นศ.ขอนแก่น ร้อง สกอ.ยุตินำ มข.ออกนอกระบบ

เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบยื่นหนังสือถึง สกอ.กรณีผู้บริหาร ม.ขอนแก่น ลักไก่ยืนยันว่าประชาคม ม.ขอนแก่น ทั้งหมดสนับสนุนการออกนอกระบบ โดยเครือข่ายเรียกร้องให้กระบวนการทั้งหมดต้องโปร่งใส

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 11 .00 น. ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ พร้อมด้วยตัวแทนแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากวันที่ 2 เมษายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือสอบถามมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ว่าประชาคมในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังไม่เห็นด้วยในการออกนอกระบบ มีความเห็นสอดคล้องร่วมกันในการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้วหรือไม่  ต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีหนังสือตอบกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุคมศึกษ (สกอ.) ยืนยันความพร้อมในการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปออกนอกระบบพร้อมยืนยันว่าไม่มีนักศึกษาหรือประชาคมคัดค้านแต่อย่างใด  โดยที่ข้อเท็จจริงนั้น ยังมีเครือข่ายนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ทำให้ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบต้องมายื่นหนังสือที่สกอ.ในวันนี้

ทั้งนี้เนื่องจากนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกไปปฏิบัติราชการภายนอกจึงได้มอบหมายให้นายนายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ คณะกรรมการการ มารับหนังสือแทน โดยนายศิระวิทย์ ได้เปิดห้องรับรองให้ตัวแทนนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเข้าพูดคุยเป็นเวลากว่า 20 นาที  ในท้ายที่สุด นายศิระวิทย์มีข้อสรุปร่วมกับนักศึกษาว่า  “การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาคมในมหาวิทยาลัย ซึ่งในกรณี ม.ขอนแก่น ถ้านักศึกษายืนยันว่ายังไม่มีกระบวนการดังกล่าว ทางสกอ.คงต้องทำหนังสือกลับไปสอบถามสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกครั้ง"

ด้านนางสาวศศิประภา ไร่สงวน ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ กล่าวว่า “อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะบอกว่าไม่มีนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทลัยขอนแก่นออกนอกระบบได้อย่างไร ในเมื่อทางเครือข่ายฯ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านที่สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ดังนั้นที่เรามาในวันนี้ ก็เพื่อยืนยันกับผู้ใหญ่ในสกอ.ว่ามีนักศึกษาม.ขอนแก่นคัดค้านการนำมหาวิทยาลันออกนอกระบบโดยส่วนตัวเห็นว่าการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยต้องทำให้โปร่งใสและเปิดให้ประชาคมเข้าไปมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยของคนอีสาน จึงต้องเปิดโอกาสให้คนอีสานเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย”                

ด้านนายนิพิฐพนธ์ คำยศ กลุ่มเสรีนนทรี ม.เกษตร ผู้ประสานงานแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ กล่าวว่า “ประเด็นม.นอกระบบ เป็นประเด็นสาธารณะที่ยังไม่ได้มีการสรุปบทเรียนข้อดี-ข้อเสียของการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบตามหลักวิชาการ ซึ่งพวกเราเคยยื่นหนังสือทั้งระดับกระทรวงและยื่นโดยตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า เราไม่ได้คัดค้านการพัฒนาการศึกษา เพียงแต่มีความเห็นว่า การศึกษาต้องเป็นสวัสดิการที่รัฐควรจัดให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม การนำม.ออกนอกระบบโดยปราศจากการมีส่วนร่วมจะเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งดังกล่าวให้เป็นจริงได้”                

จากนั้นนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 

ที่ พิเศษ/2555                                                                          เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ                                                                                        235/41 ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
                                                          
