พมจ.ชัยภูมิ ร่วมเดินหน้า ผลักดัน “กองทุนสวัสดิการชุมชน”

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนชัยภูมิจัดเวทีสมัชชา หารือการแก้ปัญหา “กองทุนสวัสดิการชุมชน”-เสนอแนวทางการพัฒนา พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ ชูคำขวัญพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่ความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน

 
 
วันที่ 8 มิ.ย.55  เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จัดเวทีสมัชชา “เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน คนชัยภูมิลูกหลานพญาแล” ณ อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกิจกรรมช่วงเช้า ได้มีการเปิดเวทีเสวนาบทเรียนสวัสดิการชุมชนสร้างความเข้มแข็งอย่างยืน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา อาทิ นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประจวบ แต่งทรัพย์ ผู้แทนขบวนสวัสดิการชุมชน นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ นางสาวประไพ ครามวุฒิ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ (พมจ.ชัยภูมิ) รวมทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน
 
นายประจวบ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและรับทราบ รวมทั้งเพื่อเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ถึงปัญหา ที่มีทั้งจุดเด่น และจุดด้อย แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเพื่อนำความเข้าใจร่วมกัน ถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดมีการจัดตั้งการบริหารกองทุนสวัสดิการ ที่ชุมชนจะจัดการตนเองในการดำเนินงานต่อไป และนำข้อเสนอที่เกิดจากการระดมความคิด มาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทางเครือข่ายกองทุนฯ ได้มีการดำเนินการทางด้านสวัสดิการต่อชุมชน นั้นๆ ต่อไป
 
ผู้แทนขบวนสวัสดิการชุมชน กล่าวต่อว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องมาจากความร่วมมือ รวมใจของประชาชนในพื้นที่ ที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของด้วยความสมัครใจ ในการที่จะร่วมดูแลซึ้งกันและกันบนพื้นฐานในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน และสามารถดูแลจัดการกันเองได้ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกประเภทตั้งแต่เกิดจนตาย ขยายแกนนำให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
 
“ปัจจัยสำคัญในระยะเริ่มต้นก็คือแกนนำ ซึ่งจะต้องมีอย่างกว้างขวางทั้งในระดับพื้นที่หมู่บ้าน โซน คุ้มบ้าน หรืออาจเป็นแกนนำจากกลุ่มกิจกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนมีการยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนจากฐานสมาชิกเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีการขยายสมาชิกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกตำบล ในจังหวัด ภายในปี 2557เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างทั่วถึง” นายประจวบ กล่าว
 
ด้านนางสาวประไพ ให้ความเห็นว่า กองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ดีนั้น จะสามารถเกิดขึ้นจากการที่ชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างระบบ ร่วมกันบริหารจัดการให้สามารถเป็นกองทุนที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ เพราะฉะนั้นรูปแบบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  จึงได้มาจากการร่วมสมทบของสมาชิกในรูปแบบที่กองทุนแต่ละแห่งกำหนดขึ้นมา  เช่น การออมสัจจะวันละบาท เป็นการระดมทุน เพื่อสร้างกองทุนในการจัดสวัสดิการในชุมชน  เน้นการส่งเสริมด้านสัจจะและวินัยการออม  และพึ่งตนเอง โดยเริ่มมาแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันมีกว่า 48 ตำบล โดยในจังหวัดชัยภูมิ มีทั้งสิ้น 124 ตำบล เป้าหมายต่อไปจะทำการขยายอีก 76 ตำบล ให้ครบทุกพื้นที่ ภายใน ปี 2556 นี้
 
ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจะได้รับสวัสดิการตามที่สมาชิกร่วมกันกำหนด โดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชาวบ้านที่สมาชิกเลือกขึ้นมาเป็นผู้บริหาร เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย  โดยสมาชิกจะได้รับสวัสดิการ ต่างๆ เช่นสวัสดิการผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ สวัสดิการเกิด การเจ็บป่วย เป็นต้น นอกจากนี้เงินกองทุนออมวันละ 1 บาท ยังสามารถนำมาช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกได้อีกด้วย
 
“ที่ผ่านมาในแต่ละตำบลนั้น ต้องกลับไปทบทวนในแต่ละพื้นที่ว่า มีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไรบ้าง แล้วนำแผนพัฒนาในแต่ละท้องที่มาขยายให้เกิดความเข้าใจ โดยจำเป็นต้องมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแต่ละโซนของตัวเองเสียก่อน เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จะให้ความร่วมมือ เพื่อหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานพัฒนา นำพาไปสู่จังหวัดจัดการตนเองได้ในโอกาสอันเร็ว ต่อไป” ผู้แทน พมจ.ชัยภูมิ กล่าว
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประมาณ 14.30 น. ภายหลังที่กลุ่มย่อยทั้ง 4 โซน ในส่วนของแต่ละอำเภอในจังหวัดได้นำเสนอผลการสรุปในแต่ละกลุ่มย่อย เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ได้ประกาศเจตนารมณ์ของ เครือข่ายสวัสดิการชุมชนคนชัยภูมิลูกหลานพระยาแล ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐจังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาชีวิตของประชาชนจังหวัดชัยภูมิ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็ง อยู่ดีกินกินดี และสามารถจัดการตนเองได้ โดยคำประกาศดังกล่าว ดังนี้
 
สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนคนชัยภูมิลูกหลานพระยาแล ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในหารส่งเสริมและพัฒนายกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีรายละเอียดข้อเสนอ ดังนี้ 1.พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน 2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีพัฒนา 3.จะร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกัน โดยใช้พื้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นตัวตั้ง ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ร่วมกันเป็นเจ้าของกองทุน
 
4.ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนจากฐานสมาชิกเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีการขยายสมาชิกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกตำบล ในจังหวัด ภายในปี 2557 5.เพิ่มการจัดสวัสดิการชุมชน จากเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย สู่การแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในจังหวัดชัยภูมิ 6.รัฐบาลกำหนดนโยบายในการสมทบ และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ต่อเนื่องทุกตำบล/เทศบาล และ 7.ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่นโยบาย “รัฐสวัสดิการ”
 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์