Skip to main content
sharethis

เครือข่ายคนพิการ ยื่นข้อเสนอเสนอแนะแนวทางดำเนินงานด้านคนพิการสนับสนุนนโยบาย “คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” รวม 11 ประเด็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เครือข่ายคนพิการ ยื่นข้อเสนอของคนพิการและองค์กรด้านคนพิการ ต่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอแนะแนวทางดำเนินงานด้านคนพิการสนับสนุนนโยบาย “คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” รวม 11 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.จัดซื้อจัดหารถโดยสารประจำทางใหม่ (รถเมล์) ทั้งโครงการรถเมล์ 3,183 คันและโครงการอื่นๆ รวมถึงการเพิ่มรถใหม่ของภาคเอกชน จะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการทุกประเภทเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างครบถ้วนทุกคัน

2.ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม พัฒนาบริการ และให้ความช่วยเหลือคนพิการด้านการเดินทาง โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1)ใช้การออกแบบที่เป็นธรรมเพื่อคนทั้งมวล 2) ใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท และ 3) ให้บริการช่วยเหลือคนพิการอย่างสมเหตุสมผล

3.ปรับปรุงสำนักงาน สถานี สนามบิน อาคาร ถนน ทางเดินเท้า สัญญาณข้ามถนน ทางข้ามถนน สถานที่จอดรถ ยานพาหนะ ส่วนควบของยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนจัดบริการให้ทุกคน รวมทั้งคนพิการทุกประเภทเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

4. กำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้การออกแบบที่เป็นธรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการช่วยเหลือคนพิการอย่างสมเหตุสมผลในการดำเนินงานโครงการใหม่ทุกโครงการ เช่น การก่อสร้างอาคาร สำนักงาน สถานีขนส่ง ฯลฯ การจัด / ปรับสภาพแวดล้อม การจัดซื้อ / เช่ายานพาหนะทุกประเภท และการเริ่มจัดบริการรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น

5. พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6. กำหนดให้คนพิการมีส่วนร่วมคิด ให้ข้อเสนอแนะ วางแผนงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน ตัดสินใจ ดำเนินการ กำกับดูแล ติดตามการดำเนินงาน ตรวจรับงาน หรือพิจารณารายงานเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะ โดยตั้งผู้แทนคนพิการเป็นคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการดำเนินงาน

7. กำหนดมาตรการจัดระบบบริการขนส่งสาธารณะในระดับท้องถิ่น เช่น รถสองแถว รถสามล้อ และสกายแล็ป เป็นต้น ให้ทุกคน รวมทั้งคนพิการเข้าถึงและประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย

8. กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณประจำปี เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) งบประมาณเพื่อการดำเนินงานทั่วไปโดยรวมคนพิการอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย และ 2) งบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม บริการ และความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป พร้อมทั้งกำหนดเวลาดำเนินงานให้สำเร็จ

9.แต่งตั้ง คณะกรรมการ โครงการพัฒนา “บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อคนทั้งมวล” (Transportation for All ) โดยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบริการขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนักวิชาการด้านต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคนพิการ เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวด้านคนพิการ รวมทั้ง จัดทำโครงการ หรือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนฯ เช่น จัดศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้ทันสมัย จัดฝึกอบรมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น

10. กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้านคนพิการ โดยประสานงานในรูปแบบบูรณาการทั้งแผนงาน และการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สังกัดกระทรวงคมนาคม และสังกัดกระทรวงอื่น รวมถึง หน่วยงานในระดับท้องถิ่น และองค์กรด้านคนพิการ เช่น กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเครือข่ายคนพิการระดับท้องถิ่น เป็นต้น และ

11. กำหนดมาตรการจัดระบบบริการขนส่งสาธารณะในระดับท้องถิ่น เช่น รถสองแถว รถสามล้อ และสกายแล็ป เป็นต้น ให้ทุกคน รวมทั้งคนพิการเข้าถึงและประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และปลอดภัย

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net