4 สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือลงนามปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

4 สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตนบนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองโดยเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 4สถาบันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อร่วมมือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การศึกษาวิจัย และการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในระดับที่ต้องเร่งคุ้มครอง เช่น ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินทำกินของประชาชนและฐานทรัพยากรของชุมชน ปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของกลุ่มเด็กและเยาวชน และปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น เมื่อ 4 สถาบันการศึกษาให้ความสำคัญผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนย่อมจะบังเกิดผลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพราะสถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีองค์ความรู้และฐานข้อมูลในชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกและครบถ้วนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ข้อความในข้อตกลงความร่วมมือ มีดังนี้

1. การจัดให้มีการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน

2. การจัดกิจกรรมต่างๆด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปกป้องสิทธิของตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง

3. การส่งเสริมให้สถาบันในเครือข่ายดำเนินการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่และนำผลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ

5. การส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษาจากทั้ง 4 สถาบัน ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือองค์กรเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

การดำเนินงานทำข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ก่อนลงนามความร่วมมือ โดยมีการระดมความคิดเห็นและนำเสนอโครงการจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งโครงการต่างๆ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันอุดมศึกษาจะระดมทรัพยากรร่วมดำเนินการ เช่น โครงการอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชน โครงการค่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาหารือเรื่องร้องเรียน และโครงการติดตามเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ที่คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติยุติเรื่องและมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์