สปสช.ชี้แจงบริหารงบกองทุนปี 57 เผยงบเหมาจ่ายรายหัว 2,895 บ.ต่อประชากร

สปสช.ชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 57 เผยได้รับงบรายหัว 2,895.09 บาทต่อประชากร มีงบรายการใหม่เพิ่มจากปี 56 คือ งบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับหน่วยบริการพื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดาร 900 ล้านบาท และงบค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสธ.3,000 ล้านบาท 

 
สปสช.ชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 57 เผยได้รับงบรายหัว 2,895.09 บาทต่อประชากร มีงบรายการใหม่เพิ่มจากปี 56 คือ งบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับหน่วยบริการพื้นที่เสี่ยงภัยและทุรกันดาร 900 ล้านบาท และงบค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสธ.3,000 ล้านบาท ยึดแนวทางการจัดสรรโดยคำนึงถึงความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ประสิทธิผลและคุณภาพของบริการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย
 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้ออนาคตระบบสุขภาพรองรับทุกกลุ่มวัย
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และตลอดเวลาเกือบ 2 ปีของรัฐบาล  
 
หัวใจสำคัญที่รัฐบาลชุดนี้มุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จ คือ การสร้างเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะตามกลุ่มอายุ คือ เด็ก สตรี คนชรา สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ให้บริการต่างๆ ขอเน้นว่าจะต้องใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความตั้งใจของ นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้ในระดับเขตมีการจัดบริการครบถ้วนทุกระดับบริการ มีระบบการส่งต่อที่ดี ประชาชนเข้าถึงบริการใกล้บ้าน ลดการใช้บริการนอกเขต ในส่วนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เราต้องการเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเช่นกัน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. ที่ต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทุกระดับ ช่วยแก้ปัญหา และติดตามการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุน รพ.สต.จัดบริการให้ประชาชนอย่างเพียงพอ
 
ดร.คณิศ แสงสุพรรณ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง กล่าวในการบรรยายเรื่องการคลังสาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ว่า ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใน 10 ปีข้างหน้านี้ สังคมไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 20 ของประชากร ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในระบบสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในการดูแล ดังนั้นการวางแผนการจัดสรรงบประมาณจึงต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ ซึ่งต้องทำทั้งการปรับประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข และการปรับโครงสร้างการทำงาน ที่ผ่านมาระบบการเงินการคลังของสปสช.ทำถูกต้องแล้ว ในการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีละกว่าแสนล้านบาท ดังนั้นการพุดคุยกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงมีความจำเป็น ทั้งนี้การเจรจาระหว่างสธ.และสปสช.ในระยะแรกอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่หากทุกฝ่ายยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 
 นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2557 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณดังรายการต่อไปนี้ 1.งบเหมาจ่ายรายหัว ได้รับ 2,895.09 บาทต่อประชากร เพิ่มขึ้น 139.49 บาทจากปี 2556 ที่ได้รับ2,755.60 บาท สำหรับประชากร 48 ล้านคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141,430.924 ล้านบาท 2.งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 2,946.997 ล้านบาท 3.งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 5,178.804 ล้านบาท 4.งบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 801.240 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นงบตามรายการเดิมของปี 2556 ส่วนในปี 2557 งบที่ได้เพิ่มเติมคือ งบค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ 900 ล้านบาท และงบค่าตอบแทนส่วนเพิ่มแทนประกาศกระทรวงสธ.ฉบับ 4,6,7 ทั้งในและนอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3,000 ล้านบาท
          
นายแพทย์วินัย กล่าวต่อว่า ในการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการนั้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยึดหลักการความเป็นธรรมตาม Health Need หรือความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนและพื้นที่ดำเนินการ ประสิทธิผลและคุณภาพของผลงานบริการสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานหลักประกันสุขภาพและการบริการสาธารณสุข ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข โดยจัดสรร 2 ส่วนดังนี้
          
1.งบเหมาจ่ายรายหัว 2,895.09 บาทต่อประชากร แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 1,056.96 บาท ผู้ป่วยใน 1,027.94 บาท บริการเฉพาะ 271.33 บาท สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 383.61 บาท ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 14.95 บาท บริการแพทย์แผนไทย8.19 บาท ค่าเสื่อม 128.69 บาท เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการตามม.41 จำนวน 3.32 บาท และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการ 0.10 บาท
          
2.ในส่วนของงบค่าบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการใหม่ในปี 2557 นั้น เป็นงบสำหรับหน่วยบริการที่จำเป็นต้องให้บริการในพื้นที่กันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย ขณะที่งบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ให้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 2,000 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรแบบเหมาจ่าย และ 1,000 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรตามผลการปฏิบัติงาน โดยสปสช.และ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์