าขโมยสำนวนเสื้องแดงมาใช้ผิดๆถูกๆ หน้าตาเฉยเลยนะ..ฮะ..).

....แดงไม่เคยคลั่ง(แดงสีทนได้แม้จะถูกฆ่าไล่ล่าขังลืมแบบไร้มนุษยธรรม..ยังยิ้มสู้อย่างทรนง..กับความอยุติธรรม ความโสโครกสกปรกของพรรคการเมืองจัญไร อำมาตย์ กะพวกสมุนสมองควายยอมให้สื่อเน่าโกงธนาคารเสี้ยม)..มีแต่สลิ่ม แมลงสาบ สส.ชั่วพรรคประชาธิเปรต ซิคลั่งๆซ้ำๆซากๆเรื่องเดิมๆ...ล่าสุดก็คลั่งในสภาอับอายไปทั่วโลก ...............................................................

นวนคร wrote:รบกวนขอความเห็น

[quote=นวนคร]รบกวนขอความเห็น คุณวีรพัฒน์

เกี่ยวกับ ศาลรัฐธรรมนูญหน่อย ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อำนาจตุลาการหรือไม่

คือผมก็พยายามหาข้อมูลหลายๆด้าน แล้วแต่มันไม่พอที่จะสรุปได้
ถ้าไปเอาตัวอย่างศาลรัฐธรรมนูญจากต่างประเทศมา มันก็ไม่น่าจะเป็น อำนาจตุลาการ อย่างพวกศาลสถิตย์ยุติธรรม

คือผมเห็นพวกเสื้อแดงหลายคนคลั่ง กลายเป็นว่าด่ากราดอำนาจตุลาการทั้งระบบ
คือมันอนาถใจ ครับ ลองสังเกตดูบทความอื่นๆก็ได้[/quote]คุณวังน้อย เอ๊ย นวนคร..เชยๆๆๆๆๆจัง อยากรู้ว่า ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อำนาจตุลาการหรือไม่???

อ.วีฯคงไม่ว่างตอบคำถามเชยๆ..ตอบแทนเป็นวิทยาทานละกันคงไม่ว่ากันนะ...
ทำให้คนมืดบอดตาสว่างเป็นการสร้างกุศล ดีกั่วอยู่ปะๆ..ฮา..แบ่งๆกันไป แดงใจกว้างอยู่แระ(ไม่เหมือน สลิ่ม พาลธมาร ลิ้ม พวกใจขี้มดสร้างกระแสไล่ล่าแม้วหลอกแด๊กซ์กะเงินบริจาคประเทศจะบรรลัยก็ไม่ว่าขอให้เป็นนายกฯมือเปื้อนเลือด....ฮา)

....ง่ายๆ..อยากรู้จริงๆนะ...

....ไปถามสานรัดทำมะนวยหัวคูณดูเองซิ ..

....สานรัดทำนวยหัวคูณคงไม่หน้าด้านใจจืดตอบว่าไม่รู้จิงมะ..อิอิ

...ว่าไผผูได๋ตั้งมา รับเงินจากภาษีจากไผ.แต่ดันทะลึงรับใบสั่งใครรับใช้ใคร..(ชาวบ้านเขารู้กันหมดแว้วแต่ทำไมเหล่าสาวกแมลงสาบ สาวกบูชาขี้เหลืองๆ..ยังมืดบอดไม่รู้สารู้สมใดๆอยู่อีกนะ..)

ขอฝากถามสานรัดทำมะนวยหัวคูณด้วยว่า

อำนาจล้นฟ้าใครส่งมา..เป็นส่วนหนึ่งของตุลากาฬวิบัติหรือไม่..ที่ทำให้ประเทศนี้ไร้ขือแปรเละตุ้มเป๊ะจนถึงวันนี้...

ยุบพรรคซีกเดียวซ้ำซากซีกที่ไม่ยอมสยบแก่อำมาตย์หงอก..ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลคนดีถูกป้ายสี ไม่ติดคุกก็ถูกไล่ล่าอยู่ข้างเดียว..บ้านเมืองมันจะสงบได้ยังไง..หือออ..หัดใช้หมองบ้าง

และทำไมจึงตัดสินว่าคดียุบพรรคแมลงสาบในดวงใจหมดอายุดื้อๆ แบบไม่ใช้ภูมิปัญญาใดๆให้สมราคาเงินเดือนและความรู้ที่ร่ำเรียนมาว่า พรรคแมลงสาบฟอกเงินจริงหรือไม่ ให้ ปชช.รู้ดำรู้แดงหายข้องใจ...การอ้างว่าคดีหมดอายุ(ทั้งที่เรื่องเพิ่งเกิด..แต่พออีกฝ่ายตั้งธงมั่วตัดสินว่าผิดตลอดทุกคดีแบบฟันธงล่วงหน้าได้)

ตัดสินว่าคดีหมดอายุมันไม่เนียนอะนะ..ไอ้ตัวทำคดีหมดอายุก็เอี้ยตัวเดิมนั่นแหละ..อภิชั่ว กกต.(เพื่อนนายหัว)ลูกกระเป๋งใบที่สามของอำมาตย์...(ยืมสำนวน ดช.บุ๋ยฯ)

..ทำงานจนหัวหงอกปล่อยให้คดีฟอกเงินพรรคเก่าแก่คดีสำคัญหมดอายุได้ไง.แบบมวยล้มต้มคนดู..มันน่าเอาไปทำปุ๋ย.มะ.ยังงี้ยังหน้าด้านกล้ารับเงินเดือน ตีหน้ามึนไม่รับผิดชอบใดๆ

คุณวังน้อย เอ๊ย นวนคร..ยังมีหน้าทะลึ่งว่าแดงคลั่ง..(กล้าขโมยสำนวนเสื้องแดงมาใช้ผิดๆถูกๆ หน้าตาเฉยเลยนะ..ฮะ..).

....แดงไม่เคยคลั่ง(แดงสีทนได้แม้จะถูกฆ่าไล่ล่าขังลืมแบบไร้มนุษยธรรม..ยังยิ้มสู้อย่างทรนง..กับความอยุติธรรม ความโสโครกสกปรกของพรรคการเมืองจัญไร อำมาตย์ กะพวกสมุนสมองควายยอมให้สื่อเน่าโกงธนาคารเสี้ยม)..มีแต่สลิ่ม แมลงสาบ สส.ชั่วพรรคประชาธิเปรต ซิคลั่งๆซ้ำๆซากๆเรื่องเดิมๆ...ล่าสุดก็คลั่งในสภาอับอายไปทั่วโลก ...............................................................

