กสทช. เผยสัญญาณกวนทีวีดาวเทียมหาย หลังส่งรถตรวจทั่วประเทศ

กสทช. เผยการรบกวนช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมหายไปหลังจากส่งรถตรวจสอบออกตรวจทั่วประเทศ ด้านบอร์ด กสทช. เห็นชอบการจัดซื้อสถานีตรวจสอบเพิ่ม 26 สถานี พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ... ให้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

11 ธ.ค.2556 ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้ดำเนินการส่งคลื่นรบกวนช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมว่า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ว่า หลังจากที่สำนักงาน กสทช. ได้สั่งการให้สำนักงาน กสทช. ทั้ง 14 เขตทั่วประเทศส่งรถตรวจสอบและหาทิศทางสัญญาณรบกวน 20 คันออกตรวจคลื่นรบกวนช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม และได้ประกาศแจ้งไปยังผู้ดำเนินการส่งคลื่นรบกวนรบกวนให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที หากตรวจสอบพบจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเมื่อวันก่อนนั้น ขณะนี้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้รายงานให้สำนักงานฯ ทราบว่าปัจจุบันไม่พบการรบกวนดังกล่าวอีก

         
สำหรับผลการประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2556 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. รวมถึงได้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
         
1. ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาโครงการสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) และเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดซื้อสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) จำนวน 26 สถานี โดยวิธีประกวดราคา
         
โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อขยายเครือข่ายสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุให้สามารถตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุได้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วไปประเทศ ทั้งการตรวจสอบการครอบครองความถี่วิทยุ การตรวจวัดการแพร่คลื่นวิทยุ การตรวจสอบแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุและการตรวจวัดทิศทางแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุ โดยมีศูนย์ควบคุมการทำงานจากสำนักงาน กสทช. เขตต่างๆ ซึ่งจะสามารถดำเนินการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ สามารถแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดการรบกวน เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อและติดตั้งเครือข่ายสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Station Network) ใน 3 เขตพื้นที่ ได้แก่
         
1.1 เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ให้สามารถตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ความถี่วิทยุหนาแน่นของจังหวัดดังกล่าว โดยมีศูนย์ควบคุมการทำงานจากสำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)
         
1.2 เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู มหาสารคม กาฬสินธุ์ เลย ให้สามารถตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ความถี่วิทยุหนาแน่นของจังหวัดดังกล่าว โดยมีศูนย์ควบคุมการทำงานจากสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น)
         
1.3 เขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ (2 แห่ง) ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ให้สามารถตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ความถี่วิทยุหนาแน่นของจังหวัดดังกล่าว โดยมีศูนย์ควบคุมการทำงานจากสำนักงาน กสทช. เขต 1 (นนทบุรี)
         
2. ที่ประชุม กสทช. ได้เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และเห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. .... ตามที่ได้มีการปรับแก้ไขในประเด็นต่างๆ จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
         
ทั้งนี้ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ เนื่องจากข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ปรากฏว่าผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก