เสวนา 'การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ : รัฐธรรมนูญ เจตจำนง ความชอบธรรม'

The Reading Room จัดเสวนา “การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ : รัฐธรรมนูญ เจตจำนง ความชอบธรรม” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ และ รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ดำเนินรายการโดย ดร.จิตติพร ฉายแสงมงคล  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 ที่ผ่านมาที่ เดอะรีดดิงรูม สีลมซอย 19

 

การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ : รัฐธรรมนูญ เจตจำนง ความชอบธรรม ตอน 1

 

การขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ : รัฐธรรมนูญ เจตจำนง ความชอบธรรม ตอน 2