เครือข่ายนักศึกษาฯ ประมวลกิจกรรม ยื่นอธิการบดี มข. ยันค้าน ม.นอกระบบ

เครือข่ายนักศึกษาค้านนำ มข.ออกนอกระบบ ยื่นสำเนาชี้แจงกิจกรรมการเคลื่อนไหวคัดค้านที่ผ่านมา พร้อมรายชื่อนักศึกษา  ยันข้อมูลที่ผู้บริหารอ้างทำประชาพิจารณ์-ไม่มีกลุ่มบุคคลใดค้าน มข.ออกนอกระบบ

 
 
วันที่ 28 ส.ค.55 เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยื่นหนังสือสำเนาชี้แจงกิจกรรมการเคลื่อนไหวคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกนอกระบบ จากการที่ผู้บริหารอ้างเหตุผลในการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบว่า ได้มีการทำประชาพิจารณ์แล้วและไม่มีกลุ่มบุคคลใดคัดค้าน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนหนึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อรณรงค์ค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ 
 
ทั้งนี้ สำเนาดังกล่าวได้แสดงจุดยืนกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ  พร้อมทั้งลำดับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบที่ทางเครือข่ายได้มีบทบาท ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงรายชื่อนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบซึ่งทางกลุ่มได้รณรงค์ล่ามาด้วย 
 
นายวสันต์ เสตสิทธิ์ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายนักได้กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการยืนยันว่ายังมีกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และมีการรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา
 
“ถ้าหากว่าการแปรสภาพนำมาซึ่งคุณภาพที่ดีการบริหารงานที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น  เราเห็นด้วย  แต่เราไม่เห็นด้วยถ้าหากหากกระบวนการที่จะแปรสภาพมหาวิทยาลัยทั้งหมดนั้นไม่ถูกต้อง  ไม่โปร่งใส  ไม่มีการเปิดให้มีส่วนร่วมจากประชาคมต่างๆ อย่างที่ควรจะเป็น  เราก็จะขอคัดค้านต่อไป” นายวสันต์กล่าว
 
ในวันเดียวกัน เครือข่ายนักศึกษาฯ ยังได้ส่งหนังสือเรียนถึง เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ.เพื่อชี้แจงในประเด็นดังกล่าว และให้ สกอ.ส่งสำเนาดังกล่าวไปยังนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทราบและชี้แจงในประเด็นที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ้างว่าไม่มีกลุ่มบุคคลใดคัดค้าน และได้ให้ข้อมูลนักศึกษาถึงข้อดี-ข้อเสียของการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบแล้ว แต่จากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาฯ ที่ผ่านมายังคงมีนักศึกษาที่ไม่รู้เรื่องการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
 
ทั้งนี้ เอกสารที่ยื่นต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
ที่พิเศษ/2555                                               
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
235/41 ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
วันที่  28  สิงหาคม  2555
 
เรื่อง  ชี้แจงการเคลื่อนไหวคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
สำเนาถึง         1. นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
                        2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สิ่งที่แนบมาด้วย
 
            1.ลำดับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
            2.รายชื่อคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
การที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายผลักดัน ให้นำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ม.นอกระบบ) จึงทำให้เกิดกระแสการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบจากนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จากการคัดค้านดังกล่าวกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ได้มีข้อเรียกร้องให้คณะผู้บริหารจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ตามหลักวิชาการ) เพื่อนำไปสู่มีส่วนร่วมและการตัดสินใจโดยประชาคมมหาลัยขอนแก่นอย่างแท้จริง
 
จากเหตุดังกล่าว เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ จึงได้จัดทำ ลำดับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เพื่อชี้แจงมายังท่านได้รับทราบข้อมูล ว่าประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
 
( นางสาวศศิประภา  ไร่สงวน )
ผู้ประสานงานเครือข่ายนักศึกษา
คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
 
000
 
 
ลำดับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
โดย
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
 
9 ธันวาคม 2554
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ จำนวนกว่า 30 คน รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบต่ออธิการบดี โดยมีข้อเสนอให้ 
 
1. ยุติการดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ  และเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ให้เป็นที่รับรู้ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคมภายนอกอย่างทั่วถึง 
 
2. เปิดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนักศึกษา และ ประชาชนในอีสานอย่างทั่วถึง 
 
http://prachatai.com/journal/2011/12/38259
 


10 ธันวาคม 2554 
แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้าน ม.นอกระบบ จัดเวทีวิชาการ เสวนาเรื่อง ม.นอกระบบ กับ อนาคตการศึกษา โดยจัดขึ้นที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
11 ธันวาคม 2554 
แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านม.นอกระบบ จัดกิจกรรมรณรงค์คัดค้าน ม.นอกระบบ โดยมีการปาจรวดบอกความในใจถึงท่านอธิการบดี ที่หน้าตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปที่บริเวณหน้าป้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อติดสติ๊กเกอร์สีชมพูแสดงถึงความรัก ความหวังดีที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
 
