พ้นผิดแต่ถูกตามยิง ศอ.บต.สั่งสอบเหตุฆ่า 3 หนุ่มเครือข่ายยุติธรรม

เครือข่ายคดีความมั่นคง ยื่น 3 ข้อ ให้ศอ.บต.ช่วยดูแความปลอดภัย ให้เงินช่วยเหลือสมาชิก ลบข้อมูลหมายจับออกจากสารบบ เผยเซ็งถูกเรียกค้นบ่อยทั้งที่คดีสิ้นสุดแล้ว จี้สอบสายข่าวในหมู่บ้าน เหตุชี้คนมั่วทำชาวบ้านถูกจับซ้ำซาก 

สมาชิกเครือข่ายคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณ 40 คน นำโดยนายซูกีมัน สูหลง แกนนำเครือข่ายฯ ได้ยื่นข้อเสนอ 3 ข้อในการช่วยเหลือดูแลสมาชิก ต่อศอ.บต.โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.นายประมุข ละมุล รองเลขาธิการ ศอ.บต.และนายกิตติ สุระคำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุติธรรม ศอ.บต.เป็นผู้รับข้อเสนอ เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 กันยายน 2555 ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา

สำหรับข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1.ให้มีมาตรการดูแล คุ้มครองความปลอดภัยแก่สมาชิกในเครือข่ายฯ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 2.ให้ประสานงานกับทุกหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ลบข้อมูลที่เกี่ยวกับหมายต่างๆ ที่สมาชิกเคยมี ได้แก่ หมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) และหมายจับและควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)

3.ให้มีการมาตรการคัดกรองข้อมูลการให้ข่าวของสายข่าวในชุมชน เพราะหากเกิดเหตุร้ายในชุมชน มักจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายฯ ต้องถูกเชิญตัวหรือถูกควบคุมตัวซ้ำซาก

นายซูกีมัน ชี้แจงระหว่างการยื่นข้อเสนอดังกล่าวว่า เครือข่ายคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ถูกดำเนินคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยบางคนอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว บางคนศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง

นายซูกีมัน ชี้แจงอีกว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครยุติธรรมในชุมชนด้วย โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับทั้งหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในระดับชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในด้านกระบวนการยุติธรรม โดยมีสมาชิกประมาณ 300 คน ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

นายซูกีมัน ชีแจงต่อไปว่า สำหรับเหตุผลของข้อเสนอแต่ละข้อ มีดังนี้ 1.ที่ผ่านมา มีสมาชิกในเครือข่ายฯถูกยิงเสียชีวิตมาแล้ว 3 ราย ได้แก่ นายอับดุลเลาะ เจ๊ะตีแม ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที 26 กรกฎาคม 2555 ที่ อ.ยะหา จ.ยะลา นายรอมลี เจ๊ะเลาะห์ ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2555 ที่ อ.ยะหา จ.ยะลา และนายมะสาวี มะสาและ ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ที่ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ทำให้สมาชิกที่เหลือรู้สึกไม่ปลอดภัย

นายซูกีมัน ชี้แจงว่า เหตุผลข้อที่ 2.เนื่องจากสมาชิกบางคนยังมีข้อมูลหมายจับ ป.วิอาญา และหมายจับและควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินปรากฏอยู่ในสารระบบข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางไปมาโดยเฉพาะเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นตามจุดตรวจต่างๆ ทั้งที่คดีสิ้นสุดแล้ว

นายซูกีมัน ชี้แจงด้วยว่า ส่วนเหตุผลข้อที่ 3 ขอให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบสายข่าวของตัวเองด้วยว่า เป็นคนที่มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่ เช่น มีศัตรูอยู่ในหมู่บ้าน เพราะเมื่อเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้าน จะมีสมาชิกบางคนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุทุกครั้ง จนนำมาสู่การควบคุมตัวอย่างซ้ำซาก

พ.ต.อ.ทวี ชี้แจงระหว่างรับข้อเสนอว่า ตนมีคำสั่งให้นายกิตติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อค้นหาความจริงกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกในเครือข่ายฯทั้ง 3 คนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม และมีสมาชิกเครือข่ายฯ โดยศอ.บต.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

พ.ต.อ.ทวี ชี้แจงอีกว่า ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกเครือข่ายนั้น ตามระเบียบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ระบุว่า ผู้ถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังหรือถูกดำเนินคดีเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย และถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง ตามป.วิอาญาโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ต่อมาปรากฏหลักฐานว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิด หรือมีการถอนฟ้อง หรือมีคำพิพากษายกฟ้องและคณะกรรมการพิจารณาว่าต้องได้รับการเยียวยา ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้วย

พ.ต.อ.ทวี ชีแจงต่อไปว่า กรณีนี้จะมีการพิจารณาตามคำสั่งของศาล หากเป็นคดีที่ศาลยกฟ้อง ศอ.บต.จะช่วยเหลือเยียวยาทันที แต่ทั้งนี้หากเป็นคดีที่สิ้นสุดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จะได้รับเงินเยียวยาด้านจิตใจ 15,000 บาท และค่าชดเชยตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ ทั้งกฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และตามจำนวนวันที่ถูกขังในเรือนจำ วันละ 400 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

พ.ต.อ.ทวี ชี้แจงว่า ส่วนกรณีที่คดีสิ้นสุดหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจ 30,000 บาท และค่าชดเชยตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัวหรือถูกขังวันละ 400 บาท เช่นกัน แต่ไม่จำกัดวงเงิน

พ.ต.อ.ทวี ชี้แจงด้วยว่า ส่วนการลบข้อมูลหมายจับ การควบคุมตัวซ้ำซาก และการตรวจสอบสายข่าวในชุมชนนั้น ตนจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์