พันธมิตรฯ ออกแถลงการณ์ให้กำลังใจ "องค์กรพิทักษ์สยาม" ชุมนุม 28 ต.ค. แต่จะไม่เข้าร่วม

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการชุมนุมยังไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่ พธม. เคยแถลง และไม่ห้ามหากมวลชนพันธมิตรจะเข้าร่วม โดยให้ใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคล

เอเอสทีวี ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 22 ต.ค.ภายหลังจากการประชุมแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่บ้านพระอาทิตย์ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ แกนนำรุ่นที่ 2 และโฆษกพันธมิตรฯ ได้อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 8/2555 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เรื่อง จุดยืนต่อการเคลื่อนมวลชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีเนื้อหาในรายละเอียดดังนี้

“สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศชาติกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันหลายด้าน อันได้แก่ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างรุนแรง ปัญหาการก่อหนี้ภาครัฐ ปัญหาการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระหว่างประเทศ ปัญหาการถูกประเทศเพื่อนบ้านรุกรานอธิปไตย และปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ รวมถึงปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

โดยปัญหาวิกฤตของชาติข้างต้นนั้น ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในระบอบทักษิณ อันได้แก่ รัฐบาลพรรคไทยรักไทย รัฐบาลพรรคพลังประชาชน และรัฐบาลพรรคเพื่อไทย หรือ รัฐบาลที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับระบอบทักษิณ อันได้แก่ รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร จึงย่อมพิสูจน์เป็นที่ชัดเจนว่า การเมืองไทยในระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกขั้วอำนาจล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งการสลับเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองที่ผ่านมาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติได้ เพราะเป็นเพียงแค่การช่วงชิงอำนาจทางการเมืองและแย่งชิงผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองเพียงไม่กี่คนในขั้วอำนาจของตัวเองเท่านั้น ดังนั้น การต่อสู้ของภาคประชาชนที่เสียสละด้วยแรงกาย แรงใจ และชีวิต จะไม่สามารถปฏิรูปประเทศได้ หากเป็นเพียงแค่การโค่นล้มรัฐบาลชุดหนึ่งเพื่อให้นักการเมืองที่ล้มเหลวอีกชุดหนึ่งเข้ามาบริหารประเทศต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงเห็นว่า การปฏิรูปประเทศไทยที่มาจากการตื่นรู้ของประชาชน ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์จากการนักการเมืองที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงให้กลับมาเป็นของประชาชนเท่านั้น จึงจะสามารถหาทางออกที่แท้จริงให้กับประเทศได้ และเป็นเหตุทำให้พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ประกาศให้มีการจัดกิจกรรมเดินสายสัญจรให้ข้อมูล และความรู้กับประชาชนให้มากที่สุดดังที่ปรากฏเป็นกิจกรรมทั่วประเทศตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ การประชุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ สวนลุมพินี พี่น้องประชาชนได้มีฉันทานุมัติเห็นชอบเป็นมติในการเคลื่อนไหวมวลชนปรากฏเป็นแถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่ 2/2555 ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ คือ

1.มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือออกกฎหมายอื่นใด ที่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

2.มีการดำเนินการใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือออกกฎหมายอื่นใด ที่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การนิรโทษกรรมให้กับนักโทษชายทักษิณ ชินวัตร และพวก

3.เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเข้าสู่สถานการณ์ความเหมาะสมที่ประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่

ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นเมื่อใด พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะแจ้งให้ทราบและพร้อมจัดให้มีการชุมนุมใหญ่โดยทันที

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงได้ประกาศในแถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ด้วยหลักปกครองประเทศ 15 ประการ ซึ่งเป็นการประกาศ “เป้าหมาย” การปฏิรูปการเมืองในเชิงเนื้อหาว่าประเทศชาติและประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไร โดยได้ปรากฏต่อมาว่าไม่มีขั้วอำนาจใดที่ออกมาขานรับหลักปกครองประเทศดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า นักการเมืองทุกขั้วอำนาจขาดความจริงใจที่จะปฏิรูปประเทศชาติ และสนใจแต่จะรักษาอำนาจ หรือช่วงชิงอำนาจทางการเมืองให้มาเป็นของพวกตนเองอยู่เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีกลุ่มภาคประชาชน 30 กว่าองค์กรได้รวมตัวกันในนาม “องค์การพิทักษ์สยาม” นำโดย พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ที่ได้ประกาศว่าจะจัดกิจกรรมการชุมนุมในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 นั้น เมื่อแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพิจารณาวัตถุประสงค์ขององค์กรดังกล่าวแล้วเห็นว่า “องค์การพิทักษ์สยาม” เป็นองค์กรภาคประชาชนอีกองค์กรหนึ่งที่หวังดีต่อประเทศชาติซึ่งควรให้กำลังใจ

แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการชุมนุมอาจพุ่งเป้าไปที่เฉพาะความล้มเหลวของรัฐบาลชุดปัจจุบันเท่านั้น ซึ่งแม้ในความเป็นจริงรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองที่ล้มเหลวในภาวะวิกฤตก็ตาม แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเคลื่อนไหวมวลชนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตามแถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2555 และยังไม่ชัดเจนว่า จะมีเป้าหมายสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทยโดยหลักปกครองประเทศ 15 ประการตามแถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หรือไม่ ประกอบกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้มีกำหนดการในการจัดกิจกรรมของตนเองซึ่งประกาศล่วงหน้าว่าจะมีการจัดเสวนาการปฏิรูปประเทศไทยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 ซึ่งตรงกับการจัดกิจกรรมขององค์การพิทักษ์สยามอีกด้วย

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงยังไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมชุมนุมกับองค์การพิทักษ์สยามในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 นี้ และขอให้กำลังใจองค์การพิทักษ์สยามในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ส่วนการตัดสินใจของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมกับองค์การพิทักษ์สยามนั้นวันและเวลาดังกล่าวนั้น แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยให้ถือเป็นสิทธิเสรีภาพในการใช้วิจารณญาณของแต่ละปัจเจกบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

ด้วยจิตคารวะ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2555
ณ บ้านพระอาทิตย์”

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์