 
 
14 มีนาคม 2554 
แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบยื่นหนังสือนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
 
 
 
6  มิถุนายน 2555 
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ  ยื่นหนังสือคัดค้านกรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบกลับ สกอ. ว่าไม่มีประชาคมในมหาวิทยาลัยขอนแก่นใดคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ  โดยที่ข้อเท็จจริงนั้น ยังมีเครือข่ายนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไม่ได้จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
 
 
 
7 มิถุนายน 2555 
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ  เดินทางไปศาลปกครองเพื่อขอฟ้องให้เพิกถอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยืนยันความพร้อมในการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบและ ยืนยันว่าไม่มีนักศึกษาหรือประชาคมคัดค้านแต่อย่างใด โดยที่ข้อเท็จจริงนั้น ยังมีเครือข่ายนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
 
http://prachatai.com/node/40941 
 
 
11-12  มิถุนายน 2555
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ได้ทำการรณรงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ทุกคณะทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
 
 
 
16 มิถุนายน 2555
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบทำการรณรงค์ให้ข้อมูล และล่ารายชื่อ คัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
 
 
22 มิถุนายน 2555 
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบจัดเวทีเสวนา  ในหัวข้อ ม.นอกระบบ นโยบายการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของใคร ?  ที่เวทีองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ข้อมูลและทำความเข้าใจนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ โดยในเวทีดังกล่าว มีวิทยากรเข้าร่วมประกอบไปด้วย อ.เก่งกิจกิตติเรียงลาภ นักวิชาการอิสระ  นายปกรณ์  อารีกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  นายวิทวัส แซงสีนวล ตัวแทนจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ตัวแทนจากเครือข่าย นศ. คัดค้าน ม.ขอนแก่น ออกนอกระบบ 
 
 
 
25 มิถุนายน 2555 
ที่ศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ กว่า 10 คน ทำกิจกรรมแฟลชม็อบ โดยการแต่งชุดนักศึกษา พร้อมด้วยผ้าปิดปากและป้ายข้อความรณรงค์แขวนคอเดินรอบบริเวณดังกล่าว เช่น ข้อความ “หยุดฆ่านักศึกษา หยุด ม.นอกระบบ” “การศึกษาไม่ได้มีไว้ขาย” เป็นต้น และยืนนิ่งเรียงแถวหน้ากระดานและตะโกนพร้อมกันว่า "การศึกษา เป็นสมบัติของชาติ อย่าเอาไปขาย หยุดม.ขอนแก่นออกนอกระบบ" โดยใช้เวลาดำเนินกิจกรรมประมาณ 30 นาที เพื่อให้นักศึกษาตื่นตัวเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะออกนอกระบบ
 
http://prachatai.com/journal/2012/06/41259
 


27 มิถุนายน  5555
ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ยื่นหนังสือถึงคณบดีแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการนำมหาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
 
 
2 ก.ค.5555
ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้าน มข. ออกนอกระบบ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย มข. ร้องทบทวนกรณีการย้ายสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปจัดที่กรุงเทพฯ ชี้เลี่ยงปัญหา ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาตามหลักการของประชาธิปไตย
 
 
 
3 กรกฎาคม 2555 
เครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบและแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้าน ม.นอกระบบ  ชุมนุมคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ โดยมีข้อเสนอดังนี้
 
1.ให้ยุติกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวกับการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ
 
2. เปิดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นจากนักศึกษา โดยเปิดให้มีตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาเข้าร่วมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นี้ จำนวน 30 คน
 
3.ให้บรรจุวาระการประชุมเรื่องนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นี้ และจัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
4 ก.ค. 2555 
ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ ได้ทางไปยื่นหนังสือถึง นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอให้ยุติกระบวนการการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ  ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร   
 
 
 
24 กรกฎาคม 2555
ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาลัยขอนแก่นออกนอกระบบ เดินทางไปยื่นหนังสือต่ออธิการบดี ที่ตึกอธิการ โดยมีข้อเสนอให้อธิการตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกระบบ
 
 
 
1 สิงหาคม 2555
ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกนอกระบบเดินทางไปติดตามความคืบหน้า หลังจากการยื่นข้อเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อ รับฟังความคิดเห็นเรื่อง “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” เมื่อวันที่ 24 ก.ค.55
 
หมายเหตุ :: จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆ จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์