คน wrote:วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

[quote=คน][quote=วีรพัฒน์ ปริยวงศ์][quote=คน]...เขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวก... แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]

ก็เพราะต้องการปกป้อง รธน 50 ไงครับ ผมถึงพยายามจะบอกว่า กำลังมีการละเมิด มาตรา 68 และ มาตราอื่นๆของ รธน. หากไม่ใส่ใจ รธน. ก็คงมิต้องเขียนบทความมาอธิบาย คุณคนอย่างโกรธผมเลยนะครับ[/quote]

ผมรู้ตัวดีผมเป็นคนอารมณ์ร้อน บางครั้งผมอาจใช้คำไม่เหมาะสม แต่ช่วยไม่ได้เพราะผมโมโห ผมถามคุณหน่อยคุณวีรพัฒน์ การที่เสนอร่างกฎหมายปรองดอง เพื่อออกกฎหมายล้างผิดทักษิณ มันหมายความว่าไงครับ มิใช่เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมหรือครับ พวกคุณยอมรับบ้างไหมเล่าครับ ศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับเรื่อง 5 ต่อ 4 พวกคุณหัดยอมรับบ้างซิครับ ผลการวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร ยังไม่มีใครทราบ จะมาตีโพยตีพายทำไม คุณอย่ามาดันทุรังหาช่องทางเลี่ยงกฎหมายดีกว่า ผมไม่ได้กินหญ้าครับผมอ่านเกมพวกคนออกหมดแหละ พวกคุณหลอกได้แต่คนโง่เท่านั้น[/quote]

เงินทักษิณ หามาด้วยความบริสุทธ์ ก่อนจะมาเล่นการเมือง ไอ้พวกองค์กร อิสระ พวกขบวนการเหี้บอำมาตย์ ทั้งหมด มึงแน่ใจ ว่าตัดสิน ยุติธรรมจริงหรือ เป็น วงจรอุบาทว์ ซะมากกว่า ที่เอาคนเป็นปรฎิปัก มาตัดสินคดี ชี้เป็นชี้ตาย สุ่มหัว ทำทุกวิธีทาง เพื่อทำลายทักษิณ

ดคีที่ดินรัชดา ก็น่าอับอาย อุบาทว์สุดๆ อายเขาไปทั่วโลก

พรบ.ปรองดอง ขอบอกให้มึง ที่เรียกตัวเองว่า คน ไอ้พวกเหี้ย พธม. ยึดสนามบินสุวรรณภูมิ ยึดทำเนียบรัฐบาล พวกสั่งการล้อมฆ่า ปชช. 91 ศพ เจ็บพิการ ต้อง พ้นผิดไปได้วย มึงจะสำลากๆ คำว่า ช่วยทักษิณ คนเดียว ไอ้ คน สมองหมา ปัญญาควาย (มึงแกล้งโง่ หรือโง่จริงๆ พรบ.ช่วยทักษิณ คนเดียว)

กู ไม่อยากได้ พรบ.ปรองดอง นี้ไม่ต่างกับมึง แต่กูต้องการ ให้เอาผิด พวกเหี้ย พธม. ปชป.มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ทำลาย ปทช. ยึดสนามบินสุวรรณภมิ ยึดทำเนียบ แล้วพวกสัตว์นรก ที่เอาสไนเปอร์ ยิง ปชช.ตาย กลางถนน กลางวัดปทุมวนาราม มึงคิดว่า ช่วยเหลือคนๆ เดียวมัย

อย่า สำลาก อะไร ซ้ำๆ ซากๆ เพราะ สิ่งที่มึงสำลาก คือพวกนิยมชมชอบ ความเหี้ย พวกเหี้ย พธม. ปชป ทั้งนั้น

ดีคัฟ เรื่องสานเนี่ย

ดีคัฟ เรื่องสานเนี่ย จุดเริ่มต้นของปัญหามันมาจากอะไรก้อ รัดทำมะนวย50นั่นแหละ ทำไมไม่แก้ที่องกรสานบ้างล่ะ อำนาจล้นฟ้าเหลือเกินทำไรก้อไม่ผิด อะไรก้อขึ้นกับดุลยพินิจของสาน แม่งเอ๊ย ใครไม่เคยขึ้นสานไม่รุหรอกว่าต้องลุ้นว่าจะเจอกับสานผู้ใด๋ ใจดีป่าว บันทัดถานของรัดทำมะนวย มันอยู่ตรงไหนล่ะ อะไรก้อดุลยพินิจของสาน ง้านยกประเทสนี้ให้สานมันบริหารไปเลยจิ ดีไหม 0/ผมขอสนันสนุนให้สานมันบริหารประเทสนี้ไปเลยคัฟ จะอิบหายยังไงให้มันรุกันไปเลย ทั้งๆที่รุว่ารัดทำมะนวยปี50 มันหลอกให้เรารับไปก่อนจะได้มีเลือกตั้งได้แล้วค่อยมาแก้กันทีหลัง ทั้งไอ้เจ๊กลิ้ม/ปชป/อานัน/ทหาร ไอ้พวกเฮียพูดแบบนี้ทั้งนั้น แล้วพอมีรัดบานที่มาจากการเลือกตั้งแม่งมาบอกห้ามแก้หมายความว่ายังไง จะแก้มาตราไหนผมไม่สนหรอก แต่พวกไอเฮียเค้าบอกว่าห้ามแก้หมายความว่ายังไง สาวกศาสดาลิ้มไปทบทวนให้ดีก่อนจะไปสัตว์ทามันมันหลอกมากี่รอบแล้ว องกรต่างๆที่มันมีปัญหาก้อยุบๆมันไปซะ ตัวอย่างที่เหงมีหลายเรื่อง นายกสมัครทำกับข้าวตกกะทะตายต้องออกจากนายก ไอ้มาร์ครับงาช้างราคาเปงล้านพอเปงข่าวขึ้นมาเอางาช้างไปคืนเรื่องก้อจบ สานรัดทำมะนวยอยู่ไหนล่ะหาบอกทีไหนกดหมายบอกว่ารับของเกิน3000บาทผิด งาช้างคู่เปงล้านนะท่านผู้ชมไหนจะรังแกสัตว์ทารุนสัตว์สงวนอีก ไม่มีเลยที่จะบอกให้ไอ้มาร์คออกจากนายกอุ้มมันเข้าไป ต้นเหตุก้อมาจากไอ้สานรัดทำมะนวยพวกนี้ ทีหมอรักษาคนไข้ตาย/รักษาผิดพลาดยังเอาผิดได้ต้องรับโทดทางอาญา แล้วสานล่ะมันวิเศษมาจากไหนก้อแค่คนจบกดหมายปริญญาเหมือนกัน ทำไมล่ะไม่ออกกดหมายตรวจสอบบ้าง ตัดสินมั่วๆอ่านพจนานุกรมตัดสิน/ก้าวก่ายอำนาจบริหารแบบนี้หมายความว่ายังไง ตอบทีซินักกดหมายที่เก่งนักหนา ถ้าประเทสนี้ยังเปงแบบนี้ก้อยกให้เค้าไปเลยคัฟผมสนับสนุนให้สานปกครองประเทสไปเลย เสื้อแดงติดคุกนับไม่ถ้วน/เสื้อเหลืองแม่งออกมาลอยนวลสร้างอำนาจ ไหนล่ะกดหมายของปวงชน ผมไม่อิงฝ่ายไหนแต่ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเหลือจะทน ยุบๆกันไปเถอะคัฟรัดบานน่ะแล้วเราไปหาแผ่นดินใหม่อยู่ที่มันมีความยุติทำสำหรับประชาชนคนนุงที่เสียภาษี สุดทนจิงๆกับไอ้พวกที่อยู่เหนือกดหมาย

