ประเทศนี้ต้องเป็นรัฐสวัสดิการ การศึกษาต้องเรียนฟรี!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย(YPD.)
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุ่มลูกชาวบ้าน มหาวิทยาัลัยบูรพา
กลุ่มกล้าพยอม มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มสะพานสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มรั้วแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุ่มกล้าคิด สร้่างมิตร สร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กลุ่มเหมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กลุ่มรามอาสา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สหพันธ์นักศึกษา 20 จังหวัดภาคอีสาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาคมยังเติร์กส 
สหภาพแรงงานเยาวชน
เครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย
International Student Movement (ISM)
Young Progressive Southeast Asia (Thailand)
International Union of Socialist Youth (Thailand)
ฯลฯ

พวกเราขอประกาศเรียกร้องเพื่อการต่อสู้เรื่องการศึกษาทั่วโลก นี้เป็นครั้งแรกของการต่อสู้เพื่อการศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมทั่วโลกพร้อมกัน พวกเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยความสมานฉันท์ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม พวกเราต่างก็เผชิญหน้าการต่อสู้กับรัฐ และกำไรที่ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์จากการศึกษาที่พวกเขายึดครอง การเพิ่มขึ้นของค่าเล่าเรียน การตัดลดประมาณด้านการศึกษา การจัดจ้างเอกชนภายนอก การปิดสถานศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้การศึกษากลายเป็นการค้า การแปรรูปกิจการของรัฐให้กลายเป็นของเอกชน การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในระดับโลกเท่านั้นที่จะทำให้เราเอาชนะกระบวนการเลวร้ายเหล่านี้และทำให้การศึกษาเป็นสิ่งที่ “ฟรี” เพื่อปลดปล่อยพวกเราทุกคน

พวกเราทุกคนกำลังต่อสู้กับช่องโหว่ด้านการศึกษา พวกเราส่วนใหญ่กำลังเต็มไปด้วยหนี้สินจากการศึกษา ความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นทำให้พวกเรารู้สึกแย่ ข้อจำกัดทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นและอุปสรรคต่างๆ ทำให้เราไม่พอใจ ทุกๆ คนต้องเข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยและอยู่ในสถานะทางสังคมแบบใดก็ตาม เราถูกกดดันที่จะต้องตรวจสอบทุกอย่างมากแล้ว พอแล้ว แม้กระทั้งสิ่งที่ตรวจสอบไม่ได้เราก็ต้องตรวจสอบ พวกเราป่วยและเหนื่อยกับการแข่งขันที่ติดอยู่กับกฎเกณฑ์ที่บงการทุกสิ่ง ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างกับความไม่เป็นธรรมเหล่านี้

พวกเราทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้าและธุรกิจ นี้คือภาพที่ปรากฏชัดเจนจากสิ่งที่เราโดนกระทำ โรงเรียนและมหาวิทยาเริ่มลดทอนความเป็นประชาธิปไตย ทั้งยังดำเนินการต่อไปตามลำดับชั้นของโครงสร้างสูง-ต่ำมากยิ่งขึ้น ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีมากขึ้น ตลาดธุรกิจการศึกษาและการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาถูกอำนวยความสะดวกโดยรัฐบาลทั่วโลก การแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชนมีเพิ่มมากขึ้นทั้งการศึกษา การสาธารณสุข และ ความต้องการพื้นฐานทางสังคมทุกๆ อย่าง

เพียงแค่ในเดือนมิถุนายน 2554 พวกเรามีการประท้วง 45 ครั้งในกว่า 40 เมืองทั่วโลกจากเครือข่ายการต่อสู้เพื่อการศึกษาที่เป็นสวัสดิการของรัฐ รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันการศึกษาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมักจะยกเหตุเรื่องวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาเป็นข้ออ้าง พวกเขาพยายามโฆษณาชวนเชื่อ เช่น การจัดอันดับเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน และปิดโรงเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันภายใต้ระบบนี้ การเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาโดยไม่เพิ่มคุณภาพของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งบุคคลากรและนักศึกษา การจัดจ้างเอกชนภายนอกเข้ามาทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ในระบบการศึกษา การโฆษณาเฉพาะแต่มหาวิทยาลัยชั้นนำ วิธีการทั้งหมดดังกล่าวคือทางที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้าและการแปรรูปกิจการการศึกษาของรัฐให้กลายเป็นเอกชน วิธีการเหล่านี้ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของพวกเรา

ตลาดการศึกษาและรัฐชาติจำเป็นต้องทำให้ผลกำไรสำคัญกว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงปลดปล่อย ทั้งตลาดการศึกษาและรัฐต้องการความเชื่อฟังของ “ประชาชน” “ผู้บริโภค” และ “แรงงานราคาถูก” เท่านั้น ไม่ได้ต้องการให้บุคคลใช้ชีวิตอิสระและตัดสินใจได้ตัวเอง

พวกเราถูกทำให้เป็นเพียงเครื่องจักรหนึ่งที่ทำงานราวกับฟันเฟืองหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ชื่อว่า “ทุนนิยม” พวกเรา โดนขัดเกลาโดยสังคมให้แข่งขันกันเองในทุกระดับ ความสร้างสรรค์ของพวกเรา พลังของเรา จิตวิญญาณเสรีของเรา กำลังถูกบดขยี้โดยสถาบันการศึกษา

ระบบการศึกษาภายในระบบทุนนิยม ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการฝึกอบรมเพื่อเข้าสู่ระบบโรงงาน ซึ่งจะผลิตทุนมนุษย์เพื่อออกไปแสวงประโยชน์ในตลาดแรงงาน เช่นเดียวกันกับความรู้ที่กลายไปเป็นสินค้า เมื่อเราเห็นประเด็นเหล่านี้อย่างชัดเจน พวกเราจะร่วมกันขัดขวางระบบการผลิตดังที่กล่าวมาแล้ว พวกเรามาพร้อมกันเพื่อเรียกร้องให้ปิดสถาบันการศึกษาทั่วโลกในช่วงการเคลื่อนไหวพร้อมกันทั่วโลกนี้ พวกเราขอเรียกร้องให้ทุกคนร่วมกันปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสังคม และสร้างรัฐสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

ทุกความเป็นธรรมเริ่มด้วยปัญญา ยืนหยัดกับพวกเราในการเคลื่อนไหวเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เพื่อให้โลกทั้งโลกจะต้องหันมาฟังเสียงจากการเรียกร้องของเราในการทวงคืนการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม

สู้กับมัน!!! ร่วมกับ GLOBAL EDUCATION STRIKE

 

 

0 0 0

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคมนี้
10.00 น. เป็นต้นไป
หน้ารัฐสภา!


ร่วมรณรงค์/ปราศัย/อภิปราย และยื่นหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนและสมาชิกวุฒิสภาทุกคนในประเทศนี้ และบอกเขาว่า

ประเทศนี้ต้องเป็นรัฐสวัสดิการ การศึกษาต้องเรียนฟรี!
หยุดโรงเรียนออกนอกระบบ หยุดมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ!

 

-เชิญชวนเพื่อนนักเรียน สภานักเรียน นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนหนุ่มสาวทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมหน้ารัฐสภา ฟังการปราศัยจากผู้แทนเยาวชนคนหนุ่มสาวกลุ่มต่างๆ 
-เขียน Poster และโฆษณาประชาสัมพันธ์/รณรงค์ร่วมกันในที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน หรือแม้แต่ในห้องน้ำในผับ เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
-มานำเสนอกิจกรรมของตนเองได้ทุกกลุ่มในพื้นที่หน้ารัฐสภา ไม่ว่าจะเป็น Action ละคร ดนตรีเพื่อการศึกษา/รัฐสวัสดิการ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ
รวมถึงนำป้ายผ้า Poster รณรงค์ของกลุ่มตนเองมาด้วย

ฟังการปราศัย/อภิปรายจาก:
ผู้ประสานงานแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบ
เลขาธิการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย(YPD)
ผู้แทนกลุ่มลูกชาวบ้าน มหาวิทยาัลัยบูรพา
ผู้แทนกลุ่มกล้าพยอม มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้แทนกลุ่มสะพานสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แทนกลุ่มรั้วแดงและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้แทนกลุ่มกล้าคิด สร้่างมิตร สร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้แทนซุ้มเหมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้แทนกลุ่มรามอาสา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้แทนกลุ่มดาวดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น*
ผู้แทนสหพันธ์นักศึกษา 20 จังหวัดภาคอีสาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้แทนพรรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ประสานงานสมาคมยังเติร์กสและเครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย
ฯลฯ

ร่วมด้วยองค์กรนักเรียน นิสิตนักศึกษาอื่นๆ ผู้แทนขบวนการชาวนา กรรมกร นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว ฯลฯ 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์