สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2556

ครม.อนุมัติขยายความคุ้มครองประกันสังคมครอบคลุมแรงงานนอกระบบ-วัยเกษียณ

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่ง สมัครเป็นผู้ประกันตน เพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มเกษียณอายุ
 
พร้อมทั้งอนุมัติหลักการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 56 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 165 ล้านบาท เพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินงาน และอนุมัติหลักการสนับสนุนบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พศ.2533 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 ต่อเนื่องไปจนกว่าร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะมีผล บังคับใช้

(ประชาชาติธุรกิจ, 25-6-2556)

 

กระทรวงแรงงานจัดงาน"วันมาตรฐานแรงงานไทย" ยกระดับสู่สากล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน จัดงาน "วันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 13 เรื่อง มรท.ยกระดับคุณภาพชีวิต ธุรกิจไทยเข้มแข็ง พร้อมสู่ประชาคม ASEAN" โดยนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวภายหลังการจัดงานว่า เพื่อให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการพัฒนาระบบมาตรฐานแรง งานสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้แรงงาน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจไทย และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งจากกระแส CSR (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งหากสถานประกอบการมีมาตรฐานแรงงานก็จะทำให้สามารถส่งออกสินค้าไปขาย ได้ทั่วโลก และทำให้ไม่ถูกกีดกันทางการค้า รวมทั้งเป็นการยกระดับชีวิตผู้ใช้แรงงานอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันสถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทย มีความสนใจและมีแนวโน้มจะเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น
   
"ที่ผ่านมา จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนลดลง เนื่องจากเป็นการแจ้งเข้าร่วมโครงการปีต่อปี ซึ่งบางสถานประกอบการก็ได้มาตรฐานแต่ไม่ได้ยื่นต่อ กสร.หรือบางครั้งก็ยื่นไม่ทันเวลา ซึ่งปัจจุบันเรามีสถานประกอบการที่ได้รับ มรท.จำนวน 732 แห่งและตั้งเป้าจะรักษาจำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมในแต่ละปีไว้ และขยายจำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม มรท.ให้เพิ่มขึ้น"   นายอนุสรณ์กล่าว และว่า โดยจะเพิ่มการรณรงค์ และวางแผนจัดทำเว็บไซต์รวบรวมรายชื่อ รายละเอียดของสถานประกอบการที่เข้าร่วมและได้ มรท.จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศทราบ ซึ่งในอนาคต อาจใช้ มรท.เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมงานกับภาครัฐในอนาคต
   
นอกจากนี้ ภายในงานมีการมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วม มรท.ต่อเนื่อง 9 ปี และมอบใบประกาศเกียรติคุณ มรท.8001-2553 แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วม

(มติชนออนไลน์, 26-6-2556)

 

สธ.ดึงใช้โซเชียลมีเดีย แก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น-แรงงานหญิง

26 มิ.ย. 56 - คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติเตรียมใช้โซเชียลมีเดียแก้ ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น-วัยแรงงาน มีบริการถามตอบปัญหาทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มคลินิกบริการรูปแบบใหม่ทันสมัย ให้บริการเป็นกันเองครบครันทั้งความรู้ เสริมสวย อินเทอร์เน็ต ให้คณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติให้เสร็จภายใน 60 วัน

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ แห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ว่า ที่ประชุมวันนี้ได้หารือ 2 ประเด็นหลักคือ 1.อัตราการเกิดของคนไทยน้อยลง และ2.ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยที่ประชุมให้ความสำคัญ ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่อันดับ 1 และมอบให้คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขตามกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม 1.เยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา 2.ผู้หญิงที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปัญหาที่พบขณะนี้มี 3 เรื่อง ประการแรกได้แก่ ทัศนคติประชาชนยังมองว่าการคุมกำเนิดเป็นการส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ 2.การเข้าถึงบริการบริการคุมกำเนิดของวัยรุ่นยังไม่ดี และ3.วัยรุ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิด

การแก้ปัญหาดังกล่าวจะเน้น 3 กลยุทธ์หลัก 1.ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้แยกเป็นรายกลุ่ม โดยในกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษา ให้ความรู้เรื่องผลเสียการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ไม่พร้อม 2.การใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ ช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการได้ทุกเรื่องโดยใช้อินทอร์เน็ตเข้ามาให้คำ ปรึกษา ไม่ต้องเผชิญหน้าใคร มีความส่วนตัว 3.ขยายคลินิกบริการวัยรุ่นและสตรีวัยแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยสถานบริการอยู่นอก รพ.และอาจตั้งชื่อแบบเก๋โดนใจวัยรุ่น แทนการเปิดบริการแบบเดิม และให้บริการหลากหลาย เช่น มีอินเทอร์เน็ต มีบริการเสริมสวย มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาทุกเรื่องแบบกันเอง รวมทั้งดึงวัยรุ่นและกลุ่มสตรีที่ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดบริการให้ตรงปัญหาและความต้องการแท้จริง ทั้งหมดนี้ที่ประชุมมอบให้คณะอนุกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อ ไป                                               

สำหรับแหล่งงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการเบื้องต้นจะมาจาก 2 แหล่ง งบจาก สปสช.ในหมวดของการส่งเสริมสุขภาพ และ สสส.ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดในเยาวชน ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติจำนวน 3 ชุด 1.ชุดคณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จำนวน 32 คน มีอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธาน 2.ชุดคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียบและกฎหมายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มีทั้งหมด 27 คน มีนายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล เป็นประธาน 3.ชุดคณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัด และของ กทม. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่า กทม.เป็นประธาน

(สำนักข่าวไทย, 26-6-2556)

 

เฉลิม ไม่น้อยใจนายกฯ เด้งคุมแรงงาน เชื่อปรับครม.ตามเหมาะสม ปัดคุยทักษิณ

27 มิ.ย. 56 - ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวให้สัมภาษณ์โดยไม่ขอแสดงความเห็นกรณีการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีกระแสว่า จะย้ายตนเองไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพราะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯก่อน ทั้งนี้เห็นว่าหากมีการโยกย้ายจริงก็เชื่อว่านายกฯได้พิจารณาอย่างรอบคอบ แล้ว โดยตนเองไม่ยึดติดกับตำแหน่งและสามารถไปทำงานได้ทุกที่ อย่างไรก็ตามไม่กล้าฝากงานเรื่องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ เพราะต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่แก้ยาก ซึ่งเห็นว่าการพูดคุยกับกลุ่ม BRN นั้นจะต้องมีการรายงานต่อนายกฯก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลให้สื่อมวลชน ทั้งนี้ตนเองจะไม่เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ในวันเสาร์-อาทิตย์ นี้้ เนื่องจากในวันนี้นายกฯได้ยกเลิกการประชุมความมั่นคงออกไป

อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รมว. ยุติธรรม ที่มีกระแสข่าวว่าจะมาดำรงตำแหน่งแทนตนเอง และไม่มีการพูดคุยกับนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว. แรงงาน พร้อมกันนี้ยังปฎิเสธว่าไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกฯ ถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ ยืนยันจะยังต้องพาพันตำรวจโททักษิณกลับประเทศไทยตามที่เคยตั้งใจไว้ และเชื่อว่าหากโดนปรับออกจากตำแหน่งรองนายกฯจริงก็ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ตน เองพูดถึง 3 กลุ่มทุนที่จะล้มรัฐบาล และเชื่อว่าไม่ได้มาจากความขัดแย้งภายในพรรคเพราะตนเองก็ยังมีความนิยมจากคน ในพรรคอยู่

อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ. เฉลิม เห็นว่า หากมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ตามที่มีโผออกมาจากสื่อมวลชนนั้นก็เห็นว่ามี ความเหมาะสม ถึงแม้จะปรับท่ามกลางปัญหาที่ยังรุมเร้ารัฐบาล และสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติ ซึ่งหลังจากนี้หากมีการปรับ ครม. แล้วจะเชิญสื่อมวลชนมาฟังการวิเคราะห์ทางการเมืองของตนเองด้วย

(มติชนออนไลน์, 27-6-2556)

 

ขสมก.ให้พนักงานทำ OT รับมือการเดินทางช่วงเวลาเร่งด่วน

นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. ได้มีการเจรจากับพนักงานรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงาน ขสมก. รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทุกคน ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานล่วงเวลางานในช่วงเวลาเร่งด่วนของช่วงเช้าและเย็น เพื่อให้มีรถวิ่งบริการเพียงพอกับจำนวนประชาชนที่ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวต่อว่า ด้านการสำรวจปัญหาการเดินรถในเส้นทางต่างๆ นั้น ได้มอบหมายให้สายตรวจ ขสมก.จัดรถสายตรวจ ออกตรวจถนนสายหลัก เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และนำปัญหาที่พบมาหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด

(ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 29-6-2556)

 

"เผดิมชัย" ขอบคุณ ขรก.ฝากงานให้ รมว.แรงงานคนใหม่สานต่อเรื่องค้ามนุษย์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้ามายังกระทรวงฯเพื่ออำลาตำแหน่ง โดยมีนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ โดยนายสมเกียรติได้กล่าวขอบคุณนายเผดิมชัยในการทุ่มเททำงานเพื่อกระทรวงแรง งานและเพื่อผู้ใช้แรงงานมาตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี
   
นายเผดิมชัยกล่าวว่า จากการทำงานร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯในระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเป็นกระทรวงฯที่มีความรับผิดชอบ ทว่าการทำงานและจัดการในเรื่องเกี่ยวกับคนจำนวนมากไม่ใช่เรื่องง่าย รวมทั้งกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่ถูกกล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชั่นสูง ซึ่งทุกวันนี้ก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาเป็นอย่างมาก
   
"ที่ผ่านมามีแรงงานต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากและวันนี้เรากำลังดำเนิน งานอย่างถูกกฎหมาย อาจจะยังไม่สำเร็จเรียบร้อยแต่ก็ได้เริ่มดำเนินงานไปแล้ว" นายเผดิมชัยกล่าว และว่า อยากฝากให้หน่วยงานทุกหน่วยของกระทรวงแรงงานร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน อย่าคิดแยกส่วนกัน แต่ขอให้คิดว่าเราทำเพื่อประเทศไทยเหมือนกัน และอยากให้แรงงานมีความมั่นใจในกระทรวงแรงงานว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับพวกเขา ได้ รวมทั้งอยากฝากให้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่สานต่องาน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และเรื่องการผลักดันให้รัฐบาลรับรอง อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98
    
นายเผดิมชัยกล่าวต่อไปว่า ร.ต.อ.เฉลิมได้โทรศัพท์มาหาตน 2-3 ครั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของกระทรวงแรงงานว่ามีหน่วยงานเท่าใด ทำหน้าที่ด้านใดบ้าง เป็นรายละเอียดทั่วๆ ไปของกระทรวง
   
จากนั้นผู้บริหารกระทรวงแรงงานรวมทั้งข้าราชการได้มอบดอกกุหลาบ นายเผดิมชัยได้ไปสักการะพระพุทธชินราชจำลองด้านหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จากนั้นเข้าสักการะศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน      

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถาม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถึงกำหนดการเข้าทำงานที่กระทรวง โดย ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ยังไม่มีกำหนดเดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงฯแต่อย่างใด เพราะในวันพรุ่งนี้ (2 ก.ค.) มีกำหนดเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตามที่แพทย์นัด ส่วนเรื่องนโยบายขอศึกษาข้อมูลรายละเอียดก่อน

(มติชนออนไลน์, 1-7-2556)

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์