นวนคร wrote:รบกวนขอความเห็น

[quote=นวนคร]รบกวนขอความเห็น คุณวีรพัฒน์

เกี่ยวกับ ศาลรัฐธรรมนูญหน่อย ว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อำนาจตุลาการหรือไม่

คือผมก็พยายามหาข้อมูลหลายๆด้าน แล้วแต่มันไม่พอที่จะสรุปได้
ถ้าไปเอาตัวอย่างศาลรัฐธรรมนูญจากต่างประเทศมา มันก็ไม่น่าจะเป็น อำนาจตุลาการ อย่างพวกศาลสถิตย์ยุติธรรม

คือผมเห็นพวกเสื้อแดงหลายคนคลั่ง กลายเป็นว่าด่ากราดอำนาจตุลาการทั้งระบบ
คือมันอนาถใจ ครับ ลองสังเกตดูบทความอื่นๆก็ได้[/quote]

55555555555555555+ 55555555555555555555555555555555555555555+ 55555555555555555555555555555555555555555555555555555+
ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจตุลาการตรงไหน 5555555555555555+
คุณหาข้อมูลมาจริงๆ หรือ 555555+
นี่แหละที่พวกควาย ควายเหลือง(ขอนับรวมสลิ่ม(ตอนแรกบอกว่าต้องการสันติ แต่ตอนนี้ต้องการพังรัฐสภา5555+)ว่าเป็นควายเหลืองด้วย) มันไม่เข้าใจงัยยย
มันไม่เข้าใจประชาธิปไตย
มันไม่เข้าใจอำนาจบริหาร
มันไม่เข้าใจอำนาจนิติบัญญัติ
มันไม่เข้าใจอำนาจตุลาการ ที่มีหน้าที่ตีความกฏหมาย
และมันไม่เข้าในหลักการแบ่งแยกอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มันเลยถ่อยในสภา ขว้างปาสิ่งของทำร้ายร่างการประธานสภา อาจเรียกได้ว่าขัดขว่างการประชุมในระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภา และพอใจในการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารงัย 55555555+ 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+

"คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ" ตามมาตรา 216วรรคห้า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ย่อมหมายถึงเฉพาะ 'คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ' เท่านั้นครับ หากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียเองแล้ว ย่อมเป็น "คำวินิจฉัย" ที่ปราศจากฐานรองรับตามรัฐธรรมนูญ (unconstitutional actions) เช่นนี้ "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นว่านั้น" ย่อมไม่ผูกพัน 'บรรดาองค์กรใดๆของรัฐ' ตามมาตรา 216 วรรคห้า ซึ่งการไม่ผูกพันสามารถแสดงออกโดยผ่านวิธี "เพิกเฉย" (ignored) ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นว่านั้น ไม่ยอมบังคับผูกพันต่อคำวินิจฉัยที่ขัดรัฐธรรมนูญ นี่เป็นวิธีกระทำต่อตัวคำวินิจฉัย (นอกไปจากวิธีลบล้างโดยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ) (efficacy as condition of validity) แต่ถ้ากระทำต่อตัว 'ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ' ก็ต้องถอดถอนโดยวุฒิสภา ตามมาตรา 209 (6) ประกอบมาตรา274 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”...นายพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

“การที่ศาลรธน.มีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรระงับการพิจารณาร่างแก้ไข รธน.มาตรา 291 ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการก้าวก่ายการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตุลาการที่ออกคำสั่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเข้าข่ายที่อาจถูกถอดถอนตามบทบัญญัติมาตรา 270 ได้ ฉะนั้น จึงขอเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อร่วมกันเข้าชื่อถอดถอนตามกระบวนการที่รธน.บัญญัติไว้”...นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอบปรบมือให้คุณแดงจังกู

ขอบปรบมือให้คุณแดงจังกู พูดได้ถูกใจและเห็นด้วยทุกประการ สานรัฐธรรมนวยหัวคุณ มาจากการแต่งตั้งของบัง 3 จิ๋มเพียงคนเดียว แต่มาใช้อำนาจเหนือผู้แทนปวงชน คือรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย....ใครควรมีความชอบธรรมมากกว่ากัน ไอ้สานรัฐธรรมนวยหัวคุณ หน้าจะมียางอายลาออกไปเพื่อให้มีการสรรหาตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะตอนที่พวกคุณได้รับการแต่งตั้ง มีแค่ รธน. 49 ฉบับชั่วคราว ตอนนี้มีรัฐธรรมนูญ 50 แล้ว...ลาออกไปเหอะ แล้วมาสมัครสรรหาใหม่ จะได้สง่างาม เพราะได้รับการโปรดเกล้าฯ พวกคุณไม่ได้รับการโปรดเกล้า แล้วคุณจะมล้มรัฐบาลที่มาจากการโปรดเกล้า ด้วยการยุบสภาได้อย่างไร

สงสัยว่า

สงสัยว่า ตลก.ตีความอย่างนี้ได้อย่างไร รธน ใช้คำว่า และ จะให้ผู้ยื่นโดยตรงได้อย่างไร ถ้าอย่างนั้น จะให้อัยการหาความจริงไปเพื่ออะไรและได้ความจริงแล้วจะเอาไปทำอะไร เพราะ ตลก.ตีความว่าสามารถร้องกับ ตลก.ได้โดยตรงอยู่แล้ว งง จริง ๆ ตีความอย่างนี้

อิ อิ

อิ อิ อิ....อ่านคอมเมนท์แล้ว..ผมชักขำขึ้นมาแล้ว....

หลงทางกันไปใหญ่แล้วครับท่าน........

ขุดบ่อล่อปลาใหญ่....

รอไว้ พรบ.ปรองดองผ่านวาระสามเมื่อไหร่ตามที่สภาเขาเรียกประชุม....เหตุที่จะเกิดต่อมา...

ก็จะมีคนร่วมขำกับผม.....อีกมากมาย อิ อิ อิ....

[quote=ถีบหัว]ตกลง

[quote=ถีบหัว]ตกลง บ้านเมืองนี้ใครใหญ๋ ใครมีอำนาจอันชอบธรรม ไอ้ศาลรัฐธรรมนูญทีเรียกกัน ไปเรียกมันว่า ศาลทำไม เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมา มันยังใหญ่กว่าสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนอีกหรือ บ้านเมืองนี้มันมีนักกฏหมายหัวขวดอะไร หัวหดกันไปหมด มีแต่องค์กรเล็กแต่มีอำนาจคับฟ้า เรียกมันว่าอะไรดี คณะกรรมการวินิฉัยปรึกษข้อกฏหมายรัฐธรรมนูญก็พอแล้ว เป็นที่ปรึกษาชองสภาก็พอแล้ว นี่ทะลึ่งจริง ๆ ใหญ่กว่าสภาอีกแน่ะ ถ้าสภายอมก็บ้าแล้ว ออกกฏหมายลงมตคิ ยุบมันเสีย เปลืองข้าวสุก
ไอ้เจ้า กกต นั่นเล่า ยุบพรรคการเมืองได้ พรรคการเมืองจัดตั้งด้วยกฏหมาย มีรากฐานสมาชิกมากมายทั่วประเทศจัดเป็นสถานบัน ๆหนึ่ง มายุบพรรคการเมืองง่ายๆ ด้วยคนไม่กี่คนได้ยังไง มันบ้าไปแล้ว พรรคต้องอยู่ ประชาชนไม่ผิด คนไหนทำผิดก็ดำเนินคดีไป กรรมบริหารผิดก็ว่ากันไป พวกมึงเป้นใครถึงย่ามใจกันเหลือเกิน สส ในสภาก็ห่วยปล่อยให้พวกเอัี้ยพวกตะกวดมาย่ำยีเสียงของประชาชน ไม่คิดปกป้องสิทธิอำนาจของประชาชน ยอมเซื่องๆ เสียข้าวสุกจริง ๆ
ไปดูที่มาของหน่วยงานห่วย ๆที่ว่านี่ ว่ามาจากใคร มาจากไหน แล้วช่วงส่งมันกลับไปที[/quote

ขอบคุณๆ พูดได้โดนใจจริงๆ ชอบๆๆๆ..................

สมุด wrote:คน wrote:วีรพัฒน์

[quote=สมุด][quote=คน][quote=วีรพัฒน์ ปริยวงศ์][quote=คน]...เขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวก... แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]

ก็เพราะต้องการปกป้อง รธน 50 ไงครับ ผมถึงพยายามจะบอกว่า กำลังมีการละเมิด มาตรา 68 และ มาตราอื่นๆของ รธน. หากไม่ใส่ใจ รธน. ก็คงมิต้องเขียนบทความมาอธิบาย คุณคนอย่างโกรธผมเลยนะครับ[/quote]

ผมรู้ตัวดีผมเป็นคนอารมณ์ร้อน บางครั้งผมอาจใช้คำไม่เหมาะสม แต่ช่วยไม่ได้เพราะผมโมโห ผมถามคุณหน่อยคุณวีรพัฒน์ การที่เสนอร่างกฎหมายปรองดอง เพื่อออกกฎหมายล้างผิดทักษิณ มันหมายความว่าไงครับ มิใช่เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมหรือครับ พวกคุณยอมรับบ้างไหมเล่าครับ ศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับเรื่อง 5 ต่อ 4 พวกคุณหัดยอมรับบ้างซิครับ ผลการวินิจฉัยจะเป็นเช่นไร ยังไม่มีใครทราบ จะมาตีโพยตีพายทำไม คุณอย่ามาดันทุรังหาช่องทางเลี่ยงกฎหมายดีกว่า ผมไม่ได้กินหญ้าครับผมอ่านเกมพวกคนออกหมดแหละ พวกคุณหลอกได้แต่คนโง่เท่านั้น[/quote]

ศาลทำผิดรัฐธรรมนูญ ก็ต้องว่าไปตามเนื้อบทกฏหมาย ศาลไม่ใช่เทวดา ที่ทำอะไรก็ถูกไปหมด ไม่งั้นให้ศาลปกครองประเทศไปเลยดีกว่า[/quote]
ก็สานรัดถะทำมะนูน ไม่ได้สอดแทรกก้าวก่ายเสือออ ... ก ปกครองประเทศอยู่แล้วหรือครับ โดยขัดรัฐธรรมนูญด้วย ทำมาได้พักหนึ่งแล้ว
ตั้งแต่การตีความ ม. ๑๙๐ ของ รธน. โดยบังอาจปลอมปนคำว่า อาจ เข้าไปในตัวบท ทั้งๆ ที่ตัวบทจริงๆ ไม่มี ไปแย่งหน้าที่ฝ่ายบริหารทำในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วยังใช้ตรรกะระยำๆ อย่างใส่คำว่าอาจ เข้าไปอีก
แล้วก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่บนบัลลังก์ได้อีกนะ ไอ้พวก ตลก เอ๊ย

http://en.wikipedia.org/wiki/

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Council_of_France

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Constitutional_Court_of_Germany

ทั้งสองแห่ง เป็นต้นแบบของศาลรัฐธรรมนูญไทย ในปัจจุบัน

ใครสนใจลองอ่านดู ...........

นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสร้างความเจ็บปวดบอบช้ำยิ่งให้กับประชาชนทั้งสองชาตินี้มามากมายนัก สงครามโลกทั้งสองครั้งเป็นตัวอย่างอันดี...

ศาลรัฐธรรมนูญของสองประเทศนี้ถูกจัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นตัวกรองตัวควบคุมนักการเมืองในสภา และแม้แต่รัฐบาล ไม่ให้อ้างเสียงข้างมากจากการเลือกตั้งนำพาประเทศวิบัติฉิบหายไปเฉกเช่นในอดีต....

อ่านดูจะเข้าใจได้ว่า ศาลทั้งสองมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญมากกว่าของไทยด้วยซ้ำไป...

อิ อิ อิ แต่ของไทยนั้น นักการเมืองไทยปอดแหก หรือสันหลังหวะกันไปเอง แค่ศาลรับคำร้อง ก็ตีโพยตีพายกันใหญ่โต ทำท่าจะถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญเอา...

ในฝรั่งเศส หรือ เยอรมันนั้น ผมว่า...ประชาชนเขาเชื่อถือศาลรัฐธรรมนูญของเขาว่า....จะกรองมลพิษทั้งหลายที่นักการเมืองพรรคการเมืองพยายามจะผลิตออกจากสภามาใช้เป็นกม.ได้ครับ...........

