แต่งตั้งนายทหาร 811 ราย "พล.อ.ทนงศักดิ์" เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 19 ก.ย. 55 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายทหาร 811 ราย โดยมีนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงชุมนุมเดือนเมษายน 2553 ได้เลื่อนตำแหน่งหลายราย

เมื่อวานนี้ (19 ก.ย. 55) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ 811 ราย ประกาศระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้

 

1. พล.อ.ชาตรี ทัตติ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

2. พ.อ.อธิวุฒิ เขียนวิจิตร เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3. พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

4. พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

5. พล.อ.หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

6. พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

7. พล.อ.อ.วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

8. พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

9. พล.อ.อ.ดิเรก พรหมประยูร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

10. พล.อ.พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

11. พล.อ.มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

12. พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)

 

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งนายทหารที่น่าสนใจเช่น 

323. พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น เสนาธิการทหารบก

 

347. พล.ต.วลิต โรจนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง

 

410. พล.ต.ศักดา เปรุนาวิน เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3

411. พล.ต.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7

423. พล.ต.บุญสันติ แสนสวัสดิ์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

424. พล.ต.สัมพันธ์ ชนะวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1

425. พล.ต.ชาญวุฒิ อินทุลักษณ์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4

426. พล.ต. สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11

427. พล.ต. ถกลเกียรติ นวลยง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12

428. พล.ต. ประพนธ์ ศักดิ์สุภา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13

429. พล.ต. ศุภวัฒน์ เชิดธรรม เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14

430. พล.ต. คนินทร วงศาโรจน์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15

431. พล.ต. ไชยพร รัตแพทย์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23

432. พล.ต. ธันยวัตร ปัญญา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31

433. พล.ต. สุมงคล ดิษบรรจง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32

434. พล.ต. เอนก อินทร์อำนวย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

435. พล.ต. พีรพล วิริยากุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41

436. พล.ต. เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42

437. พล.ต. สู่ชัย บุญรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี

 

455. พ.อ. คู่ชีพ เลิศหงิม เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4

456. พ.อ. ไพโรจน์ ทองมาเอง เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

457. พ.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11

458. พ.อ. วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15

459. พ.อ. ศิริชัย เทศนา เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

460. พ.อ. โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

461. พ.อ. ปชัญญ์ ตุลยานนท์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

462. พ.อ. บุญธรรม โอริส เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่

 

ทั้งนี้ พล.ต.วลิต โรจนภักดี ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง นั้น ในช่วงสลายการชุมนุม 10 เม.ย. 53 ขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณ ถ.ดินสอ และได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดในวันดังกล่าว

ส่วน พ.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่จะไปรับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เดิมเคยดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) ในช่วงที่ผู้ชุมนุม นปช. ไปชุมนุมที่หน้ากรมทหารราบที่ 11 ถ.พหลโยธิน นอกจากนี้ยังคุมกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีดาวเทียมไทยคม ลาดหลุมแก้ว เมื่อ 9 เม.ย. 53 ด้วย (เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

 

สำหรับรายละเอียดการแต่งตั้งนายทหารทั้ง 811 ราย มีดังนี้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์