เสนอตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณา “มข.ออกนอกระบบ” เพื่อความโปร่งใส-ชอบธรรม

 

ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาค้าน มข.ออกนอกระบบ ยื่นหนังสืออธิการบดี เสนอยุติกระบวนการ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานร่วม อธิการบดี-สภาคณาจารย์-สภาข้าราชการและลูกจ้าง-องค์การนักศึกษา เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น

 

 

 
วันนี้ (24 ก.ค.55) เวลา 10.00 น.ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เดินทางไปยื่นหนังสือต่ออธิการบดี ที่ตึกอธิการ โดยมีข้อเสนอให้อธิการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง มหาวิทยาลัยนอกระบบ
 
สืบเนื่องจากการที่เครือข่ายนักศึกษาทำกิจกรรมคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เพราะเล็งเห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ออกนอกระบบยังมีข้อบกพร่อง นักศึกษา คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆ ถูกละเลยการเข้าถึงของข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน และหากยังดำเนินต่อไปตามกระบวนการของคณะผู้บริหารกลุ่มเดิม ประเด็นปัญนี้ก็คงก็คงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกๆ ฝ่าย
 
วรรณวิศา เกตุใหม่ ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาฯ กล่าวว่า เพื่อความโปรงใสและให้การดำเนินการทุกอย่างเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ตัวแทนเครือข่ายจึงมีข้อเสนอเพื่อให้อธิการรับไว้พิจารณาและดำเนินการให้ทันท่วงทีก่อนที่มหาวิทยาลัยจะถูกแปรรูปจากมติของผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว
 
ข้อเสนอ ประกอบด้วย 1.ให้ยุติกระบวนการที่เกี่ยวกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ 2.ให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น นโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ โดยมีสัดส่วนดังนี้ ตัวแทนจากสำนักงานอธิการบดี ตัวแทนจากสภาคณาจารย์ ตัวแทนจากสภาข้าราชการและลูกจ้าง ตัวแทนจากองค์การนักศึกษา ตัวแทนจากสภานักศึกษา และตัวแทนจากเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ฝ่าย 2 คน
 
3.ให้คณะทำงานร่วมดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมและเผยแพร่ให้กับประชาคมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) ออกแบบและกำหนด เวทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ (3) จัดให้มีกระบวนการประชามติ เพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง นโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางไปยื่นหนังสือในวันนี้ นายบัญชา พละพล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป ได้รับหนังสือไว้แทน เนื่องจากอธิการไม่อยู่
 
นายบัญชา ตอบข้อซักถามเรื่องความคืบหน้าของการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่ออกนอกระบบว่า ตอนนี้เรื่องดังอยู่ที่ สกอ.รัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายดังกล่าวอีก 5-6 ปีก็ยังคงไม่ออกนอกระบบ และกล่าวต่ออีกว่า จริงๆ แล้วผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดนี้ไม่มีนโยบายที่จะนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเช่นกัน โดยอ้างว่า เป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากนโยบายของผู้บริหารชุดเก่า และจากอำนาจการตัดสินของสภามหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ
 
นอกจากนั้น นายบัญชา ได้ทิ้งท้ายจะรับเรื่องในวันนี้และให้ฝ่ายดูแลเรื่องดำเนินการต่อไป
 
ทั้งนี้ หนังสือของเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ มีเนื้อหาดังนี้
 
 
ที่พิเศษ/2555                                          เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ                                                                  235/41 ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
24 กรกฎาคม 2555
 
เรื่อง      ขอให้ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ม.นอกระบบ
เรียน      อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
การที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ที่มีสมาชิกจากนักศึกษาทุกคณะได้พิจารณาและเห็นร่วมกันว่า การนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างร้ายแรงในด้านภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่สูงขึ้น และคุณภาพทางการศึกษาที่จะต่ำลงในอนาคต และที่ผ่านมากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกระบวนการที่ไม่โปร่งใสและขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ความคิดเห็นของคนในประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสับสนต่อนโยบายของผู้บริหารชุดปัจจุบันหรือชุดที่ผ่านมาทั้งนี้ เครือข่ายฯ จึงมีข้อเสนอดังนี้
 
1. ให้ยุติกระบวนการที่เกี่ยวกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
2. ให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น นโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ โดยมีสัดส่วนดังนี้
                  - ตัวแทนจากสำนักงานอธิการบดี                                                                        จำนวน 2 คน
                  - ตัวแทนจากสภาคณาจารย์                                                                              จำนวน 2 คน
                  - ตัวแทนจากสภาข้าราชการและลูกจ้าง                                                                จำนวน 2 คน
                  - ตัวแทนจากองค์การนักศึกษา                                                                          จำนวน 2 คน
                  - ตัวแทนจากสภานักศึกษา                                                                               จำนวน 2 คน
                  - ตัวแทนจากเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ       จำนวน 2 คน
 
3. ให้คณะทำงานร่วมดังกล่าวตามข้อ (2) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
(1.) วิเคราะห์ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมและเผยแพร่ให้กับ ประชาคมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2.) ออกแบบและกำหนด เวทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
(3.) จัดให้มีกระบวนการประชามติ เพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง นโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 
ขอแสดงความนับถือ
 
 
(นางสาวศศิประภา ไร่สงวน )
ผู้ประสานงานเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์