ไอ้ที่เข้าใจกันว่า ระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจสูงสุดในการออกกม.นั้น ที่จริงแล้ว ในยุโรปเขาใช้ศาลรัฐธรรมนูญ และตัวรัฐธรรมนูญเป็นถุงยางคุมกำเหนิดกิเลสตัณหานักการเมืองนักกินเมืองมานานแล้ว........ยกเว้นอังกฤษมั้ง เพราะไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรกับเขา

พวกชอบโชว์ง่าว ว่าระบบรัฐสภาไทยเหมือนอังกฤษนั้น ผมว่าเลอะเทอะครับ พี่ไทยเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วร่วมยี่สิบฉบับ อังกฤษไม่เคยมีสักฉบับเดียว มันจะเหมือนกันได้ตรงไหนครับ...ง่าวจ๊าดนัก คนอังกฤษนี่ มันน่าส่งนักการเมืองไทยลี้ภัยไปเปิดคอร์สสอนวิธีเขียนรัฐธรรมนูญ ตามดวยคอร์สวิธีใชัรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อังกฤษนะครับ...

ส่วนประเทศในยุโรป เจ้าทฤษฎี Rule of Laws นั้น เวลาปฏิบัติจริง ก็ใช้ Rule by Laws เหมือนกันทั้งนั้น......เพราะนักการเมืองที่ไหนมันก็นิยมแต่ Rule of profit and loss ต้องหาอะไรไปควบคุมมันบ้าง....

ปล่อยให้นักวิชาการชาติด้อยพัฒนาเพ้อเจ้อกันไปกับ Rule of Laws ไปตามเวรตามกรรม....

ไพร่ 2012

[quote=ไพร่ 2012]

55555555555555555+ 55555555555555555555555555555555555555555+
ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจตุลาการตรงไหน 5555555555555555+ เสียดสีๆๆๆ ด่าทอๆๆๆ 55555555+ 555555555555555555 เสียดสีๆๆๆ ด่าทอๆๆๆ55555555
5555555555555555555555555555555555555555+

"คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ" ตามมาตรา 216วรรคห้า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ย่อมหมายถึงเฉพาะ 'คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ' เท่านั้นครับ หากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียเองแล้ว ย่อมเป็น "คำวินิจฉัย" ที่ปราศจากฐานรองรับตามรัฐธรรมนูญ (unconstitutional actions) เช่นนี้ "คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นว่านั้น" ย่อมไม่ผูกพัน 'บรรดาองค์กรใดๆของรัฐ' ตามมาตรา 216 วรรคห้า ซึ่งการไม่ผูกพันสามารถแสดงออกโดยผ่านวิธี "เพิกเฉย" (ignored) ต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นว่านั้น ไม่ยอมบังคับผูกพันต่อคำวินิจฉัยที่ขัดรัฐธรรมนูญ นี่เป็นวิธีกระทำต่อตัวคำวินิจฉัย (นอกไปจากวิธีลบล้างโดยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ) (efficacy as condition of validity) แต่ถ้ากระทำต่อตัว 'ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ' ก็ต้องถอดถอนโดยวุฒิสภา ตามมาตรา 209 (6) ประกอบมาตรา274 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”...นายพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

“การที่ศาลรธน.มีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรระงับการพิจารณาร่างแก้ไข รธน.มาตรา 291 ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการก้าวก่ายการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตุลาการที่ออกคำสั่งดังกล่าวจึงมีลักษณะเข้าข่ายที่อาจถูกถอดถอนตามบทบัญญัติมาตรา 270 ได้ ฉะนั้น จึงขอเสนอให้มีการรณรงค์เพื่อร่วมกันเข้าชื่อถอดถอนตามกระบวนการที่รธน.บัญญัติไว้”...นายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[/quote]

ก็นี่แหละที่ทำให้สงสัย ถ้าอยู่ในฝ่ายตุลาการ จะถอดจะถอนทำไมไม่ยื่นเรื่องให้ทางตุลาการว่ากันเอง ส่งไปให้ กต. ก็ถือว่าเป็นตุลาการนายหนึ่งเท่านั้นเอง

คุณดูสิ จากที่โพสต์มา จะว่าไปศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากกว่า รัฐบาล ศาล สภา ด้วยซ้ำ ยังงี้ก็สั่ง กต. ประธานศาลฎีกา ได้ดิ

แล้วใครจะเป็นประมุขฝ่ายตุลาการละทีนี้

ส่วนตัวผมมองว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญถ้าจะจัดหมวดหมู่สังกัดก็ควรสังกัด ฝ่ายนิติบัญญัติ

ผมมองแบบสังคมอุตสาหกรรมยุคใหม่ คือสภาเหมือนโรงงานมีหน้าที่ผลิตกฏหมาย รุ่นใหนผลิตภัณฑ์ใหนก็ว่ากันไป ฝ่ายค้านจะเหมือนแผนกตรวจสอบเบื้องต้นแต่ก็ยังอยู่ในอำนาจผู้จัดการฝ่ายผลิต ทีนี้โรงงานยุคใหม่โดยทั่วไปก็จะมีแผนกควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อีกชั้นหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาจจะผ่านการสุ่มตรวจ ส่วนจะมีอำนาจมากแค่ใหน บริษัทจะกำหนดไว้ ผมมองศาลรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ ศาลเป็นผู้ใช้ ถึงแม้แผนกควบคุมคุณภาพจะมีวิธีตรวจสอบคล้ายๆกับการใช้งานผลิตภัณฑ์กฎหมายของศาล แต่มันก็ไม่ใช่ศาล

ขอบคุณ คุณวีระพัฒน์

ขอบคุณ คุณวีระพัฒน์ ที่รีบมาออกความเห็นแย้ง นิติราษฎร์ก็ออกมาแล้ว หวังว่านักกฏหมายในวงมหาวิทยาลัยที่มีเศษเสี้ยวของจริยธรรมจะดาหน้าออกมาร่วมต่อต้านข้อวินิจฉัยของ ตลก ชุดนี้โดยด่วน เพื่อไม่ให้สื่อรับใช้และองคาพยพของอำนาจตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังเอาไปบิดเบือนเพื่อสร้างสถานการณ์ล้มประชาธิปไตยพิการเท่าที่มีอยู่ หลังจากสภาไม่ยอมรับข้อวินิจฉัยนี้

การเติมคำเช่น "อาจจะ" ในกรณี มาตรา 190 หรือ การเปลี่ยน "และ" เป็น "และ/หรือ" ในกรณีนี้ ไม่น่าเข้านิยาม ตุลาการภิวัฒน์ (judicial activism) นอกจากไม่เนียนแล้ว ยังไปเข้าข่าย ตุลาการวิบัติ (judicial abuse) เสียมากกว่า Judicial activism ในประเทศประชาธิปไตย มักเป็นไปในทิศทางปกป้องและเพิ่มเติม/ย้ำเติม สิทธิเสรีภาพ ดูตัวอย่างมากมายของ Warren Court ในอเมริกา ผมจึงเห็นว่า ตุลาการภิวัฒน์ เป็นการให้เกียรติที่ไม่พึงได้กับคณะบุคคลชุดนี้

