กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกแถลงจี้บริษัทอีเลคโทรลักซ์รับกลับคนงาน

 
2 ก.พ. 56 - กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกที่มีสมาชิก 50 กว่าสหภาพแรงงาน ออกแถลงการณ์จี้บริษัทอีเลคโทรลักซ์รับคนงานที่ถูกเลิกจ้างกลับคงสวัสดิการ,สิทธิประโยชน์และการเจรจาต่อรองของคนงานไว้ พร้อมทั้งหยุดการกระทำที่ละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน
 
โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ทั้งหมดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ...
 
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
 
เรียน เพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน, ประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่าน
 
กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 272/142 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นองค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มกันของสหภาพแรงงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้มีการรวมตัวกันมาเป็นเวลามากกว่า 3 ปี มีสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานมากกว่าสองหมื่นคนโดยมีสหภาพแรงงานฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 50 สหภาพแรงงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกจ้าง เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและให้การศึกษาด้านการบริหารงานขององค์กรของผู้ใช้แรงงาน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและสังคม
 
กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งในกรณี ที่มีการเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการและสมาชิกของสหภาพแรงงาน อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำนวน 129 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาในหลายปีที่ผ่านมาลูกจ้างได้ให้ร่วมมือกับทางบริษัทฯ ในการที่จะทำให้บริษัทฯ ได้มีผลกำไรอย่างสูงสุด ถึงแม้ว่าพนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยอย่างเต็มความสามารถ พนักงานทุกคนก็ยังเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ต้องการ บริษัทฯ ได้มีการจ้างในระบบเหมาค่าแรงเป็นจำนวนมาก โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุน เพื่อให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลงซึ่งเป็นการจ้างงานที่เอาเปรียบผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างยิ่ง ทำให้พนักงานขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ไม่เป็นธรรมเป็นการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานเหมาค่าแรงซึ่งเขาเหล่านี้ก็มีชีวิตและ “มีค่าความเป็นคนไม่ได้แตกต่างจากที่ผู้บริหารเป็น” รวมถึงพนักงานประจำที่ทำงานมานานร่วม 10 ปี หลายคนยังมีเงินเดือนยังอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน จากเหตุการณ์เหล่านี้ สหภาพแรงงาน อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จึงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสมาชิกและพนักงานเหมาค่าแรงทุกคน โดยการปรับค่าจ้างในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพและปรับบรรจุพนักงานเหมาค่าแรงให้เป็นพนักงานประจำเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว
 
ดังนั้นกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ซึ่งมีสหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกเสมือนหนึ่งผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน จึงเรียนมายังบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานฯทุกคน และขอให้บริษัทฯ หาข้อยุติการละเมิดสิทธิแรงงานโดยด่วน
 
จากปัญหาต่างการเลิกจ้างกรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีผลการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านายจ้างมีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 64 “มาตรา ๖๔ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่นและสิทธิของพนักงานในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานฯ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของลูกสามารถกระทำได้ตามความมาตรา 77 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิ์ในการก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสัญญาหลักฉบับที่ 87 และ 98 ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม การที่บริษัทฯ เลิกจ้างลูกจ้างในกรณีดังกล่าวนี้ จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วย “OECD Guideline re freedom of association and collective bargaining and UN Global Compact “Human Rights”
 
ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมของลูกจ้างทั้งหมด และเพื่อประโยชน์แก่องค์กรของลูกจ้างที่จัดตั้งมาเพื่อประโยชน์ของพนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จึงขอเรียกร้องให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้
 
1. ให้บริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด รับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในกรณีดังกล่าวทั้งหมดเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับขณะเลิกจ้าง โดยให้ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตามเดิมทุกประการ
 
2. ห้ามมิให้บริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ขัดขวางการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
 
ดังนั้น กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก จึงขอร้องเรียนมายังท่านให้ดำเนินการช่วยเหลือให้สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้รับความเป็นธรรมและให้นายจ้างเคารพกฏหมายและยุติพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดกฏหมายเพื่อไม่ให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนและเป็นการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์อันดีในระบบทวิภาคีที่ยั่งยืนตลอดไป
 
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน
 
กรรมกรจงรวมกันเข้า
นายบุญยืน สุขใหม่
ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์