ท้าให้ตอบข้อสอบ นศ.มธ. วัดประชาธิปไตยในตัวคุณ

หมายเหตุ: 3 ธ.ค.2556 กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สภาหน้าโดม และ New Culture จัดกิจกรรมชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) คัดค้านการงดการเรียนและการสอบของ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. ด้วยการเข้าร่วมการสอบวัดความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยพื้นฐาน ประวัติศาสตร์การเมือง และสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน โดยระบุว่าการงดเรียนงดสอบดังกล่าวปราศจากเหตุสมควร และส่อนัยแฝงทางการเมือง กิจกรรมดังกล่าว จัดที่โถงกลาง อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC มธ. ศูนย์รังสิต


                   นักศึกษานั่งทำข้อสอบ

 

ข้อสอบ

1. “เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน
ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”
เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่เท่าไร
ก. วันที่ 4 ธันวาคม 2541
ข. วันที่ 4 ธันวาคม 2549
ค. วันที่ 5 พฤษภาคม 2531
ง. วันที่ 5 พฤษภาคม 2534
จ. วันที่ 9 มิถุนายน 2489

2. “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่เท่าไร
ก. 11 ธันวาคม 2512
ข. 6 ตุลาคม 2519
ค. 14 ตุลาคม 2516
ง. 19 กันยายน 2549
จ. 19 พฤษภาคม 2553

3. ประชาธิปไตยทางตรง หมายถึงอะไร
ก. ประชาธิปไตยที่มีการหาเสียงกันโดยเปิดเผย
ข. การที่นักการเมืองซื้อเสียง ทำให้ได้อำนาจมาจากประชาชน
ค. ประชาชนทุกคนสามารถไปออกเสียงแสดงความต้องการของตนโดยไม่ต้องผ่านผู้แทนราษฎร
ง. ประชาชนทุกคนสามารถเลือกผู้นำของประเทศได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้แทนราษฎร
จ. ไม่มีข้อใดถูก

4. บุคคลตรงกลางภาพคือผู้ใด
ก. สุตสาย หัสดิน
ข. วสิษฐ เดชกุญชร
ค. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ง. วัชรินทร์ เนียมวณิชกุล
จ. พจน์ พหลโยธิน

5. หลักการที่สำคัญของประชาธิปไตย คืออะไร
ก. การมีสมาชิกสภาแบบแต่งตั้งเพื่อถ่วงดุลกับเลือกตั้ง
ข. ประชาชนเป็นกลางทางการเมือง
ค. เสรีภาพสมบูรณ์
ง. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ผู้ค้ำจุนระบอบประชาธิปไตย
จ. สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค รัฐธรรมนูญ นิติรัฐ นิติธรรม


6. บุคคลในภาพคือใคร
ก. กุหลาบ สายประดิษฐ์
ข. อัศวพาหุ
ค. เทียนวรรณ
ง. ศรีบูรพา
จ. อัศนีย์ พลจันทร

 

7. ภาพเป็นเหตุการณ์ใด
ก. 14 ตุลาคม 2516
ข. 14 ตุลาคม 2514
ค. 16 ตุลาคม 2514
ง. 6 ตุลาคม 2516
จ. 6 ตุลาคม 2519

8. “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว”
บทบัญญัติดังกล่าวนั้นคือมาตราที่เท่าไรในรัฐธรรมนูญฉบับใด
ก. มาตรา 1 รธน. 2540
ข. มาตรา 2 รธน. 2549
ค. มาตรา 68 รธน. 2550
ง. มาตรา 190 รธน. 2550
จ. มาตรา 209 รธน. 2550

9. วันก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์คือวันใด
ก. 5 ธันวาคม 2488
ข. 1 มกราม 2489
ค. 5 เมษายน 2489
ง. 9 มิถุนายน 2489
จ. 8 พฤศจิกายน 2490

10. นายกรัฐมนตรีคนใดดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ข. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ค. พระยาพหลพลพยุหเสนา
ง. ปรีดี พนมยงค์
จ. เสนีย์ ปราโมช

11. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถือเป็นฉบับที่เท่าไร และมีกี่มาตรา
ก. ฉบับที่ 18 มี 309 มาตรา
ข. ฉบับที่ 17 มี 309 มาตรา
ค. ฉบับที่18 มี 190 มาตรา
ง. ฉบับที่ 19 มี 112 มาตรา
จ. ฉบับที่ 20 มี 319 มาตรา

12. มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บัญญัติไว้ว่าอย่างไร
ก. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข.  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
ค. อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย
ง.  อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
จ. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

13. เหตุการณ์สังหาร 4 อดีตรัฐมนตรีเกิดขึ้นสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด
ก. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ข. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ค. ควง อภัยวงศ์
ง. ถนอม กิตติขจร
จ. พจน์ สารสิน

14. พระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ฯ ถูกเสนอเข้าสภานิติบัญญัติในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด
ก. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ข. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ค. ควง อภัยวงศ์
ง. ถนอม กิตติขจร
จ. พจน์ สารสิน
 

15. บุคคลในภาพคือใคร
ก. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ข. วัชรินทร์ เนียมวนิชกุล
ค. วิโรจน์ ตั้งวานิชย์
ง. อภินันท์ บัวหภักดี
จ. เสกสรร ประเสริฐกุล

16. ผู้ใดไม่ได้เกิดในประเทศไทย(อ้างอิงอาณาเขตปัจจุบัน)
ก. ปรีดี พนมยงค์
ข. เสนีย์ ปราโมช
ค. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ง. ควง อภัยวงศ์
จ. เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาท

17. ผู้ใดตายในประเทศไทย
ก. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ข. ปรีดี พนมยงค์
ค. พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
จ. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

18.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อวันที่เท่าไร
ก. วันที่ 24 มิถุนายน 2475
ข. วันที่ 27 มิถุนายน 2477
ค. วันที่ 9 มิถุนายน 2489
ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2490
จ. วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

19. ในหลวงเกิดที่ไหน
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. สวิตเซอแลนด์
ค. ฝรั่งเศส
ง. ไทย
จ. อังกฤษ

20. หน่วยงานใดที่รับผิดชอบในการดูแลความสงบในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ณ ขณะนี้
ก. ศอ.รส.
ข. ศอ.บต.
ค. ศอฉ.
ง. กอ.รมน.
จ. กปปส.

21. อธิการบดีสมคิด เลิศไพฑูรย์มีชื่อเล่นว่าอะไร
ก. ตู่
ข. เต้น
ค. เล็ก
ง. ใหญ่
จ. ไม่มีชื่อเล่น

22. กปปส. ย่อมาจากอะไร
ก. คณะกรรมการประชาชนปฏิรูปประชาธิปไตยล้มล้างทุนสามานย์
ข. กองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ค. กองทัพประชาชนปฏิวัติประเทศไทย
ง. คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จ. คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

23. “ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่น
จะสู้กันไม่หลบหนีหาย
สู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตาย
ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู” เป็นคำร้องจากเพลงอะไร
ก. หนักแผ่นดิน
ข. เราสู้
ค. ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ง. แองเตอร์นาซิอองนาล
จ. บางระจัน

24. “คนใดใช้ชื่อไทยอยู่ กายก็ดูเหมือนไทยด้วยกัน
ได้อาศัยโพธิ์ทองแผ่นดินของราชันย์ แต่ใจมันยังเฝ้าคิดทำลาย คนใดเห็นไทยเป็นทาส ดูถูกชาติเชื้อชนถิ่นไทย
แต่ยังฝังทำกิน กอบโกยสินไทยไป เหยียดคนไทยเช่นทาสของมัน คนใดยุยงปลุกปั่น ไทยด้วยกันหวังให้แตกกระจาย
ปลุกระดมมวลชนให้สับสนวุ่นวาย เพื่อคนไทยแบ่งฝ่ายรบกันเอง คนใดหลงชมชาติอื่น ชาติเดียวกันเขายืนข่มเหง
ได้สินทรัพย์เจือจานก็ประหารไทยกันเอง ทีชาติอื่นเกรงดังญาติของมัน คนใดขายตนขายชาติ ได้โอกาสชี้ทางให้ศัตรู
เข้าทลายพลังไทยให้สลายทางสู้ เมื่อศัตรูโจมจู่เสียทีมัน คนใดคิดร้ายราวี ประเพณีของไทยไม่ต้องการ
เกื้อหนุนอคติ เชื่อลัทธิอันธพาล แพร่นำมันมาบ้านเมืองเรา” คือเพลงอะไร
ก. หนักแผ่นดิน
ข. เราสู้
ค. ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ง. แองเตอร์นาซิอองนาล
จ. ถั่งโถมโหมแรงไฟ

25. ใครเป็นผู้เขียนหนังสือ “พระราชอำนาจ”
ก. ประมวล รุจนเสรี
ข. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ค. บวร ยสินธร
ง. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
จ. อานันท์ ปันยารชุน

26. ตามรัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดให้มี ส.ส. และ ส.ว. อย่างละกี่คน
ก. 500+150
ข. 400+100
ค. 375+125
ง. 500+100
จ. ไม่มีข้อใดถูก

27. เหตุการณ์กบฏสันติภาพ เกิดขึ้นในสมัยนายกรัฐมนตรีคนใด
ก. ปรีดี พนมยงค์
ข. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ง. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
จ. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

28. หนังสือ king bhumibol adulyadej a life's work มีชื่อภาษาไทยว่าอะไร
ก. พระราชอำนาจ
ข. กลางใจราษฎร์ :หกทศวรรษแห่งการทรงงาน
ค. กงจักรปิศาจ
ง. กลางใจราษฎร์ :พระเจ้าอยู่หัวของราษฎรไทย
จ. พระราชกรณียกิจ

29. กบฏยังเติร์กเกิดในปีอะไร
ก. 2475
ข. 2500
ค. 2516
ง. 2519
จ. 2524

30. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลา
ก. อานันท์ ปันยารชุน
ข. เปรม ติณสูลานนท์
ค. ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ง. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
จ. สัญญา ธรรมศักดิ์

31. อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นของใคร
ก. มวลมหาประชาชนสุเทพ
ข. รัฐสภา
ค. ศาลรัฐธรรมนูญ
ง. ในหลวง
จ. วุฒิสภา

32. ถ้ารัฐบาลจะยุบสภาต้องประกาศเป็นกฎหมายชนิดใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชกำหนด
ง. พระราชอำนาจ
จ. ไม่มีข้อใดถูก

33. ตามคำอธิบายของนิติราษฎร์ ประชาชนทั่วไปสามารถยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. ได้ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่ายื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านอัยการ
ข. ได้ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลมารับเรื่องโดยตรง
ค. ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ยื่นผ่านอัยการก่อน
ง. ไม่ได้ เพราะไม่มีข้อใดบัญญัติไว้ให้ประชาชนมีสิทธิ์ยื่นเรื่อง
จ. ไม่มีข้อใดถูก

34. กฎหมายอาญามาตรา 112 บัญญัติไว้ว่าอย่างไร
ก. ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
ข. ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
ค. ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ พระมหากษัตริย์องค์ก่อน พระบรมวงศานุวงศ์ หรือองคมนตรี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
ง. ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกยี่สิบปี
จ. ผู้ใดแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

35. ปัจจุบัน ผบ.ตร. ชื่ออะไร
ก. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
ข. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
ค. อํานวย นิ่มมะโน
ง. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
จ. มืดแปดด้าน

36. ผู้ใดอยู่ในคณะนิติราษฎร์
ก. กิตติศักดิ์ ปรกติ
ข. ยุกติ มุกดาวิจิตร
ค. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
ง. จันจิรา สมบัติพูนศิริ
จ. ปูนเทพ เทพกาญจนา

37. การประชุมสภาผู้แทนราษฏรครั้งแรกในประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อใดและที่ใด
ก. วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
ข. วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค. วันที่ 8 มิถุนายน 2489 ที่พระบรมมหาราชวัง
ง. วันที่ 14 ตุลาคม 2516 ที่สนามม้านางเลิ้ง
จ. วันที่ 28 มิถุนายน 2475 ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม

38. วันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคือวันที่เท่าไร
ก. 1 ธันวาคม
ข. 2 ธันวาคม
ค. 3 ธันวาคม
ง. 4 ธันวาคม
จ. 5 ธันวาคม

39. วันเสียงปืนแตกตรงกับวันที่เท่าไร
ก. 5 หรือ 6 สิงหาคม 2507
ข. 6 หรือ 7 สิงหาคม 2507
ค. 7 หรือ 8 สิงหาคม 2508
ง. 10 สิงหาคม 2508
จ. ไม่มีข้อใดถูก

40. อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของใคร
ก. ราษฎรทั้งหลาย
ข. ราษฎรทั้งหลาย
ค. ราษฎรทั้งหลาย
ง. ราษฎรทั้งหลาย
จ. ราษฎรทั้งหลาย
ฉ. ราษฎรทั้งหลาย
ช. ราษฎรทั้งหลาย
ซ. ราษฎรทั้งหลาย
ฌ. ราษฎรทั้งหลาย
ญ. ราษฎรทั้งหลาย
ฎ. ราษฎรทั้งหลาย

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์