นอกจาก impeachment แล้ว เราจะ hold ลิเกรับจ้างชุดนี้ accountable ได้อย่างไร การอ้างอำนาจที่ไม่มีรับรองในรัฐธรรมนูญ ผิดกฏหมายระดับเดียวกับตำรวจปลอมของนายอภิสิทธ์ไหมครับคุณวีระพัฒน์

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นทั่วโลกการถ่วงดุลและคานอำนาจซึ่งกันและกันนั้นเริ่มมีแนวความคิดมาตั้งแต่มองเตสกิออร์แล้ว ว่าหากอำนาจอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็อาจจะทำให้องค์กรนั้นใช้อำนาจเกินขอบเขตได้ และการที่จะใช้อำนาจของแต่ละองค์กรก็จะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้องค์กรนั้นถึงจะมีอำนาจ ต่อไปเราก็มาดูกรณีของศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจอย่างไรบ้าง หลักแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเพียงแค่ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมาแล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แค่นั้นส่วนอำนาจอื่นก็เป็นเพียงประเด็นย่อย เช่นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอาจถูกละเมิดโดยองค์กรต่างๆก็สามารถฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอาทฤษฎีของทั้งฝรั่งเศสที่ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมาย และรับเอาของเยอรมันที่ควบคุมหลังจากที่ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว และศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจพิจารณากรณีที่เป็นผลลัพธ์แล้วเท่านั้นคือเมื่อร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาแล้วและยังอยู่ระหว่างโปรดเกล้าฯ หรือประกาศเป็นกฎหมายแล้วมีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีอำนาจพิจารณา แต่กรณีที่เกิดขึ้นในวันที่ 1มิ.ย.55นั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าให้หยุดการพิจารณาในวาระสามก่อน กรณีดังกล่าวยังถือว่าเป็นขั้นต่อในการร่างกฎหมายอยู่ และเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291อยู่ ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจที่จะสั่งการดังกล่าว การกระทำของศาลรัฐธรรมนูญจึงเข้าข่ายกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ อันจะนำเข้าไปสู่กระบวนการถอดถอนและถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157อีกข้อหาหนึ่ง และหากมีการยื่นถอดถอนตุลาการฤศาลรัฐธรรมนูญจะต้องหยุดการพิจารณาคดีไปก่อนจนกว่าจะมีการลงมติถอดถอนเสร็จสิ้นจากอาจารย์กฎหมายมหาชนบ้านนอก

คน wrot เขาเขียน

คน wrot เขาเขียน บทความใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง
แต่คนโพสด่าเขาใช้ ชื่อเล่น แน่จริงเปิดตัวเลย กลัวอะไร?...

อาจารย์กฎหมายมหาชนบ้านนอก

[quote=อาจารย์กฎหมายมหาชนบ้านนอก]การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นทั่วโลกการถ่วงดุลและคานอำนาจซึ่งกันและกันนั้นเริ่มมีแนวความคิดมาตั้งแต่มองเตสกิออร์แล้ว ว่าหากอำนาจอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็อาจจะทำให้องค์กรนั้นใช้อำนาจเกินขอบเขตได้ และการที่จะใช้อำนาจของแต่ละองค์กรก็จะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้องค์กรนั้นถึงจะมีอำนาจ ต่อไปเราก็มาดูกรณีของศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจอย่างไรบ้าง หลักแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเพียงแค่ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมาแล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แค่นั้นส่วนอำนาจอื่นก็เป็นเพียงประเด็นย่อย เช่นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอาจถูกละเมิดโดยองค์กรต่างๆก็สามารถฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอาทฤษฎีของทั้งฝรั่งเศสที่ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมาย และรับเอาของเยอรมันที่ควบคุมหลังจากที่ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว และศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจพิจารณากรณีที่เป็นผลลัพธ์แล้วเท่านั้นคือเมื่อร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาแล้วและยังอยู่ระหว่างโปรดเกล้าฯ หรือประกาศเป็นกฎหมายแล้วมีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีอำนาจพิจารณา แต่กรณีที่เกิดขึ้นในวันที่ 1มิ.ย.55นั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าให้หยุดการพิจารณาในวาระสามก่อน กรณีดังกล่าวยังถือว่าเป็นขั้นต่อในการร่างกฎหมายอยู่ และเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291อยู่ ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจที่จะสั่งการดังกล่าว การกระทำของศาลรัฐธรรมนูญจึงเข้าข่ายกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ อันจะนำเข้าไปสู่กระบวนการถอดถอนและถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157อีกข้อหาหนึ่ง และหากมีการยื่นถอดถอนตุลาการฤศาลรัฐธรรมนูญจะต้องหยุดการพิจารณาคดีไปก่อนจนกว่าจะมีการลงมติถอดถอนเสร็จสิ้นจากอาจารย์กฎหมายมหาชนบ้านนอก[/quote]

ขอบคุณครับ ประเด็นที่ผมหวั่นลึกๆ คือเรื่องอำนาจเกินของเขตของศาลรัฐธรรมนุญนี่แหละ มันเท่ากับ 3 อำนาจรวมเป็นหนึ่ง แต่ถ้ามีเรื่องวุ่นวายตามมา ศาลกลับเป็นแพะรับบาปไป มันจะยุ่งหนักทั้งประเทศ

เพราะถ้าถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็น องค์กรหนึ่งของศาล ถ้าไม่ถูกต้องก็หมายความว่าศาลทั้งหมดใช้ไม่ได้ ก็ต้องสังคายนากันทั้งหมด คราวนี้ผมว่าพังทั้งแผ่นดินแน่ๆ

นัท wrote:คน=

[quote=นัท]คน= ไอ้ควาย!!![/quote]
จะเป็นคน เป็นควาย ก็เหมือนกัน
จะโลภโมห๊ โทสัน ไปถึงไหน
อีกไม่กี่วันมันก็จะจากไป
ทิ้งมรดกกองใหญ่ให้ลูกหลานทึ็ง....!!!???!!!

