1 ในผู้สมัคร ร่อนจม.ถึงไทยพีบีเอส จี้แจงหลักเกณฑ์สรรหา กก.นโยบาย

ศราวุฒิ ประทุมราช นักกฎหมายสิทธิฯ หนึ่งในผู้สมัครกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการสรรหา ถามความกระจ่าง หลักเกณฑ์คัดเลือก กก.นโยบายฯ

(14 ส.ค.55) ศราวุฒิ ประทุมราช นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในฐานะหนึ่งในผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส เพื่อขอทราบหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกกรรมการนโยบายฯ โดยทำสำเนาถึงประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชนด้วย

 

00000000000000

14 สิงหาคม พ.ศ.2555

เรื่อง ขอทราบหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับการประกาศให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เรียน
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

อ้างถึง
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2555 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2555
            2. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2555 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2555

ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2555 และฉบับที่ 2/2555 ตามที่อ้างถึง เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เข้าเป็นกรรมการนโยบาย ในตำแหน่งที่ว่างลง 5 ตำแหน่ง โดยข้าพเจ้าได้สมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งกรรมการนโยบายด้านผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ นั้น

ปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาได้ประชุมกันและทำการคัดเลือกบุคคล 3 คน เป็นกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คือนางสมศรี หาญอนันทสุข นายสมพันธ์ เตชะอธิก และ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

อาศัยหลักการเรื่องความโปร่งใส ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งในหน่วยงานหรืองค์การที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต้องสามารถถูกตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตามหลักการของการจัดการที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอทราบขั้นตอนหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดังต่อไปนี้

  1. คณะกรรมการสรรหาใช้หลักเกณฑ์อะไรและด้วยวิธีการอย่างไร ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามลักษณะของความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ตลอดจนผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ และวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้คัดเลือกบุคคล จากใบสมัคร ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อในรอบแรก เพื่อคัดเลือกให้เหลือสองเท่าของตำแหน่งที่จะต้องแต่งตั้ง
     
  2. คณะกรรมการสรรหา มีหลักเกณฑ์หรือการให้คะแนนอย่างไร หรือด้วยวิธีการใด ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามเอกสารที่อ้างถึง หมายเลข 1 สำหรับผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และได้รับการประกาศให้ผ่านคุณสมบัติเพื่อประกาศเป็นกรรมการนโยบาย
     
  3. กล่าวโดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามจำนวนที่ต้องการ 3 ตำแหน่งนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกและคณะกรรมการสรรหาได้ประกาศว่ามีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 คนนั้น คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 1 คน ผู้มีคุณสมบัติด้านการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว จำนวน 1 คน และผู้มีคุณสมบัติในการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 1 คน ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ หรือมิใช่ประการใด ขอความกรุณา ให้คำอธิบายอย่างกระจ่างแจ้ง

เรียนมาเพื่อผดุงไว้ซึ่งความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตย ข้าพเจ้ารอรับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากจะแถลงผลการพิจารณานี้ต่อสาธารณะด้วย จักขอบคุณยิ่ง หากผลของคำตอบยังไม่มีความกระจ่างแจ้งชัดเจนประการใด ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายศราวุฒิ ประทุมราช
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

สำเนา: ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
           : สื่อมวลชน

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์