นศ.อีสานชี้ปัญหา7ข้อจากแช่แข็งประเทศไทย

องค์การนิสิต-นักศึกษาเพื่อประชาชน (อ.น.ป.)ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองของนักกิจกรรมนักศึกษาในภาคอีสานจาก ม.มหาสารคามและ ม. อุบลราชธานี ได้ออกแถลงการณ์ชี้5ปัญหาการเมืองและอีก2ปัญหาเศรษฐกิจสังคมจากการเคลื่อนไหวขององค์กรพิทักษ์สยาม

******************************************

 

แถลงการณ์

องค์การนิสิต-นักศึกษาเพื่อประชาชน (อ.น.ป.)

Student for People Organization (S.P.O)

 

ประณามการชุมชุนของกลุ่ม “องค์การพิทักษ์สยาม” ที่พยายามล้มระบอบประชาธิปไตยไทย

เนื่องด้วยในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน “องค์การพิทักษ์สยาม” นำโดยพลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ประธานกลุ่ม ได้ประกาศชุมนุมใหญ่ขั้นแตกหักโดยมีเป้าหมายล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ยกเลิกประชาธิปไตย ปิดประเทศประเทศไทย 5 ปี (แช่แข็งประเทศไทย) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าวหนึ่งครั้งที่สนามม้านางเลิ้ง และประธานกลุ่มได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เชื่อมั่นศรัทธาระบอบประชาธิปไตยและ การเลือกตั้ง และมีความประสงค์จะนำไปสู่การรัฐประหาร

องค์การนิสิต-นักศึกษาเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง องค์การนิสิต-นักศึกษาเพื่อประชาชน มีความเห็นว่า การชุมนุมขั้นแตกหักโดยมีเป้าหมายล้มล้างรัฐบาล ยกเลิกประชาธิปไตย แช่แข็งประเทศไทย มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความรุนแรงนองเลือด และเป็นการเปิดทางให้เกิดรัฐประหาร ตลอดจนก่อให้เกิดหายนะทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กล่าวคือ

 ทางการเมือง

 1.การล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ยกเลิกประชาธิปไตย แช่แข็งประเทศไทย ขัดกับเจตจำนงค์ของประชาชนทั้งประเทศที่ต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเป็นกฎหมายสูงสุด และมีหลักนิติธรรม การกระทำดังกล่าวจึงขาดความชอบธรรมเพราะขัดกับเจตจำนงค์ของประชาชนที่ แสดงออกอย่างสันติผ่านการเลือกตั้ง การเรียกร้องรัฐบาลให้ลงจากอำนาจย่อมสามารถกระทำได้โดยสันติภายใต้กฎกติกา ที่ไม่ขัดกับหลักการประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายเท่านั้น

 2.การประกาศฤกษ์ 901 เป็นการดึงพระมหากษัตริย์มาพัวพันการเมืองและใช้เป็นเครื่องมือทำลายล้าง ฝ่ายตรงข้าม เป็นการดึงเอาพระมหากษัตริย์มาปะทะกับรัฐบาลและประชาชน ซึ่งจะก่อผลร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในท้ายที่สุด ดังเช่นตลอด 7 ปีที่ผ่านมา บรรดาผู้ที่อ้างว่าจงรักภักดีทั้งหลายต่างนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็น เครื่องมือทางการเมืองทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทั้ง สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนในวงกว้าง

3.ประเทศไทยยามนี้ต้องการความสงบสุข ซึ่งไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศได้ฟื้นฟูเยียวยาความบอบช้ำจากวิกฤติ การณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติเท่านั้น หากแต่ความสงบสุขยังนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าที่พี่ น้องประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสงบสุขย่อมนำมาซึ่งโอกาสในการแก้ไขปัญหาคลี่คลาย วิกฤติโดยสันติ ทั้งปัญหาประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำ ความสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการปฏิรูปประเทศเพื่อความก้าวหน้าครั้งใหญ่

4.การล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ยกเลิกประชาธิปไตย แช่แข็งประเทศไทย อาจมีประชาชนจำนวนมหาศาลไม่พอใจ และออกมาต่อต้านจนอาจเกิดการปะทะ นำไปสู่ความรุนแรง และอาจบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้

5.การล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ยกเลิกประชาธิปไตย แช่แข็งประเทศไทย จะทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการได้ประโยชน์จากเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ถูกนานาชาติคว่ำบาตร ลงโทษ ไม่คบหาสมาคม ทำให้สูญเสียผลประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ และเสียเกียรติภูมิของประเทศชาติ

ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม

6.การล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ยกเลิกประชาธิปไตย แช่แข็งประเทศไทย จะทำให้ไทยสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ การทำมาหากิน การค้าขายจะฝืดเคือง ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนขาดความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวชะงักงัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับระบบเศรษฐกิจโลก ไทยอาจถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลก และอาจจะนำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศได้ในที่สุด ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะตกแก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้น้อย และจะเกิดปัญหาสังคมและอาชญากรรมตามมา

7.การล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ยกเลิกประชาธิปไตย แช่แข็งประเทศไทย จะนำไปสู่ความแตกแยกร้าวลึกของคนในชาติยิ่งกว่าที่เป็นมา และแพร่กระจายไปทุกหย่อมหญ้า ลงลึกถึงระดับครัวเรือน นำไปสู่ความรุนแรงและความไม่สงบทั่วไปอย่างกว้างขวางในระดับประชาชนจนยาก เกินเยียวยา

พวกเราผู้มีรายนามข้างท้ายแถลงการณ์นี้ เคารพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธ แต่พวกเราคัดค้านการการกระทำใดก็ตามที่นำไปสู่ล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ยกเลิกระบอบประชาธิปไตย แช่แข็งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรัฐประหาร จึงขอเรียกร้องให้องค์การพิทักษ์สยามทบทวนเป้าหมายและท่าทีในการเคลื่อนไหว และขอเรียกร้องให้ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกหมู่เหล่าทั้ง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และพนักงานทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ นิสิตนักศึกษา นักการเมือง ข้าราชการทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร สื่อมวลชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร ฯลฯ ร่วมกันแสดงออกอย่างสันติว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว

     22 พฤศจิกายน 2555

องค์การนิสิต-นักศึกษาเพื่อประชาชน (อ.น.ป.)

               Student for People Organization (S.P.O.)

 

“ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชน”

รายชื่อกลุ่มองค์กรเครือข่าย : องค์กรอิสระเถียงนาประชาคม, กลุ่มเพื่อนสังคม นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, กลุ่มคนสร้างฝัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, กลุ่มโรงเรียนปุกฮัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, กลุ่มนักกิจกรรมก้าวใหม่ ,กลุ่มแสงแห่งเสรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์