แจกแบบเรียนเพศศึกษาอิสลาม ลองใช้ก่อนในชายแดนใต้

เปิดตัวแบบเรียนเพศศึกษา บูรณาการหลักศาสนาอิสลาม กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ แจกพันเล่มทดลองใช้ตามโรงเรียนในชายแดนใต้ ก่อนขยายไปทั่วประเทศ

หนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการอิสลาม

 

20 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรม ซีเอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย เปิดตัว “หนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการอิสลาม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน และตัวแทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ร่วมงานกว่า 100 คน พร้อมรับแจกหนังสือดังกล่าวจำนวน 1,000 ชุด

รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย โดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) เปิดเผยว่า หนังสือแบบเรียนดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นทั้งหมด 6 เล่ม โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3, 4 – 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ 4 - 6 ซึ่งพร้อมจะนำไปใช้ในโรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั่วประเทศ

“ขณะนี้มีหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลไทย เช่น สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสานต่อโครงการ โดยผลิตหนังสือแบบเรียนเพิ่ม โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการบูรณาการหลักการอิสลามเข้ากับวิชาอื่นๆ ด้วย เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เนื่องจากเห็นว่า สอดรับกับความต้องการของชุมชนมุสลิมได้ คือ การเรียนวิชาศาสนาและสามัญไปพร้อมๆ กัน” รศ.ดร.อิศรา กล่าว

รศ.ดร.อิศรา กล่าวว่า เชื่อว่าหลังจากนี้ผู้เรียนจะตั้งใจเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่า เนื้อหาจะขัดกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนและต่อการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาวต่อไป

”รศ.ดร.อิศรา เปิดเผยอีกว่า แบบเรียนดังกล่าวจะใช้ทดลองเรียนเท่านั้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้สอนช่วยชี้แนะ ติชมและแนะนำ เพื่อร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนกว่าจะถูกต้องที่สุด หลังจากนั้นจึงจะนำไปเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้อนุมัติเป็นแบบเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

รศ.ดร.อิศรา เปิดเผยด้วยว่า ตนริเริ่มโครงการผลิตแบบเรียนดังกล่าวตั้งแต่ปี 2546 โดยมีการตั้งมีคณะทำงาน 3 คณะ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ต่อมาดำเนินโครงการนี้อีกครั้งในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน สำหรับหนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการอิสลามดังกล่าว ยกร่างโดย รศ.ดร.อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานีและคณะ

นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะ ครูสอนวิชาสุขศึกษา โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันหนังสือแบบเรียนวิชาสุขศึกษาในช่วงชั้นมัธยมปลายของกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาด้วย โดยมีภาพอวัยวะเพศปรากฏชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะหากไม่มีภาพจะยิ่งทำให้เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น แต่ควรเพิ่มหลักการอิสลามหรือเพิ่มเนื้อหาในสาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การเลือกคู่ครอง เป็นต้น

นางสาวนูรฮายาตี เปิดเผยว่า ตนไม่ได้อยู่กับนักเรียนตลอดเวลา จึงมีทั้งนักเรียนที่ทำตามและไม่ทำตามที่ตนสอน เช่น ตนมักจะห้ามไม่ให้นักเรียนหญิงจับกลุ่มพูดคุยเรื่องเพศในที่สาธารณะ เพราะดูไม่เหมาะสม แต่ก็มีนักเรียนหญิงที่ไม่เชื่อฟังอยู่บ้าง แต่ในคาบเรียนวิชาสุขศึกษาเป็นธรรมดาที่นักเรียนมักจะถามเรื่องเพศตรงข้าม รวมทั้งคำถามอื่นๆ เช่น การทำแท้ง ซึ่งตนได้อธิบายทั้งหลักการทั่วไปและตามหลักการอิสลาม

“ในอิสลาม มีวิชาศาสนบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องเพศอยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดที่สมบูรณ์และละเอียดอ่อนกว่าในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิชานี้สอนในชั้นสายศาสนาตั้งแต่ชั้น 8 ขึ้นไป และเวลาสอนจะแยกสอนนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง” นางสาวนูรฮายาตี กล่าว