เอกอัครราชทูตจีนส่งสาสน์เนื่องโอกาส 62 ปี ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายก่วน มู่ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ส่งสาสน์ในวันชาติจีน ระบุแม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงแต่รัฐบาลจีนพยายามรับมืออย่างสุขุมเย็นใจและช่วงชิงรุดหน้าอย่างแข็งขัน จะร่วมมือกับประเทศรอบข้างอย่างเป็นมิตรและเป็นเพื่อนบ้านที่ดี พร้อมสานสัมพันธ์ไทย-จีนชั่วลูกชั่วหลาน

หมายเหตุ: ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเทศไทย วันนี้ (27 ก.ย.) นายก่วนมู่ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ส่งสาสน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 1 ต.ค. ที่จะถึงนี้ โดยในช่วงวันชาติทางการจีนจะประกาศให้เป็นวันหยุด 7 วัน ส่วนสถานทูตจีนในประเทศไทยมีการประกาศแจ้งปิดทำการ 30 ก.ย. - 7 ต.ค. โดยสาสน์อวยพรของนายก่วน มู่ ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 

คำอวยพรของฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

ในวารดิถีครบรอบ 62 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ ข้าพเจ้าในนามของรัฐบาลและประชาชนจีน ขอส่งความสุขสวัสดีและความปรารถนาอันดีงามมายังรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ณ โอกาสนี้ด้วย

ปี 2011 เป็นปีแรกที่ดำเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 12 ของประเทศจีน ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง สถาณการณ์ระหว่างประเทศมีความผันผวนและสลับซับซ้อนมากขึ้น และภายใต้สภาพปรากฏการณ์แห่งปัญหาใหม่ในการดำเนินการของเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น รัฐบาลจีนได้พยายามรับมืออย่างสุขุมเย็นใจและช่วงชิงรุดหน้าอย่างแข็งขัน พร้อมๆกับการดำเนินนโยบายต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ได้เพิ่มมาตรการควบคุมทางมหภาพ พยายามบรรลุซึ่งเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนวีธีการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสานเข้ากันจนได้รับความสำเร็จอย่างงดงามในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือในครึ่งปีแรกที่ผ่านมานี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งประชาชาติ (GDP) ของประเทศจีนสูงถึง 3.15 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่ม 9.6% ยอดมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสูงถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่ม 25.8% หนึ่งปีที่ผ่านมานี้ ตามที่รัฐบาลจีนได้ตั้งนโยบายเข็มมุ่งนั้น การดำเนินการของเราได้รับการคืบหน้าที่สำคัญและมีประสิธิผลเพิ่มมากขึ้นในหลายด้าน อทิเช่น ขยายความต้องการภายใน ผลักดันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดทั้งการประกันและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสังคมเป็นแบบประหยัดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรฯลฯ นับเป็นการเปิดเกมส์ที่ดีเพื่อปูพื้นฐานอย่างมั่งคงหนาแน่นให้แก่การสร้างสรรค์สังคมอยู่ดีกินดีแบบสมบูรณ์

ในขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักดีว่า ปัจจุบัน สถานการณ์โลกยังสลับซับซ้อนและเกิดการผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาของจีนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากและการท้าทายอีกมาก แต่เรามีความมั่นใจอย่างเต็มที่และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะอยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลจีน ยึดมั่นในนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ ดำเนินการการพัฒนาตามหลักวิทยาศาสร์และยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและประสานเข้ากัน เพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จใหม่ๆในการพัฒนาประเทศให้เป็นแบบทันสมัย

การพัฒนาของจีนปราศจากโลกไม่ได้ ความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของโลกก็ปราศจากจีนไม่ได้เช่นกัน ประเทศจีนจะยืนหยัดเดินหน้าบนหนทางแห่งสันติภาพและการพัฒนาอย่างแน่วแน่ ยืนหยัดในยุทธศาสตร์เปิดประเทศซึ่งอำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันและชนะร่วมกัน มุ่งหมายให้การพัฒนาประเทศที่เป็นแบบเปิดกว้าง ร่วมมือและสันติภาพ จีนมีข้อคิดเห็นว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ ควรที่จะเคารพซึ่งกันและกัน เพิ่มพูนความเชื่อถือต่อกัน และร่วมมือกับประเทศรอบข้างอย่างเป็นมิตรและเพื่อนบ้านที่ดี ในรอบ 20 ปีที่ประเทศจีนได้สร้างความสัมพันธ์เป็นคู่เจรจากับอาเซียนนั้น ความร่วมมือฉันมิตรระหว่าสองฝ่ายในปริมณฑลต่างๅได้พัฒนาขยายตัวอย่างราบรื่น ความเชื่อถือทางการเมืองเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ การประสานและร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากขึ้น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าได้รับผลอย่างเด่นชัด การแลกเปลี่ยนทางบุคลากรก็ได้เพิ่มมากขึ้น ปีนี้ จีนกับอาเซียนได้วางแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ เพื่อหวลระลึกถึงอดีตและมองไปในอนาคตที่แจ่มใส

ในรอบปี 2011 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยได้รับการพัฒนาเป็นก้าวใหญ่ สองประเทศได้รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีของการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าพัฒนาอย่างคึกคัก กล่าวคือ นับจากเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับไทยสูงถึง 4,3170 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 27.9% พร้อมกันนี้ใน 8 เดือนแรกปีนี้ จำนวนนักเดินทางชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยสูงถึง 1.15 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนของปีที่แล้วทั้งปี ขณะเดียวกันจำนวนคนไทยที่เดินทางไปประเทศจีนในช่วงเวลาเดียวกันก็นับได้ 3.3 แสนคน ทั้งนี้เป็นผลยิ่งทำให้คำขวัญที่ว่า "จีนไทยไม่ใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน" นั้นได้ฝังรากลงในจิตใจของประชาชนทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มแรงขับเคลื่นใหม่ๆ ให้แก่ความสัมพันร์ระหว่างทั้งสองประเทศนั้นได้รับการพัฒนาต่อเนื่องไปด้วยดี ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแห่งเสมอภาพ มิตรภาพและการเอื้อประโยชน์ต่อกัน เรามีเหตุผลเชื่อมั่นว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของรัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศสัมพันธไมตรีระหว่างจีน-ไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณการณ์จะได้พัฒนาอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น มิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศจะได้สืบสายต่อทอดชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

สุดท้ายนี้ ขออำนวยพรให้ประเทศจีนและประเทศไทยรุ่งเรืองไพบูลย์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์