คปก.เสนอสภารอร่างฯ ทรัพยากรทะเลภาคประชาชน

ชี้กฎหมายกำหนดให้ คปก.มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินในการร่างกฎหมายของประชาชน การไม่รอจึงส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้

30 มกราคม 2550 กรณีที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ได้มีมติเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ... ขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยไม่รอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ... ที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งอยู่ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยให้ประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อให้ร้องคัดค้านนั้น และโดยที่ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้เคยมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และประธานสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ...ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555

เรื่องดังกล่าว คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้ออกหนังสือแถลงความเห็นว่า การเลื่อนพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  ย่อมทำให้สิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนสิ้นผลไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากรัฐสภาไม่ปฏิบัติหน้าที่และไม่รับผิดชอบในการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  163 ที่กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนในการเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด  3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และยังกำหนดว่าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น ชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ รวมทั้งกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยจะต้องประกอบด้วยผู้แทนประชาชนที่เสนอร่างกฎหมายนั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ประกอบกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้กำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินในการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จึงเห็นควรให้รัฐสภาทบทวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ...โดยต้องพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนควบคู่กันไปด้วย  ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์