6  มิถุนายน  2555
เรื่อง  ขอให้ยุติการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
                จากสถานการณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือสอบถามมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกี่ยวกับนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่าประชาคมในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังไม่เห็นด้วยในการแปรสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีความเห็นสอดคล้องร่วมกันในอันที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือไม่ ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีหนังสือตอบกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุคมศึกษา (สกอ.) ยืนยันความพร้อมในการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ว่าประชาคมที่ไม่เห็นด้วยดังกล่าวมีความเห็นสอดคล้องในอันที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว โดยที่ข้อเท็จจริงนั้น ยังมีเครือข่ายนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
                จากเหตุการณ์ดังกล่าว เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบเห็นว่า การนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านการตัดโอกาสทางการศึกษาของลูกหลานคนยากคนจนในเรื่องค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น ด้านคุณภาพการศึกษาที่ด้อยลง และด้านอุดมการณ์ที่แท้จริงของการศึกษา อีกทั้งการไม่เปิดเผยข้อมูล ลายละเอียดในเรื่องดังกล่าว  ทำให้นักศึกษาและประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้  ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง
                 ดังนั้น เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบจึงขอให้ยุติกระบวนการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเปิดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนักศึกษาและประชาชนอย่างทั่วถึง
ขอแสดงความนับถือ
 
( นางสาวศศิประภา  ไร่สงวน )
ผู้ประสานงานเครือข่ายนักศึกษาคัดค้าน
การนำ มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
รายชื่อสนับสนุน
1.ภัทรภรณ์  บุตรศรีภูมิ                              คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.บุษยา  แจ่มฟ้า                                       คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.อาภากร  สีหนองโปร่ง                             คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.อจิรวดี  เหลาอ่อน                  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.วรรณวิศา  เกตุใหม่                 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.วศนี  บุญที                                             คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.ศศิประภา  ไร่สงวน                 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.จตุภัทร์  บุญภัทรรักษา                            คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.สันต์  เศรษสิทธิ์                                     คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.ศุภณัฐ  พูลสน                                      คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.วาทินี  ศิริอมรพันธ์                               คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.วิภาดา  ประสันแพงศรี                          คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.พรรณิภา  ธัญญเจริญ                            คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.รัฐศาสตร์  บาทชาลี                              คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.สุวิชชากร  พิทังกร                                คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16.วิชชากร  อนุชน                                    คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.สุทธิศักดิ์  ศีรักษา                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18.ธวัชชัย  สังข์สีมา                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19.ถิรนัย อาป้อง                                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20.ศิวพันธ์  นาทองบ่อ                               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21.วิภานันท์  นามวงศ์                                คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22.นรินทร์  เฉยฉิว                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23.กุลธิดา ยิ่งยืน                                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24.อรพรรณ ลือกระโทก                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25.กัญริญา อินทรา                                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26.วัชรพล จงใจภักดิ์                 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27.ภูวดล โพธิ์ศรี                                       คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28.พงศ์ปณต อินทร์พรมมา                        คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29.อาภากร มงคงปรีดากุล                         คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30.ศิริศักดิ์ นามศิริ                                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองเคย
31.เจย์มิญช์ ชูเลิศ                                     คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32.วงศกร  สารปรัง                                    คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33.พิชิต  ชัยสิทธ์                                      คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34.ธนดล  คงเกษม                                   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35.วิทูวัจน์ ทองบุ                                       คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36.นิติกร  ค้ำชู                                          คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
37.พรเทพ เปรมพงษ์                                คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38.พิชญ์พงศ์ ทองศิริกุล                            คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39.บดินทร์ สมบัติดี                   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40.ปฏัก หนุนชู                                          คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41.ชิดชนก วิสุงเร                                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42.ชนกนันท์ ทรัพย์ซ้อน                           คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43.เมธา รูปดี                                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44.อรอุมา ลัดดางาม                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45.สิทธิกร หาญลคร                  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
46.อภิจิรา นาเลาห์                                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
47.พิษณุ แก้วอัคฮาด                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48.อุษณีษ์ ไชยวิเศษ                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
49.สุพัชชา ภูครองหิน                                คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50.ประภา ฝ่ายแก้ว                                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51.บุษยมาศ บุตรคำโชติ                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
52.โชติกะ คำสุขะ                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53.ธนาวุธ ทองลิ่มสุด                                คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54.อุษณีษ์ ไชยวิเศษ                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
55.ภานุพงศ์ ไชยชุมพล                             วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
56.กลยุทธ สายกระสุน                              วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57.จิรวิชญ์ ฉิมมานุกูล                                คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58.วิภาดา ประสันแพงสี                             คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์