นวนคร

[quote=นวนคร][quote=อาจารย์กฎหมายมหาชนบ้านนอก]การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นทั่วโลกการถ่วงดุลและคานอำนาจซึ่งกันและกันนั้นเริ่มมีแนวความคิดมาตั้งแต่มองเตสกิออร์แล้ว ว่าหากอำนาจอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็อาจจะทำให้องค์กรนั้นใช้อำนาจเกินขอบเขตได้ และการที่จะใช้อำนาจของแต่ละองค์กรก็จะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้องค์กรนั้นถึงจะมีอำนาจ ต่อไปเราก็มาดูกรณีของศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจอย่างไรบ้าง หลักแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเพียงแค่ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายมาแล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แค่นั้นส่วนอำนาจอื่นก็เป็นเพียงประเด็นย่อย เช่นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอาจถูกละเมิดโดยองค์กรต่างๆก็สามารถฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอาทฤษฎีของทั้งฝรั่งเศสที่ควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมาย และรับเอาของเยอรมันที่ควบคุมหลังจากที่ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว และศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจพิจารณากรณีที่เป็นผลลัพธ์แล้วเท่านั้นคือเมื่อร่างกฎหมายผ่านรัฐสภาแล้วและยังอยู่ระหว่างโปรดเกล้าฯ หรือประกาศเป็นกฎหมายแล้วมีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีอำนาจพิจารณา แต่กรณีที่เกิดขึ้นในวันที่ 1มิ.ย.55นั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าให้หยุดการพิจารณาในวาระสามก่อน กรณีดังกล่าวยังถือว่าเป็นขั้นต่อในการร่างกฎหมายอยู่ และเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 291อยู่ ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีอำนาจที่จะสั่งการดังกล่าว การกระทำของศาลรัฐธรรมนูญจึงเข้าข่ายกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ อันจะนำเข้าไปสู่กระบวนการถอดถอนและถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157อีกข้อหาหนึ่ง และหากมีการยื่นถอดถอนตุลาการฤศาลรัฐธรรมนูญจะต้องหยุดการพิจารณาคดีไปก่อนจนกว่าจะมีการลงมติถอดถอนเสร็จสิ้นจากอาจารย์กฎหมายมหาชนบ้านนอก[/quote]

ขอบคุณครับ ประเด็นที่ผมหวั่นลึกๆ คือเรื่องอำนาจเกินของเขตของศาลรัฐธรรมนุญนี่แหละ มันเท่ากับ 3 อำนาจรวมเป็นหนึ่ง แต่ถ้ามีเรื่องวุ่นวายตามมา ศาลกลับเป็นแพะรับบาปไป มันจะยุ่งหนักทั้งประเทศ

เพราะถ้าถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็น องค์กรหนึ่งของศาล ถ้าไม่ถูกต้องก็หมายความว่าศาลทั้งหมดใช้ไม่ได้ ก็ต้องสังคายนากันทั้งหมด คราวนี้ผมว่าพังทั้งแผ่นดินแน่ๆ[/quote]

นวนคร รู้จักเป็นห่วงบ้านเมืองก้ดีแล้ว
นวนคร ไม่หลับตาก็คงเห็นแล้วว่า ลำพังศาลคงไม่กล้า ที่กล้าก้เพราะอะไร
พวกเขาส่วนหนึ่งเข้าใจว่า ทำผิดเล็กน้อยเพื่อจะแก้ปัญหาใหญ่ ๆ แล้วผลเป็นไง กำลังจะพาพังกันไปทั้งระบบ

แล้วใครยังไม่ใยดี ไม่สนใจว่าใครจะพัง อะไรจะพัีง

คนเป็นเบี้ย เป็นม้า เป็นโคน ทุกวันนี้ ต่างคนต่างรู้ตัวดีกันทุกคน
ยอมเดินไปตามตาที่เขาบอก ก็เพราะเชื่อว่าจะชนะ แล้วมันเล่นกันมากี่กระดานแล้ว
อาศัยที่ตัวสามารถล้มกระดานเอาตัวรอดได้ แต่จะทำได้อีกสักกี่กระดาน

คน

[quote=คน]ไอ้ควายเขียนบทความเอาแต่เข้าข้างพวกตัวเอง เต็มไปด้วยอคติ จะใช้วิธีดันทุรังเอาเสียงข้างมากในสภาเป็นหลักในการผลักดันกฎหมายที่พรรคพวกตัวเองต้องการ ไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงไม่ยอมรับเสียงประชาชนข้างมากที่รับรองจากการทำประชามติของรัฐธรรมนูญ 50 บ้างวะ ประชาชนเลืองพวกมึงมาเป็นผู้แทนมิได้หมายความว่าเลือกพวกมึงให้มาแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ถ้าพวกมึงอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมพวกมึงไม่ทำประชามติถามประชาชนดูก่อน แต่นี่พวกมึงจงใจที่จะใช้อำนาจจากการที่พวกมึงมีเสียข้างมากในสภาแก้กฎหมายเพื่อพวกมึงเองชัดๆ แม่งโมโหว่ะ แม่งไม่ยอมรับกติกาอะไรเลย จะเอาแต่ได้อย่างเดียว ไอ้พวกเหี้ยเอ้ย พวกมึงคิดว่ากลุ่มควายแดงหนุนพวกมึงจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในประเทศนี้หรือไงวะ กูคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมพวกมึง ไอ้พวกสารเลว แม่งยิ่งพิมพ์ยิงโมโหว่ะ จบดีกว่า[/quote]
หลังจากการเลือกตั้ง 3ก.ค. ระบบของบ้านเมืองก็เดินตาม กติกาประชาธิปไตย มาเรื่อยๆจนถึงการจะแก้ไข รธน.-การที่ศาลรธน.มีคำสั่งใหัรัฐสภา หยุดเดินตามระบอบประชาธิปไตย มันถูกหรือ?
-ศาลรธน.มีอำนาจ เหนือ รัฐสภา ซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตย ของปวงชนชาวไทยหรือ?
-ตอนนี้ สสร.ก็ยังไม่มี รธน.ก็ยังไม่ได้ร่าง ประชาชนอยากเห็นเนื้อหาในกฎหมาย อยากฟัง
การถกเถียง ข้อดี-ข้อเสีย ของทุกฝ่าย แล้วลงประชามติกัน ศาลรธน.มาคิดแทนประชาชนมันถูกหรือ?
(เพราะศาลรธน.ไม่ได้มาจากประชาชน)..
*เราไม่มีความรู้เรื่องกม.ถ้าเข้าใจผิดก็ ขอโทษ*

ลงมติอะไร ก็แพ้ตลอด

ลงมติอะไร ก็แพ้ตลอด ให้ศาลช่วยดีกว่า แล้วประชาชนก็เสื่อมความเชื่อมั่น คนจีนถึงว่า เป็นความขึ้นศาล กินขี้หมาดีกว่า ศาลรัฐธรรมนูญยิ่งแล้วใหญ่ อดีตที่ผ่านมา และเสียงร้องระงมของประชาชนไม่ทำให้รู้สึกอะไรบ้างหรือ ถ้าเมืองเรามีเปาบุ้นจิ้นจริง ท่านก็คงถูกพวกเสียงข้างน้อยและศาลพรรณนี้เอาไปประหารเสียแล้ว อนาถใจจริง ๆ ประเทศไทย คนไทยที่รักของเรา !!!

