กรุงเทพโพลล์เผยคนเชื่อปรับ ครม.ปู 5 ผลงานเหมือนเดิม-‘ปวีณา’นั่ง พม.งานเด่น

สำรวจความเชื่อมั่นคนกรุงเทพฯ ชี้คนไม่เชื่อว่าการปรับ ครม.จะทำให้ผลงานของรัฐบาลดีขึ้น เปลี่ยน รมว.พาณิชย์ใหม่ก็แก้ปัญหาจำนำข้าวไม่ได้ ยกปวีณาจะทำผลงานเด่นสุดใน ครม.ชุดใหม่

 
วันนี้ (4 ก.ค.56) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ ครม.นายกฯ ยิ่งลักษณ์ 5” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,093 คน หลังจากเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในบางกระทรวงภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พบว่า
 
ในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 เชื่อมั่นว่าผลงานของรัฐมนตรีใหม่ในแต่ละกระทรวงจะเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 36.9 เชื่อมั่นว่าผลงานจะดีขึ้น และร้อยละ 11.3 เชื่อมั่นว่าผลงานจะแย่ลง
 
เมื่อพิจารณารัฐมนตรีใหม่ในแต่ละกระทรวง ประชาชนมากถึงร้อยละ 74.1 เชื่อมั่นว่าผลงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดีขึ้นภายใต้การบริหารของนางสาวปวีณา หงสกุล รองลงมาร้อยละ 44.1 เชื่อมั่นว่าผลงานของกระทรวงศึกษาธิการจะดีขึ้นภายใต้การบริหารของนายจาตุรนต์ ฉายแสง ด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่มีประชาชนเพียงร้อยละ 36.2 ที่เชื่อมั่นว่าผลงานจะดีขึ้น ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าภาพลักษณ์ของ ครม. นายกฯ ยิ่งลักษณ์ 5 ดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับ ครม.ชุดก่อน ร้อยละ 47.2 คิดว่าเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 41.4 คิดว่าดีขึ้น และร้อยละ 11.4 คิดว่าแย่ลง
 
ส่วนความเห็นประชาชนหลังจากมีการปรับ ครม. แล้วความขัดแย้งและความไม่สงบทางการเมือง จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ร้อยละ 70.8 เชื่อว่าจะเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 14.3 เชื่อว่าจะรุนแรงขึ้น และร้อยละ 14.9 เชื่อว่าจะรุนแรงลดลง เมื่อถามต่อว่าหลังจากมีการปรับ ครม. แล้วเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ ร้อยละ 68.9 เชื่อว่าจะเหมือนเดิม ขณะที่ร้อยละ 20.8 เชื่อว่าจะรุนแรงขึ้น และร้อยละ 10.3 เชื่อว่าจะรุนแรงลดลง
 
สำหรับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ รมว.พาณิชย์ คนใหม่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาการจำนำข้าวได้มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 57.8 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 42.2 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าการที่นายกฯ ยิ่งลักษณ์ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่งมีนัยต่อการปฏิวัติหรือไม่ ร้อยละ 39.6 คิดว่าไม่น่าจะมี ขณะที่ร้อยละ 26.3 คิดว่ามี และร้อยละ 34.1 ไม่แน่ใจ
 
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1.ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อผลงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีใหม่ในแต่ละกระทรวงเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีคนก่อน
           
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เชื่อมั่นว่าผลงานจะ
ดีขึ้น
(ร้อยละ)
เหมือนเดิม
(ร้อยละ)
แย่ลง
(ร้อยละ)
นางสาวปวีณา หงสกุล (การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
74.1
22.1
3.8
นายจาตุรนต์ ฉายแสง (ศึกษาธิการ)
44.1
45.0
10.9
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (กลาโหม)
36.2
44.4
19.4
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง (แรงงาน)
32.0
43.6
24.4
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (พาณิชย์)
30.9
60.2
8.9
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
27.0
66.4
6.6
นายชัยเกษม นิติสิริ (ยุติธรรม)
26.9
63.8
9.3
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
24.3
68.9
6.8
เฉลี่ยรวม
36.9
51.8
11.3
 
 
2.ภาพลักษณ์ของ ครม. นายกฯ ยิ่งลักษณ์ 5 ดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับ ครม. ชุดก่อน   
 
ดีขึ้น
ร้อยละ
41.4
เหมือนเดิม
ร้อยละ
47.2
แย่ลง
ร้อยละ
11.4
 
3.หลังจากมีการปรับ ครม. แล้วความขัดแย้งและความไม่สงบทางการเมือง จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้
 
เชื่อว่าจะรุนแรงขึ้น           
ร้อยละ
14.3
เชื่อว่าจะเหมือนเดิม
ร้อยละ
70.8
เชื่อว่าจะรุนแรงลดลง
ร้อยละ
14.9
 
4.หลังจากมีการปรับ ครม. แล้วเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้
 
เชื่อว่าจะรุนแรงขึ้น           
ร้อยละ
20.8
เชื่อว่าจะเหมือนเดิม
ร้อยละ
68.9
เชื่อว่าจะรุนแรงลดลง
ร้อยละ
10.3
 
5.ความเชื่อมั่นต่อ รมว. พาณิชย์ คนใหม่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาการจำนำข้าวได้มากน้อยเพียงใด
 
มากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 4.0 และมากร้อยละ 38.2)
ร้อยละ
42.2
 
น้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 43.5 และน้อยที่สุดร้อยละ 14.3)
 
ร้อยละ
 
57.8
 
6.การที่ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่ง มีนัยต่อการปฏิวัติหรือไม่
 
คิดว่ามี
ร้อยละ
26.3
คิดว่าไม่น่าจะมี
ร้อยละ
39.6
ไม่แน่ใจ
ร้อยละ
34.1
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
 
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนต่อการปรับ ครม. นายกฯยิ่งลักษณ์ 5
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางกะปิ บางเขน บางซื่อ บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง สาทร สายไหม หลักสี่ และปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,093 คน เป็นชายร้อยละ 51.5 และหญิงร้อยละ 48.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน โดยเป็นข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล     :  1 – 3 กรกฎาคม 2556
   
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ          :  4 กรกฎาคม 2556
 
ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ
 
 
            ชาย
563
51.5
            หญิง
530
48.5
รวม
1,093
100.0
อายุ
 
 
           18 – 25 ปี
265
24.2
           26 – 35 ปี
288
26.4
           36 – 45 ปี
275
25.2
           46 ปีขึ้นไป
265
24.2
รวม
1,093
100.0
การศึกษา
 
 
        ต่ำกว่าปริญญาตรี
635
58.1
        ปริญญาตรี
386
35.3
        สูงกว่าปริญญาตรี
72
6.6
รวม
1,093
100.0
อาชีพ
 
 
   ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
170
15.6
   พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
300
27.4
   ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
213
19.5
   เจ้าของกิจการ
64
5.9
   รับจ้างทั่วไป
150
13.7
   พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
69
6.3
   นักศึกษา
101
9.2
   อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
26
2.4
รวม
1,093
100.0
 
 
 

 

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์