อำนาจของท้องถิ่นอังกฤษในการบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทน

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

จากความเดิมในบทความ “กฎหมายผังเมืองว่าด้วยการคุ้มครองต้นไม้ใหญ่ในชุมชนเมืองของอังกฤษ” ตอนที่แล้ว แม้ว่ากฎหมายผังเมืองของอังกฤษ ได้แก่ กฎหมาย Town and Country Planning (Tree Preservation) (England) Regulations 2012 และกฎหมาย Town and Country Planning Act 1990 ได้ให้อำนาจแก่ท้องถิ่นในการออกคำสั่งอนุรักษ์ต้นไม้ (Tree Preservation Orders – TPOs) เพื่อป้องกันไม่ให้เอกชนห้ามเอกชนจงใจทำลาย จงใจทำให้เสียหาย ตัด โค่นและถอนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ในพื้นที่ทั่วไปในชุมชนเมืองและพื้นที่ในบริเวณชุมชนเมืองที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่กฎหมายผังเมืองของอังกฤษยังได้เปิดช่องให้เอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งอนุรักษ์ต้นไม้ของท้องถิ่นสามารถยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยระบุเหตุแห่งความจำเป็นที่ต้องการตัด โค่น ถอน ทำลายหรือทำให้เสียหายอื่นๆ แก่ต้นไม้ขนาดใหญ่ในชุมชนเมืองที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผังเมืองของอังกฤษ

ทั้งนี้ เมื่อท้องถิ่นได้อนุญาตตามคำอุทธรณ์คำสั่งอนุรักษ์ต้นไม้ของเอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่ขออนุญาตตัด โค่น ถอน ทำลายหรือทำให้เสียหายอื่นๆ ในกรณีอื่นๆแก่ต้นไม้ขนาดใหญ่ในชุมชนเมืองโดยพิจารณาถึงเหตุแห่งความจำเป็นแล้ว เอกชนจึงจะสามารถตัด โค่น ถอน ทำลายหรือทำให้ต้นไม้เสียหายในกรณีอื่นๆ ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ อนึ่ง การให้อนุญาตตามคำอุทธรณ์คำสั่งอนุรักษ์ต้นไม้ของเอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มิได้หมายความว่าท้องถิ่นจะอนุญาตให้เอกชนสามารถตัด โค่น ถอน ทำลายหรือทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ในชุมชนเมืองเสียหายไป โดยปราศจากมาตรการอื่นๆ ในการเยียวยาพื้นที่สีเขียวใบบริเวณชุมชนเมืองที่สมควรได้รับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือรุกขกรรมทิวทัศน์ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายผังเมืองของอังกฤษจึงได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายผังเมืองที่ให้อำนาจแก่ท้องถิ่นในการกำหนดคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทน (Tree Replacement Notices – TRNs) เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายแก่พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่มีคุณค่าทางรุกขกรรมที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ในชุมชนเมืองได้ถูกตัด โค่น ถอน ทำลายหรือทำให้ต้นไม้เสียหายภายหลังจากที่ท้องถิ่นได้อนญาตตามคำอุทธรณ์คำสั่งอนุรักษ์ต้นไม้ที่เอกชนร้องขอแล้ว

การใช้อำนาจการทำคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทนหรือ TRNs ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอังกฤษ หมายถึง การใช้อำนาจของท้องถิ่นของอังกฤษในการสร้างหลักเกณฑ์ในเอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทนจากที่ได้กระทำการตัด โค่น ถอน ทำลายหรือทำให้เสียหายในกรณีอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมายผังเมืองในการออกคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทนหรือ TRNs เพื่อให้เอกชนปฏิบัติตาม โดยเอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในฐานะที่เป็นผู้รับคำบอกกล่าว อาจเป็นเอกชนรายหนึ่งรายใดหรือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจระบุรายชื่อไว้อย่างชัดเจนในคำบอกกล่าวดังกล่าว ซึ่งคำบอกกล่าว (Notice) ตามกฎหมายผังเมืองของอังกฤษในลักษณะนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของเอกชนและผู้มีส่วนใดส่วนเสียอื่นๆ เพราะคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทนหรือ TRNs มีลักษณะของการกำหนดกฎเกณฑ์และสร้างหน้าที่ให้เอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปลูกต้นไม้ทดแทน

คำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทนหรือ TRNs ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอังกฤษต้องระบุสาระสำคัญ ได้แก่ หน้าที่ของเอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่จะต้องกระทำตามคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทน (Duty to Plant) เพื่อทดแทนต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนเมืองที่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหาย  การกำหนดพื้นที่เพื่อให้เอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถปลูกต้นไม้ทดแทนในบริเวณที่ท้องถิ่นได้กำหนดเอาไว้ (Address of Land) เพื่อให้เอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้ทราบพื้นที่ในการปฏิบัติตามคำบอกกล่าวของท้องถิ่นดังกล่าว  เหตุผลที่เอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ต้องปฏิบัติตามคำบอกกล่าวของท้องถิ่น (Reasons for Serving Notice) เงื่อนไขที่ท้องถิ่นได้กำหนดให้เอกชนปฏิบัติ (Requirement)  เงื่อนเวลาที่ท้องถิ่นกำหนดให้เอกชนปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด  (Date) คำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิในการอุทธรณ์คำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทนดังกล่าว (Right to Appeal) คำชี้แจงกรณีที่เอกชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ไม่สามารถกระทำตามคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทน (Failure to Comply) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษอาจเข้ามาดำเนินการปลูกต้นไม้ทดแทนเองและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากเอกชนในภายหลัง และคำแนะนำอื่นๆ (Advice) ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทนดังกล่าว อนึ่ง การใช้อำนาจท้องถิ่นในการทำคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทนหรือ TRNs ย่อมส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นที่รุกขกรรมในชุมชนเมือง เพราะการใช้อำนาจของท้องถิ่นเช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ในชุมชนเมืองสามารถดำรงอยู่ได้โดยการปลูกต้นไม้ทดแทนและเพิ่มภูมิทัศน์ที่ดีสำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง

ดังนั้น แม้การขยายตัวของชุมชนเมืองและการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครอบจะส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ในชุมชนเมืองได้ถูกตัด โค่น ถอน ทำลายหรือทำให้เสียหายจากกรณีอื่นๆ แต่การกำหนดอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกคำบอกกล่าวให้เอกชนปลูกต้นไม้ทดแทนหรือ TRNs ของประเทศอังกฤษ ย่อมถือเป็นมาตรการทางกฎหมายผังเมืองที่ดีอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธำรงคุณค่าต่างๆ อันเนื่องมาจากการมีอยู่ของต้นไม้ขนาดใหญ่ในชุมชนเมือง เช่น การบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่ร่มเงาในชุมชนเมือง การสร้างพื้นที่ไว้ประกอบกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์