กรุงเทพโพลล์: สรุปผลงาน ผบ.ตร.คนเก่าและความเชื่อมั่นต่อว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่

คนกรุงเทพฯ 68.4% ชี้การทำงานของตำรวจในยุค พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์เป็น ผบ.ตร. ในภาพรวมถือว่า “เห็นผลงาน” ขณะที่ 57.0% เชื่อมั่นต่อว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่จะสร้างความปลอดภัยให้คน กทม.ได้ วอนแก้ปัญหายาเสพติดเป็นอันดับแรก

 
สืบเนื่องจาก ในวันที่ 30 ก.ย.ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ของพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “สรุปผลงาน ผบ.ตร.คนเก่าและความเชื่อมั่นต่อว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงวันที่ 20-23 ก.ย.55 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,146 คน พบว่า
 
คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 68.4 เห็นว่าการทำงานของตำรวจไทยในยุค พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์เป็น ผบ.ตร. ในภาพรวมถือว่าเห็นผลงาน ขณะที่ร้อยละ 31.6 ระบุว่าไม่เห็นผลงานเลย โดยด้านที่เห็นผลงานมากที่สุดคือ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข (ร้อยละ 86.5) รองลงมาคือ ด้านการพิทักษ์สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ 80.3) การให้บริการประชาชนอย่างสุภาพ นุ่มนวล เอาใจเขามาใส่ใจเรา (ร้อยละ 69.3) มีเพียงด้านการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนร้อยละ 62.5 ระบุว่า “ไม่เห็นผลงานเลย”
           
ส่วนคะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ผบ.ตร. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.47 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยได้คะแนนด้านการทำงานเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดเท่ากับ 6.61 คะแนน ขณะที่ได้คะแนนด้านความซื่อสัตย์สุจริตน้อยที่สุดเท่ากับ 6.31 คะแนน
           
ด้านความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพฯ ต่อตำรวจว่าจะสามารถแก้ปัญหาการลักขโมยสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. เหมือนปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 ไม่เชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถแก้ปัญหาได้ ขณะที่ร้อยละ 35.9 เชื่อมั่นว่าจะแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าเชื่อมั่นต่อตำรวจในการแก้ปัญหาบ่อนการพนันในพื้นที่กรุงเทพฯ มากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานของ ส.ส. ชูวิทย์ กมลวิศฎ์ ร้อยละ 40.7 บอกว่าเชื่อมั่นพอๆกัน ขณะที่ร้อยละ 32.7 บอกว่าเชื่อมั่นชูวิทย์มากกว่า และร้อยละ 26.6 บอกว่าเชื่อมั่นตำรวจมากกว่า
 
นอกจากนี้เมื่อถามว่าปัจจุบันเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใด กับการทำงานของตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ร้อยละ 78.6 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 21.4 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด
 
เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นผบ.ตร. คนใหม่ ว่าจะสามารถปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คน กทม.ได้มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 57.0 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 43.0 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด
 
เมื่อถามต่อว่าเรื่องที่ต้องการให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ว่าที่ ผบ.ตร. คนใหม่ แก้ไขปัญหามากที่สุดอันดับแรกคือ ยาเสพติด (ร้อยละ 33.2) รองลงมาคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ร้อยละ 22.1)
และปัญหาแวดวงตำรวจเช่น การคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน (ร้อยละ 20.3)
 
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. ประเมินผลงานของตำรวจไทยในยุค พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในด้าน
  ต่างๆ ต่อไปนี้
 
ด้าน
เห็นผลงาน
(ร้อยละ)
ไม่เห็นผลงานเลย
(ร้อยละ)
การพิทักษ์สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข
80.3
19.7
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข
86.5
13.5
การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
37.5
62.5
การให้บริการประชาชนอย่างสุภาพ นุ่มนวล เอาใจเขามาใส่ใจเรา
69.3
30.7
เฉลี่ยรวม
68.4
31.6
 
 
2. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ผบ.ตร. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พบว่า
  
ด้าน
คะแนนเต็ม 10
การทำงานเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
6.61
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6.58
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อประชาชน
6.54
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ
6.32
ความซื่อสัตย์สุจริต
6.31
เฉลี่ยรวม
6.47
 

 

3. ความเชื่อมั่นต่อตำรวจว่าจะสามารถแก้ปัญหาการลักขโมย สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนได้ หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กทม. เหมือนปีที่ผ่านมา
   
เชื่อมั่น
ร้อยละ
35.9
ไม่เชื่อมั่น
ร้อยละ
64.1
 
 
4. ความเชื่อมั่นต่อตำรวจในการแก้ปัญหาบ่อนการพนันในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ ส.ส. ชูวิทย์ กมลวิศฎ์
 
เชื่อมั่นชูวิทย์มากกว่า
ร้อยละ
32.7
เชื่อมั่นตำรวจมากกว่า
ร้อยละ
26.6
เชื่อมั่นพอๆกัน
ร้อยละ
40.7
 
 
5. ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
 
เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากร้อยละ 19.7 และมากที่สุดร้อยละ 1.7)
ร้อยละ
21.4
 
เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 48.3 และน้อยที่สุดร้อยละ 30.3 )
 
ร้อยละ
 
78.6
 
 
6. ความเชื่อมั่นที่มีต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ว่าที่ ผบ.ตร. คนใหม่ว่าจะสามารถปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
ยาเสพติด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้คน กทม.
 
เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากร้อยละ 6.6 และมากที่สุดร้อยละ 50.4 )
ร้อยละ
57.0
 
เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 36.0 และน้อยที่สุดร้อยละ 7.0 )
 
ร้อยละ
 
43.0
 
 
7. เรื่องที่ต้องการให้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ว่าที่ ผบ.ตร.คนใหม่ แก้ไขปัญหามากที่สุด (5 อันดับแรก) คือ
  
อันดับ 1 ยาเสพติด
ร้อยละ
33.2
อันดับ 2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน        
ร้อยละ
22.1
อันดับ 3 ปัญหาแวดวงตำรวจเช่น การคอร์รัปชั่น รับส่วย สินบน
ร้อยละ
20.3
อันดับ 4 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ร้อยละ
9.9
อันดับ 5 นักเรียนตีกัน
ร้อยละ
6.0

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์