รธน.50เป็นกฎหมายกึ่งเผด็จการท

รธน.50เป็นกฎหมายกึ่งเผด็จการที่ระบอบอำมาตย์ต้องการควบคุมปท.โดยผ่านองค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรมหลายส่วน และสว.ลากตั้ง การมีสว.สรรหาถึง74คนจาก150คน มันจะเป็นปชต.ได้อย่างไร ระบอบปชต. สว.ต้องมาจากปชช.ทั้งหมด และสว.ลากตั้งพวกนี้ก็ได้รับการคัดเลือกจากคนเพียงไม่กี่คน คือ ปธ.ศาลรธน. ปธ.กกต. ปธ.ปปช. ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปธ.คตง. ตัวแทนศาลฎีกา ตัวแทนศาลปค.สูงสุด เมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้ามีการยื่นถอดถอนตลก.ศาลรธน. หรือกก.กกต. หรือกก.ปปช. ฯลฯ สว.ลากตั้งเหล่านั้นจะกล้าถอดถอนคนที่เลือกตนเองมาหรือ? และการถอดถอนจะสำเร็จได้อย่างไรเพราะต้องใช้เสียง3ใน5 นี่คือความอุบาทย์ของรธน.50ของระบอบอำมาตย์ ฉะนั้นตลก.ศาลรธน.จึงไม่สะทกสะท้านใด ๆ เมื่อจะถูกเสนอถอดถอน
ใครที่จงใจบิดเบือนกฎหมายรธน.คือผู้ละเมิดรธน. มีความผิดตามม.270 และผิดกม.อาญาม.157ด้วย
กักเก็บน้ำในเขื่อนมากเกินผิดปกติตั้งแต่รบ.ชุดก่อน เพื่อหวังล้มรบ.ยิ่งลักษณ์ ก็ไม่สำเร็จ พยายามปล่อยข่าว"แพงทั้งแผ่นดิน"ก็ไม่สำเร็จ พยายามยุแยงให้แดงแตกกับทักษิณ ก็ไม่สำเร็จ ระบอบอำมาตย์จึงหงุดหงิดมาก ตอนนี้ก็เลยต้องเล่นแบบหน้าด้าน ๆ ใส่ความว่า "สงสัยว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง" ผู้ร้องมันรู้ล่วงหน้าได้ยังไง ทั้ง ๆ ที่สสร.ก็ยังไม่ได้รับเลือก เป็นใครบ้างก็ไม่รู้ แล้วมันรู้ได้ยังไง มันนั่งเทืยนหรือไง
ม.291ที่จะแก้ไขก็ห้ามเปลี่ยนแปลงการปกครอง แล้วมันจะเปลี่ยนได้อย่างไร
ดังนั้น เป้าหมายที่แอบแฝงของระบอบอำมาตย์ก็คือ หาเหตุยุบ
รธน.ทุกฉบับที่ผ่านมา อำนาจอธิปไตยไม่เคยเป็นของปชช.ครบ3อำนาจเลย เป็นเพียง2อำนาจเท่านั้น
ฉะนั้นจะต้องแก้กม.กำหนดให้ตำแหน่งปธ.ศาลฎีกา ปธ.ศาลรธน. ปธ.ศาลปค.สส. ต้องมาจากการเลือกตั้งทางตรงของปชช. อำนาจตุลาการที่ไม่เคยเป็นของปชช.จะได้เป็นของปชช.อย่างแท้จริงเสียที

emagine_x wrote:ลูกชาวนา

[quote=emagine_x][quote=ลูกชาวนา][quote=บางกอก]รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคสอง บัญญัติว่า

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว”

ผมว่า....ศาลตีความถูกต้องแล้วครับ ผู้ยื่นเรื่องสามารถยื่นเรื่องได้ทั้งสองแห่งพร้อมกัน เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานทั้งสององค์กรไปด้วย..

เคสนี้ ศาลประเมินสถานะกา์ณืบ้านเมืองแล้วใช้ดุลยพินิจรับเรื่องและคุ้มครองชั่วคราวไปเลย ส่วนอัยการนั้นทำทองไม่รู้ร้อน...

อนึ่ง..การถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น ถ้าจำไม่ผิด เป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา สามในห้า หรือ เก้าสิบจากร้อยห้าสิบคน สภาผู้แทนไม่เกี่ยวครับ....[/quote]

“มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย”

หากพิจารณาถ้อยคำ มาตรา 68 ว่า “มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” การตีความของศาลทำให้เกิดปัญหาทางภาษาอย่างน้อย 2 ระดับ ระดับแรก คือ เสมือนศาลได้แทนคำว่า “และ” ด้วยคำว่า “หรือ” และระดับที่สอง คือ ศาลได้ใช้ตรรกะภาษาที่ตีความขัดกับรูปประโยค เพราะหากศาลมองคำว่า “และ” ให้แปลว่า “หรือ” ก็จะเท่ากับว่า รูปประโยคไม่ได้ให้อำนาจ “อัยการสูงสุด” เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาล[/quote]

ความเห็นส่วนตัว ถ้า ใน รธน. 50 ระบุแบบนี้
“มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หรือ ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย..... ”
ศาล รธน. ถึงจะตีความเป็น 2 กรณีดังที่ศาล รธน. ระบุไว้ได้ แต่ใน รธน. ไม่ได้ระบุแบบนี้ การตีความดังกล่าวจึงค่อนข้างคลุมเครือและเกิดข้อสงสัยในการตีความได้[/quote]

ถ้าตีความเป็นว่า ส่งให้อัยการตรวจสอบข้อเท็จจริงแยกเป็นประโยค1 มีคำว่าและแบ่งประโยค ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประโยคที่2 แล้วถามว่า 1.ยื่นให้อัยการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีเขียนต่อหรือว่าอัยการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมูลความจริงแล้วทำอะไรต่อหรือตรวจแล้วก็กองไว้ไม่ต้องทำไรต่อ ก็เพราะอัยการไม่มีหน้าที่วินิจฉัยถึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าจะบอกว่า รธน เขียนไว้คลุมเคลือเพราะการตีความแบ่งเป้น2ประโยคก็ตอบคำถามให้หน่อยว่า ประโยคที่ 1มีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง จะส่งให้อัยการสูงสุดตรวจเพื่ออะไร ตรวจแล้วทำอะไร เพราะประโยคข้างหลังได้ถูกแบ่งออกไปแล้ว จะบอกว่าสงให้ศาลมันก้ไม่ได้แล้วเพราะประโยคหลังถูกแบ่งออกไปแล้ว