สุภิญญายันค้าน ร่างประกาศ กสทช. คุมเนื้อหาสื่อทีวี ชี้ปรับแก้แล้วแต่ยังคลุมเครือ

มติ กสท. 3 : 1 ผ่านร่างฯประกาศเนื้อหาตามาตรา 37 สุภิญญา โหวตค้าน ยังหวั่นเรื่องความชอบธรรมการใช้ดุลยพินิจ กสท. แม้ปรับแก้ร่างฯแล้ว เสนอควรโฟกัสกรุ๊ป-ถามผู้เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันสู้ต่อในบอร์ดใหญ่และในเวทีสาธารณะ ด้าน 4 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นหนังสือค้านอาจขัดหลักรธน. และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ

11 พ.ย. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ผ่านร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... หรือร่างฯกำกับเนื้อหาทางโทรทัศน์วิทยุ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ด้วยมติ 3 : 1 (อีก 1 เสียงไม่ได้เข้าประชุม)

สุภิญญา กลางณรงค์ หนึ่งในเสียงคัดค้านมตินี้ กล่าวว่า แม้ร่างประกาศฯฉบับใหม่จะปรับแก้จากฉบับเดิมเยอะแล้ว แต่พบว่ามีเนื้อหาบางส่วนยังมีความคลุมเครือ และอาจล้ำเส้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพ รวมถึงหลักการกำกับดูแลของวิชาชีพ โดยตนเองจะทำประเด็นโต้แย้งสำคัญ และเสนอร่างฯเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ทั้งนี้ กสท.ควรที่จะเน้นกระบวนการพิจารณาว่าอะไรขัดกับมาตรา 37 มากกว่าจะไปขยายความว่าอะไรผิดมาตรา 37 เพราะ กสท. 5 คนไม่ได้มีความชำนาญในทุกเรื่องนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกระบวนการที่มีความชอบธรรมและสร้างความชัดเจน

สุภิญญา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้เห็นว่าควรสร้างการมีส่วนร่วม อย่างการสร้างเวทีปรึกษาหารือกับองค์กรวิชาชีพอีกครั้งก่อนผ่านร่างฯ เพื่อนำเสนอเข้าประชุมบอร์ด กสทช. ที่แม้จะมีการขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นอีก 30 วัน แต่เนื่องจากสมาชิกองค์กรวิชาชีพเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ถูกบังคับใช้ตามประกาศฯ อย่างไรก็ตาม ตนเองจะอภิปรายอีกครั้งในที่ประชุมบอร์ดใหญ่ กสทช. วันที่ 13 พ.ย.นี้ พร้อมเสนอทางเลือกเพื่อเป็นกลไกกระบวนการในการใช้อำนาจพิจารณาตาม มาตรา 37

อนึ่ง ก่อนการประชุมลงมติร่างประกาศฯ วันนี้ นายปฏิวัติ วสิกชาต ตัวแทน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เข้ายื่นหนังสือถึง กสท. เรื่อง ขอให้ทบทวนร่างฯฉบับดังกล่าว เนื่องจากยังคงมีบทบัญญัติที่อาจขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ที่ระบุว่า "การกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพมิได้” และบางข้อความในร่างประกาศ อาจเข้าข่ายการใช้อำนาจหน้าที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ในพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และอาจขัดหรือขัดแย้งกันเองกับประกาศ กสทช.ฉบับอื่นด้วย ดังนั้น ทั้ง 4 องค์กรจึงเห็นร่วมกันที่ขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขร่างฯดังกล่าวด้วยความรอบคอบ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่าง เพื่อให้ร่างประกาศฉบับดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องมือของ กสทช. ในการกำกับดูแลสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง และ องค์กรสื่อยินดีให้ความร่วมมือส่งตัวแทนเข้าร่วมเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์