NGOs นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว 381 รายชื่อ ร้องนิรโทษนักโทษการเมือง

นักกิจกรรมทางสังคมเกือบ 400 รายชื่อ เสนอเร่งปลดปล่อยนักโทษการเมือง หยุดสร้างเงื่อนไขความรุนแรงและก่อการรัฐประหาร เปลี่ยนพลังมวลชนเป็นพลังตรวจสอบรัฐ และสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

11 พ.ย.56 แถลงการณ์ซึ่งริเริ่มโดยกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคม กลุ่มเล็ก ๆ เปิดตัวในเครือข่าย Social media  เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 8 พย.ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักกิจกรรม นักวิชาการ และผู้สนใจประเด็นการเมืองสังคมอย่างกว้างขวาง โดยในขณะนี้มีผู้มาร่วมลงชื่อรวมทั้งสิ้น 381คน

นส.กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา หนึ่งในผู้ร่วมร่างชี้แจงว่า “เจตจำนงประการหนึ่งของการแถลงของพวกเราในครั้งนี้ คือ เห็นว่าในท่ามกลางความเสียงคัดค้านอันอึกทึกครึกโครมที่มีต่อ พรบ.เหมาเข่ง นักโทษการเมืองซึ่งเป็นประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ยังถูกคุมขังก็ยังคงกลายเป็นตัวประกันของเกมการเมืองถูกคุมขังต่อไปอย่างไร้อนาคต เราจึงเสนอข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษการเมืองอย่างเร่งด่วน ทั้งโดยการให้สิทธิประกันตัว และการเร่งออกพรบ.นิรโทษกรรมตามเจตนารมย์เดิมที่ไม่นิรโทษให้แก่ผู้สั่งการและผู้กระทำผิดทุจริตคอรัปชั่น” 

นส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “นักกิจกรรมทางสังคมกลุ่มที่มาร่วมกันร่างแถลงการณ์ในครั้งนี้มีแนวทาง จุดเน้นที่แตกต่างหลากหลาย แต่มีจุดร่วมสำคัญประการหนึ่งคือ ต้องการเห็นพลังประชาชนที่ตื่นตัวขึ้นมาคัดค้านการนิรโทษกรรมเหมาเข่ง แปรเปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนากระบวนการและกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล และกระบวนการรัฐสภา และต้องการเห็นการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองโดยไม่มีความรุนแรง และรัฐประหารอีกต่อไป”

ขั้นตอนต่อไปก็ขอฝากทางสื่อมวลชน ได้เผยแพร่แถลงการณ์สื่อสารออกไปสู่รัฐบาล รัฐสภา และสังคมวงกว้าง เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ใช้เหตุผล ใช้ข้อมูล ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ ในการหาทางออกต่อกรณีความขัดแย้ง แบ่งขั้วในสังคมไทย

%%%%%%%%%%%%%%%%%

แถลงการณ์นักกิจกรรมทางสังคม

"เพื่อให้มีการปล่อยนักโทษการเมือง และท่าทีต่อการเคลื่อนไหวต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม"

 

8 พฤศจิกายน 2556

 

ตามที่ประชาชนหลากหลายกลุ่มได้ร่วมกันเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้าน “ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ....” หรือ “พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่ง” อย่างกว้างขวางในขอบเขตทั่วประเทศนั้น กลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมซึ่งมีความเชื่อทางการเมืองที่หลากหลาย และเคารพการแสดงออกทางการเมืองที่แตกต่างของทุกกลุ่มภายใต้รัฐธรรมนูญ ตามรายชื่อของท้ายคำแถลงฉบับนี้เห็นว่า ปรากฏการณ์ทางประชาธิปไตยดังกล่าวเป็นเรื่องที่ควรชื่นชมยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตื่นตัวของประชาชนเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจและการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเคลื่อนไหวใหญ่ของประชาชนครั้งนี้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ถูกคุมขัง และการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืน เราขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และแสดงออกทางการเมือง เป็นหัวใจสำคัญของสังคมที่ยึดถือหลักนิติรัฐและประชาธิปไตย ประชาชนย่อมคาดหวังได้ว่าตนจะสามารถแสดงออกและเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยได้รับความคุ้มครองโดยรัฐและกฎหมายจากภยันตรายต่างๆ และผู้ใดที่ประทุษร้ายต่อประชาชน ผู้นั้นก็จะต้องได้รับโทษ ดังนั้นจะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับผู้มีอำนาจสั่งการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดจนแกนนำผู้ชุมนุม  เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงประทุษร้ายต่อประชาชนอีกในอนาคต

2) ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองอย่างเร่งด่วน  แต่ไม่รวมถึงกับผู้มีอำนาจสั่งการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดจนแกนนำผู้ชุมนุม และผู้มีความผิดที่เกี่ยวกับคดีการทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบของนักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) ในระหว่างที่กฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ รัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการให้ผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังอยู่ได้รับสิทธิในการประกันตัวโดยทันที โดยควรครอบคลุมถึงผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา 112 เนื่องจากกฎหมายมาตรานี้ถูกนำมาใช้ภายใต้บริบทความขัดแย้งทางการเมืองอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา

4) การตื่นตัวของประชาชนในครั้งนี้ ควรนำไปสู่การสร้างกลไกการป้องกัน ตรวจสอบ และการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบของนักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระจากการแทรกแซงของผู้มีอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง รวมทั้งการสร้างกระบวนการถ่วงดุลอำนาจทางการเมืองและการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้เสียงข้างมากลากไปในกรณีมาตรา 190 ตลอดจนกรณีการจัดทำโครงการขนาดใหญ่ที่จะสร้างผลกระทบต่อประชาชนทั้งบวกและลบอย่างกว้างขวาง เพื่อมิให้เกิดปัญหาเผด็จการรัฐสภาและป้องกัน มิให้เป็นข้ออ้างสำหรับการรัฐประหารและ/หรือการพึ่งพากลไกที่ถูกสร้างขึ้นจากรัฐประหารไปพร้อมๆกัน

5) ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งได้เริ่มต้นจากการต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและอาจพัฒนาขยายไปเป็นข้อเรียกร้องอื่นนั้น มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งของประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน  หรือเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เราเห็นว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหลีกเลี่ยงความรุนแรงในทุกรูปแบบ และร่วมกันต่อต้านกลุ่มบุคคลใดก็ตามที่อ้างสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตย

กลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมซึ่งมีรายชื่อตามท้ายคำแถลงฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เรียนรู้และมีสติปัญญามากขึ้นจากบทเรียนความขัดแย้งทางการเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะก้าวผ่านความขัดแย้ง และการแตกต่างทางความคิดกันได้โดยกระบวนการที่วางอยู่บนการเคารพความเท่าเทียมของมนุษย์ การอดทนอดกลั้นต่อความเห็นต่าง ไปสู่การรังสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ มีอำนาจในการกำหนดชะตากรรมของตนเองทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างแท้จริง

 

1.         กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

2.         กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

3.         เกียรติศักดิ์   ยั่งยืน

4.         คำรณ ชูเดชา

5.         จะเด็จ เชาวน์วิไล

6.         จักรชัย โฉมทองดี

7.         ชนิดา  ประกอบกุล

8.         ชูวิทย์ จันทรส

9.         ทัศนีย์ วีระกันต์

10.       นภวรรณ งามขำ

11.       นิอับดุลฆอร์ฟาร โตะมิง

12.       ฝ้ายคำ หาญณรงค์

13.       รุ่งนภา  สุบงกช

14.       ลาวัลย์  สาโรวาท

15.       ลำยอง เมฆหมอก

16.       วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

17.       วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

18.       วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

19.       วิทยา กุลสมบูรณ์

20.       วีรพงษ์ เกรียงสินยศ

21.       สารี อ๋องสมหวัง

22.       สุนทรี หัตถี  เซ่งกิ่ง

23.       สุภัทรา นาคะผิว

24.       สุภา ใยเมือง

25.       อุษาวดี สุตะภักดิ์

26.       นันทา เบญจศิลารักษ์

27.       อารีรัตน์ กิตติศิริ

28.       วราสิทธิ์ แสงทอง

29.       บัณฑิต หอมเกษ

30.       เทวฤทธิ์ นูนวน

31.       แม้นวาด กุญชรฯ

32.       ขวัญชัย หมื่นยิ่ง

33.       ทิวา สัมฤทธิ์

34.       เบญจวรรณ ธนพรภูริช

35.       ธีรมล บัวงาม

36.       วรลักษณ์ ศรีใย

37.       กันทิมา ว่องเวียงจันทร์

38.       วรรณชลี ทองมอญ

39.       นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

40.       พูนสุข พูนสุขเจริญ

41.       นิภาพร เรื่อเรืองรัตน์

42.       ศิริพร ฉายเพ็ชร

43.       เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์

44.       วราลักษณ์ ไชยทัพ

45.       บุศรา สิงหบุตร

46.       นภัสวรรณ สรายทอง

47.       วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม

48.       ชมพูนุช ทิมนิกาย

49.       นิภาภรณ์ เหลากุล

50.       ไพรินทร์ เสาะสาย

51.       ธนพงษ์ หมื่นแสน

52.       ชัยพงษ์ สำเนียง

53.       ศักดิ์ณรินทร์ ชมบุญ

54.       ณัฐวุฒิ คำธรรม

55.       พลิศ ลักขณานุรักษ์

56.       ทรงวุฒิ ชัยประเสริฐศรี

57.       ณัฐกานต์ กิจประสงค์

58.       ญาธิป ลัคนาศิโรรัตน์

59.       พิชญ อนันตรเศรษฐ์

60.       มยุรี เพชรนอก

61.       สุกฤษฏิ์ รักพานิชมณี

62.       อัจฉรา อิงคามระธร

63.       ปราโมทย์ วงษ์พิทักษ์

64.       ประทีป มีคติธรรม

65.       นวภู แซ่ตั้ง

66.       งามศุกร์ รัตนเสถียร

67.       นภา ธรรมทรงศนะ

68.       สัญชัย ศรีตระกูล

69.       บารมี  ชัยรัตน์

70.       เวลา กัลหโสภา

71.       ฐิติมา งามสุทธา

72.       นะคิน พูนศรี

73.       นิพิฐพนธ์ คำยศ

74.       ปิยนารถ ธรรมวัฒนะ

75.       สุทธิพงษ์ แม้นรัมย์

76.       ยุทธนา ลุนสำโรง

77.       นิภา เผ่าศรีเจริญ

78.       พรพิศ ผักไหม

79.       สยาม ธีรวุฒิ

80.       กนกวรรณ มีพรหม

81.       พนิดา บุญเทพ

82.       เฉลิมเกียรติ ตะดวงดี

83.       ดุจฝัน เพียรลุประสิทธิ์

84.       ธัช ธาดา

85.       วิไลพร จิตรประสาร

86.       ภาวี มีนรัตนาคร

87.       เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

88.       ประดิษฐ์ ลีลานิมิต

89.       สุปัน รักเชื้อ

90.       วัชรินทร์ สังขาระ

91.       พฤหัส พหลกุลบุตร

92.       สิทธิวัฒน์ เรืองพงศธร

93.       ปรัชญา ผาสุข

94.       ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์

95.       จารุวรรณ สาทลาลัย

96.       สุภาภรณ์ มาลัยลอย

97.       ศักดิ์รพี รินสาร

98.       ดุจหฤทัย ณ ป้อมเพ็ชร

99.       พัชราภา ตันตราจิน

100.     ธีรชาติ ชยาภรณ์

101.     วริสรา กริชไกรวรรณ

102.     อุมาภรณ์ อุเทนพันธ์

103.     จิตต์ศีล รักเย็นศรีรณ

104.     เวียง-วชิระ บัวสนธ์

105.     ชูเวช เดชดิษฐรักษ์

106.     นาถนัดดา จงเจริญ

107.     ชานนท์ ตั้งศิริวัฒนากุล

108.     จิรทีปต์ ขัดมะโนแก้ว

109.     วิรินดา วรรณุลัย

110.     วันชัย พีชะพัฒน์

111.     มงคล อัฒจักร

112.     จณัตว์ คุตตะเทพ

113.     พรรัตน์ วชิราชัย

114.     สุธิดา วงษ์อนันต์

115.     กิตติกาญจน์ หาญกุล

116.     วสันต์ หล่อเกษมศานต์

117.     โอฬาร บุญชิต

118.     เชิดชาย ประเสริฐสังข์

119.     เพลินพิศ แทนภูงา

120.     ธนวัตน์ บุรีภักดี

121.     วิลาศ ฉันทศิริพันธ์

122.     เพียรพรรณ ธำรงรัตนฤทธิ์

123.     ดนุพล ณ หนองคาย

124.     นครินทร์ ชาลปติ

125.     วิทัศน์ ฝักเจริญผล

126.     เขมทัศน์ ปาลเปรม

127.     จีรดา อาชีวะ

128.     สุนทริยา คำนาค

129.     กฤติกา ชินพันธ์

130.     โกวิท สว่างวารีสกุล

131.     ธันยรัศม์ สว่างวารีสกุล

132.     สุรชัย ซาวบุญตัน

133.     ดนัยรักษ์ วงศ์จันทร์

134.     ปราการ. ท้าวพันวงค์

135.     วิภาวดี พันธุ์ยางน้อย

136.     ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ

137.     ปุณณะ ยศปัญญา

138.     สรพจน์ เสวนคุณากร

139.     จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

140.     XXXXX XXXXX

141.     เดชา คำเบ้าเมือง

142.     ปิยะภพ มะหะมัด

143.     ปรียดิษฐ์ เพิ่มพูล

144.     สายชล ปัญญชิต

145.     สุนี ไชยรส

146.     กษ์ศิริ สุวรรณประทีป

147.     พศวัสส์ ชมเรณู

148.     นนท์ปวิธ ศรีเทพ

149.     รินนา ทากุดเรือ

150.     ชานนท์ บินกาซีเมน

151.     ภูมิสันต์ บังเกิดผล

152.     อรรถพล รอดภิรมย์

153.     ณัฐพงษ์ ณ พัทลุง

154.     วัชรินทร์ สังขาระ

155.     อรรถวุฒิ บุญยวง

156.     วิชชุดา วงษ์ศรี

157.     มานิตา หนูสวัสดิ์

158.     วิทยากร อิสมาแอล

159.     จิตติมา ผลเสวก

160.     อารีวัณย์ สมบุญวัฒนกุล

161.     คำปิ่น อักษร

162.     ทรรศิน สุขโต

163.     มานิตย์ รังสิยะวงศ์

164.     ศิริวรรณ อาษาศรี

165.     สุขุมพจน์ คำสุขุม

166.     ดาราณี ทองศิริ

167.     จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์

168.     พัชรี แซ่เอี้ยว

169.     ส.รัตนมณี พลกล้า

170.     ณัฐรดา สุทธาธาร

171.     วิชชุกร ตั้งไพบูลย์

172.     พรชัย สุรทานนท์

173.     อนวัชร เชื้อดวงผุย

174.     โกวิท โพธิสาร

175.     วนาลี สุรทานนท์

176.     วิลาศ ฉันทศิริพันธ์ุ

177.     จรัญยา แดงน้อย

178.     พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน

179.     ชยุตม์ ศิรินันทไพบูลย์

180.     ทองธัช เทพารักษ์

181.     ไผท ภูธา

182.     จีรนุช เปรมชัยพร

183.     จักรกฤษณ์ วิทย์สุภาเลิศ

184.     ปรินดา เลิศพงศ์โสภณ

185.     วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล

186.     นิตยา อินญาวิเลิศ

187.     จินกร ชญาวิชญสมบัติ

188.     วรางคณา รัตนรัตน์

189.     ชายแดน บินตำมะหงง

190.     ปราณี ศรีกำเหนิด

191.     เรืองเดช โพธิ์ศรี

192.     ธีระพล อันมัย

193.     กมล อุปแก้ว

194.     ภัควดี วีระภาสพงษ์

195.     ภาณุ ตรัยเวช

196.     สุมาตร์ ภูลายยาว

197.     แก้วตา ธัมอิน

198.     คมลักษณ์ ไชยยะ

199.     อัคร ปัจจักขะภัติ

200.     ธีรดา ศุภะพงษ์

201.     นิติพงศ์ สำราญคง

202.     สุรารักษ์ ใจวุฒิ

203.     สพล ภูมิภักดิ์

204.     บ็ญจพร.แสงสว่าง

205.     เพียงกมล มานะรัตน์

206.     กษมา สัตยาหุรักษ์

207.     ดวงทิพย์ ฆารฤทธิ์

208.     ลัลธริมา หลงเจริญ

209.     ลัดดา สงกระสินธ์

210.     อาทิชา วงเวียน

211.     สมชาย จิว

212.     นิวัตร สุวรรณพัฒนา

213.     มนต์สวรรค์ จินดาแสง

214.     เยาวลักษ์ อนุพันธุ์

215.     คีรีบูน วงษ์ชื่น

216.     เบญจมาศ นิลสุวรรณ์

217.     ออินทิรา วิทยสมบูรณ์

218.     ขวัญเรือน ทัพโพธิ์

219.     สิริวิทย์ สุขกันต์

220.     อินทิรา วิทยสมบูรณ์

221.     ศรายุธ ตั้งประเสริฐ

222.     อนุชา วรรณาสุนทรไชย

223.     สุนทรี นาควิโรจน์

224.     ฐากูร สรวงศ์สิริ

225.     ขวัญเรียม จิตอารีย์

226.     สุกัญญา พฤกษาเกษมสุข

227.     กิ่งฟ้า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

228.     อนันต์ เกษตรสินสมบัติ

229.     นิจนิรันดร์ อวะภาค

230.     เสรี ตรีศักดิ์

231.     ปฐมนต์ สารสมบัติ

232.     ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์

233.     ปิยนุช ยอแสงรัตน์ เกตุจรูญ

234.     กาลสมัย มะณีแสง

235.     ชัชวาลย์ นิ่มแนบ

236.     ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ

237.     เลิศสุวัฒน์ เมฆา

238.     อนิรุธ สีมันตร

239.     จรรยา ยิ้มประเสริฐ

240.     วรพงษ์ เวชมาลีนนท์

241.     ศักดิ์ณรินทร์ ชมบุญ

242.     ธรรมรงค์ ภูมิสีคิ้ว

243.     สิริยา บุญใส

244.     ณฐวรรณ กุลครรชิต

245.     จณัตว์ คุตตะเทพ

246.     ประภา คำพิมาน

247.     วลัยลักษณ์ แข่งเพ็ญแข

248.     กานต์ชนก สมภักดี

249.     พนิดา หลูอารีย์สุวรรณ

250.     ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช

251.     วราสิทธิ์ แสงทอง

252.     พันธุ์ทิพ ตาทอง

253.     จรัญ ยาวินัน

254.     ชาคริต คำพิลานนท์

255.     ปกรณ์ ทัตโชติวงษ์

256.     ศราวุฒิ ประทุมราช

257.     อรรถพงษ์ ศักดิ์สงวนมนูญ

258.     กิตติพล เอี่ยมกมล

259.     ศศิธร วิเศษสุข

260.     เรวดี กระจ่างแจ้ง

261.     ปกปัก ทองภักดี

262.     ชโลม เกตุจินดา

263.     เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์

264.     จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล

265.     วิชชุดา ดำเนินยุทธ

266.     ชญานนท์ หนูหีต

267.     มูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม

268.     ถนัด ธรรมแก้ว

269.     ธิติพงษ์ ก่อสกุล

270.     สุภาพรรณ พลังศักดิ์

271.     จักริน ยูงทอง

272.     ชญานิน เตียงพิทยากร

273.     วีณา ยศกำจรกุล

274.     ธง พัชรประกิติ

275.     ณัฐพล พึ่งธรรม

276.     เฉลียว ยศกำจรกุล

277.     พรเพ็ญ ศรีสุวรรณ

278.     จิรัฐติกาล ไชยา

279.     สุพจน์ ตั้งเสรีทรัพย์

280.     มัทนา โกสุมภ์

281.     กุลกานต์ จินตกานนท์

282.     เสรี จินตกานนท์

283.     ณฐพล ใจคำ

284.     ลภาพรรณ ศุภมันตา

285.     สามารถ สะกวี

286.     มาลินี เวชสุข

287.     อติชาต มงคล

288.     ชัชลักษณ์ ธิมา

289.     เทวรินทร์ พรมปัญญา

290.     สุชานนท์ สินธิทันยา

291.     วิกร จุณฑิวรานนท์

292.     ธนพร กากแก้ว

293.     พกุล แองเกอร์

294.     เพ็ด ประจุมาศ

295.     พรเทพ นิวัตยะกุล

296.     กนกวรรณ ฉายสุริยะ

297.     สมพงษ์ กองจันทร์เพ็ชร

298.     ดรุณี เพชรนอก

299.     ชูธรรม สาวิกันย์

300.     พรวศิน นันทะลัย

301.     สมเกียรติ เศรษฐสมภพ

302.     สมภพ นิลกำแหง

303.     มนตรี จันทวงศ์

304.     นพพล อาชามาส

305.     ศิวาเมษฐ์ แข่งเพ็ญแข

306.     สุขสันต์ แสงส่องสิน

307.     ชูเกียรติ โกแมน

308.     วิรัตน์ หรับหลี

309.     ธีรศักดิ์ เชาอนาจิณ

310.     อุทัยวรรณ ทองเย็น

311.     ทีปกร บุญญกาศ

312.     อารยา แซ่ตั้ง

313.     ขวารี ผลดี

314. พิษณุ แก้วเทพ

315.     วรวุฒิ เครือแก้ว

316.     กนิษฐ บุญทราพงษ์

317.     สุชัย บุญล้อม

318.     วิไล ตระกูลสิน

319.     ไพศาล วงศาสุลักษณ์

320.     ปัฏฐยา โอฟริต

321. อัญชลี อุชชิน

322.     ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์

323.     ดุจหฤทัย ณ ป้อมเพ็ชร

324.     วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

325.     ฐิตินันท์ ศรีสถิต

326.     วิเวียน ประคองจิตต์

327.     เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล

328.     สฤษดิ์ จันทราช

329.     สราญรัตน์ ไว้เกียรติ

330.     วินัย ผลเจริญ

331.     อิทธิพล โคตะมี

332.     โชติกา ทองหยัด

333.     นวลวรรณ แสงอรุณ

334.     พงษ์นเรศ ตาลวิลาศ

335.     บุญตา สืบประดิษฐ์

336.     ธวัช ดำสอาด

337. รุ่งฤดี กำหนดนับ คาร์เตอร์

338.     อลงกรณ์ เทศะบำรุง

339.     ชนาง อำภารักษ์

340.     เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

341.     ธนวัตน์ บุรีภักดี

342.     จำเนียร พลสวัสดิ์

343.     นครินทร์ ชาลปติ

344.     สฤษดิ์ ถิรชาญชัย

345.     สุข์ปราณีย์ คันธะชัย

346.     สุนิษา ปุ่มวงศ์

347.     ฌามร ชิงดวง

348.     พรรตน เหล่าเจริญ

349.     ปวัณรัตน์ พัชณี

350.     ดอม ด่านตระกูล

351.     กานต์ ทัศนภักดิ์

352. จิตติมา พลิคามิน

353. ชัชวาล ชั้นไพบูลย์

354.     คีตนาฏ วรรณบวร

355.     ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์

356.     กอใจ อุ่ยวัฒนพงศ์

357.     ศิริวัฒน์ โปษะยานนท์

358. รจเรข วัฒนพาณิชย์

359. ธรรมนนท์ (นิตย์) กิจติเวชกุล

360.     สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล

361.     ศจินทร์ ประชาสันติ์

362.     นฤมล ทับจุมพล

363.     บดินทร์ หาญณรงค์

364.     ไพรัชช์ แดนกะไสย

365. ปองจิต สรรพคุณ

366. ปภาวัน ประดับมุข

367. กุลจิรา ฟองเหม

368. อนวัชร เชื้อดวงผุย

369. ฉันทนา คำนาค

370. จรัญญา  แดงน้อย

371. เกรียงศักดิ์ ดิฐสถาพรเจริญ

372. ทับทิม ทับทิม

373. จุมพฎ สายหยุด

374. จารุวรรณ จันทร์เรือง

375. สิรนันท์ ห่อหุ้ม

376. วิราภรณ์ ว่องเจริญ

377. สายฝน อมรแมนนันท์

378. กาญจนา กรกมลชัยกุล

379. กานต์ พิชชา

380. พิภพ อุดมอิทธิพงษ์

381. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข

หมายเหตุ : ประชาไทดำเนินการลบ 1 รายชื่อที่ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ออกจากข่าวนี้ เนื่องจากวันที่ 25 ม.ค.2562 เราได้รับการแจ้งตัวจากผู้ที่ระบุชื่อ-นามสกุล ตรงกับชื่อดังกล่าว พร้อมแจ้งว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับแถลงการณ์นี้และขอลบชื่อตัวเองออก เราจึงดำเนินการลบออกไป 1 รายชื่อ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์