องค์การ-สภานศ.ธรรมศาสตร์ค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษฯ วอนวุฒิสภาไม่เห็นชอบ ยึดหลักวาระ1

องค์การ+สภานักศึกษามธ.วอนวุฒิสภาไม่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษฯ ระบุยึดวาระหนึ่ง ชี้นิรโทษกรรมต้องเฉพาะปชช.จากชุมนุมทางการเมืองตามรธน.แต่ไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แกนนำ และผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าผิดโดยองค์กรที่จัดตั้งหลังการรัฐประหาร 

เพิ่มเติม: 

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกร้องให้ประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ร่วมแสดงพลัง 1,000,000 รายชื่อ คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพื่อนำรายชื่อยื่นต่อ ส.ว. โดยจะตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อที่บริเวณลานโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จันทร์-ศุกร์นี้ เวลา 9.00-21.00น. 

 

4 พ.ย.2556 องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สามและมีข้อเรียกร้องให้วุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินกระบวนการให้ถูกต้องโดยยึดหลักการเดิม ตามที่ได้รับหลักการเอาไว้ตามวาระที่หนึ่ง พร้อมเรีกยร้องให้นิรโทษกรรมให้แต่เฉพาะบรรดาการกระทำของประชาชนที่แสดงออกตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องไม่ครอบคลุมถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แถลงการณ์ร่วม

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวเนื่องกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบ

สืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ วาระที่ 3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2556 โดยสาระสำคัญนั้นมีผลเป็นการนิรโทษกรรมความผิดสำหรับการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิด โดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 รวมตลอดถึงโดยองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2556 ทั้งที่กระทำในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุน ดังนั้นองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการประชุมลงมติให้มีการออกแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้

1.องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับบรรดาการกระทำของประชาชนอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ แต่การนิรโทษกรรมนั้นจะต้องไม่ครอบคลุมถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นหรือการกระทำของแกนนำผู้ชุมนุมหรือการกระทำของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมา

2.การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวของสภาผู้แทนราษฎรนั้น มีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งคือ หลักการในร่างพระราชบัญญัติที่ได้มีการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สามนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯในวาระที่สอง ซึ่งทำให้แตกต่างในสาระสำคัญเป็นอย่างมากกับหลักการในร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการไว้ อันเป็นการกระทำที่ขัดกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2551 ข้อ 117 วรรคสามที่ว่า คณะกรรมาธิการอาจเพิ่มมาตราใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งพระราชบัญญัตินั้น ดังนั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงอาจมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สามและมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.เรียกร้องให้วุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินกระบวนการให้ถูกต้องโดยยึดหลักการเดิม ตามที่ได้รับหลักการเอาไว้ตามวาระที่หนึ่ง

2.การตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนั้นควรนิรโทษกรรมให้แต่เฉพาะบรรดาการกระทำของประชาชนอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามวิถีทางประชาธิปไตยที่มีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นและการนิรโทษกรรมควรจะเป็นการสร้างความปรองดองอย่างแท้จริงมิใช่เป็นการสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในประเทศดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงเชื่อมั่นต่อกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน และยังคงเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งที่จะเคียงข้างกับประชาชนคนอื่นตลอดไป หวังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะไม่ทำลายความหวังและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตย ด้วยความหวัง

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 พฤศจิกายน 2556

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท